Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Vragen en antwoorden

De vragenronde is gesloten op 17 augustus 2020 om 17:00. De hieronder opgenomen antwoorden zijn gepubliceerd op vrijdag 21 augustus 2020.


Vraag 1:
Op 3 juli is het ons niet gelukt om aan de oriënterende rondleiding Geleen Centrum deel te nemen. Komt er een volgende mogelijkheid?
Antwoord:
Ja. Deze mogelijkheid is 3 september in de middag. Start van de rondleiding is 13:00. Definitieve startlocatie is Stadskantoor Geleen, Markt 1. We ontmoeten elkaar voor het Stadskantoor. De rondleiding duurt maximaal 1 uur. Sluitingsdatum voor aanmelding is 31 augustus 2020. Stuur je mail naar: oproep@bnsp.nl


Vraag 2:
Kan een medewerker van een bureau deelnemen wanneer een van zijn/haar collega’s lid is van het BNSP of NVTL bestuur?
Antwoord:
Ja, collega’s van bestuursleden van de BNSP en NVTL kunnen deelnemen aan de oproep. Bestuursleden zelf zijn echter wel uitgesloten van deelname. Tevens zijn degenen die de inzendingen beoordelen, alsmede hun bureaus of bedrijven, uitgesloten van deelname. Dit geldt ook voor degenen die op enigerlei wijze betrokken geweest zijn bij de voorbereiding en/of organisatie. Zie in dit verband artikel 3.4 van het reglement.


Vraag 3:
Kunnen freelancers die op géén enkele wijze betrokken zijn geweest of geraken bij de voorbereiding en/of organisatie van de oproep, maar wel andere werkzaamheden verrichten voor de BNSP of NVTL meedoen?
Antwoord:
Ja. Zie in dit verband artikel 3.4 van het reglement.


Vraag 4:
Om mee te doen zonder inschrijfkosten is het dan voldoende als alleen de teamleider lid is van de NVTL (en de anderen niet)?
Antwoord:
Ja, dat is correct begrepen.


Vraag 5-6-7-8-9-10-11:
Wat zien jullie als meest urgente vraagstuk in het centrum van Geleen?
Is er een gemeentelijke visie op de ontwikkeling van het centrum?
Verwachten jullie in deze prijsvraag een integrale oplossing voor de problematiek die in Geleen speelt of een van de opgaven?
Welke voorzieningen missen momenteel in Geleen of zien jullie graag terug?
Heeft de gemeente Sittard-Geleen projecten/doelen op het gebied van eco-toerisme en recreatie?
Wat is de visie/het beleid op groen in de gemeente Sittard-Geleen?
Wat zijn de ideeën voor de bebouwing van de voormalige cafés aan de Markt?
Antwoord:
Met de oproep de woonwijk als noviteit wordt gevraagd naar vrijmoedige en optimistische ideeën voor onze woonomgeving. Daarbij ben je je eigen opdrachtgever. Voor de studielocatie in Geleen wordt verwacht dat de deelnemers een vrije denkoefening doen. In de oproep staat de opgave voor de studielocatie in dit verband afdoende omschreven. Ontwerpers en planologen bedenken zelf het programma van eisen van hun ontwerp. Het staat uiteraard iedereen vrij om daarbij open sources te raadplegen.
Al enkele jaren wordt ingezet op een compacter winkelcentrum met een sterke vermindering van het aantal meters detailhandel (Centrumplan Geleen 2015). Er is nog geen actuele overkoepelende visie voor het centrum.


Vraag 12:
Wat wordt in het reglement artikel 2.2 bedoeld dat men zonder een bestaand programma van eisen in vrijheid een idee kan inleveren?
Antwoord:
Bij de oproep de woonwijk als noviteit is geen sprake van een programma van eisen van de gemeente of een andere partij. De gedachte van de oproep is dat ontwerpers en planologen ditmaal zélf het programma van eisen voor hun ontwerp bedenken. Voor de studielocatie Geleen centrum kunnen zodoende nieuwe wegen worden verkend qua ontwerp en ontwikkelstrategie.


Vraag 13-14:
Is voor de gemeente de grootste uitdaging het dalend/stabiliserend inwonersaantal of de leegstand van winkels in het centrumgebied?
In de uitvraag wordt er gesproken over een stabilisering van het inwonersaantal van Geleen. In de beschikbare demografische prognose neemt het inwonersaantal in Sittard-Geleen op lange termijn af. Gaat de uitvraag uit van een stabilisering door (toekomstige) revitalisering van Geleen door middel van (ruimtelijke) ingrepen en/of de groeikansen die Chemelot biedt?
Antwoord:
In de oproep staat de opgave voor de studielocatie Geleen uitgeschreven. Daarbij is onder meer vermeld dat er behoefte is aan een nieuw wenkend perspectief dat de woon- en leefkwaliteit van de binnenstad duurzaam verbetert voor bestaande en nieuwe inwoners. De huidige en toekomstige demografische situatie vormt hiervoor de context. Ontwerpers worden middels de oproep gevraagd om zelf te komen met ideeën voor het centrum van Geleen. De beantwoording van bovenstaande vragen kunnen derhalve onderdeel zijn van de ontwikkeling van het eigen idee.


Vraag 15:
Is er demografische data beschikbaar van de medewerkers van Chemelot?
Antwoord:
Zie in dit verband het antwoord op vraag 5 tot en met 11 waarin gemeld wordt dat het eenieder vrijstaat om open sources te consulteren.


Vraag 16:
Zijn er lokale (burger)initiatieven of netwerken waar de inzendingen op aan kunnen sluiten?
Antwoord:
Ja, in het Stadslab Geleen ontmoeten lokale ondernemers, inwoners, woningcorporaties en gemeente elkaar om lokale initiatieven te delen en verder te brengen. Momenteel lopen er experimenten op het gebied van vergroening, een startup community in relatie met Chemelot en het aantrekken van jongeren in het centrum.  Het staat de deelnemers vrij om hier verbindingen mee te leggen.


Vraag 17-18-19-20:
Zijn er CADbestanden beschikbaar van de studielocatie?
Waar is de markt precies gesitueerd? Kan deze verplaatst worden en waar moeten we dan rekening mee houden?
Waar is de ondergrondse parkeervoorziening precies gesitueerd? Is er een technische tekening, doorsnede en/of plattegrond beschikbaar?
Is er een kaart van alle kabels/leidingen van het centrum van Geleen?
Antwoord:
De CADbestanden zijn aanwezig maar technisch niet te plaatsen op de website van de uitschrijver en derhalve voor eenieder op te vragen via oproep@bnsp.nl. 
De markt vindt momenteel plaats op beide delen van de Markt.
De situering van de ondergrondse parkeervoorziening is te vinden onder het meest noordelijke deel van de Markt en de twee nieuwere bouwblokken.
Wat betreft de vragen over de haalbaarheid van het al dan niet verplaatsen van de markt en de vragen naar de technische tekeningen, doorsnedes en/of plattegronden van de parkeervoorziening, de ligging van alle kabels en leidingen; deze vragen worden in deze eerste fase van de oproep niet beantwoord. Van de deelnemers wordt immers in de eerste fase verwacht dat zij hun idee beknopt op maximaal 1 A4 uitschrijven alsook hoe zij dit idee denken uit te werken in hun ontwerp en ontwikkelstrategie mochten ze geselecteerd worden voor de tweede fase. Tevens presenteren de deelnemers in de eerste fase hun associatieve beelden bij hun idee in 2 A4.


Vraag 21:
Is er eigenaarinformatie van het vastgoed in het centrumgebied beschikbaar (bijv. particulier bezit, commercieel bezit, beleggingspanden, gemeentelijk bezit)?
Antwoord:
Ja, zie voor wat betreft het gemeentelijk bezit bijgevoegde kaart. De winkels van de twee nieuwere blokken aan de Markt zijn in bezit van een belegger. De woningen erboven van particulieren en een deel van een corporatie. De overige wooncomplexen en panden zijn in bezit bij woningcorporatie van ZOwonen dan wel in particulier bezit. Hier zitten ook enkele kleinere (lokale) beleggers en eigendommen van winkeliers bij.

Kaart gemeentelijk bezit

Kaart corporatiebezit 


Vraag 22:
Behoort sloop, vanuit gemeentelijke visie, tot de mogelijkheden in het centrum van Geleen?
Antwoord:
Ja, zie in dit verband de tekst van de oproep waarin onder meer staat vermeld “sloop en nieuwbouw gaan in Geleen hand in hand”. Behalve aan nieuwbouw kan ook aan verbouw worden gedacht.


Vraag 23:
Zijn er vanuit de chemiebedrijven/mijnbouw van vroeger materialen die hergebruikt kunnen worden?
Antwoord:
De uitschrijver is hier niet mee bekend.


Vraag 24:
Zijn er, behalve de wekelijkse markt en carnaval, nog andere belangrijke terugkerende evenementen die georganiseerd worden in het centrumgebied van Geleen?
Antwoord:
Zie in dit verband de evenementenkalender van de gemeente Geleen.


Vraag 25-26-27-28-29:
Welke bewoners doelgroepen zijn er (voornamelijk) in Geleen? Is er een evenredige verdeling of zijn er groepen ondervertegenwoordigd?
Is de huizenvoorraad voldoende toegespitst op de bevolkingssamenstelling of zijn er tekorten aan bepaalde woningtypen?
Welke woonmilieus zijn er (voornamelijk) in Geleen? Is er een tekort aan een bepaald woonmilieu?
Hoe ontwikkelt de woningmarkt zich de laatste jaren in Geleen?
Is er voldoende doorstroming mogelijk binnen het Geleense woningaanbod? Zo nee, waaraan ligt dat?
Antwoord:
Over het algemeen is er in Geleen sprake van vergrijzing en ontgroening. Dat betekent dat er relatief weinig jongeren zijn.
De bestaande woningvoorraad kent nu een weinig divers woonprogramma.
Verder wordt verwezen naar de antwoorden op de vragen 5 tot en met 11 en 13 en 14.


Vraag 30:
Onder welke juridische voorwaarde wordt er na gunning (indien selectie) gewerkt?
Antwoord:
De twee te selecteren teams gaan een overeenkomst van opdracht aan met de uitschrijver waarin de te leveren prestaties en de vergoeding zijn vastgelegd. Zie in dit verband onder meer de tekstpassages opgenomen bij fase 2 in de oproep en artikel 3.5 van het reglement. Voor wat betreft de mogelijkheid van verwezenlijking van een uitgewerkt idee staat in de oproep vermeld dat er geen inspanningsverplichting bestaat tussen de deelnemende gemeente en de BNSP of NVTL over een vervolg.


Vraag 31:
Zijn alle documenten om te kunnen deelnemen aan de oproep te vinden op de website van de BNSP?
Antwoord:
Ja, de documenten zijn te vinden op https://www.bnsp.nl/oproep-woonwijk-als-noviteit-copy/
De documenten betreffen:
oproep;
studielocatie Geleen;
reglement;
vragen en antwoorden;
deelnameformulier.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BNSP

De woonwijk als noviteit | eindpresentatie in Geleen

Op 26 februari presenteren de twee geselecteerde teams hun uitgewerkte ideeën voor de eerste editie De woonwijk als noviteit. Deze presentatie vindt plaats in het.

Lees meer