Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Reglement

Reglement Oproep De woonwijk als noviteit. Nieuw elan voor wonen en leven in het centrum van Geleen

Artikel 1. Uitschrijver

1.1 Uitschrijver
Deze oproep is een initiatief van en wordt uitgeschreven door de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP) in samenwerking met de Nederlandse vereniging van tuin- en landschapsarchitectuur (NVTL). Partners zijn de gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg.

1.2 Contactgegevens
Voor vragen met betrekking tot de oproep kun je mailen naar oproep@bnsp.nl

Artikel 2. Inzending

2.1 Indienen inzending
Inzenden kan uitsluitend via het deelnameformulier op de site. Je inzending moet uiterlijk vrijdag 11 september 17:00 binnen zijn. De inzender ontvangt een bevestiging van ontvangst. Neem contact op met oproep@bnsp.nl als er na inzending geen bevestiging van ontvangst volgt.

2.2 Definities
Onder vrijmoedige en optimistische ideeën wordt verstaan dat men zonder bestaand programma van eisen in vrijheid een idee in kan leveren mits dit idee getuigt van haalbaarheid en realiteitszin. Het betreft een oproep voor ideeën. Realisatie van het idee is niet aan deze oproep verbonden. Eventuele vervolgafspraken vinden plaats tussen gemeente en deelnemer. De BNSP/NVTL staan daarbuiten.

Artikel 3. Voorwaarden
Om in aanmerking te komen voor een uitnodiging voor de tweede fase, waarin je tegen de beschikbare vergoeding je idee en ontwikkelstrategie kunt uitwerken, moeten de volgende voorwaarden gerespecteerd worden:

3.1 Voorwaarden met betrekking tot de locatie
De oproep betreft de locatie Geleen Centrum (zie de kaarten in de oproep); de inzending dient daarom een voorstel voor deze locatie te behelzen. De kans op realisatie en haalbaarheid moet in voldoende mate aannemelijk worden gemaakt.

3.2  Voorwaarden voor deelname
We nodigen teams (die mogen bestaan uit verschillende disciplines) uit om aan de oproep mee te doen. De teamleider is ruimtelijk ontwerper en treedt op als contactpersoon. Een team bestaat uit minimaal twee personen. Ben je geen lid van de BNSP of NVTL, dan kan jouw team meedoen tegen een betaling van € 25. Inschrijvingen van niet-leden worden geaccepteerd wanneer aan het inschrijfgeld is voldaan. De betaling kan overgemaakt worden op rekeningnummer NL 18 INGB 000 9348556 met als kenmerk: Stichting BNSP projecten / inschrijving Woonwijk als noviteit.

 3.3 Waar je inzending aan moet voldoen

 • Een volledig ingevuld deelnameformulier. Een inzending bestaat uitsluitend uit hier gevraagde stukken waarbij een lettergrootte van minimaal 10 wordt aangehouden.
 • Stuur je inzending als pdf en gebruik jullie titel als naam.
 • Een inzending moet aan alle gestelde voorwaarden in dit reglement en in de oproep voldoen.
 • Inzendingen moeten uiterlijk vrijdag 11 september 17:00 ontvangen zijn via het deelnameformulier.

3.4 Voorwaarden met betrekking tot belangenverstrengeling
Degenen die de inzendingen beoordelen, alsmede hun bureaus of bedrijven, zijn uitgesloten van deelname. Dit geldt ook voor degenen die op enigerlei wijze betrokken geweest zijn bij de voorbereiding en/of organisatie van de oproep. Dat geldt ook voor bestuursleden van de BNSP en NVTL. De onafhankelijkheid van de beoordeling mag niet in het geding komen en het gelijkheidsbeginsel moet altijd worden gerespecteerd. Wie twijfelt over deelname kan contact opnemen met oproep@bnsp.nl

3.5  Overige voorwaarden

 • Materiaal dat niet is gevraagd wordt niet in de beoordeling betrokken.
 • Alleen volledige inzendingen die tijdig zijn ingediend worden beoordeeld.
 • De inzending omvat geen voorbehouden en is in het Nederlands opgesteld.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om ervoor te zorgen dat de ingediende bestanden geopend kunnen worden en leesbaar zijn in geprinte vorm.
 • Het is niet toegestaan om in de openbaarheid te treden met je inzending, voordat de selectiecommissie de resultaten van de selectie kenbaar gemaakt heeft.
 • De BNSP, NVTL, de gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg kunnen het voor deze oproep ingediende materiaal kosteloos benutten voor publicatiedoeleinden. Teams die zich inschrijven gaan akkoord met gebruik voor pr van hun inzendingen.
 • Voor de eerste fase is geen vergoeding beschikbaar.
 • De selectiecommissie geeft door middel van een schriftelijke weergave van de selectieprocedure in een selectieverslag inzage in de keuze voor de twee geselecteerde teams. Alle teams en hun inzendingen worden genoemd in het selectieverslag. Nadere correspondentie over het al dan niet geselecteerd zijn, wordt vervolgens niet meer gevoerd.

Voor inzending is deelnemer bekend met de prestaties die in fase twee gevraagd worden aan deelnemer door uitschrijver. Voor deze prestaties wordt een vergoeding van €14.000 excl. btw geboden.

Te leveren prestaties:

 1. een publieksvriendelijke maquette waarvan de schaal in overleg met de gemeente Sittard-Geleen en uitschrijver BNSP wordt bepaald;
 2. een (beeld)essay of een andere vrije vorm waarvan de definitieve vorm in nader overleg met de BNSP en de gemeente Geleen wordt bepaald;
 3. een ontwikkelstrategie die aantoont dat de haalbaarheid van het voorstel aannemelijk is.

Dit alles wordt in een reproduceerbare vorm opgeleverd met dien verstande dat de maquette een fysieke uitvoering kent en gepaard gaat met minimaal vijf rechtenvrije foto’s. Begin 2021 (nadere datum nog te bepalen) dienen deze producten gereed te zijn. Ook draag je zorg voor twee presentaties, een in Geleen en een op nader te bepalen BNSP- locatie, inclusief bijbehorende transporten en de verzekering van de maquette. Een bescheiden wijziging in het team is in fase 2 toegestaan, echter de teamleider moet dezelfde persoon zijn. In geval van overmacht kan de BNSP/NVTL een uitzondering op deze regel maken.

 • Op deze oproep is het Nederlands recht van toepassing.
 • Door het indienen van een inzending ga je onvoorwaardelijk akkoord met het bepaalde in dit reglement en de oproep.

Artikel 4. Beoordeling

4.1 Toetsing van de inzendingen
Na ontvangst van de inzendingen wordt getoetst of deze voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 3. Inzendingen die niet of slechts gedeeltelijk voldoen aan de voorwaarden worden in beginsel ongeldig verklaard en uitgesloten van verdere beoordeling. Alle geldige inzendingen worden toegelaten tot de inhoudelijke beoordeling van de selectiecommissie.

4.2 Beoordelingsmethodiek
De leden van de selectiecommissie beoordelen de inzendingen eerst persoonlijk en vervolgens gezamenlijk. Bij elk van de inzendingen bekijkt zij of het door de inzender voorgestelde idee naar haar oordeel passend is, gelet op de beoordelingscriteria.

4.3 Beoordelingscriteria
De selectiecommissie beoordeelt de inzendingen aan de hand van de volgende criteria:

 • De mate waarin het idee getuigt van vrijmoedigheid en optimisme.
 • De mate waarin het idee urgente maatschappelijke vraagstukken agendeert.
 • De mate waarin het idee de specifieke vraagstukken van de studielocatie adresseert.
 • De mate waarin het idee haalbaar en uitvoerbaar is.

4.4 Selectiecommissie
De selectiecommissie bestaat uit Floris Alkemade Rijksbouwmeester, Ben Kuipers voorzitter NVTL, Nicole Maurer ontwerper  lid van de  Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Sittard-Geleen, Joop Petit architect o.a betrokken bij Stadslab Geleen en Jacqueline Tellinga secretaris BNSP. Joost Schrijnen, stedebouwkundige, is voorzitter en zal zijn rol zonder stemrecht vervullen.

4.5 Selectierapport
De selectiecommissie brengt verslag uit van haar beoordeling in het selectieverslag. Dit omvat een algemene interpretatie van de gehanteerde beoordelingscriteria en het verloop van de beoordeling. Het verslag wordt gepubliceerd op de websites van de BNSP/NVTL en op de website van de gemeente Sittard-Geleen. De uitschrijver committeert zich aan de uitspraak van de selectiecommissie.

Artikel 5. Administratieve voorwaarden

5.1 planning

 • 3 juli: bezoek Geleen. Op deze dag worden rondleidingen op locatie georganiseerd. Je moet je hiervoor aanmelden via oproep@bnsp.nl Na aanmelding ontvang je een tijdschema.
 • 17 augustus 17:00: deadline indienen vragen via oproep@bnsp.nl. Vrijdag 21 augustus publicatie vragen en antwoorden op de website van de BNSP.
 • 11 september 17:00: deadline inzendingen.
 • 16 oktober: bekendmaking geselecteerde teams en start fase 2.
 • 30 oktober: bindende werksessie op locatie met gemeente, geselecteerde teams en uitschrijver.
 • Begin 2021: presentatie eindresultaten.

5.2 Vragen en contact

 • De uitschrijver stelt inzenders in staat opmerkingen te maken en vragen te stellen over de oproep via oproep@bnsp.nl tot uiterlijk 17 augustus 17:00. Uiterlijk 21 augustus worden de vragen beantwoord en geanonimiseerd op de website vermeld.
 • Vragen kunnen tot wijzigingen in het reglement leiden. Het is raadzaam de site goed in de gaten te houden en je inzending pas in te dienen na het lezen van alle vragen en antwoorden.
 • Het zich op de hoogte stellen van deze vragen en antwoorden behoort tot de verantwoordelijkheid van de inzenders.
 • Het is de inzenders niet toegestaan om contact te zoeken met de leden van de selectiecommissie, de uitschrijvers of de projectleider met betrekking tot de beoordeling van de selectiecommissie. Overtreding van deze voorwaarde kan tot uitsluiting leiden.

5.3 Vergoedingen

Voor het doen van een inzending in de eerste fase wordt geen vergoeding beschikbaar gesteld. Een vergoeding van € 14.000 wordt toegekend aan elk van de twee teams die worden geselecteerd voor verdere uitwerking van hun idee. Er worden maximaal twee teams geselecteerd. De vergoedingen zijn beschikbaar gesteld door de gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg.

5.4 Communicatie inzendingen en resultaten

De uitschrijver heeft de bevoegdheid om, ten behoeve van de uitvoering en de resultaten van de oproep, de inzendingen te publiceren of te exposeren zonder de inzenders daartoe enige vergoeding schuldig te zijn. Daarbij kan onder meer worden gedacht aan publicatie op de websites BNSP/NVTL en gemeente Sittard-Geleen, in persberichten en artikelen in vakbladen. Daarnaast kunnen de uitwerkingen van de twee geselecteerde teams dienen als studiemateriaal. De uitschrijver behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten te redigeren. De uitschrijver kan besluiten om bedrijfs- dan wel concurrentiegevoelige informatie uit de inzendingen niet openbaar te maken. De inzender vrijwaart de uitschrijver door inzending van foto- en andere rechten van derden.

5.5 Overige voorwaarden

 • De uitschrijver behoudt zich het recht voor te allen tijde de oproep geheel of gedeeltelijk te staken of op te schorten, zonder dat daartoe een verplichting tot kostenvergoeding aan de inzenders ontstaat.
 • Het bepaalde in dit reglement is bindend voor alle partijen: de uitschrijver, de inzenders en de beoordelaars en betrokkenen bij de uitvoering van de oproep.
 • Door een idee in te zenden gaat een deelnemer onvoorwaardelijk akkoord met het bepaalde in dit reglement.
 • Inzenders verplichten zich geconstateerde onduidelijkheden, tegenstrijdigheden en onregelmatigheden in de verstrekte documenten met betrekking tot de oproep zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk voor het verstrijken van de uiterste datum van inzending, te melden aan de uitschrijver via oproep@bnsp.nl. Doet een deelnemer dit niet, dan betekent dit dat hij of zij in beginsel het recht verwerkt heeft om bezwaar te maken tegen de geconstateerde gebreken in deze documenten.
 • De uitschrijver behoudt zich het recht voor om inzenders in staat te stellen kleine gebreken in hun inzending te repareren binnen een termijn van twee werkdagen nadat de uitschrijver hierom heeft gevraagd, mits de gelijkheid van de inzenders niet geschonden wordt. Het betreft nadrukkelijk een bevoegdheid, niet een verplichting van de uitschrijver. Inzenders kunnen dan ook geen rechten ontlenen aan deze bepaling.
 • Aan de twee geselecteerde teams wordt gevraagd om bij een soortgelijke volgende oproep in een andere gemeente eenmalig een extra presentatie te geven over hun ervaringen met de verwerking van de oproep in Geleen.

Artikel 6. Toepasselijk recht en rechtsbescherming
Op deze oproep is het Nederlands recht van toepassing. Voorkomende geschillen die tussen uitschrijvers, inzenders en selectiecommissieleden, mochten deze ontstaan naar aanleiding van deze oproep, worden beslecht door de Nederlandse rechter.


Download het reglement als PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BNSP

De woonwijk als noviteit | eindpresentatie in Geleen

Op 26 februari presenteren de twee geselecteerde teams hun uitgewerkte ideeën voor de eerste editie De woonwijk als noviteit. Deze presentatie vindt plaats in het.

Lees meer