Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Sollicitatie gesloten

13 september 2016 Vacatures
gemeente-rijswijk

Voorzitter en twee leden gezocht voor de Welstands- en Monumentencommissie gemeente Rijswijk

Door het verlopen van de zittingstermijnen van de huidige leden van de welstandscommissie is de gemeente Rijswijk op korte termijn op zoek naar drie nieuw leden:

  •  Een voorzitter/architect
  •  Een architect
  •  Een stedenbouwkundige

De gecombineerde Welstands-en Monumentencommissie bestaat uit drie leden voor welstand, twee zittende leden voor monumenten en een ambtelijke secretaris die de commissie ondersteunt.

Functie-eisen

Ter invulling van de vacante posities zijn wij op zoek naar leden die beschikken over (ruime) ervaring op het gebied van architectuur of stedenbouw en goede communicatieve vaardigheden. U bent in staat mee te denken, meer dan te toetsen, en weet hoofd- en bijzaken te scheiden.

Van de voorzitter verwachten we iemand met ervaring in welstandsadvisering, voor de overige leden is dit geen voorwaarde. De voorzitter moet ook een vergadering kunnen leiden, weet alle belanghebbenden de benodigde ruimte te geven en weet de discussie op hoofdlijnen samen te vatten.

Taken en werkzaamheden

De commissie brengt advies uit aan burgemeester en wethouders over aanvragen voor een omgevingsvergunning/bouwen en soms ambtelijk als het gaat om veranderingen in de publieke ruimte. Tevens wordt van de commissieleden verwacht dat zij actief participeren bij het ontwikkelen van ruimtelijk beleid.

Momenteel komt de kleine commissie (voorzitter/gemandateerde en secretaris) eens in de 14 dagen bijeen om de voorliggende aanvragen van advies te voorzien, al dan niet in collegiaal overleg met de aanvrager.

De plenaire commissie komt enige keren per jaar bijeen, als er substantiële aanvragen zijn. Daarnaast wordt er per mail af en toe om advies gevraagd.

Het toetskader voor de commissie is vastgelegd in de Welstandsnota en aanwezige beeldkwaliteitsplannen.

Het college heeft voor bepaalde gebieden in de gemeente de welstandstoets belegd bij de ambtelijke organisatie.

Rijswijk is zich aan het oriënteren op een implementatietraject richting de Omgevingswet. Dit inhoudende dat de welstandsadvisering bijvoorbeeld kan worden opgenomen in voor bepaalde ontwikkelingen op te richten kwaliteitsteams (dit is voor een aantal projecten reeds het geval).

Van de voorzitter en de leden wordt kennis van en affiniteit met ruimtelijke kwaliteit, stedenbouw, openbare ruimte, architectuur en cultuurhistorie verwacht. De leden beschikken over een positieve instelling en goede communicatieve eigenschappen, zowel in de omgang met burgers en het gemeentebestuur als met architecten, ontwikkelaars, opdrachtgevers en ambtelijk adviseurs. Leden zijn bovendien in staat om, rekening houdend met maatschappelijke en bestuurlijke wensen, binnen de kaders van het vastgestelde beleid tot een weloverwogen en goed gemotiveerd advies te komen.

De huidige tijd vraagt om competenties als klantgerichtheid en inlevingsvermogen; zowel ‘product’ als proces.

Benoeming en honorarium

De leden worden benoemd door de gemeenteraad voor een periode van maximaal drie jaar, waarbij herbenoeming voor nog eens 3 jaren mogelijk is. Bij het in werking treden van de Omgevingswet is een eerdere beëindiging van de aanstelling denkbaar. Voor de honorering van de functie geldt een door het gemeentebestuur vastgestelde vacatievergoeding van € 84 per uur.

Informatie en Sollicitatie

Uw sollicitatie met curriculum vitae kunt u voor 15 oktober 2016 per email, welstand@rijswijk.nl, richten aan de secretaris de heer Jelke D. Fokkinga.

gem-rijswijk

replies are closed