Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Gemeente Amsterdam zoekt een strategisch juridisch planologisch adviseur | fulltime

20 januari 2020 Vacatures

Ben jij een initiatiefrijke, oplossingsgerichte adviseur die pragmatisch is ingesteld, goed kan schakelen met verschillende afdelingen en zich gemakkelijk beweegt tussen bestuur en organisatie?

Ben je bekend met werken binnen een kleine en zeer grote organisatie, en lijkt het je een uitdaging om vanuit Amsterdam voor Weesp deze functie vorm te geven? Dan gaan wij graag met jou in gesprek.

De functie

Weesp, aan de Vecht, is een prachtige gemeente met een rijke historie. De stad kenmerkt zich door de aanwezigheid van veel monumentale gebouwen, waaronder het gemeentehuis. Weesp is goed bereikbaar vanuit Amsterdam, Flevoland en het Gooi, kent adequate voorzieningen op velerlei gebied. Daardoor is Weesp een aantrekkelijke woongemeente voor haar ruim 19.000 inwoners. Weesp groeit de komende jaren onder andere door de bouw van Weespersluis. Tevens is Weesp een gewilde vestigingsplaats voor bedrijven. Maar ook wandelaars, fietsers en watertoeristen kunnen hun hart ophalen rond Weesp.

Weesp heeft per 1 juni 2019 haar ambtelijke taken volledig uitbesteed aan de gemeente Amsterdam. Deze ambtelijke integratie wordt op termijn opgevolgd door een bestuurlijke fusie (2022 of 2026).

Wij zoeken een Strategisch Juridisch Planologisch Adviseur en een leuke collega voor het team Zuidoost van Ruimte en Duurzaamheid en in het bijzonder voor Weesp. Hoofdzakelijk en veelal dagelijks werk je voor het college van burgemeester en wethouders van gemeente Weesp. Functioneel val je onder de teamleider van team Zuidoost van de directie Ruimte en Duurzaamheid van de gemeente Amsterdam.

Team Zuidoost is een multidisciplinair team waarin een twintigtal stedenbouwkundigen, planologen/geografen, RO-juristen en openbare ruimte ontwerpers samenwerken. Daarnaast is het team op zoek naar 2 vaste teamleden die aan de slag gaan voor Weesp, waarvan deze functie er één is. Momenteel worden deze werkzaamheden opgevangen door twee inhuurkrachten die de organisatie en de opgave goed kennen. Gefaseerd zullen zij hun werkzaamheden overdragen.

Werkzaamheden

 • Je adviseert het college van Weesp en de afdelingen vergunningen van stadsdeel Zuidoost over ruimtelijke initiatieven die niet passen in het bestemmingsplan;
 • Je overlegt met initiatiefnemers en belanghebbenden/omwonenden over initiatieven die niet passen in het bestemmingsplan;
 • Je begeleidt bestemmingsplanprocedures, je bent daarbij het aanspreekpunt voor collega’s en ambtelijk opdrachtgever richting de stedenbouwkundige bureaus en team gebieden Zuidoost;
 • Je vertegenwoordigt de gemeente bij de bezwaarcommissie, rechtbank en Raad van State voor wat betreft de besluiten die binnen het team worden voorbereid;
 • Je werkt in projectteams aan stedelijke vernieuwing en samen met het team Zuidoost werken we aan een goed ruimtelijk beheer van het stadsdeel Zuidoost en Weesp. Dat doen we o.a. door het opstellen van bestemmingsplannen en door te adviseren op WABO-aanvragen;
 • Je neemt beslissingen over de inhoud van adviezen van zeer complexe ruimtelijke planvormingsprocessen, over de wijze van relatiebeheer, over de projectorganisatie en de wijze van begeleiden van;
 • Je ontwikkelt ruimtelijk lokaal beleid binnen het werkveld;
 • Je participeert in projectgroepen over ruimtelijke ontwikkelingen;
 • Je draagt zorg voor inhoudelijk verbinden en onderhoud netwerken tussen verschillende inhoudelijke gemeentelijke diensten;
 • Vooruitlopend op de invoering van de omgevingswet gaan alle stadsdelen werken in een Integrale adviestafel. Jij zult in de ontwikkeling hiervan met je collega’s van Weesp, team Zuidoost en de afdeling Vergunningen van Zuidoost nauw optrekken. Jij coördineert dit, wat inhoudt dat de afstemming met de afdeling Vergunningen wordt verzorgd, adviezen bij diverse collega’s/vakdisciplines worden uitgezet en opgehaald, deadlines worden bewaakt, en het bestuur inhoudelijk geadviseerd en ingelicht wordt.

Wij vragen:

 • Mi­ni­maal een af­ge­ron­de wo op­lei­ding in de rich­ting van pla­no­lo­gie, so­ci­a­le ge­o­gra­fie, ruim­te­lij­ke or­de­ning en/​of rech­ten;
 • Mi­ni­maal 10 jaar aan­toon­ba­re werk­er­va­ring als RO me­de­wer­ker bin­nen een ge­meen­te­lij­ke in­stel­ling in de af­ge­lo­pen 15 jaar;
 • Bij voor­keur er­va­ring in een soort­ge­lij­ke func­tie in een klei­ne ge­meen­te en een G4 ge­meen­te;
 • Het zelf­stan­dig kun­nen op­stel­len, re­di­ge­ren van de toe­lich­ting van be­stem­mings­plan­nen en an­de­re (be­stuur­lij­ke) stuk­ken;
 • Een bre­de oriënta­tie op het werk­veld en het ver­mo­gen om voor­stel­len van­uit meer­de­re in­vals­hoe­ken te toet­sen;
 • Re­gel­ge­ving is voor jou geen doel maar een mid­del;
 • Je kunt zo­wel zelf­stan­dig als in team­ver­band wer­ken;
 • Je hebt een tact­vol­le, pro­ac­tie­ve en klant­ge­rich­te op­stel­ling;
 • Je be­schikt over uit­ste­ken­de mon­de­lin­ge en schrif­te­lij­ke uit­druk­kings­vaar­dig­heid, je bent in staat om mon­de­ling en schrif­te­lijk hel­der en com­pact stand­pun­ten en ad­vie­zen te for­mu­le­ren en mo­ti­ve­ren.

Competenties

 • Ana­ly­tisch ver­mo­gen: je weet de oor­zaak van pro­bleem te be­noe­men, hoofd- en bij­za­ken te on­der­schei­den en kan struc­tuur aan­bren­gen in com­plexe si­tu­a­ties;
 • Sa­men­wer­ken: je vindt het leuk om met an­de­ren, ook uit an­de­re vak­ge­bie­den, sa­men te wer­ken en doet dat proactief;
 • Re­sul­taat­ge­richt: je bent re­sul­taat­ge­richt, ook als je weer­stand te­gen­komt;
 • In­ven­tief: je zoekt naar op­los­sin­gen;
 • Om­ge­vings­be­wust­zijn;
 • In­le­vings­ver­mo­gen.

Wij bieden

 • Een tij­de­lij­ke aan­stel­ling voor de duur van een jaar, met zicht op een vas­te aan­stel­ling. Je sa­la­ris is mi­ni­maal € 3.843,- en maxi­maal € 5.410,- bru­to per maand (sa­la­ris­schaal 11 A) op ba­sis van 36 uren per week.
 • Werk in een di­ver­se stad, op goed be­reik­ba­re lo­ca­ties.
 • De kans je te blij­ven ont­wik­ke­len.
 • Een goed pak­ket se­cun­dai­re ar­beids­voor­waar­den, zo­als op­na­me in het ABP-pen­si­oen­fonds, een maan­de­lijk­se bij­dra­ge in de ziek­te­kos­ten­ver­ze­ke­ring en een In­di­vi­du­eel Keu­ze­bud­get van 17,05% van je jaar­sa­la­ris. Je kunt dit in­zet­ten om bij­voor­beeld ex­tra ver­lo­fu­ren te ko­pen.

De organisatie

De omgeving van stedenbouw, planologie en duurzaamheid verandert sterk. De manier waarop omgegaan wordt met het stellen van kaders en het formuleren van beleid verandert mee. De eenheid Ruimte en Duurzaamheid werkt op ieder schaalniveau, van portiek tot metropool, aan het ontwikkelen van een duurzame visie op de ontwikkeling van Amsterdam, het uitwerken van die visie tot concrete voorstellen en inrichtingsplannen en het mogelijk maken van die ontwikkeling en de uitvoering van de plannen.

Enerzijds is zij verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en kaderstelling op het gebied van ruimtelijke ordening, stedenbouw en duurzaamheid. Anderzijds werkt zij in opdracht voor stadsdelen en grootstedelijke projecten, waar zij kennis inbrengt en planproducten tot stand brengt met betrekking tot stedenbouw, openbare ruimte ontwerp, planologie en duurzaamheid. Ruimte en Duurzaamheid heeft 3 afdelingen. Een van de afdelingen wordt gevormd door de teams die in de stadsdelen werken. Het team Zuidoost is daar een van.

Sollicitatieprocedure

Heb je belangstelling voor deze functie? Reageer dan uiterlijk 16 februari 2020 via deze sollicitatiebutton.

We willen een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. We streven naar een personeelsbestand dat een afspiegeling is van de beroepsbevolking van Amsterdam, met alle verschillen. Onze vacatures staan open voor iedereen, tenzij in de tekst iets anders staat.

Vragen over deze vacature

Vragen over deze vacature kun je stellen aan Mirjam Fonteijn, Medewerker Werving en Selectie, bereikbaar per e-mail: m.fonteijn@amsterdam.nl of telefonisch: 06-22096834.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.