Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Posts Tagged ‘De omgevallen Boekenkast’

De Omgevallen Boekenkast: Vakliteratuur

Door: Tjerk Ruimschotel

Tijdens een oppas- & studieweekend in London moest ik nog eens denken aan mijn eigen uitspraak dat we, wat publicaties op ons vakgebied vooralsnog weinig steun van onze beroepsvereniging hadden. Ik vergeleek die in eerste instantie met de service die gegeven wordt door het RIBA (Royal Institute of British Architects) via de maandelijkse nieuwsbrief van de RIBA-bookshop. Daarin wordt bijgehouden wat er aan boeken op het brede terrein van architectuur, bouwconstructie en design tot woningbouw, stedebouw, landschapsarchitectuur en planning verschijnt en via de webwinkel maar ook in de fysieke RIBA Bookshop in London te koop. Daarbij wordt duidelijk dat de RIBA zelf ook een aardige hoeveelheid, tamelijk technisch georiënteerde eigen publicaties uitgeeft. Maar ook het, uiteraard door mij ooit aangeschafte RIBA Book of British Housing: 1900 to the Present Day (van Ian Colquhoun in 2008 bij The Architectural Press verschenen) en binnenkort verschijnt bij RIBA Publishers het uiterst relevante Social Housing: Definitons and Design Examplars van de succesvolle architecten Paul Karakusevic en Abigail Batchelor .

blog-planning-theory-en-practiceIk ben toen ook maar even nagegaan wat onze Engelse zustervereniging RTPI (Royal Town Planners Institute) voor en met zijn leden doet. Om te beginnen hebben ze in 2016 alleen al 16 publicaties zelf laten verschijnen, variërend van Where should we build new homes, via Starting your own Private Practice tot de Ethics and Professional Standards horend bij de eveneens dit jaar verschenen RTPI Code of Professional Conduct. Daarnaast verschenen recent meer dan 70 RTPI-publicaties verspreid over een tiental categorieën als Business and Mangement, Climate Change and Energy, Design, Governance and Decision Making en Spatial Planning. Helemaal jaloersmakend voor onze planologische collega’s lijkt me het tijdschrift Planning Theory and Practice en de in samenwerking met uitgeverij Routlegde uitgegeven Library Series, waarin meer dan 40 uiterst interessante titels verschenen zijn. Nou is de RTPI weliswaar zo’n 23 keer groter dan de BNSP, maar wij halen nog geen fractie van wat zij verzorgen: in mijn bibliotheek is er slechts een klein plankje BNS/BNSP publicaties met voornamelijk gelegenheidsuitgaves.

Vrij snel na mijn afstuderen blijk ik in 1981 de krantachtige catalogus van de tentoonstelling  “Presentatie Plan Publiek, Nieuwe Stedelijkheid” ter gelegenheid van 45 jaar bond van nederlandse stedebouwkundigen (in de toen gebruikelijke kleine letters) te hebben aangeschaft. Vier jaar later volgde in 1985 bij 50 jaar BNS het kloeke boekwerk Stedebouw in Nederland waar in een dikke 350 A4 pagina’s in 30 bijdrages een breed overzicht van de Nederlandse natie, de Nederlandse stedebouw van de 20e eeuw, de organisatie van de planning, de planvorming op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau alsmede een toekomstbeeld werd geschetst. Dit halfeeuwboek wordt momenteel en masse door de gepensioneerde babyboomers aangeboden

“Volgens mijn boekenplankje was ‘Waterkracht; de inspirerende betekenis van water in de Nederlandse stedenbouw van de jaren ’90’ … onze laatste juibleumuitgave”

In 1990 werd het elfde lustrumjaar aangegrepen om een hele serie studiedagen, werkbijeenkomsten, een lustrumcongres en een expositie te organiseren; de beoogde publicatie ervan is er, dacht ik, nooit van gekomen. In het witte plastic koffertje waarin alles van dat jaar verzameld moest worden vond ik weer de tekstbundel Tussen stad en stedebouw; ontwerpen op weg naar 2015 als voorbereiding voor de gelijknamige slotmanifestatie. Ook werd BNS-55 aangegrepen om op Wereldstedebouwdag (8 november) de eerste tweejaarlijkse Van Eesterenlezing te organiseren. Maar ik heb de deze lezing (met bijhorende publicaties) nooit echt beschouwd als BNSP-product. Volgens mijn boekenplankje was Waterkracht; de inspirerende betekenis van water in de Nederlandse stedenbouw van de jaren ’90 de in 1995 verschenen publicatie in de vorm van een Special Magazine uitgegeven door Revue Arts bij het 60-jarig bestaan van de Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen onze laatste jubileumuitgave. Daarnaast schreef de toenmalige voorzitter, ons nieuwe erelid, Joost Schrijnen dat jaar ook nog een Manifest: Tijd voor Stedebouw; Landschapsarchitectuur en infrastructuurontwerp. Over het ontwerpen aan vol en mooi Nederland dat voor een tientje via boekwinkeltjes.nl nog te krijgen is.

De twee decennia daarna zijn (inclusief vier lustrumjaren) publicitair geruisloos voorbij gegaan en ook de fusie van de BNS met de (nog geen tien jaar oud geworden) planologische beroepsvereniging BNP in 1998 was (terugkijkend) blijkbaar geen aanleiding voor een boek over de beide disciplines en de meerwaarde van een gezamenlijke beroepsvereniging.

“Ooit meende ik dat de stedebouw de meer doenerige aanpak vertegenwoordigde en de planologie de meer reflectieve benadering van die ruimtelijke ordening was.”

Weliswaar schreef (huidig hoogleraar planologie) Luuk Boelens ruim 25 jaar geleden zijn proefschrift over Stedebouw en planologie: een onvoltooid project: naar het communicatief handelen in de ruimtelijke planning en ontwerppraktijk. Tien jaar later schreef hij in 2000 Nederland netwerkenland : een inventarisatie van de nieuwe condities van planologie en stedebouw. Maar ik heb het vermoeden dat dit niet alleen de enige twee boeken in mijn boekenkast zijn die beide disciplines van onze beroepsvereniging in de titel hebben, maar dat dit überhaupt de enige twee boeken van de afgelopen kwart eeuw zijn waarin beide begrippen broederlijk in de (onder)titel staan. Ooit meende ik dat de stedebouw de meer doenerige aanpak vertegenwoordigde en de planologie de meer reflectieve benadering van die ruimtelijke ordening was. Maar het is opvallend dat van alle boeken die ik heb met ‘stede(n)bouw’ in de titel er geen een geschreven is door een planoloog.

Chronologisch gezien hebben we het dan onder (veel) andere over:  Stedebouw uit 1926 van J.M. de Casseres, een nadenkend ruimtelijk ontwerper uit de vooroorlogse periode die tevens de bedenker van het begrip ‘planologie’ was; Peter de Ruyters Voor volkshuisvesting en stedebouw (1987); het door Ed Taverne & Irmin Visser verzorgde Stedebouw in 1993, Han Meyers monumentale proefschrift De stad en de haven; stedebouw als culturele opgave in Londen, Barcelona, New York en Rotterdam : veranderende relaties tussen stedelijke openbare ruimte en grootschalige infrastructuur uit 1996; Hans Ibelings ‘ Nederlandse Stedenbouw van de 20Ste eeuw  net nog in 1999, Yap Hong Sengs De Stad Als Uitdaging ; politiek, planning en praktijk van de stedenbouw, 2000 Het Kunstmatig Landschap hedendaagse architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur in Nederland 2000; Michiel Wagenaars Stedebouw en burgerlijke vrijheid en Jan Heeling Over Stedebouw beide uit 2001; Martien de Vletter  De Kritiese Jaren Zeventig ; architectuur en stedenbouw in Nederland, 1968-1982 2004; Marinke Steenhuis Stedenbouw in het landschap; Pieter Verhagen (1882-1950) 2007; Stedenbouw als strategie, De transformatie van de bestaande stad 2010 en Christian Salewski  Dutch New Worlds ; scenario’s in de stedenbouw en ruimtelijke ordening in Nederland, 1970-2000 uit 2012. En dan laat ik alle jaarboeken en monumenteniventarisatiepublicaties buiten beschouwing.

blog-bron-is-salamander-booksIk zal (wanneer vrouw en familie dat toestaan) het kerstreces gebruiken om over het ontbreken van een planologische belangstelling voor de stedebouw (als resultaat van het werk van de stedebouwkundigen) en de stedebouwkunde (als disciplinair instrument voor het stedebouwkundig handelen) nog wat na te denken.
Misschien moet ik om onze fusiepartners goed te begrijpen nog een spoedcursus ‘introductie in de planologie’ gaan volgen.
Verder zal ik mijn collectie vakliteratuur nog eens goed tegen het licht houden om te zien wat zo langzamerhand weg kan.

Overigens nog steeds zoek ik naar de hele serie werk- en leerboeken (inclusief DVD) van kunsthistoricus Irmin Visser voor de Open Universiteitscursus Stedenbouw. De vroegmoderne stad in de Nederlanden. En ik blijf geïnteresseerd in een betaalbaar exemplaar van De Hedendaagse Stedenbouw uit 1912 van de Utrechtse burgemeester (!) Fockema Andreae.

Fotobron:
Hedendaagse Stedenbouw | Salamander Books
Planning Theory and Practice | RTPI
Riba Books of Housing | Riba Bookshops

De Omgevallen Boekenkast: Verlanglijstje

Door: Tjerk Ruimschotel
Het probleem van een uitdijende boekenverzameling zit voor een deel in het semi-automatische karakter van bepaalde deelverzamelingen. Zo ben ik ooit, in 1988, begonnen met het telkens weer kopen van het Jaarboek Architectuur, vooral omdat we als stedebouwkundige ambtenaren vaak betrokken waren bij architectenkeuzes. Ook kocht ik, gedeeltelijk als studiemateriaal voor mijn academiestudenten en om potentiële collega’s en medewerkers te scouten, jaarlijks de Archiprix- en Europanpublicaties. En uiteraard eens in de zoveel jaar de publicaties rond de Gouden Piramide voor voorbeeldig opdrachtgeverschap op het gebied van de stedenbouw en ruimtelijke ordening.

Ook ontstonden er collecties op basis van woonplaats, werkkring, publicatieonderwerp, studieobject, reisdoelen of vakantiebestemming. Dus heb ik nu kasten vol met boeken over de architectuur, stedebouw, landschapskunde, planologie en algemene geschiedenis van Delft, Rotterdam, Spijkenisse, Haarlemmermeer, Den Haag, Amsterdam, Almere/Zuiderzeepolders en Groningen (Stad en Ommelanden). Veelal serieus verzameld ten tijde van het werken in (en aan) die plaatsen, maar vaak ook daarna verrijkt met latere uitgaven en soms ook met terugwerkende kracht verder aangevuld. Gerelateerd aan studieprojecten, publicatieonderwerpen, excursies en vakantiebestemmingen zijn er (soms omvangrijke) deelverzamelingen over Nederlandsch Indië/Indonesië, de Verenigde Staten van Amerika, Australië en de Britse Eilanden inclusief Ierland en Schotland. Terwijl ook andere naburige landen als Frankrijk (Bastides, Parijs) en Duitsland (Berlijn, Speer) redelijk goed vertegenwoordigd zijn, net als Italië (Venetië), terwijl ik gek genoeg betrekkelijk weinig heb over België.

“Waarom zou ik doorgaan met series en met verzamelen?”

Kortom meer dan genoeg om de komende tijd te herlezen – en soms zelfs voor het eerst te lezen, wanneer het leestempo het koopgedrag niet kon bijbenen. Waarom zou ik doorgaan met series en met verzamelen? Het helpt dat Europan is gestopt met het uitgeven van publicaties. Maar het is wel wrang wanneer je in de nadagen van je carrière eindelijk nog eens voorzitter van de Europan-jury mag zijn en dus een ontroerend juryverslag schrijft, dat vervolgens niet meer in boekvorm uitkomt. Alleen op het net is het nog te lezen, zolang dat nog in de lucht gehouden wordt in de stichtingenstrijd om het bestuur van deze belangrijke prijsvraag voor jonge professionals. Maar de productie van architectuur en afstudeerders blijft doorgaan, de crisis lijkt voorbij en Nederland is nog lang niet af, dus er wordt weer volop gebouwd, ontworpen en gepubliceerd.

“Daarom is het ook deze weken, nu het jaar ten einde loopt en de mails met getrokken sinterklaaslootjes en suggesties voor kerstmenu’s binnenstromen, weer tijd mijn mijnlijstje.nl bij te werken met recente publicaties die ik graag wil hebben.”

Daarom is het ook deze weken, nu het jaar ten einde loopt en de mails met getrokken sinterklaaslootjes en suggesties voor kerstmenu’s binnenstromen, weer tijd mijn mijnlijstje.nl bij te werken met recente publicaties die ik graag wil hebben. Als abonnee van enkele vakbladen haal ik dan de laatste twee jaargangen uit de kast, kieper de lade met krantenknipsels en uitgeverscatalogi leeg en begeef me op het internet. Onze eigen beroepsvereniging verleent daarbij vooralsnog weinig steun, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de voorbeeldige boekensite van het Engelse RIBA. De jaarlijkse boekentoptien van de website Planetizen is inspirerend maar ook wel erg Amerikaans. Er zijn op dit terrein betrekkelijk weinig Nederlandse bloggers, vloggers of andere ‘urban odsessives’ die ons daarin bijstaan. Op Zef Hemel, zijn blogs en zijn recent verschenen boek over (en getiteld) De toekomst van de stad (2016) kom ik later terug.

De website van uitgeverij nai010 is momenteel nog erg gebruikersonvriendelijkheid: niet alleen is hij traag, wat aan mijn apparatuur kan liggen, maar de zoek- en selecteerfuncties werken niet goed zodat het veel digitaal plak- en knipwerk vraagt om er enigermate achter te komen wat recente publicaties op onze vakterreinen zijn. Een scan van de papieren najaarscatalogus hielp daarbij.

blog-de-gewortelde-stadBlauwe Kamer heeft sinds het oktobernummer van 2015 geen boekenrubriek meer, wel advertenties voor, op zich niet onwaardevolle, publicaties van de eigen uitgeverij Blauwdruk, zoals de door Wim Timmermans, Martin Woestenburg, Hester Annema, Jos Jonkhof, Mario Shllaku en Silvi Yano samengestelde publicatie De gewortelde Stad Europese hoofdsteden en hun verbinding met het landschap (€ 20,00)
 
S+RO heeft ondanks zijn verbreding van tijdschrift naar digitaal en publieksgericht kennisplatform nog wel een recensierubriek, waar ik, voor degenen die afgesproken hebben kerst- cq sinterklaascadeautjes tot € 25,- te geven, twee tips uit haal: Anne Schram e.a. (red) Stadsperspectieven; Europese tradities in de stedenbouw en Han Meyers De staat van de delta; waterwerken, stadontwikkeling en natievorming in Nederland. Beide uitgegeven bij Vantilt, Nijmegen 2016 voor € 24,95. Voor degenen met een groter budget en/of behoefte aan kennisverbreding is er Europa, een nieuwe geografie onder redactie van Ben de Pater en Leo Paul uitgegeven bij Perspectief Utrecht (€ 34,90), als geheel herziene editie van werken als Europa: ruimtelijke samenhang en verscheidenheid in de Europese Unie uit 2004 en het uit 2009 stammende West-Europa: hoofdlijnen van geografische en ruimtelijke planning.

Wie daarentegen meer wil weten over hoe onze eigen gebouwde omgeving van nu ontstaan (én ontworpen) is, kan zich verheugen in de binnenkort te verschijnen publicaties over leven en werk van stedenbouwkundigen Max van der Berg en Dirk Frieling in respectievelijk het autobiografisch getinte ‘Jongens, maak het maar mooi’, stadsontwikkelaar en ambtenaar in Amsterdam 1963-1986 (Thoth € 22,50) en JaapJan Bergs Hoe maken we een metropool; over het denken en doen van Dirk Frieling (nai010 € 29,95)

blog-vinexwijkenEn wie dichter bij huis na het Jaar van de Ruimte de Vinex nog eens, eventueel met eigen ogen, wil evalueren kan terecht bij twee zeer actuele publicaties. Allereerst het resultaat van het (op Herber Gans’ The Levittowners’ uit 1967 geïnspireerde) INTI-onderzoek Vinexmensen, Vinexwijken vandaag en verder (nai010, 2016). En vervolgens de, bij uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig, uitgekomen wandelgids met De Mooiste Vinexwandelingen (oktober 2016), waar ik een voorwoord voor mocht schrijven. Beide, toevalligerwijs, voor € 14,95. Dus eigenlijk geen geld. Voor degenen die echter afgesproken hebben het qua feestdagen financieel nog minder uitbundig te doen is er de via de website van Platform 31 gratis te downloaden brochure Filosofen agenderen de stad.
 

“En ik overweeg de aanschaf van het e-book om een beetje bij de tijd te blijven … Boekenwijsheid alleen is ook niet alles.”

Het Jaarboek Architectuur koop ik sinds 2014 niet meer. Maar ik blijf, hoewel ik al ruim 25 jaar een abonnement op (de vernieuwde en voor BNSP-ers onontbeerlijke) Blauwe Kamer heb, naast de tijdschriftuitgave toch ook de boekeditie van het Jaarboek Landschapsarchitectuur en Stedenbouw 2016 kopen om dat rijtje jaarboeken in de boekenkast compleet te houden. Als sinterklaascadeau koop ik voor mijn twee anti-brexit en pro Black Pete Britse schoonzonen de Engelse versie. En ik overweeg de aanschaf van het e-book om een beetje bij de tijd te blijven en met de iPad in de hand de recente productie van onze collega’s in de werkelijkheid te kunnen gaan zien. Boekenwijsheid alleen is ook niet alles.

footerboeken

Bron afbeelding: Blogspot Thrillerlezers

De Omgevallen Boekenkast: VENETIË

Door: Tjerk Ruimschotel

Als voorbereiding op ons tweejaarlijkse familie-uitje naar Venetië, met als vakgerelateerd excuus het bezoek aan de Internationale Architectuurbiënnale heb ik maar weer eens mijn boeken op het Venetië-plankje in de Italië-kast bestudeerd. Dat wil zeggen vooral uitgezocht, doorgebladerd en opnieuw gerangschikt, want het begint al een aardige collectie boekwerken te worden, waarin zelfs verschillende subcategorieën te onderscheiden zijn.

DOB Presence of the pastAllereerst zijn er natuurlijk de catalogi van de biënnale zelf. De eerste tentoonstellingen waren nog niet volgens het huidige format van een thematische hoofdtentoonstelling met afzonderlijke landenpresentaties. Na enkele semi-officiële aanzetten in 1975 en 1979 was de eerste echte Venetiaanse architectuurbiënnale van 1980 gewijd aan het toen moderne Post-Modernisme. Van de verschillende edities (Italiaans, Frans en Engels) heb ik de Engelse versie getiteld The Presence of the Past ooit tweedehands aangeschaft. De catalogus van de tweede biënnale Architettura nei Paesi Islamici ontbreekt nog. Wel heb ik post-actief de drie jaar later verschenen twee delen van Progretti Venezia aangeschaft alsook de Italiaans-Nederlandse publicatie over Berlage (Hendrik Petrus Berlage Desegni –Tekeningen) waar de gehele 4e biënnale van 1986 aan was gewijd. Vanaf 1991 heb ik alle (niet steeds om het jaar georganiseerde) architectuurbiënnales bezocht, erover geschreven en de catalogi aangeschaft. Eerst verschenen in één deel, zoals die van de 5e biënnale simpelweg Quinta Mostra Internazionale di Architettura (1991) getiteld en de 6e (1996: Sensors of the Future; The Architect as Seismograph) maar na 2000, wanneer de biënnale eindelijk ook steeds tweejaarlijks gehouden wordt, in (minimaal) twee delen verschenen. Zo staan dan in verschillende formaten keurig in volgorde de centimeters dikke boekwerken over de 7e tot en met de 12e editie: Less Aesthetics, More Ethics (2000), Next (2002), Metamorph (2004), Cities (2006), People meet in Architecture (2010). Vervolgens het bescheiden eendelig werk gewijd aan de 13e biënnale Common Ground en dan de tweedelige catalogus (in één band) van Koolhaas Fundamentals van twee jaar geleden. Naast de catalogus verzorgde Koolhaas samen met Irma Boom een 15-delige serie boeken in cassette over de 15 elementen waaruit een gebouw bestaat en dus Elements of Architecture geheten, maar met € 168 te duur geprijsd om aan te schaffen. Minder prijzig, maar zijn doel als communicatiemiddel volledig voorbij schietend was de plastic koffer van 7 cm dik met daarin vijf boekwerken van zeer verschillend formaat horend bij de 11e biënnale van 2008 Out There; Architecture Beyond Building. Vanwege het buitenformaat van 33 x 36 cm (!) moet het koffertje op een aparte plek bewaard worden en valt hij een beetje buiten de verzamelde collectie en mijn aandacht.

“Toch zijn er, wat ons betreft maar weinig goede boeken over de historische stadsontwikkeling, de actuele ruimtelijke problematiek en/of moderne architectuur. Eigenlijk is alleen Auftritte Scenes (2002) van Alban Janson & Thorsten Bürklin de moeite waard”

DOB Aufritte ScenesNaast de biënnaleboeken zijn er natuurlijk de gebruikelijke Cantecleer-, Capitool- en Kompasgidsen voor kunst en architectuur, alsmede de vele historisch getinte persoonlijke reisverslagen en stadsbeschrijvingen. Terwijl ook nogal wat romans en detectives in de Lagunestad spelen. Er is wel eens opgemerkt dat er zoveel boeken over Venetië geschreven zijn dat je met één exemplaar van elk van die publicaties het Canal Grande kon dempen. Toch zijn er, wat ons betreft maar weinig goede boeken over de historische stadsontwikkeling, de actuele ruimtelijke problematiek en/of moderne architectuur. Eigenlijk is alleen Auftritte Scenes (2002) van Alban Janson & Thorsten Bürklin de moeite waard. Zoals de ondertitel Interactionen mit dem architektonischen Raum, die Campi Venedigs aangeeft, worden in dit monumentale boekwerk achttien van de ruim honderd, in de loop van de tijd organisch ontstane stads-, wijk- en buurtpleinen van de stad geanalyseerd op verschillende ruimtelijke aspecten die in het stadsontwerp aan de orde komen. In de uitgebreide bibliografie figureren echter slechts enkele werken over de stad Venetië zelf. En dan veelal over religieuze architectuur, zoals Berlage in 1880 in zijn Italiaanse reisherinneringen (uitgegeven in 2010) ook alleen maar over kerken rept. Uiteraard zijn er veel werken over Palladio, waaronder de nog altijd nauwelijks overtroffen Pinguïn-editie uit 1966 van James S. Ackerman Palladio. Sergio Los schreef voor Arsenale Editrice in 1995 over die andere Venetiaanse grootmeester Carlo Scarpa, an architectural guide. Iets eerder had Guido Zucconi voor dezelfde uitgeverij Venice, an architectural guide geschreven, waarin op een bescheiden wijze aandacht werd besteed aan moderne architectuur in deze enigszins ‘anti-moderne stad’. Ongewijzigd herdrukt in 2007 was dit toch jarenlang mijn favoriete gids voor Venetië totdat de onvolprezen uitgeverij DOM uit Berlijn rond de opening van de vorige biënnale kwam met een architectuurgids Venice; Buildings and Projects After 1950 Een indrukwekkende eigentijdse aanvulling op al die architectuurgidsen met voornamelijk klassieke architectuur. Via meer dan honderd gebouwen wordt onbekommerd aandacht besteed aan de modernste ontwikkelingen zoals de vele nieuwe woningbouwprojecten, de haventerminal voor cruiseschepen en relevante gebouwen op het vaste land. Ook worden vijftien nooit gerealiseerde projecten opgevoerd, waaronder het ontwerp van Le Corbusier voor een ziekenhuis, fraai beschreven in Le Corbusier’s Venice Hospital and the Mat Building Revival, 2001)

“Overigens toont Foscari dat het uiteindelijk toch niet zo erg is geweest dat Palladio het Dogenpaleis niet heeft mogen/kunnen verbouwen, want we zouden dat rare byzantijns getinte areligieus-gotische paleis dat er nog steeds staat wel missen…”

DOB unbuild veniceHoe belangrijk ongerealiseerde projecten voor de architectuur in het algemeen en voor de ontwikkeling van de betreffende architect zelf in het bijzonder zijn is aangetoond door Antonio Foscari in zijn beeldschone Andrea Palladio; Unbuilt Venice uit 2010. Overigens toont Foscari dat het uiteindelijk toch niet zo erg is geweest dat Palladio het Dogenpaleis niet heeft mogen/kunnen verbouwen, want we zouden dat rare byzantijns getinte areligieus-gotische paleis dat er nog steeds staat wel missen, wanneer het vervangen zou zijn geweest geworden door een gebouw dat we eerder aan de Weense Ringstrasse of op het Berlijnse Museuminsel vinden thuishoren. De eclectische eruditie en ruimtelijke scherpzinnigheid van Foscari wordt ook door zijn dochter Guila tentoongespreid in haar ter gelegenheid van de biënnale van 2014 verschenen Elements of Venice. In deze vuistdikke pocket behandelt ze niet alleen de ruimtelijke transformaties in en van de stad, maar ook koppelt ze dat op een associatief-wikipediaanse wijze aan de vijftien door curator Rem Koolhaas geïntroduceerde bouwkundige elementen, variërend van gevel, via trap, gang, vloer, hellingbaan, dak, plafond, deur, haard, raam en balkon naar muur. Niet eerder werd een stad in al zijn sociaal-economische en planologisch-ruimtelijke bestanddelen zo goed geanalyseerd en gepresenteerd. Een must voor elke Venetië-ganger, architect, stedebouwkundige en/of planoloog om uiteindelijk de stad zelf in al zijn geplande fysieke schoonheid én historische toevalligheden goed te kunnen lezen.

biennale

Recent nieuws

BNSP-Salon #6 Ondergronds | 13 oktober

14 september 2022 Blog

De aandacht voor ondergronds bouwen neemt steeds meer toe nu de ruimte en de natuur schaarser worden. Hoe staat het in Nederland met underground urbanism?.

Lees verder

De omgevallen boekenkast | You Jane

12 september 2022 Blog

YOU JANE Al enige tijd en sinds kort steeds meer verbaas ik me over (en irriteer ik me aan) de af en toe weer terugkomende.

Lees verder

Publieksevent en boekpresentatie ontwerpstudie Stad × Ruimte

6 september 2022 Blog

Donderdag 6 oktober 13.00u –17.00u Lindner WTC Hotel & City Lounge, Lange Kievitstraat 125, Antwerpen De ontwerpstudie Stad × Ruimte is afgerond met een prachtige.

Lees verder

Agenda

30 september 2022

13:00 tot 15:45

Naar de Floriade!

06 oktober 2022

13:00 tot 17:00

Boekpresentatie Stad × Ruimte

13 oktober 2022

19:30 tot 21:30BNSPExcursies

BNSP-Salon #6: Ondergronds bouwen