Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Stedenbouwkundige bureaus en omgevingsplannen

15 december 2021 BNSPKennislab

De rol van de stedenbouwkundige bureaus benoemd in de kamerbrief van Minister Ollongren over de Omgevingswet

Ook de stedenbouwkundige bureaus, die in opdracht van de bevoegd gezagen werken aan onder meer omgevingsplannen, moeten met het DSO uit de voeten kunnen. Een groot deel van de werkzaamheden in de planketen wordt door deze bureaus verricht en het is van belang via kennislabs bij hen de kennis over het juridische instrumentarium en de werkwijzen via het DSO te verbreden. In overleg met de stedenbouwkundige bureaus en de leveranciers van lokale plansystemen wordt gewerkt aan aanvullende onderdelen voor het digitale stelsel, te weten:

  • Een set basismodellen die bureaus en bevoegde gezagen werk besparen.
  • Een mechanisme om plannen digitaal te kunnen uitwisselen tussen stedenbouwkundig bureaus enerzijds en plansoftware van
    softwareleveranciers anderzijds.
  • Het ontwikkelen van een zogenaamde ‘validatieservice’ om bronhouders te helpen met controleren of het opgestelde plan in technische zin goed is om
    door het DSO te verwerken.

Hierbij blijven we samen met stedenbouwkundige bureaus richting bestuurders en professionals herhalen: het hoeft niet allemaal tegelijk, ga er op voorhand vanuit dat ook na inwerkingtreding veel kan en moet gebeuren en richt je op de zaken die zowel belangrijk als urgent zijn. Er is overgangsrecht beschikbaar en gebiedsdekkende omgevingsplannen kunnen later. Het is belangrijk dat binnen de organisaties geïnvesteerd wordt in de kennis en kunde om uiteindelijk die plannen te maken en die instrumenten te benutten via de beschikbaar gestelde informatie en vooral door te oefenen.

Bovenstaand is een excerpt uit de Kamerbrief van Minister Ollongren dd 14 december. Kennislab heeft  binnen dit proces een cruciale rol vervuld inzake kennis vergaren, kennis delen, pilots uitvoeren en adviezen verstrekken richting overheden en ministeries inzake de invoering van de Omgevingswet gerelateerd aan de invoering van DSO.