Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Raad van Advies; Terugblik 2018 |Vooruitblik 2019

18 december 2018 BNSP

De Raad van Advies heeft naar aanleiding van de Algemene Leden Vergadering een terugblik 2018 en vooruitblik 2019 geformuleerd.

Een mooie aanleiding om u vanuit de BNSP mee te nemen in de zaken die we het afgelopen jaar zijn aangegaan en u alvast mee te nemen in de zaken die we volgend jaar graag willen agenderen, gesteund door het Advies van onze Raad:

De Raad van Advies is in 2018 vier keer bij elkaar gekomen in een gezamenlijke vergadering met het bestuur. Kirsten Bekkers, Saskia Beer en Koos Seerden traden dit jaar toe tot de raad. Helaas moest Saskia zich vanwege persoonlijke omstandigheden terug trekken. Laura de Bonth zal haar plaats innemen.

We constateren dat we als vereniging een groei doormaken. Niet alleen qua ledental, maar ook qua bereik en relevantie. Wij hebben dit jaar een aantal keren gesproken over hoe we ons als beroepsvereniging moeten profileren. Om daar op te kunnen antwoorden hebben we samen met het bestuur nagedacht over wat we als vereniging willen zijn en wie we daarvoor nodig hebben. Het is in onze ogen belangrijk om de juiste ambassadeurs te binden aan je vereniging. Zij kunnen op strategische posities enerzijds het belang van een goede vakbeoefening uitdragen, hetzij in lobbysfeer of om ‘ons’ geluid te laten horen in grote maatschappelijke kwesties. Anderzijds zijn zij in staat leden te binden en te inspireren.

Wij hebben gesproken over de boodschap die we als BNSP willen uitdragen. We hebben kennis genomen van het communicatieplan met het ‘message house’ zoals dat door bureau 7N60 is voorbereid. Wij nemen ons voor om hier in 2019 uitgebreid over van gedachten te wisselen met het bestuur.

Andere onderwerpen waar wij als Raad van Advies met het bestuur over gesproken hebben zijn nut en noodzaak van het PEP (Professional Experience Programme, vml. BEP). Wij zien daarin een zekere meerwaarde voor de stedenbouwkundige. De BNSP kan in zijn algemeenheid een rol spelen in het bijscholen en onderwijzen van stedenbouwkundigen en planologen.

We hebben het belang van de NOVI (Nationale Omgevingsvisie) onderstreept. Deze wordt in 2019 in consultatie gebracht. Wij zien dat moment als een kans voor de vereniging om haar positie in het debat te claimen. Daarnaast zien wij het als absolute noodzaak om vanuit de vakwereld inhoudelijk te reageren om een duidelijk statement af te geven op de wijze waarop het Rijk met onze nationale ruimtelijke ordening lijkt om te willen gaan.

Jan Pieter Koppert

voorzitter Raad van Advies