Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Programma Stedelijke Transformatie | Oproep vanuit G32

1 december 2017 netwerk

We nodigen u van harte uit om – samen met een marktpartij – een of meer binnenstedelijke transformatieprojecten in te dienen in het kader van het programma Stedelijke Transformatie.

De komende decennia groeit de woningvraag met ruim 1 miljoen huishoudens. Dit zorgt in veel steden voor grote uitdagingen. Met het programma ‘Stedelijke Transformatie’, dat op 30 oktober is gelanceerd, willen steden, marktpartijen en kennisinstituten plannen voor binnenstedelijke gebiedstransformaties opschalen en versneld tot uitvoering brengen.

De G32 heeft er hard aan getrokken om dit programma tot stand te brengen. We zijn er dan ook trots op dat het programma in korte tijd zo’n brede (financiële) steun heeft verworven. Partners zijn: NEPROM, G4, VNG, IPO, Bouwend Nederland, IVBN en G32. De uitvoering van het programma wordt gedaan door Platform31. Ook het ministerie van Binnenlandse Zaken steunt het programma financieel. Recentelijk sprak ook minister Kajsa Ollongren in een brief aan de Tweede Kamer haar steun uit voor dit programma.

Het doel is versnelling en opschaling van de binnenstedelijke productie op concrete transformatielocaties. Het programma wil dat bereiken door kennisontwikkeling, kennisdeling, opruimen vertragende regelgeving en het ontschotten van overheidsgelden (bijvoorbeeld geld voor infrastructuur koppelen aan de woningproductie). Het biedt handvatten om op locatieniveau voor hele concrete en praktische knelpunten (bijvoorbeeld op terrein van parkeernormen, duurzaamheidsambities, bezwaarprocedures) tot oplossingen te komen.

Belangrijke doelstelling is wat ons betreft ook dat de noodzaak, omvang en urgentie van de “binnenstedelijke Vinex” voor alle betrokkenen duidelijk wordt en dat het politieke draagvlak toeneemt om daar middelen voor aan te wenden.

Daarom roepen we u op om een of meer binnenstedelijke transformatieprojecten voor dit programma in te dienen. Dat dient te gebeuren samen met de betrokken marktpartij. Op www.stedelijketransformatie.nl vindt u alle informatie over het programma en heeft u de mogelijkheid projecten aan te melden.

Wij hopen dat u gehoor geeft aan onze oproep. Want alleen wanneer de belangrijke projecten en partijen in dit programma participeren, kan het succesvol worden. En dat is een essentiële stap in het vergroten van het (financiële) draagvlak voor deze grote opgave.

Met vriendelijke groet,

mede namens de andere partners van het programma,

Jop Fackeldey
voorzitter fysieke pijler G32