Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Oproep: Ontwerp mee aan de Regio van de Toekomst!

17 juni 2018 BNSP

Stedebouwers, landschapsarchitecten, planologen en ontwerpers van Nederland,

Ons land staat de komende jaren voor een aantal grote opgaven: hoe maken we onze regio’s klimaatbestendig? Hoe geven we ruimtelijk vorm aan de transitie naar duurzame mobiliteit, energie en gezondheid? Wat moet er gebeuren in de landbouw om voldoende en gezond voedsel te produceren zonder natuur en landschap aan te tasten? Hoe maken we onze economie circulair? En waar bouwen we een miljoen nieuwe woningen?

Inmiddels wordt breed gevoeld dat deze opgaven een drastische en voortvarende aanpak vereisen Voor onze vakgemeenschap ligt hier een belangrijke taak. Om die nieuwe opgaven naar de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland te vertalen. Maar meer nog, om te ontwerpen aan regio’s die nieuwe kansen bieden voor de noodzakelijke transities. Regio’s die de transities sturen en ervoor zorgen dat ons land er mooier en beter van wordt: de Regio van de Toekomst!

Het Rijk neemt voorzichtige stappen om regie te voeren op nationaal niveau. De Nationale Omgevingsvisie wordt hiervoor een belangrijk instrument. BNSP en NVTL hebben samen de opdracht aangenomen van het Ministerie van BZK en van vier regio’s om de ontwerpverkenning ‘Regio van de Toekomst’ uit te voeren. Een traject waarin de grote opgaven uit de NOVI concreet gemaakt worden in de regio. Ontwerpend onderzoek verbindt steeds één centrale opgave aan de regio specifieke situatie. Dit levert regionale toekomstperspectieven op én inzichten en inspiratie voor nationaal beleid. De resultaten van ‘Regio van de Toekomst’ worden in het najaar aan het Rijk aangeboden.

Voor het uitvoeren van ‘Regio van de Toekomst’ worden acht ontwerpteams geformeerd, die de komende maanden aan de slag gaan. We roepen hierbij alle vakgenoten op die graag hun bijdrage aan deze ontwerpverkenningen willen leveren, om zich aan te melden als mogelijk teamlid voor één van de acht teams. Voor deelname aan dit traject is per team een vergoeding beschikbaar. Na aanmelding ontvang je de uitnodiging om op 4 juli de teamcaptains te ontmoeten en jezelf voor te stellen.

Voor meer informatie kijk op De Regio van de Toekomst Voor deelname als teamlid, meld je dan hier aan.

Ben Kuipers                            Rob van der Velden

Voorzitter NVTL                     Voorzitter BNSP