Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Kennislab en de nieuwe standaarden voor de documenten van de Omgevingswet: Consultatie STOP/TPOD Omgevingswet tot 22 maart 2019

7 februari 2019 BNSPKennislab

Geonovum en KOOP werken bijzonder hard aan nieuwe standaarden voor de Omgevingswet. Het is een indrukwekkend proces en veelomvattend project. Daarbij worden voortdurend verdere stappen gezet om te komen tot de 100%-versie. Inmiddels is de 0.97-versie gepubliceerd. Deze is ter consultatie voor ieder beschikbaar.

In dit bericht de volgende informatie:

 • de consultatie van de standaarden tot 22 maart 2019
 • de behaalde resultaten van Kennislab
 • het omgevingsplan en de vuurkorf
 • bijeenkomst Geonovum en Kennislab

De oproep voor samenwerking voor een consultatiereactie is het meest actueel. En wie gaat mee naar Geonovum? Nog wel onder voorbehoud. Lees de informatie, dan ben je weer op de hoogte.

Consultatie: de bestanden, filmpje en presentaties

Op 28 januari organiseerden KOOP en Geonovum een informatiesessie voor de aftrap van de consultatie van versie 0.97 van de STOP/TPOD standaarden. Deze standaarden staan sinds 21 december online. De consultatie loopt van 28 januari tot 22 maart 2019.

 • STOP staat voor Standaard Officiële Publicaties
 • TPOD staat voor ToepassingsProfielen OmgevingswetDocumenten.

De bestanden zijn hier te downloaden. Op papier gaat het om meer dan 1.000 pagina’s.

Tijdens de bijeenkomst op 28 januari werd een introductiefilmpje getoond. Daarna is toegelicht uit welke onderdelen de STOP/TPOD standaarden bestaan. Vervolgens is er dieper ingegaan op de toepassingsprofielen en de praktijkrichtlijnen en de presentatiestandaard. In parallelle sessies is nader ingegaan op het opstellen OW-besluiten en werd gekeken naar het informatiekundig perspectief. Het filmpje is hier te bekijken.

De presentaties tijdens de sessies op 28 januari zijn via de volgende links te bekijken.

Wie van ieder bureau is beschikbaar mee te helpen aan een consultatiereactie? Aanmeldingen graag uiterlijk maandag 11 februari 2019 bij  Ruud Louwes/Kennislab: ruud.louwes@rho.nl

De behaalde resultaten van Kennislab

Kennislab heeft in april 2018 gereageerd op de 0.85-versie van de standaarden. Zie de bijgevoegde reacties. Die laten zich als volgt samenvatten.

 • Het kunnen verwijzen naar bijvoorbeeld beleidsregels of andere documenten is uitgebreid. Deels zijn de standaarden hierop aangepast, deels worden hiervoor aan het DSO andere functionaliteiten toegevoegd. Beleidsregels zullen in de toekomst elektronisch worden gepubliceerd, zodat technisch een koppeling mogelijk is.
 • is hiervoor
 • De regels voor activiteiten zijn losgekoppeld van de regels voor functies. Dit biedt meer vrijheid bij het maken van een regeling.
 • De verplichte inhoudsopgave voor de toelichting van een omgevingsplan is vervallen.
 • Geonovum staat open voor het uitbreiden van de functielijst met voorbeelden die in heel Nederland toepasbaar zijn.
 • Om de vraaggerichte ontsluiting vanuit een activiteitgerichte benadering mogelijk te maken, moeten in ieder geval de regels over activiteiten die veel geraadpleegd zullen worden, goed machineleesbaar worden gemaakt door middel van annotaties. Ook is het daarvoor wenselijk dat in ieder omgevingsplan dezelfde benaming wordt gebruikt voor de veel gebruikte en veel geraadpleegde activiteiten. Dat maakt het opstellen en raadplegen van het omgevingsplan makkelijker, maar mogelijk ook het opstellen van vragenbomen voor de vraaggerichte benadering in DSO-LV.
 • Bouwregels hoeven niet te worden gekoppeld aan een functie. Voor een bouwregel kan een eigen werkingsgebied worden opgenomen, bijvoorbeeld voor een bouwregel die voor de gehele gemeente geldt.

De aanpassingen die zijn aangebracht bieden meer ruimte voor het opstellen van omgevingsplannen. Er is duidelijk winst geboekt.

Consultatie Geonovum

Kennislab-BNSP reactie  2018-05

Kennislab-BNSP reactie 2018-07

Kennislab-BNSP reactie 2018-10 STOP-TPOD

Kennislab-BNSP reactie 2018-10

Het omgevingsplan en de vuurkorf

Tijdens de parallelle sessies ging het onder meer om het annoteren van regels. Voorbeelden werden getoond waaruit blijkt dat sommige bepalingen beter in twee leden kunnen worden geregeld dan in één lid. Hoe we moeten gaan annoteren is zeker een belangrijke deskundigheid die we ons eigen moeten maken. Echter, de vraag is welke vrijheid we hebben in het maken van een omgevingsplan. Het volgende voorbeeld verduidelijkt die vraag.

De gemeenteraad zit bijeen op 31 december 2028 rondom een vuurkorf. Kijkend in het vuur wordt de vraag gesteld of het de afgelopen jaren nuttig is geweest allemaal regels vast te stellen die samen één omgevingsplan vormen. Het idee komt op vanaf 1 januari 2029 te voldoen aan de verplichting één omgevingsplan voor de gemeente vast te stellen. Het omgevingsplan bevat de volgende regel:

‘Gun elkaar de ruimte en zorg voor elkaar.

Als uitwerking: ‘ieder initiatief draagt bij aan verbeteringen op het gebied van energie/klimaat, gezondheid, leefbaarheid en bereikbaarheid’.

Geonovum bevestigde dat zo’n omgevingsplan vanaf 1 januari 2021 al kan worden vastgesteld. Zo’n plan kan in de standaarden worden ingepast. Dan bieden de standaarden duidelijk perspectief voor de creativiteit van onze bureaus.

Bijeenkomst Geonovum en Kennislab

Aan het slot van de bijeenkomst is aan Geonovum voorgesteld een bijeenkomst te organiseren voor de adviesbureaus. Zodat over en weer begrip ontstaat voor de keuzes en creativiteit. Dan is ook een verdiepingsslag denkbaar. Ook nu al biedt samenwerking veel voordelen. Het is wel zo dat adviseurs van bureaus bij Geonovum actief werken aan de standaarden het beheer hiervan, zoals collega’s van Rho adviseurs. Dit voorstel is in beraad. In ieder geval werd wel een opening geboden. Dat is dan een mooi resultaat van de samenwerking die binnen Kennislab tot stand is gebracht. Wie zou aan deze bijeenkomst willen deelnemen? Ook graag uiterlijk 11 februari een reactie ter attentie van Ruud Louwes/Kennislab: ruud.louwes@rho.nl