Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


KENNISLAB | BNSP-bureaus kiezen voor samenwerking met de Omgevingswet

4 juli 2017 BNSPKennislab

De Omgevingswet bestrijkt de gehele fysieke leefruimte. Dat betekent een verbreding van het werkgebied ten opzichte van ruimtelijke ordening. En de Omgevingswet biedt aanzienlijk meer ruimte voor en stimuleert juist eigen afwegingen door gemeentebesturen, lokaal maatwerk en integraal werken. Er is veel te bedenken, te kiezen en te doen.

Kennislab functioneerde al enkele jaren

Diverse BNSP-bureaus kiezen ervoor de komende tijd samen op te trekken. Deze samenwerking is reeds enkele jaren geleden gestart  in het kader van de. ‘Pilots Omgevingsvisie 2014 – 2016′ is een opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en wordt uitgevoerd door een consortium van twintig BNSP-bureaus. Als vervolg hierop hebben bureaus met regelmaat overleg gevoerd over de kansen, mogelijkheden en uitdagingen die de Omgevingswet biedt. Dit overleg vond plaats onder de noemer Kennislab. Kennislab functioneert als de BNSP-werkgroep Omgevingsrecht. Hieraan namen aanvankelijk vertegenwoordigers van Antea Group, CroonenBuro5, Kuiper Compagnons en Rho adviseurs voor leefruimte deel.

pilots omgevingsvisie

Door enkele bureaus is samengewerkt aan het project Mooiwaarts Dit heeft geresulteerd in onder andere een schetsboek en een Pleidooi voor een waardevolle leefomgeving, dat door diverse geledingen uit de praktijk is onderschreven. In navolging hiervan  heeft het Kennislab gereageerd op de eerste AMvB’s en op de ontwerp-AMvB’s van de Omgevingswet, op het ontwerp van de Invoeringswet en de aanpassingen van de ladder voor duurzame verstedelijking. Kennislab is in dat verband uitgebreid met BRO Ruimte om in te leven en Tonnaer adviseurs in omgevingsrecht.

Kennislab zet in op verbreding en verdieping

Kennislab zet in op verbreding en verdieping van de samenwerking binnen BNSP. Begin mei 2017 waren alle BNSP-bureaus te gast bij Rho adviseurs in Rotterdam. Enthousiast is gereageerd op het voorstel samen te werken om van de Omgevingswet een succes te maken. De volgende samenwerkingen staan op de rol.

De aanbesteding van ‘staalkaarten’ door de VNG nu actueel

Samenwerking is mogelijk bij de aanbesteding van de VNG voor staalkaarten. Aan de hand van de uitvraag zal worden bezien op welke wijze de samenwerking wordt ingevuld.

Ideeënwaaier van het omgevingsplan

Eén van de plannen voor concrete samenwerking is het samenstellen van de ‘ideeënwaaier van het omgevingsplan’. Daarin kan ieder BNSP-bureau een vergezicht bieden van hoe een omgevingsplan eruit kan zien. Ook andere ideeën krijgen hierin een plek.

Verdere verbreding en verdieping

De bureaus gaan ook samen aan de slag voor verdieping van de Omgevingswet, Invoeringswet en de bijbehorende AMvB’s. Kennismaken met elkaars inzichten, die in gesprekken versterken en verdiepen om zo ideeën te genereren hoe een omgevingsplan kan worden ingevuld. Mogelijk volgt hieruit een heldere ideeën set of zijn er meer scenario’s voor een omgevingsplan denkbaar. In ieder geval wordt het zo mogelijk gemaakt dat alle BNSP-bureaus het brede speelveld van de fysieke leefomgeving kunnen bespelen. Dan maakt de omvang, de samenstelling en oriëntatie van een BNSP-bureau niet meer uit.

Dit kan resulteren in een symposium. Belangrijk is dat adviseurs van gedachten wisselen samen met de mensen uit het veld, vanuit gemeenten, waterschappen, belangenorganisaties en andere instanties. De essentie is ‘samen aan de slag’ met praktijkvraagstukken. Dit symposium kan eind 2017/begin 2018 plaatsvinden.

Verbreding Kennislab

Met de bijeenkomst begin mei 2017 is het Kennislab al verbreed. Hiermee bestaat Kennislab uit:

Antea Group

Arcadis Nederland

BRO Ruimte om in te leven

BugelHajema

BuroGkracht

CroonenBuro5

Kuiper Compagnons

mRO

Plein06

Pouderoyen Compagnons

Rho adviseurs voor leefruimte.

Ruimtemeester

SAB

Twan Jütte

Tonnaer adviseurs in omgevingsrecht

Wanneer meer bureaus hierbij willen aansluiten, neem dan contact op. Contactpersoon voor het Kennislab is Ruud Louwes van Rho adviseurs: ruud.louwes@rho.nl, 0118-689058 (ook mobiel bereikbaar).

Samenwerking met Kennislab

Het doel van Kennislab is kennisdelen gericht op het succesvol maken van de Omgevingswet met passie en missie. En dit gebeurt in een bijzonder dynamische tijd met veel keuzemogelijkheden. Samen komen we verder.