Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Help jij mee het Nederland van de Toekomst te maken?

27 november 2017 BNSPKennislab

30 NOVEMBER | BNSP-DAG | BLOK JE AGENDA EN KOM! bnsp-kaarta5-30november-v1b-1

Wat is onze bijdrage als stedenbouwers, planologen en ruimtelijke ordeningsdeskundigen aan de Nationale Omgevingsvisie. Hoe dragen we zorg dat wij als beroepsgroep worden meegenomen in het proces van het maken van het Nederland van de Toekomst.

Deze dag vormt de start van een ambitieus BNSP-Meerjarenplan inzake het integraal meedenken over en meewerken aan de NOVI. Niet zozeer de waarom-vraag maar vooral de hoe-vraag is hierin leidend. De OmgevingsTours uit 2016 en 2017 zijn mede de aanjagers en bieden aanleiding om de discussie nu verder toe te spitsen op het betrekken van de beroepsgroep in het proces van de NOVI.

De Dag wordt gevuld met presentaties, discussies en workshops en er wordt wat van je gevraagd! Samen met overige collega-professionals werk je mee aan het vormgeven van de toekomst van Nederland. Jouw deskundigheid is leidend.

 

Reserveer 30 november, blok je agenda voor deze bijzondere BNSP-Dag.

Programma

10:30                    Inloop

11:00                    Welkomstwoord Rob van der Velden, voorzitter BNSP

11:05                    Joost Schrijnen Dagvoorzitter; Introductie en programma

11:15 – 12:15      Inleiding Emiel Reiding; Directeur Nationale OmgevingsVisie.

Reflectie deskundigenpanel op de inleiding; Bestuurder (ov), Guido Wallagh, Partner  Adviseur INBO | Geiske Bouma,TNO strategie en beleid milieubeheer| Ben Kuipers, Bureau Ben Kuipers Landschapsarchitect en voorzitter NVTL, Edwin van Uum, procesmanager en Urban Planner

Analyse op inleiding en paneldiscussie: Bart Stuart, BuroSpelen

 

12:15 – 13:15    NETWERKLUNCH

 

13:15 – 15:30     Workshops; 13:15 – 13:45 inspiratiesessies  |  13:45 – 15:30 werksessies

Naar een duurzame en concurrerende economie

Workshopleider:  Frank Gorissen, KuiperCompagnons

Inspirator: Guido van Loenen, Rho

Naar een klimaatbestendige en klimaat neutrale samenleving

Workshopleider: Maurits Schilt, Witteveen+Bos

Inspirator: Dick Takkebos, directeur Warmtestad

Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving

Workshopleiders en inspiratoren: Elma van Beek, Elma Stedenbouw | Werkgroep DSO | Bert Harmelink, Reuring Adviesbureau | Werkgroep DSO

Naar een waardevolle leefomgeving

Workshopleider: Pauline van den Broeke, De Ontwerptafel

Inspirator: HUNK Design | stedelijke omgeving

Inspirator: Harmen Stellingwerf, initiatiefnemer Nije Omjouwing | landelijke omgeving

 

15:30 – 16:00     Pauze

 

16:00 – 17:00     Plenaire terugkoppeling; uitkomsten workshops

                     Reflecties panelleden, analist en deelnemers olv Dagvoorzitter Joost Schrijnen.

17:00                  Borrel

 

Download hier het programma met de achtergrondinformatie over inhoud en sprekers! Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar dus….Schrijf je in!

Selecteer een geldig formulier
© Afbeelding ESA 2005

 

De workshopsessies:

Workshop 1: Naar een duurzame en concurrerende economie

 

Frank Gorissen | Guido van Loenen

Workshopleider: Frank Gorissen

Workshopinspirator: Guido van Loenen

In deze workshop gaan we aan de slag met het thema duurzaamheid en de economische betekenis en potentie daarvan. In de inspiratiesessie zal duurzaamheid worden belicht vanuit vier richtingen: klimaatadaptie, energietransitie, duurzaam voedsel en de circulaire economie. Op zichzelf zijn dit reeds uitdagende onderwerpen, maar het vergt een echt integrale aanpak om het Nederland van de toekomst te maken.

In de aansluitende werksessie zullen we schakelen tussen verschillende schaalniveaus en zoeken we naar nieuwe verbanden, economische kansen en de ruimtelijke gevolgen hiervan. Dit doen we aan de hand van prikkelende stellingen over de toekomst van Nederland. Bereid je voor op een dynamische en uitdagende werkmiddag!

 

Workshop 2: Naar een klimaatbestendige en klimaat neutrale samenleving

Maurits Schilt | Dick Takkebos

Workshopleider: Maurits Schilt, Witteveen+ Bos

Workshopinspirator: Dick Takkebos, Directeur Warmtestad

 

De gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, verenigd in WarmteStad bv, hebben het plan opgevat om een warmtenetwerk aan te leggen in de wijken Paddepoel en Selwerd, dat gevoed wordt door diepe aardwarmte (geothermie). De aardwarmtebron die hiervoor moet worden aangeboord, is gesitueerd op Zernike Campus in de stad Groningen. WarmteStad. Bij geothermie wordt gebruik gemaakt van de warmte die diep in de aarde is opgeslagen.

Tijdens deze sessie vertelt directeur Dik Takkebos over de totstandkoming van Warmtestad, de barrieres die hij tegenkomt bij de verduurzaming van de Groningse energievoorziening, en over de ruimtelijke consequenties van deze verduurzaming voor de Groningse stad en regio, nu en op de langere termijn.

Na het verhaal van Dik Takkebos* gaan we in groepen discussiëren over de rol van de NOVI, de stedenbouwer en de planoloog in de stedelijke en regionale verduurzamingsoperatie waar we midden in zitten, maar waar ons ook nog veel te staat te wachten. Een belangrijke vraag hierbij is: welke energiepotentie is waar beschikbaar, en wat is er voor nodig om die potentie in te kunnen zetten? Oftewel, hoe breng je vraag en aanbod bij elkaar? En hoe herschik je de ruimte als de vraag naar energie zelf veel meer een ruimtelijk vraagstuk wordt?

Tijdschema:

13:15 – 14:00  het verhaal van WarmteStad Groningen door Dick Takkebos (directeur Wamtestad)

14:00 – 14:15 plenaire discussie

14:15 – 15:30 verder werken in groepen: wat betekent het verhaal van WarmteStad voor de NOVI, en wat betekent de NOVI voor WarmteStad?

Dit doen we in twee rondes:

 • Ronde 1 (30 minuten): in groepen debatteren over de volgende vragen:
 1. de energietransititie vindt momenteel vaak bottom up en soms top down plaats (vergelijk particulieren met zon en grote windparken). Is er behoefte aan sterke overheidssturing en zo ja, hoe kan de NOVI hieraan bijdragen?
 2. welke rollen zouden de spelers in deze arena bij voorkeur vervullen? Denk in ieder geval aan lokale en regionale bestuurders, overheidsmedewerkers maar ook meer specifiek aan de stedenbouwkundige en/of de planoloog. Wat kan de NOVI hier aan bijdragen?
 3. welke kennis hebben deze spelers nodig? Wat kan de NOVI hieraan bijdragen?
 • Ronde 2 (30 minuten): we zetten groepen één op één tegenover elkaar. We vragen de groepen te reflecteren op elkaars ideeën, en gezamenlijk vijf statements op papier te zetten. Deze statements geven we na afloop van de workshop mee aan het ministerie en nemen we op in het verslag van de dag.

 

Workshop 3: Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving

Elma van Beek, Elma Stedenbouw | Bert Harmelink, Reuring Advies

De workshop wordt zowel geleid als geïnspireerd door door Elma van Beek | Elma Stedenbouw en Bert Harmelink | Reuring Advies. Beiden zijn lid van de Werkgroep DSO.

“Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving” Dit thema van de NOVI klinkt direct aantrekkelijk. Maar wat betekent deze wervende kreet?

In deze workshop komen we met het stellen van vragen, het schetsen van dromen, het vertolken van ambities en een spel van vraag en antwoord samen tot een diepgaande analyse van het thema. We ontleden ieder woord van het thema tot op het bot en dagen de deelnemers met inspirerende beelden uit om buiten hun eigen denkkaders te treden. Vragen komen aan de orde als: ‘wat is toekomstbestendig’, ‘wat verstaan we onder bereikbaar’, ‘waarom maken we onderscheid tussen woon- en werkomgeving’, ‘gaat het wel over mobiliteit’, etc. Echter, op weg naar de NOVI, zullen we ook het gesprek voeren over het onderwerp ‘welke gevolgen hebben de keuzes voor de toekomst voor de opgaven van vandaag’. De concrete conclusies hierover dienen als inspiratie voor de NOVI. Op deze wijze zullen gedurende de workshop ‘inspiratie-sessie’ en ‘werksessie’ voortdurend in wisselwerking aan de orde zijn.

 

Workshop 4: Naar een waardevolle leefomgeving

VOLGEBOEKT

Pauline van den Broeke | Harmen Stellingwerf | Bart Cardinaal & Nadine Roos

Naar een waardevolle leefomgeving 

Workshopleider: Pauline van den Broeke, De Ontwerptafel

Workshopinspiratoren: HUNK Design/ stedelijk

Harmen Stellingwerf / initiatiefnemer Nije Omjouwing

Inhoud workshop 4:

Een waardevolle leefomgeving gaat over (veel) meer dan alleen mooi en lelijk. Dit thema uit de Nationale Omgevingsvisie zal een brug slaan tussen het nationale beleid en de lokale initiatiefnemers. Ten minste, dat is wat er beoogd wordt. Een samenleving die meer participatief wordt en meer het heft in handen neemt om de leefomgeving beter en mooier te maken. Ruimte geven aan bottom up initiatieven lijkt het streven van de rijksoverheid. De praktijk is natuurlijk veel weerbarstiger. Want zijn de regionale en lokale overheden daar al wel aan toe? En wil de burger (bewoner, initiatiefnemer) wel verantwoordelijkheid voor de leefomgeving op zich nemen? En hoe stimuleer je participatie van burgers? Wat is de balans tussen de taken van de overheid en de leefomgeving zelf inrichten? Hoe ziet dat er dan uit? Heeft een burger (bewoner, initiatiefnemer) wel enig benul van de complexiteit van de ruimtelijke ordening? Straks krijgen we allemaal straten die verschillend ingericht zijn. Of een platteland met voorzieningen die niet voor iedereen toegankelijk zijn.

In deze sessie gaan we aan de slag met deze vragen. Gevoed door twee verhalen van inspiratoren die al hun sporen hebben verdiend bij het vorm geven aan bottom up initiatieven, samen met verschillende partijen. Om de leefomgeving beter en mooier te maken.

Inspiratie 1. Harmen Stellingwerf, van het project in ontwikkeling Nije Omjouwing, vertelt over een integraal woonconcept. Een initiatief dat wonen beschouwt als een flexibel geheel dat zich voegt naar de omgeving en antwoord geeft op de sociale en duurzame vraagstukken voor de leefomgeving op het platteland.

Inspiratie 2. Bart Cardinaal en Nadine Roos, HUNK Design, houden van steden en het stedelijke leven. Ze vertellen over hoe je met stedelijke interventies, architectuur en interieurontwerpen talenten van mensen accelereert, stedelingen bij elkaar brengt en gelukkig maakt.

 

Meer informatie BNSPdag 2017, de aanleiding

De BNSP was in 2015 direct betrokken bij het Jaar van de Ruimte. Uit dit jaarproject zijn de thema’s voortgekomen die nu ook als leidend gelden voor het opstellen van de Nationale Omgevingsvisie

Daarnaast heeft een consortium van BNSP-leden, in opdracht van het Ministerie van I&M, gewerkt aan het rapport Pilots omgevingsvisie 2014-2016 dat in januari 2016 is verschenen. Dit om ervaring op te doen met de nieuwe Omgevingswet

In vervolg hierop werkt een aantal bureaus samen in een kennisnetwerk, Het Kennislab, dat zich intensief bezighoudt met de thema’s en zaken die zich bij de Nieuwe Omgevingswet aandienen. Veel bureaus die in het Kennislab zijn vertegenwoordigd zijn ook actief geweest bij de eerste tranche pilots Omgevingsvisie.

In 2016 en 2017 heeft de BNSP-thema’s behandeld die kunnen worden gezien als de grote maatschappelijke opgaven waarvoor we in Nederland staan. Ze kwamen ook aan bod in het Jaar van de Ruimte. Deze thema’s zijn verdiept in regionale bijeenkomsten als onderdeel van de  OmgevingsTours. In verschillende delen van het land, en vaak in samenwerking met partners, zijn bepaalde thema’s uitgediept door middel van presentaties en workshopsessies. Dit alles om de thema’s meer concreet te maken maar ook om vraag en antwoord en inzicht en inspiratie aan elkaar te bieden. Deze OmgevingsTours zijn als bijzonder waardevol ervaren door zowel organisatoren als deelnemers.

Naar aanleiding van deze inspanningen en de uitkomsten ervan wil de BNSP zich ook committeren om een bijdrage te leveren aan de NOVI. Want de beroepsgroep heeft hierin een rol! Hiertoe zijn gesprekken geweest met het Ministerie van IenM, waarbij het uitgangspunt blijft; communiceren en delen met de vakgroep over deze grootse opgaven die ons staan te wachten.

Besloten is om de BNSPdag 2017 in het teken van de NOVI te zetten. Niet als project maar als verdieping van de maatschappelijke opgaven die in de NOVI geadresseerd zijn. En niet alleen op de dag zelf maar  om de onderwerpen in de komende jaren regelmatig te agenderen, om op deze wijze mee te werken aan de vorming ervan en het inzicht dat daarvoor nodig is. De vakgroep is in dit proces onontbeerlijk en moet daarom betrokken zijn om die deskundigheid in te brengen op nationaal niveau maar ook op regionaal en lokaal niveau. Inzet op alle schaalniveaus zorgt dat we samen werken om te komen tot een mooier Nederland.

De Maatschappelijke opgaven uit NOVI als leidend thema

De BNSP heeft zich tot doel gesteld de maatschappelijke opgaven zoals geformuleerd voor (Nationale Omgevingsvisie) NOVI als meerjarenplan op te nemen in de komende jaarprogrammeringen. Dit niet alleen om de NOVI van input te voorzien maar ook de Provinciale Omgevingsvisies en Gemeentelijke Omgevingsvisie. De uitdagingen voor de toekomst zullen op alle schaalniveaus aan bod moeten komen. De uitkomsten van projecten, werksessie en bijeenkomsten worden gedeeld onder de vakgroepen maar ook met het Rijk, waaronder het Ministerie van BZK . Deze deling is vooral gericht op uitwisseling, kennisdeling en voortschrijdend inzicht. Het Ministerie is geen opdrachtgever maar  met de resultaten van de programmering van de BNSP kan de NOVI mede vorm worden gegeven.

Overal en bij iedereen heersen vragen ten aanzien van wat de NOVI inhoudt en vooral hóé de verschillende maatschappelijke opgaven vorm gegeven moeten worden en uitgevoerd. Niet alleen op rijksniveau maar ook op provinciaal, regionaal en lokaal niveau.  Door, te beginnen tijdens de BNSP dag, deze opgaven nader te verdiepen hoopt de BNSP de beroepsgroep te stimuleren om mee te werken en betrokken te raken bij het Nederland van de Toekomst.

Maatschappelijke opgaven onderkend voor de  NOVI:

 1. Naar een duurzame en concurrerende economie
 2. Naar een klimaatbestendige en klimaat neutrale samenleving
 3. Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving
 4. Naar een waardevolle leefomgeving

De brede opgaven voor de fysieke leefomgeving zijn te herleiden naar de strategische hoofdthema’s die zijn gesteld:

 • Bereikbaarheid en verbindingen
 • Cultuur en erfgoed
 • Defensie en nationale veiligheid
 • Economische ontwikkeling
 • Klimaatverandering en energietransitie
 • Gebouwde omgeving
 • Gezondheid en veiligheid in de leefomgeving
 • Natuur en landschap
 • Natuurlijke hulpbronnen
 • Voedsel en landbouw
 • Water

De BNSP-Dag 2017 is het startpunt om de voorbereiding van  NOVI  onder de vakgenoten te agenderen en te verwerken in de meerjaren-programmering van de BNSP. Deze dag zou als “aftrap” voor de planning kunnen gelden.

De BNSP-Dag concentreert zich vooralsnog op de vier hoofdthema’s. Deze worden door inhoudelijke/technische deskundigen sectoraal aangevlogen. De uitdaging voor onze beroepsgroep is om deze ruimtelijk te maken en daarmee te kijken hoe een bijdrage kan worden geleverd aan ruimtelijke kwaliteit. Dit zal alleen slagen door opgaven integraal te benaderen en te agenderen. Daar kunnen we als beroepsgroep een bijdrage aan leveren.