Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Excursie naar het Prins Bernhard Bos en Park21 in Haarlemmermeer | 6 september

22 augustus 2017 BNSP

Excursie werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling BNSP / NVTL op 6 september naar Haarlemmermeer

Op 6 september organiseert de werkgroep Duurzame Stedelijke Ontwikkeling BNSP / NVTL in het kader van de Landschapstriënnale 2017 een excursie naar de gemeente Haarlemmermeer. Achtereenvolgens bezoeken wij het Prins Bernhard Bos in Hoofddorp en Park21 in Nieuw Vennep.

Programma

10:30 uur  Verzamelen bij NS station Hoofddorp, Mercuriusplein 30, 2132 HA, Hoofddorp, carpoolen naar het Prins Bernhard Bos
11:00 uur Aankomst bij het Pannenkoeken Paviljoen, Kruisweg 1625, 2142 LC Cruquius, rondleiding/inleiding door/over het Prins Bernhard Bos onder deskundige leiding
12:00 uur Vertrek/carpoolen naar restaurant Vork en Mes, Paviljoenlaan 1, 2131 LZ Hoofddorp
12:15 uur Lunch en nabespreking
13:00 uur Vertrek/carpoolen naar het Raadhuis van de gemeente Haarlemmermeer, Raadhuisplein 1, Hoofddorp
13:30 uur Ontvangst Raadhuis, Dellaert-Plesmanzaal, inleiding Ontwikkeling van het landschapspark in Nederland (werkgroep DSO) en inleiding op Landschapstriënnale/PARK21 door Rik de Visser, Vista Landschapsarchitectuur en Stedenbouw, ontwerper Park21
14:30 uur Vertrek/carpoolen naar Park 21, landgoed Kleine Vennep, Hoofdweg 1041, 2152 LJ Nieuw Vennep, rondleiding o.l.v. Frits Vloon, projectleider Park21
16:00 uur Event Park21 (onthulling kunstwerk)
16:30 uur Vertrek/carpoolen naar het Raadhuis
16:45 uur Discussie en reflectie
17:30 uur Afsluitende borrel in de Jopenkerk, Hoofdweg 774, 2132 BW Hoofddorp

Vork&Mes paterre lunch_diner 1

Restaurant Vork en Mes

Inschrijven voor deze excursie kan tot uiterlijk 1 september via werkgroepdso@bnsp.nl. Voor leden van BNSP en NVTL is deelname gratis. Anderen wordt een bijdrage gevraagd van € 10,00, vooraf te voldoen op rekeningnummer NL 19 INGB 000028616 t.n.v. Stichting BNSP Projecten o.v.v. excursie LTR17 WGDSO 6 september.

Meer informatie

De ontwikkeling van landschapsparken in Nederland

De term landschapspark heeft in Nederland verschillende betekenissen. De term is gebruikt voor het benoemen van gebieden met grote landschappelijke kwaliteit die bescherming behoefden, aangeduid als nationale landschapsparken of nationale landschappen. Lokale overheden gebruikten de term ook wel op een losse manier in de betekenis van aantrekkelijk agrarisch gebied of park/openbaar groen.

We kennen twintig Nationale Landschappen in Nederland, waarvan de grootste en de bekendste de Veluwe (ruim 158.000 ha) en het Groene Hart (ruim 180.000 ha) zijn. In Haarlemmermeer ligt voor een deel het Nationaal Landschap Stelling van Amsterdam (ca. 18.500 ha).

Voorts zijn twintig gebieden aangewezen als Nationaal Park, zoals Nationaal Park De Utrechtse Heuvelrug (ca. 10.000 ha), het Nationaal Park Oosterschelde (ca. 37.000 ha) en Nationaal Park de Loonse en Drunense Heide (ca. 3.700 ha).

In onze inleiding willen wij nagaan in hoeverre de uitgangspunten en doelstellingen die destijds voor deze natuurgebieden zijn geformuleerd ook nu nog opgeld doen. Hoe zijn deze natuurgebieden de voorbije decennia doorgekomen?

We kijken ook naar de zeven Floriadeparken in Nederland, te beginnen bij Het Park in Rotterdam (1960) tot en met de Floriade in Almere (2022). Wat was/is hun opzet en wat is er gebeurd/gaat er gebeuren met de locatie na sluiting van de Floriade?

Wij nodigen onze deelnemers van harte uit om met ons van gedachten te wisselen over de ontwikkeling van de landschapsgebieden in ons land en Park21 in Hoofddorp in het bijzonder.

_prins_bernardbos

Prins Bernhard Bos Hoofddorp, Pleidooi voor een integrale beplantingsmethodiek

In de afgelopen vijftien jaar is in het Prins Bernhard Bos in Haarlemmermeer een vergelijkingsonderzoek uitgevoerd naar beplantingsmethoden. Het onderzoek heeft aangetoond dat er naast de traditionele manier van het aanleggen van recreatiegroen er een andere kijk mogelijk is op hoe recreatiegroen gerealiseerd kan worden.

Met de traditionele beplantingsmethode zoals de blijvers-wijkers methode duurt het vaak jaren voordat een parkbos aantrekkelijk wordt voor recreanten. De integrale beplantingsmethode is speciaal ontwikkeld om zo snel mogelijk na de aanleg een volwaardige woon- en recreatieomgeving te creëren.

De integrale beplantingsmethode wordt vooral gewaardeerd vanwege de open structuur en het feit dat deze methode snel een ‘vol’ resultaat geeft. Toepassing van de integrale beplantingsmethode zorgt voor een veilig gevoel, terwijl toch een aantrekkelijke groen omgeving wordt bereikt.

Bezoekers van het Prins Bernhard Bos herkennen de bijzondere kwaliteiten van de integrale beplantingsmethode, zoals een grotere diversiteit aan bloemen, struiken en bomen en de natuurlijke uitstraling van het gebied.

Dr. Frits Ruyten is aan de Wageningen Universiteit gepromoveerd op het onderzoek. Hij geeft een toelichting en leidt ons rond in het Prins Bernhard Bos.

(Bron: Op weg naar de groene verbinding, 15 jaar vergelijkingsonderzoek beplantingsmethodieken, evaluatierapport, 2017)

30785

Park21 Nieuw Vennep, het groene hart van Haarlemmermeer

Met Park21 maakt Haarlemmermeer een groot en gevarieerd landschap voor recreatie. Duizend hectare akkerland tussen Hoofddorp en Nieuw Vennep wordt ontwikkeld tot een nieuw soort park met regionale, nationale en internationale uitstraling. Met Park21 wil Haarlemmermeer investeren in de kwaliteit van de leefomgeving.

De ambities liggen hoog:

  • Spil in het landschap. In de structuur van Haarlemmermeer ontstaat met Park21 een nieuw groen hart.
  • Op regionaal en (inter)nationaal niveau heeft Park21 de kracht om het vestigingsmilieu voor (inter)nationale bedrijven in Haarlemmermeer en in de Randstad te versterken en een bijdrage te leveren aan de (inter)nationale profilering van Haarlemmermeer.
  • Recreatie wordt steeds meer en basisbehoefte. Park21 kan hieraan een bijdrage leveren.
  • Park21 is een logisch antwoord op de enorme ruimtelijke en economische dynamiek in Haarlemmermeer. Park21 creëert een nieuw landschap in de metropoolregio Amsterdam.
  • Park21 geeft een nieuwe kwaliteit aan het huidige open polderland. Het verbindt stad en platteland. De landbouw transformeert ten gunste van het recreatieve gebruik.
  • Park21 is een belangrijke schakel tussen de landgoederen en bossen in de binnenduinrand in het westen en de Westeinderplassen in het Groene Hart ten oosten van Haarlemmermeer.
  • Park21 vergroot de aantrekkelijkheid van het gebied, versterkt de ecologische diversiteit en is een belangrijke schakel in de ecologische verbindingen in de regio.
(Bron: Masterplan Park21, versie 3.0, april 2011)