Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


De jaarwisseling van Kennislab: van 2017 naar 2018

15 januari 2018 BlogKennislab

 

Een korte terugblik naar 2017, het markeren van de positie van Kennislab, een vooruitblik voor 2018 en activiteiten voor een voortvarend begin van 2018. Met natuurlijk de beste wensen.

Kennislab verder in de steigers gezet

Kennislab is in 2017 verder in de steigers gezet. In de voorjaarsbijeenkomst (15 mei 2017, Rho Rotterdam) was een 15-tal bureaus enthousiast over de kansen en mogelijkheden van samenwerking om van de Omgevingswet een succes te maken. Het resultaat kan in ieder geval een omgevingsplanwaaier zijn. Voorzichtig is toen ook de optie van een symposium verkend. Tijdens de najaarsbijeenkomst (24 november 2017, BugelHajema, Amersfoort) zijn de omgevingsplanwaaier en het symposium gecombineerd en geagendeerd (april 2018). Met de invulling hiervan zijn we aan de slag gegaan.

Kennislab op de BNSP-kaart

Kennislab staat inmiddels op de kaart van de BNSP. Op de BNSP-pagina’s in de Blauwe Kamer van september 2017 is Kennislab aan bod gekomen in een interview met Dirk van de Rijdt (KuiperCompagnons) en Ruud Louwes (Rho adviseurs). De achtergronden van Kennislab, geboekte resultaten en de plannen passeerden de revue.

Tijdens de BNSP-dag met de NOVI als thema, is Kennislab gepresenteerd met een flyer en door de voorzitter van de BNSP, Rob van der Velden, vermeld in het slotwoord (BNSP-dag, Utrecht, 30 november 2017). Daarbij werd het symposium begin 2018 aangekondigd. Frank Gorissen (KuiperCompagnons) en Guido van Loenen (Rho adviseurs) verzorgden namens Kennislab de workshop ‘Naar een duurzame en concurrerende economie’.

 

Frank Gorissen en Guido van Loenen tijdens de workshop naar een duurzame en concurrerende economie

Kennislab is voorafgaand aan de ALV van de BNSP (BNSP-bureau, Amsterdam, 21 december 2017) gepresenteerd aan de deelnemers van de ALV door Ruud Louwes (Rho adviseurs). De deelnemende bureaus en de bijdragen die zijn geleverd, zoals het logo (Marian Veen, KuiperCompagnons) en de schetsen van het symposium (Sandra Kemps, Arcadis), kwamen aan bod. In de gedachtewisseling werd voorspeld dat de verbreding naar de fysieke leefomgeving effect heeft voor de oriëntatie en samenstelling van de bureaus. De mens en sociale aspecten van de fysieke leefomgeving krijgen meer aandacht. De suggestie is gedaan samenwerkingsmogelijkheden met andere vertegenwoordigingen te verkennen, zoals op het gebied van infrastructuur, energie, openbare ruimte en externe veiligheid. Het belang van de samenwerking in de vorm van Kennislab werd onderkend en nadrukkelijk onderschreven. Op die manier kan de BNSP een interessante speler op het speelveld van de Omgevingswet zijn.

 

Presentatie Kennislab door Ruud Louwes (Rho) tijdens de ALV, 14 december 2017


Download hier de presentatie over Kennislabdie voorafgaand aan de ALV is verzorgd

Kennislab op de energietransitie-kaart van Bzk

Kennislab is door Gerrie Fenten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd voor ondersteuning bij de energietransitie. Drie succesvolle pilots van CroonenBuro5, Rho adviseurs en Tonnaer hebben geresulteerd inmiddels geresulteerd in interessante verkenningen. De Omgevingswet kan veel betekenen voor het stimuleren, organiseren en faciliteren van de energietransitie. Gemeenten kunnen enthousiast zijn en op gepaste wijze nog terughoudend. TNO heeft een Masterclass georganiseerd die op 29 november 2017 plaatsvond.

De uitdaging voor de komende tijd is het verkrijgen van inzicht in de opgave van de energietransitie bij alle BNSP-bureaus en BNSP-leden: ‘waar hebben we het over en hoe urgent is dit?’. Tegelijkertijd zijn meer pilots nodig om de mogelijkheden van de Omgevingswet te ontdekken, verder te ontwikkelen en uit te werken op het gebied van energietransitie.

Adna Hasic en Ruud Louwes (Rho adviseurs) hebben met Gerrie Fenten over de inzet van Kennislab een eerste gedachtewisseling gehad (21 december 2017, Ministerie IenW; Den Haag). Als de bureaus enthousiast zijn, de opgave als uitdaging zien en hiermee in de praktijk aan de slag willen, dan kunnen we hiermee gemeenten en de energiesector inspireren de combinatiemogelijkheden van de energietransitie en de Omgevingswet te verkennen.

Gerrie Fenten heeft de optie van inzet van Kennislab besproken met Geiske Bouma en Alexander Woestenburg (TNO). Daaruit volgde het voorstel voor een Masterclass voor BNSP-bureaus en BNSP-leden begin 2018. Ook vertegenwoordigers uit het energiedomein kunnen deelnemen. De drie pilots en de opgave van de energietransitie komen aan bod en er komt een vervolg in de vorm van verdere bewustwording en nieuwe pilots. Afgesproken is een voorbereidende bespreking begin januari 2018. Hieraan nemen in ieder geval deel Gerrie Fenten (Bzk), Geiske Bouma en Alexander Woestenburg (TNO), Dirk van de Rijdt (KuiperCompagnons) en Adna Hasic en Ruud Louwes (Rho adviseurs). Judith Flapper wordt vanuit het BNSP-bureau bij de verdere organisatie betrokken.

BNSP op het speelveld van de Omgevingswet: het logo en de flyer

In uiteenlopende contacten in het werkveld, zoals met het Ministerie van Bzk, wordt steeds vaker een oproep gedaan dat de BNSP-bureaus positie innemen op het speelveld van de Omgevingswet. Publiceer, neem actief deel aan debatten, verzorg presentaties ook tijdens bijeenkomsten van juristen (VBR en VMR) en organiseer het symposium in april 2018. In dat opzicht wordt de brede en stevige samenstelling van Kennislab zeer gewaardeerd en toegejuicht.

Marian Veen (Kuiper Compagnons) heeft het logo van Kennislab ontworpen en de flyer samengesteld. De vraag is ‘staan we er allemaal op?’. Doet iedereen nu mee die mee wil doen?

Antwoord is nee of nog niet. Alle BNSP-bureaus kunnen deelnemen aan Kennislab en een plek op de flyer krijgen. Daarmee bereiken we dat Kennislab een prominente positie op het speelveld krijgt, een sterke en brede vertegenwoordiging is van ons als vakmensen de van de BNSP.

Vanuit de gedachte dat Kennislab de vertegenwoordigende organisatie van de BNSP voor de Omgevingswet zal zijn, naast de andere BNSP-werkgroepen, ligt het voor de hand dat bureaus zich hierbij aansluiten. Enkele van de bureaus hebben aangegeven terughoudend te zijn als gevolg van onzekerheid over een bijdrage aan Kennislab in dit stadium. Een stevige positionering van Kennislab en daarmee van de BNSP is van groot belang. Dat de omvang van de bijdragen van ieder bureau in dit stadium en tot bijvoorbeeld 2029 fluctueert, is vanzelfsprekend. Het is net zo vanzelfsprekend dat ieders bijdrage groeit als 1 januari 2021 dichterbij komt. De vraag is alsnog het inzenden van een logo en versterking van Kennislab te overwegen. De komende tijd zullen we de flyer periodiek actualiseren. Aan de flyer is hiervoor een datumvermelding toegevoegd.

Kortom: meld je aan bij Kennislab, stuur het logo in en vermeld de contactpersoon of contactpersonen van het bureau.

Download hier de actuele versie van de flyer met het overzicht van de deelnemende bureaus  

De wens voor 2018

Een inspirerend 2018 met Kennislab en Omgevingswet.

Adna Hasic, Dirk van de Rijdt en Ruud Louwes

10 januari 2018

Adna.Hasic@Rho.nl, DvandeRijdt@kuiper.nl, Ruud.Louwes@Rho.nl