Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


De AVG FYSIEKE LEEFOMGEVING

11 oktober 2018 BNSPKennislab

Hij is er!  De naam: AVG Fysieke Leefomgeving.

De laatste loodjes om het voor elk bureau werkzaam en toepasbaar te maken worden nu verricht en in week 42 wordt de AVG Fysieke Leefomgeving naar de inschrijvers verzonden.

Wil je de AVG Fysieke leefomgeving ontvangen? Als BNSP-lid betaal je € 100,00 voor een compleet en werkbaar protocol dat je als bureau en als zzp’er voortaan kunt hanteren om AGVproof te werken en te functioneren. Niet alleen inzake je bureau of zelfstandige bestaan maar ook inzake de relatie opdrachtgever/opdrachtnemer.

Voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming

De Avg heeft consequenties voor werkprocessen en producten van advies- en ingenieursbureaus, architecten en ontwerpers. Inmiddels is hierover steeds meer duidelijkheid ontstaan.

Ook is gaandeweg duidelijk geworden dat de Avg vooral is opgesteld voor dienstverleners die veel persoonsgegevens verwerken, zoals accountants en een sociale dienst. Vandaar dat de vertaling naar onze praktijken de nodige tijd in beslag heeft genomen.

In de afgelopen tijd zijn door de Autoriteit Persoonsgegevens en de VNG enkele zaken verduidelijkt. Onze inbreng heeft er met name in geresulteerd dat duidelijk is geworden dat onze dienstverlening niet is te beschouwen als specifieke verwerking van persoonsgegevens. Daardoor is het niet verplicht dat ieder adviesbureau voor iedere opdracht van met name de overheid, een verwerkingsovereenkomst moet sluit. Dit levert voor de dagelijkse praktijk een aanzienlijke ‘besparing’ ten opzichte van de oorspronkelijke analyses van de Avg bij partijen.

In tussentijd is samenwerking tot stand gekomen tussen diverse brancheorganisaties: BNSP, BNA, BNI, NLIngenieurs en NTVL. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft laten weten dat de gekozen samenwerking lof verdient.

Waar staan we?

Inmiddels is een verwerkingsregister gereed. Daarin is aangegeven welke persoonsgegevens worden gebruikt. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen particuliere opdrachtgevers, private partijen en overheden. Tevens is onderscheid gemaakt tussen opdracht zoals het maken van een bestek, ontwerp of een plan zonder vergunningsprocedure, een ontwerp of plan met vergunningsprocedure en een plan met planprocedure. De beschrijvingen zijn algemeen en naar verwachting voor alle dienstverleners in de verschillende vakgebieden toepasbaar.

Voor het praktisch toepassen van het verwerkingsregister en daarmee het voldoen aan de Avg, is een instructie opgesteld. Daarin is voor uiteenlopende praktijksituaties vermeld hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan. Hiermee is een protocol voor de Avg beschikbaar.

Hoe gaan we verder?

Het verwerkingsregister en de bijbehorende notitie wordt toegestuurd aan bureaus zich hebben aangemeld voor het protocol. Zij kunnen hun reactie geven op de voorgestelde uitwerking. Immers de AVG Fysieke leefomgeving zal in de loop der tijd wellicht worden aangepast door voortschrijdend inzicht. Belangrijk daarbij is of de eigen praktijksituaties in het register en protocol passen of dat die situaties moeten worden toegevoegd. Ook de vertegenwoordigers van de brancheorganisaties zullen op die manier de voorstellen bekijken. Als daar behoefte aan bestaat kan hiervoor een bijeenkomst worden georganiseerd.

Tegelijkertijd vindt overleg plaats met de VNG en mogelijk met de Rijksoverheid, zoals het Ministerie van I&W, Rijkswaterstaat of het Ministerie van Bzk om deze Avg Fysieke leefomgeving als protocol te hanteren.

Wilt u ook de beschikking krijgen over de Avg fysieke leefomgeving?

Indien u als organisatie straks over de ‘Avg fysieke leefomgeving’ (verwerkingsregister en protocol) wil beschikken en hiervan gebruik wil maken, dan kunt u zich hiervoor aanmelden.

Bestelling AVG Fysieke Leefomgeving