Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Archive for the ‘Uit het netwerk’ Category

Jaarcongres stedelijke transformatie | Platform31

Binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen zijn een unieke kans voor de stad. Stedelijke transformaties zorgen niet alleen voor veel nieuwe woningen, ze kunnen ook fungeren als vliegwiel voor de stad en gebieden die nu slecht functioneren laten floreren. Hoe zorgen we er samen voor dat we de kansen van binnenstedelijke gebiedstransformaties verzilveren? Het programma Stedelijke Transformatie geeft handvatten tijdens het vierde jaarcongres. Bent u erbij op 11 februari?

Het event is online en je kan het gratis volgen.

Meer info en aanmelding

Minister van Ruimte gewenst door meerdere politieke partijen

Foto Jonathan vd Broek/Unsplashed

Na het College van Rijksadviseurs geven nu ook de meeste politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s aan dat de terugkeer van een Minister van Ruimte noodzakelijk is om de kwaliteit van de ruimtelijke indeling van Nederland te waarborgen en werk te maken van de grote opgaven en transitievraagstukken.
De BNSP onderschrijft deze oproep en biedt aan om hierover mee te denken en om samen de ruimtelijke toekomst van Nederland vorm te geven, inclusief alle grote opgaven die daarmee gemoeid zijn.

Lees hier het artikel uit de Volkskrant dd 14 januari

 

11 februari: Kennissessie BENG voor stedenbouwkundigen

Het is zover. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Wat moet je daar als stedenbouwkundige over weten? In hoeverre werk je aan Bijna Energie Neutrale Gebieden? Op 11 februari organiseert RVO een kennissessie, specifiek gericht op stedenbouwkundigen. Jij als stedenbouwer, gebiedsontwikkelaar, planoloog wordt hierbij uitgenodigd om je kennis over BENG via deze sessies te actualiseren.

Op RVO – BENG vind je meer informatie over data en tijden “Online kennissessies BENG voor stedenbouwkundigen en bouwplantoetsers” . Via deze link kun jij je aanmelden voor de kennissessie van 11 februari.

Ontwerpoplossingen gezocht!

Ken jij ontwerpoplossingen die, ondanks extreme verdichting, ervoor zorgen dat er een menselijke maat ontstaat? Meld jouw referentiebeelden aan via Sensing Streetscapes ! Met jouw hulp kan een open access AI-tool gebouwd worden om succesvolle referentielocaties te traceren. Onder de inzenders worden een aantal leuke prijzen verdeeld.

BNSP is partner in onderzoeksproject SensingStreetscapes van de Hogeschool van Amsterdam.
Zie ook:
https://www.hva.nl/urban-technology/gedeelde-content/nieuws/nieuws/2021/01/de-stad-verdicht-ai-tool-ontsluit-ontwerpoplossingen.html

REGIONALE ENERGIESTRATEGIE EN MILIEUEFFECTRAPPORTAGE | resultaten, ervaringen en aandachtspunten uit de pilots

Tijdig inzicht in milieueffecten biedt kansen voor de regionale energiestrategie (RES). Milieueffectrapportage geeft goede ondersteuning bij een RES. Het helpt om onderbouwde keuzes te maken tussen zoekrichtingen en scenario’s bij ruimtelijke inpassingen.
Het Nationaal Programma RES en de Commissie m.e.r. ondersteunen in een pilot een aantal regio’s bij het opstellen van een milieueffectrapport bij hun RES.
Regio’s die meedoen aan de pilot zijn: Noord-Holland Noord, Noord Holland Zuid, Fruitdelta Rivierenland, Metropoolregio Eindhoven en Holland Rijnland.

Op maandag 14 december 2020 van 14.00 tot 17.00 uur, delen we graag de resultaten, ervaringen en aandachtspunten uit de pilot met bestuurders, raadsleden, ambtenaren, NGO’s en andere betrokkenen bij de RES-processen.

Voorlopig programma 

14.00 tot 16.00 uur

  • Welkom door Kristel Lammers, directeur NP RES
  • Bevindingen uit de 5 pilots, door Harry Webers, plaatsvervangend voorzitter Commissie m.e.r. en Peter van de Boom, deskundige Commissie m.e.r.
  • Video waarin de pilotregio’s terugkijken en vertellen over hun ervaringen.
  • Juridische aspecten rondom RES en milieueffectrapportage, door Marcel Soppe, deskundige Commissie m.e.r.
  • Vragenrondje
  • Korte pauze
  • Paneldiscussie over de ervaringen en meerwaarde van m.e.r. bij een RES met onder meer Kristel Lammers en Kees Slingerland, plaatsvervangend voorzitter Commissie m.e.r.
  • Afsluiting door Kristel Lammers

16.00 tot 17.00 uur

  • Interactieve sessie met vragen en discussie over RES en m.e.r.

Tot ziens op 14 december!

 Meld je hier aan

 

 

OPROEP | GPKL zoekt stedenbouwers en planologen voor de werkgroep Bestaande Openbare Ruimte

Het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) is hét kennisnetwerk rond ondergrondse kabels en leidingen, voor en door gemeenten.
Om ontwikkelingen rond de ondergrondse leidingeninfrastructuur op professionele wijze het hoofd te bieden, is in 2006 het GPKL opgericht. Door gezamenlijk op te trekken (onder andere in het landelijk opererende platform) vergroten gemeenten hun inbreng in overleg over afstemming en voorbereiding van wetgeving rond kabels en leidingen. Er zijn zo’n 100 gemeenten aangesloten, samen goed voor bijna 50% van aantal inwoners van Nederland.

Om alle opgaven in de onder- en bovengrondse openbare ruimte de komende 30 jaar van een plaats te voorzien is bij NEN een commissie bezig met het herijken van de NEN7171-1 (ondergrondse infra). Voor de werkgroep “Bestaande openbare ruimte” is de wens om vanuit het platform van de BNSP aansluiting te verkrijgen. Zonder stedebouwkundigen en planologen geen onder- en bovengrond.

Mocht je geinteresseerd zijn neem dan contact op met Berry Kok via info@gpkl.nl

Meer informatie over GPKL

Claudy Jongstra | Museum De Lakenhal | landschapsleed

Foto: Ronald Tilleman

In Museum De Lakenhal, Leiden, staan bezoekers oog in oog met het werk van Claudy Jongstra. Met haar installatie NINE en Cosmic Cry wordt de bezoeker geconfronteerd met haar kritische blik op ruimtelijke indeling en het intensieve gebruik van ons landschap; de monocultuur, het opvullen ervan met zonnepanelen, het uitputten van de natuurlijke bronnen en de afname van de biodiversiteit.
Met haar installatie verbeeldt ze de urgentie om deze landschappelijke uitputting te agenderen. Haar werk, vanuit een discipline die op het eerste gezicht niet direct verbonden lijkt aan het werk van stedenbouw en planologie, voedt en verbeeldt de actuele discussie naar aanleiding van het onlangs gepubliceerde advies van Rijksadviseur fysieke leefomgeving Berno Strootman en zijn collega’s ‘Een minister van Ruimte‘. Zij constateren een gebrek aan nationaal beleid op de ruimtelijke indeling van ons landschap en beklemtonen de noodzaak tot het aanstellen van een minister van Ruimte.

Claudy Jongstra is veel tegelijk: beeldend kunstenaar, herder, boerin en activist. Haar sculpturale werken gaan de wereld over en hebben een volstrekt eigen signatuur. Door terug te gaan naar de oorsprong van wol, weven en kleur, laat Jongstra haar publiek nadenken over de wisselwerking tussen mens en natuur. In de tentoonstelling Claudy Jongstra verbindt Museum De Lakenhal al deze facetten in een zintuiglijke ervaring.

Meer informatie over de tentoonstelling Claudy Jongstra, Lakenhal Leiden

Meer informatie over de visie van de Rijksadviseurs

PBL presenteert de Atlas van de Regio

De Atlas van de Regio van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is een interactieve kaartviewer die middels thematische kaarten verschillende ruimtelijke ontwikkelingen en opgaven in beeld brengt. Naast kaarten die recente ruimtelijke, demografische en economische ontwikkelingen weergeven, staan in de atlas ook kaarten over toekomstige ruimteclaims en over ontwikkelingen in de natuur en landbouw, het landschap, klimaatadaptatie en hernieuwbare energie. Waar worden bijvoorbeeld nieuwe woonwijken ontwikkeld? Op welke locaties staan veel windturbines? En waar liggen gebieden met een verhoogde kans op overstroming? De samenhang tussen deze opgaven staat centraal in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de uitwerking in lokale en regionale omgevingsvisies en strategieën. De Atlas van de Regio biedt brede basisinformatie voor de afstemming van sectorale opgaven in gebieden en regio’s.

Meer informatie

Rijksadviseurs pleiten voor minister van Ruimte

Er is een minister van Ruimte nodig om de grote opgaven waar Nederland voor staat in goede banen te leiden. Een nieuwe bewindspersoon met een eigen mandaat en budget, schrijft het College van Rijksadviseurs in het advies ‘Een Minister van Ruimte’

Het Rijk presenteerde dit najaar de Nationale Omgevingsvisie, waarin het de ambitie toont om de grote opgaven waar Nederland voor staat in samenhang aan te pakken. Als deze integraal worden aangepakt, met oog voor de lange termijn, kan Nederland mooier en rijker uit deze operatie tevoorschijn komen. Dit vergt een actieve en voortvarende regie van het Rijk. Maar het Rijk is daar nu onvoldoende goed voor toegerust. Het opereert sectoraal en heeft te weinig kennis in huis, schrijven de Rijksadviseurs Berno Strootman, Daan Zandbelt en Rijksbouwmeester Floris Alkemade in het advies aan het Rijk.

Het college pleit voor een volwaardig ministerie van Ruimte, dat als verbindend departement strategie aan uitvoeringskracht koppelt in nauwe samenwerking met andere beleidsdepartementen en de uitvoeringsorganisaties. Een zorgvuldige omgang met de schaarse ruimte in Nederland vraagt om een minister met een krachtige positie ten opzichte van de sectorale departementen, om integraliteit desnoods te kunnen afdwingen, aldus de adviseurs.
Meer regie betekent volgens de Rijksadviseurs dat het Rijk in samenhang met andere overheden weer nadrukkelijker aan tafel zit, met een integrale, ruimtelijke langetermijnvisie op Nederland. Meer regie betekent ook meer samenhang in rijksbeleid, met het ministerie van Ruimte als de spin in het web van de Rijksoverheid.
Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving Daan Zandbelt: “De vakministers waken over deelbelangen, maar de grote doelen vervat in het Parijse Klimaatakkoord, de Natura2000-afspraken of de Sustainable Development Goals worden niet gehaald met deze sectorale aanpak. Integratie is ook noodzakelijk om synergie te bewerkstelligen, om efficiënt om te gaan met de ruimte en om kosten te besparen.”

Multidisciplinair
Het College benadrukt dat het Rijk weer veel meer kennis en kunde naar binnen moet halen. Om het ministerie van Ruimte adequaat te laten opereren, zijn multidisciplinaire teams nodig. De Rijksadviseurs denken hierbij aan stedenbouwkundigen, (landschaps)architecten en planologen, maar ook aan economen, verkeerskundigen, ecologen, woningmarktdeskundigen, energiespecialisten, klimaatexperts, maar ook andere relevante experts als bijvoorbeeld sociologen, filosofen, bestuurskundigen, financieel specialisten, cultuurhistorici, juristen.
Berno Strootman, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving: “Deze werkwijze vraagt om mensen met een brede blik, die met een ruimtelijke bril naar maatschappelijke vraagstukken kijken en meer dan één goede oplossing voor een opgave zien’.Om het ministerie te voeden en te prikkelen stellen de Rijksadviseurs ook voor een planbureau in te richten dat vanuit ontwerp- en verbeeldingskracht concrete beleidsadviezen geeft.  Dit toekomstverkennende en ontwerpende onderzoek wordt al wel door het PBL verricht, maar zij zouden hier meer capaciteit en aandacht voor moeten krijgen dan op dit moment het geval is. Zo kan het ontwerp‐ en verbeeldingskracht op een eigentijdse manier inzetten om tot concrete beleidsadviezen te komen.

Dag van de Stadsrand | BNA-Arcam

Vrijdag 20/11: Dag van de Stadsrand

Met o.a. Kate Raworth, Floris Alkemade, Winy Maas en Marieke van Doorninck

Tijdens De Dag van de Stadsrand, een vijf uur durende live uitzending vanuit Pakhuis de Zwijger op 20 november 2020, presenteren BNA Onderzoek en ARCAM samen met experts en architecten de resultaten van ‘Het stadsranden-lab’. In deze ontwerpstudie zijn vijf multidisciplinaire ontwerpteams op zoek gegaan naar nieuwe typologieën voor de stadsranden, met vijf Amsterdamse stadsranden als testcase.

meer info en aanmeldingslink

Recent nieuws

Blog

De omgevallen boekenkast | tweede druk

Door Tjerk Ruimschotel Terwijl ik de drukproeven van mijn binnenkort te verschijnen gids voor woningbouw in Londen controleerde en corrigeerde, vroeg ik me af of.

Lees verder
BNSP

BNSP Salon | Floor Milikowski| 11 februari 20:00 – 21:00 | ONLINE

BNSP-Salon |  Floor Milikowski: Een klein land met verre uithoeken Floor Milikowski,  journalist, sociaal geograaf en planoloog presenteert online, op uitnodiging van de BNSP,  haar.

Lees verder
Uit het netwerk

Jaarcongres stedelijke transformatie | Platform31

Binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen zijn een unieke kans voor de stad. Stedelijke transformaties zorgen niet alleen voor veel nieuwe woningen, ze kunnen ook fungeren als vliegwiel voor.

Lees verder

Agenda

11 februari 2021

20:00 tot 21:30BNSP

BNSP Salon Floor Milikowski

22 april 2021

19:30 tot 21:30BNSP

Presentatie Theo Baart