Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Archive for the ‘Nieuws’ Category

Verslag OmgevingsTour Water als Kwaliteitsimpuls | Heerhugowaard | 6 april 2017

Datum: 6 april 2017

Locatie: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | Heerhugowaard

Thema: Water als Kwaliteitsimpuls

Verslag: Jeroen Gorisse

Vice Dijkgraaf Rob Veenman van het HHNK opent de middag. Jef Mühren, directeur van Mooi Noord-Holland, en moderator van deze middag, introduceert het programma.

Urhahn | Ad de Bont |Verzilting vraagt om innovatie

Ad de Bont, partner en stedenbouwkundige bij Urhahn Urban Design, bijt het spits af met zijn presentatie over de Wateragenda van West-Friesland; een structuurschets op strategisch schaalniveau, die de knelpunten en gevaren, maar ook kansen en ambities van water in dit gebied in kaart brengt. West-Friesland kent meerdere opgaven: waterberging, waterveiligheid, tegengaan van verzilting. Per regio in het gebied heeft Urhahn stedenbouw en Strategie een  agenda opgesteld die de verschillende problemen omzetten in oplossingen en kwaliteitsimpulsen. Daarnaast komen tal van projectvoorbeelden aan bod waarbij water leidend is, onder andere in de agrarische sector.

ad de bont

Sleutelwoord blijkt samenwerking en betrekken van bewoners en gebruikers van de gebieden om gezamenlijk naar de oplossing te zoeken die van een probleemstellend gegeven omgezet kunnen worden naar een kwaliteit stellende oplossing. Daarvoor zijn er een aantal wijsheden in het leven geroepen, die naast ontwerpers ook andere disciplines aanspreken waaronder: “Een slimme boer gaat bewust met water om” en “Verzilting vraagt om innovatie”. Link naar de wateragenda

De Urbanisten |The Blue Commons

Tweede spreker is Dirk van Peijpe, medeoprichter van De Urbanisten. Hij vertelt over het principe van The Blue Commons, slim ontworpen openbare ruimtes die plek bieden aan de gevolgen van wateroverlast. Daarmee wordt wateroverlast getransformeerd van probleem naar creatie ten behoeve van de leefbaarheid van de plek. Een goed voorbeeld hiervan is het Benthemplein in Rotterdam, dat is ingericht als een Waterplein. Dit slim ontworpen openbare plein biedt voor 90 % van het jaar ruimte aan recreatie en verblijf en gedurende 10 % van het jaar functioneert het als wateropvang. Zo kan piekneerslag worden opgevangen en wateroverlast worden voorkomen. Anders dan normale watersystemen wordt er hier niet gewerkt met ondergrondse buizen, maar met open goten die het water zichtbaar transporteren en voor iedereen inzichtelijk maken wat wateroverlast is en hoe het wordt afgevoerd. Ook “ZOHO Climate Proof District” in Rotterdam is een goed voorbeeld van hedendaags watermanagement waarbij oplossingen worden gevonden die de leefbaarheid en veiligheid van een stadsdeel of gebied ten goede komt. Ook hier wordt uitgegaan van participatie met bewoners en gebruikers van een gebied. Er worden onder andere regenstraten toegepast, straten die hemelwater de kans bieden te infiltreren in de grond, en regentuinen die bijdragen aan het onthardingsproces en bewoners samenbrengen.

dirk urbanisten

Verdieping in deelsessies

Na de inspirerende inleidende verhalen van Ad de Bont en Dirk van Peijpe, is er het tweede deel van de middag ruimte voor verdieping. Daarvoor worden drie casussen geïntroduceerd, opgaven op het gebied van water. De casussen worden kort toegelicht door de casushouders, waarna de deelnemers zich verspreiden om zich vast te bijten in de door hun gekozen casus.

Het Kanaal van Alkmaar, lust of last?

Ricsi van Beek, werkzaam bij de gemeente Alkmaar als sociaal-geograaf en stedenbouwkundige, vertelt over het Noordhollandsch Kanaal, dat Alkmaar doorkruist en de hoofdrol speelt in deze casus.

Bij de casus over hoe het kanaal door Alkmaar ontwikkeld kan worden, verschuift het zwaartepunt al snel van een kanaal met een stedelijk karakter naar een groen-blauwe zone door de stad. Het groen- blauwe karakter kan juist een meerwaarde zijn voor de stad omdat niet alleen de randen van het kanaal hier profijt van hebben, maar het groen ook de wijken in kan worden getrokken. Het gebied moet ontwikkeld gaan worden door middel van één visie waarbij er een aantal zwaartepunten zijn die eerst geactiveerd kunnen worden, zodat de overige plekken hier op mee kunnen liften.

ricsi van beek

Langedijk ontwikkelt met Water

Marianne Zeedijk, adviseur stedenbouw, landschap en ruimtelijke ordening bij de gemeente Langedijk, neemt ons mee in haar verhaal over de visie Langedijk ontwikkelt met water.

Er is al veel geïnvesteerd in Langedijk en met succes. De waterwegen zijn met elkaar verbonden, het cultuurhistorisch landschap mag zich verblijden in steeds meer aandacht van dagjesmensen. De voor- en achtergrachten die aan weerskanten van de lintbebouwing aanwezig zijn, hebben een enorme kwaliteitsimpuls gekregen en worden weer opnieuw gewaardeerd, maar… het trekken van mensen naar het gebied, noodzakelijk voor zowel economische als ecologische en recreatieve ontwikkeling, blijft achter. Langedijk is de verborgen parel, het “1000-eilandenrijk”. Hoe kan Langedijk investeren zowel planologisch als anderszins, om het gebied beter bekend te laten worden bij bezoekers en om de kwaliteit ervan te borgen voor de toekomst?

Naast meerdere investeringsvoorstellen die allen min of meer te maken hebben met een toeristisch recreatieve interactie, zoals dagtochten, sloepennetwerk, waterverbindingen, strand- en zwemgelegenheden en grootschalige evenementen voor jongeren wordt door de deelnemers vastgesteld dat Langedijk is gebaat bij een langzame maar gestage ontwikkeling. De kwetsbaarheid van he prachtige landschap vraagt daarom.

De verbindingen met de omliggende regio, zeker het stedelijke Heerhugowaard, zijn niet optimaal. De dijk die tussen het stedelijk gebied en het landelijke Langedijk ligt, wordt als scheidend ervaren. Hoe betrek je de dijk als verbindend element. En hoe laat je stromen vanaf deze dijk het (bebouwde) landschap intrekken?

marianne zeedijk

Je hebt de blauwe verbinding (het water) en de groen-rode verbinding (de dijk); hoe knoop je die aan elkaar zodat een logische ruimtelijke indeling en verbinding ontstaat zodat Langedijk meer betrokken raakt bij de gehele regio. Startpunt voor deze verbinding is het treinstation van Heerhugowaard. Juist daar zouden investeringen en samenwerkingsverbanden moeten worden aangegaan om de overstap van stedelijk naar landelijk gebied te benadrukken. Dit kan interactief, virtueel of anderszins visueel, zodat men zich bewust wordt van de schoonheid en uniciteit van het landschap dat achter de stad ligt. In het kader van de Omgevingsvisie zou de samenwerking nadrukkelijker in beeld moeten worden gebracht zodat zowel Heerhugowaard als Langedijk hiervan kunnen profiteren. Om verrommeling tegen te gaan langs het spoortraject zouden hier wederzijdse investeringen wellicht op zijn plek zijn om deze grenszonering tussen stad en land uit te buiten.

De zeewering, stedelijk uitbreidingsgebied?

Willem Stam, strategisch adviseur bij de gemeente Den Helder, vertelt samen met Frits op ten Berg, stedenbouwkundige bij de gemeente Den Helder, en Jolanda de Schiffart, projectleider water bij Arcadis, over de hoge dijk die de stad Den Helder scheidt van de zee.

Den Helder profileert zich als het uiterste puntje van Nederland: “Land’s end”, omgeven door water. De Noordzee, Het Marsdiep en de Waddenzee omarmen de stad. Gekscherend wordt de term “Driezeeën-punt” geïntroduceerd. De harde zeedijk vormt op dit moment een fysieke belemmering en zorgt ervoor dat er geen contact is tussen de stad en de kust. Deze harde grens kan worden ontwikkeld tot een heus dijklandschapspark maar zal dan ook een logische verbinding met de stad moeten maken. Het is belangrijk dat de route van het station naar de zee duidelijk en aantrekkelijk is voor bewoners en toeristen. Dat geeft een impuls aan de stad en zorgt ervoor dat de rust en de ruimte, twee belangrijke kernbegrippen voor de kaap, optimaal worden ervaren.

den helder

Om dit mogelijk te maken, dient er op grotere schaal te worden gekeken naar het vraagstuk. Als er bijvoorbeeld niet alleen wordt gefocust op de route van het station naar de zee, maar ook de route naar andere belangrijke punten in de stad, ontstaat er een zogenaamd “rondje Den Helder”. Verschillende punten in de stad worden zo met elkaar verbonden, zoals het Museumkwartier met horeca en winkels en de Oude Rijkswerf met historie en cultuur. De stad krijgt hierdoor een belangrijke impuls aan identiteit en aan kwaliteit. De zeewering wordt logischerwijs opgenomen in de stadsbeleving en vice versa waardoor er meer identiteit, verbondenheid, eenheid en kwaliteit ontstaat in het gebied als geheel.

Terugkoppeling

Na de verdieping van de casussen volgt de plenaire terugkoppeling. Moderator Jef Mühren, directeur van Mooi Noord-Holland, haalt enkele discussiepunten aan waar het publiek vervolgens weer op reageert. Het is een zeer interactieve terugkoppeling waarbij kritisch wordt gekeken naar de casus en de mogelijkheden die eruit voortvloeien.

jef muhren

De middag wordt afgesloten met een borrel waarbij de discussies naar aanleiding van de casussen wordt voortgezet onder het genot van een hapje en een drankje. De BNSP dankt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier voor de samenwerking en  voor het bijzondere gastheerschap dat het Waterschap aan de middag heeft geboden.

OmgevingsTour Zwolle |

Foto: Gemeente Zwolle

OMGEVINGSVISIE ZWOLLE | OPGAVEN COMBINEREN

SCHRIJF JE IN!

Datum: 18 mei 2017

Tijd :13.00 – 17.00

Locatie: BrainZ

De gemeente Zwolle stelt een omgevingsvisie op. Een integrale visie op de gehele fysieke leefomgeving. Een visie die flexibel, adaptief en toekomstgericht is. Opgesteld in co-creatie samen met de Zwollenaren. Een visie die antwoord geeft op de opgaves van Zwolle. Maar hoe doe je dat? Wie doet wat en wat doen we niet? Wat zijn die opgaven eigenlijk en is de organisatie klaar voor een nieuwe aanpak?

 Waar structuurvisies vooral een ruimtelijk feestje waren, moeten we nu in de omgevingsvisie opgaven in de fysieke leefomgeving met een aangescherpte ambitie integraal benaderen. De gewenste kwaliteit van de leefomgeving is meer dan ruimtelijke kwaliteit. Het gaat ook om veiligheid, gezondheid en duurzaamheid, maar met behoud van ‘politiek-bestuurlijke afwegingsruimte’. In Zwolle, net als elders in ons land, zijn planologen en stedenbouwkundigen meer dan ooit op zoek naar hun nieuwe rol in dit proces.

Meer info en inschrijving

BLOG APRIL 2017 | DE OMGEVALLEN BOEKENKAST | METROPOOL | REACTIES

11 april 2017 00.52 | Paul Rijnaarts

Beste Tjerk

Zelden ben ik het met je eens, vanwege je enigszins op Nederland gerichte en daardoor in internationaal verband tekort schietende vertogen over stedenbouw en planologie. Maar je kritiek op “De toekomst van de stad” is moedig en te loven. Want velen, waaronder Zef Hemel schieten in een aantal analyses tekort. We zullen veel meer rekening moeten houden met het verschijnsel “vlottende bevolking”.  Zeeland is leeg, maar in de zomer stampvol.  De Amsterdamse regio telt overdag drie keer zoveel mensen als volgens de bevolkingsstatistiek. Allerlei nutsvoorzieningen en dus ook lokale belastingen worden op de verkeerde getallen gebaseerd. Steden worden rijk, als daar eens mee gerekend wordt…….. lees meer

Buitenlandexcursie Bilbao| Het icoon als wapen tegen de verloedering

Excursie Bilbao Spanje

21 t/m 24 september 2017

Het icoon als wapen tegen verloedering

Ook dit jaar organiseert de Stichting De Levende Stad in samenwerking met de BNSP weer een vierdaagse excursie naar het buitenland. Na het succes van onze voorgaande excursie naar Vlaanderen in 2014, Berlijn in 2015 en Zuid-Engeland in 2016 gaat onze vierdaagse excursie dit jaar naar Baskenland; met Bilbao als zinderende hoofdbestemming. Lees meer en meld je aan

Excursie Zilverackers |Een nieuw levend dorp in Brabant?

Ga je mee? Er zijn nog plaatsen beschikbaar!

Zilverackers is het plan voor een verzameling van nieuwe dorpen aan de rand van Veldhoven. De gemeente Veldhoven heeft een opgave om 2700 woningen te bouwen. Ontwerpbureau Wissing heeft hiervoor een uniek concept ontworpen dat uitgaat van een aantal vrij liggende dorpen geïntegreerd in het huidige Kempische landschap. Hoewel het masterplan van voor de crisis is en niet specifiek het ontwerpen in participatie met de burger als uitgangspunt heeft, legt het plan nadrukkelijk relaties met het maken van leefbare dorpen en steden. Meer info en aanmelding

OmgevingsTour-Excursie| Nijmegen omarmt de Waal | 16 juni

Op 16 juni van 13:00 tot 17:00 pakken we het thema Water als Kwaliteitsimpuls op met een bijzondere OmgevingsTourexcursie: Nijmegen omarmt de Waal 

We worden geïnformeerd over het gigantische project Waalfront en Waalsprong. Dit project is voorbeeldmatig voor meerdere opgaven die in de nieuwe Omgevingswet worden opgenomen. Mathieu Schouten, gebiedsregisseur vertelt ons over de unieke  ontstaansgeschiedenis en hoe het is gerealiseerd. De inleiding vindt plaats in het Honigcomplex, industrieel erfgoed dat door middel van creatief hergebruik weer functioneel is geworden en plek biedt aan start-ups om hun werkplek op te zetten. Daarna gaan we met de fiets ( zelf meenemen of huren bij NS!) het gebied verkennen en bekijken. We eindigen weer bij het Honigcomplex in café STOOM waar je op eigen rekening nog heerlijk na kan borrelen,  eten en bijpraten.

Meer info en aanmelding

 

Bureaubijeenkomst Bureauleden BNSP

Op 12 april vindt een bureaubijeenkomst plaats voor bureauleden van de BNSP. De bijeenkomst staat in het teken van de Omgevingswet en vindt plaats bij Tonnaer te Eindhoven.

Tonnaer Eindhoven
Vonderweg 14
5616 RM Eindhoven

Agenda Bureaubijeenkomst

Vooraankondiging | reserveer in je agenda| Lezing Dirk Sijmons | Landschap en energietransitie (werktitel)

Reserveer de datum alvast in je agenda: 14 juni 2017 |Locatie Pakhuis De Zwijger | Tijd wordt nog bekend gemaakt

De BNSP-Lezing 2017 wordt gegeven door landschapsarchitect Dirk Sijmons H+N+S.

De lezing vindt plaats in samenwerking met Pakhuis De Zwijger, die  over dit onderwerp regelmatig programma’s organiseert, en onze collega’s van NVTL. Juist door interdisciplinair deze avond in te gaan en te programmeren denken we een belangrijke en bijzondere bijdrage te kunnen leveren aan de discussie over Omgevingswet gericht op het thema Energietransitie en Ruimtelijke Ordening. Houd de website in de gaten, meer informatie volgt maar…reserveer de datum alvast in je agenda.

Omgevingstour heerhugowaard | water als kwaliteitsimpuls

Omgevingstour Water als kwaliteitsimpuls

Wanneer: 6 april 2017

Waar: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | Stationsplein 136 | Heerhugowaard

Hoe laat:  13:00 – 17:00

Water als kwaliteitsimpuls is één van de opgaven dat als thema is vastgesteld om te worden opgenomen in de nieuwe Omgevingswet. Binnen de ruimtelijke ordening is het niet meer weg te denken. Klimaatverandering vraagt erom het gegeven water nog nadrukkelijker mee te nemen in de ruimtelijke planvorming.

Hoe kunnen opgaven in de waterbeheersing worden aangewend als een impuls voor de indeling en vormgeving van de ruimtelijke omgeving. Hoe kunnen we de vakdisciplines stedebouw en planologie inzetten om doelen te bereiken waarbij water niet zozeer als een probleem en bedreiging wordt ervaren maar als een bijzondere kwalitatieve uitdaging en bijdrage aan onze leefomgeving.

Drie casushouders delen op deze middag specifieke en bijzondere opgaven en nodigen je uit om vanuit jouw vakdiscipline op de casus te reageren. De middag wordt plenair ingeleid door:

Ad de Bont | Urhahn Stedenbouw en Strategie

Florian Boer | De Urbanisten

Moderator is Jef Mühren | Mooi Noord-Holland

Er is nog plek dus schrijf je in!!

meer info en inschrijving

My liveable city

MY LIVEABLE CITY is een nieuw internationaal tijdschrift dat onderwerpen bespreekt over de leefbaarheid van steden – overal ter wereld. Het motto van dit engelstalige tijdschrift is : to inform, inspire and educate on the art and science of making our cities liveable for all.

Het tijdschrift is gericht op alle professionals die de missie van de tijdschrift onderschrijven. Elke nummer heeft een 20-tal artikelen over steden uit verschillende delen van de wereld, geschreven door professionals en academici uit diverse landen.Meer info: www.myliveablecity.com

 

Recent nieuws

Luchtfotografie1
24 april 2017 Nieuws

Verslag OmgevingsTour Water als Kwaliteitsimpuls | Heerhugowaard | 6 april 2017

Datum: 6 april 2017 Locatie: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier | Heerhugowaard Thema: Water als Kwaliteitsimpuls Verslag: Jeroen Gorisse Vice Dijkgraaf Rob Veenman van het HHNK opent.

Lees verder
Vacature-Talentvolleassistent-ontwerper-02
24 april 2017 Vacatures

OOSTZEE ontwerp & omgeving zoekt een talentvolle assistent ontwerper

OOSTZEE ontwerp & omgeving is een ontwerp- en adviesbureau voor architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en omgevingsrecht en is gevestigd in De Kleine Campus, vlakbij de dynamiek.

Lees verder
iabr1820
20 april 2017 Uit het netwerk

Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en architect Joachim Declerck benoemd tot curatoren van IABR-tweeluik

De Nederlandse Rijksbouwmeester Floris Alkemade, de Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en de Belgische architect Joachim Declerck zijn benoemd tot curatoren van IABR–2018+2020 – een tweeluik met Nederland en België als werkveld.

Lees verder

Activiteiten

26 april 2017 Excursies

Excursie Zilverackers | Veldhoven

14:00 tot 17:00

Bekijken

18 mei 2017 Uit het netwerk

Netwerk Groene Bureaus

00:00

Bekijken

18 mei 2017 Omgevingstour

omgevingstour zwolle | 18 mei

13:00 tot 17:00

Bekijken