Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Archive for the ‘Nieuws’ Category

Nieuwjaarsborrel Jong BNSP | 26 januari | 18:00 | Dakakker Het Schieblock

Kom gezellig met ons een drankje doen om het nieuwe jaar te vieren. Op een prachtige plek in Rotterdam bijpraten over stedenbouwkunde en planologie. Het eerste rondje is van ons!

“Het Schieblock, het hart en het begin van de singel is een verzamelgebouw van creatieve arbeid. De entree leidt je naar de dakakker. Op de 7e etage aangekomen sta je plotseling in een groene oase met een uitzicht over de stad. Hier ligt de grootste dakakker van Europa, hier is Op Het Dak. Een uniek dak-restaurant in het centrum van Rotterdam.”

Wanneer: vrijdag 26 januari

Hoe laat: 18:00

Locatie: Het Schieblok, de Dakakker

Adres: Schiekade 189 – 7e etage – bel 701 – 3013BR Rotterdam

OMGEVINGSTOUR UTRECHT | GEZONDE STAD

Utrecht Gezonde Stad: Verdichtingsopgave ín ‘de Band’: stedenbouw met maatschappelijke waarde?

Op donderdag 22 februari van 13:00 tot 17:00 vindt de OmgevingsTour Utrecht | Gezonde Stad plaats met als thema “Verdichtingsopgave in ‘de Band’: stedenbouw met maatschappelijke waarde”.

De BNSP, in samenwerking met Utrechtse partijen waaronder de  gemeente Utrecht, programmeert het thema Gezonde Stad door de verdichtingsopgave waarvoor de stad zich gesteld ziet vanuit de vakgroep te agenderen. Belangrijk uitgangspunt voor de Tour is hoe je met deze verdichtingsopgave een verbetering van de leefomgeving, het duurzaam inrichten van de stad en het bevorderen van gezond gedrag kunt bewerkstellingen.

Onder deskundige leiding gaan we presentaties, discussies en workshops aan om bovenstaand thema aan de orde te stellen. Daartoe hebben we inspirerende sprekers uitgenodigd die ieder op eigen wijze ingaat op deze opgave.

Vraag aan de vakgroep is:  Hoe draagt je ruimtelijk bij aan het verminderen van de disbalans en het versterken van de leefomgeving bij de verdichtingsopgave in de Band als ontwikkelgebied van Utrecht.
Met een verbetering van de leefomgeving wordt, naast de ruimtelijke aspecten daarvan, ook gedoeld op sociale, culturele, fysieke en economische aspecten.

Concept Programma:

 • 13:00 Inloop Krachtstation en Welkom
 • 13:10 Kennismaking met de wijk – excursie
 • 14:00 Inleiding en programma door de middagvoorzitter Eva de Ruiter
 • 14.10 Nathan Rozema (ov) – Krachtstation, een participatief herontwikkelmodel met maatschappelijke en economische waarden.
 • 14:30 Ries van der WoudenPlanbureau voor de Leefomgeving; de leefomgeving als maatschappelijke en ruimtelijke opgave.
 • 14:45 Gemeente Utrecht, vraagstelling aan de vakgroep over de groeiopgave van de stad in zowel economisch en maatschappelijk opzicht.
 • 15:00 Workshops
 • 16:15 Terugkoppeling
 • 17:00 Borrel

De Workshops

De idee is drie workshops te organiseren, elk vanuit een andere blik maar wel met eenzelfde insteek:“Hoe creëer je vanuit noodzakelijke verdichting en stedenbouwkundige ontwikkelingen maatschappelijke waarde voor de nieuwe èn de huidige Utrechter.”

 1. Prettige Plekken, verbinden, ontmoeten, gezonde fysieke en sociale leefomgeving door Bureau KM, Kyra Kuitert
 2. Verdichtingsprojecten verbinden met maatschappelijke opgaven door Bureau BGSV, Judith de Koster
 3. Gemeente Utrecht afdeling cultuur Maatschappelijke ontwikkeling of VG: vraagstelling wat de vakgroep kan bijdragen aan de oplossing van de heersende problematiek zodat een inclusieve en gezonde leefomgeving wordt meegenomen bij de verdichting

Door vanuit drie verschillende workshops naar (de gevraagde) maatschappelijke en stedenbouwkundige waarde te kijken, komen niet alleen de verschillende belangen in beeld, maar vooral ook de meerwaarde om elk van die belangen met elkaar te vervlechten. Door de verdichtingsopgave aan de Band te koppelen wordt het onderwerp meer concreet.

Met de OmgevingsTour Utrecht Gezonde Stad zetten we met de vakgroep in op:

 • inzicht in bindende kracht om te werken vanuit maatschappelijke meerwaarde
 • inzicht in hoe fysieke ontwerpopgaven te verbinden aan sociale en culturele vraagstukken in stedelijke verdichtingsgebieden
 • Uitkomsten delen, vragen aanscherpen hoe je de beoogde mix om de verdichting te combineren met een versterking van de sociale, fysieke en gezonde leefomgeving kunt stimuleren.

Schrijf je nu in:

20180115 OmgevingsTour Utrecht Gezonde Stad

20180115 OmgevingsTour Utrecht Gezonde Stad

Bezig met versturen

 

De jaarwisseling van Kennislab: van 2017 naar 2018

 

Een korte terugblik naar 2017, het markeren van de positie van Kennislab, een vooruitblik voor 2018 en activiteiten voor een voortvarend begin van 2018. Met natuurlijk de beste wensen.

Kennislab verder in de steigers gezet

Kennislab is in 2017 verder in de steigers gezet. In de voorjaarsbijeenkomst (15 mei 2017, Rho Rotterdam) was een 15-tal bureaus enthousiast over de kansen en mogelijkheden van samenwerking om van de Omgevingswet een succes te maken. Het resultaat kan in ieder geval een omgevingsplanwaaier zijn. Voorzichtig is toen ook de optie van een symposium verkend. Tijdens de najaarsbijeenkomst (24 november 2017, BugelHajema, Amersfoort) zijn de omgevingsplanwaaier en het symposium gecombineerd en geagendeerd (april 2018). Met de invulling hiervan zijn we aan de slag gegaan.

Kennislab op de BNSP-kaart

Kennislab staat inmiddels op de kaart van de BNSP. Op de BNSP-pagina’s in de Blauwe Kamer van september 2017 is Kennislab aan bod gekomen in een interview met Dirk van de Rijdt (KuiperCompagnons) en Ruud Louwes (Rho adviseurs). De achtergronden van Kennislab, geboekte resultaten en de plannen passeerden de revue.

Tijdens de BNSP-dag met de NOVI als thema, is Kennislab gepresenteerd met een flyer en door de voorzitter van de BNSP, Rob van der Velden, vermeld in het slotwoord (BNSP-dag, Utrecht, 30 november 2017). Daarbij werd het symposium begin 2018 aangekondigd. Frank Gorissen (KuiperCompagnons) en Guido van Loenen (Rho adviseurs) verzorgden namens Kennislab de workshop ‘Naar een duurzame en concurrerende economie’.

 

Frank Gorissen en Guido van Loenen tijdens de workshop naar een duurzame en concurrerende economie

Kennislab is voorafgaand aan de ALV van de BNSP (BNSP-bureau, Amsterdam, 21 december 2017) gepresenteerd aan de deelnemers van de ALV door Ruud Louwes (Rho adviseurs). De deelnemende bureaus en de bijdragen die zijn geleverd, zoals het logo (Marian Veen, KuiperCompagnons) en de schetsen van het symposium (Sandra Kemps, Arcadis), kwamen aan bod. In de gedachtewisseling werd voorspeld dat de verbreding naar de fysieke leefomgeving effect heeft voor de oriëntatie en samenstelling van de bureaus. De mens en sociale aspecten van de fysieke leefomgeving krijgen meer aandacht. De suggestie is gedaan samenwerkingsmogelijkheden met andere vertegenwoordigingen te verkennen, zoals op het gebied van infrastructuur, energie, openbare ruimte en externe veiligheid. Het belang van de samenwerking in de vorm van Kennislab werd onderkend en nadrukkelijk onderschreven. Op die manier kan de BNSP een interessante speler op het speelveld van de Omgevingswet zijn.

 

Presentatie Kennislab door Ruud Louwes (Rho) tijdens de ALV, 14 december 2017


Download hier de presentatie over Kennislabdie voorafgaand aan de ALV is verzorgd

Kennislab op de energietransitie-kaart van Bzk

Kennislab is door Gerrie Fenten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd voor ondersteuning bij de energietransitie. Drie succesvolle pilots van CroonenBuro5, Rho adviseurs en Tonnaer hebben geresulteerd inmiddels geresulteerd in interessante verkenningen. De Omgevingswet kan veel betekenen voor het stimuleren, organiseren en faciliteren van de energietransitie. Gemeenten kunnen enthousiast zijn en op gepaste wijze nog terughoudend. TNO heeft een Masterclass georganiseerd die op 29 november 2017 plaatsvond.

De uitdaging voor de komende tijd is het verkrijgen van inzicht in de opgave van de energietransitie bij alle BNSP-bureaus en BNSP-leden: ‘waar hebben we het over en hoe urgent is dit?’. Tegelijkertijd zijn meer pilots nodig om de mogelijkheden van de Omgevingswet te ontdekken, verder te ontwikkelen en uit te werken op het gebied van energietransitie.

Adna Hasic en Ruud Louwes (Rho adviseurs) hebben met Gerrie Fenten over de inzet van Kennislab een eerste gedachtewisseling gehad (21 december 2017, Ministerie IenW; Den Haag). Als de bureaus enthousiast zijn, de opgave als uitdaging zien en hiermee in de praktijk aan de slag willen, dan kunnen we hiermee gemeenten en de energiesector inspireren de combinatiemogelijkheden van de energietransitie en de Omgevingswet te verkennen.

Gerrie Fenten heeft de optie van inzet van Kennislab besproken met Geiske Bouma en Alexander Woestenburg (TNO). Daaruit volgde het voorstel voor een Masterclass voor BNSP-bureaus en BNSP-leden begin 2018. Ook vertegenwoordigers uit het energiedomein kunnen deelnemen. De drie pilots en de opgave van de energietransitie komen aan bod en er komt een vervolg in de vorm van verdere bewustwording en nieuwe pilots. Afgesproken is een voorbereidende bespreking begin januari 2018. Hieraan nemen in ieder geval deel Gerrie Fenten (Bzk), Geiske Bouma en Alexander Woestenburg (TNO), Dirk van de Rijdt (KuiperCompagnons) en Adna Hasic en Ruud Louwes (Rho adviseurs). Judith Flapper wordt vanuit het BNSP-bureau bij de verdere organisatie betrokken.

BNSP op het speelveld van de Omgevingswet: het logo en de flyer

In uiteenlopende contacten in het werkveld, zoals met het Ministerie van Bzk, wordt steeds vaker een oproep gedaan dat de BNSP-bureaus positie innemen op het speelveld van de Omgevingswet. Publiceer, neem actief deel aan debatten, verzorg presentaties ook tijdens bijeenkomsten van juristen (VBR en VMR) en organiseer het symposium in april 2018. In dat opzicht wordt de brede en stevige samenstelling van Kennislab zeer gewaardeerd en toegejuicht.

Marian Veen (Kuiper Compagnons) heeft het logo van Kennislab ontworpen en de flyer samengesteld. De vraag is ‘staan we er allemaal op?’. Doet iedereen nu mee die mee wil doen?

Antwoord is nee of nog niet. Alle BNSP-bureaus kunnen deelnemen aan Kennislab en een plek op de flyer krijgen. Daarmee bereiken we dat Kennislab een prominente positie op het speelveld krijgt, een sterke en brede vertegenwoordiging is van ons als vakmensen de van de BNSP.

Vanuit de gedachte dat Kennislab de vertegenwoordigende organisatie van de BNSP voor de Omgevingswet zal zijn, naast de andere BNSP-werkgroepen, ligt het voor de hand dat bureaus zich hierbij aansluiten. Enkele van de bureaus hebben aangegeven terughoudend te zijn als gevolg van onzekerheid over een bijdrage aan Kennislab in dit stadium. Een stevige positionering van Kennislab en daarmee van de BNSP is van groot belang. Dat de omvang van de bijdragen van ieder bureau in dit stadium en tot bijvoorbeeld 2029 fluctueert, is vanzelfsprekend. Het is net zo vanzelfsprekend dat ieders bijdrage groeit als 1 januari 2021 dichterbij komt. De vraag is alsnog het inzenden van een logo en versterking van Kennislab te overwegen. De komende tijd zullen we de flyer periodiek actualiseren. Aan de flyer is hiervoor een datumvermelding toegevoegd.

Kortom: meld je aan bij Kennislab, stuur het logo in en vermeld de contactpersoon of contactpersonen van het bureau.

Download hier de actuele versie van de flyer met het overzicht van de deelnemende bureaus  

De wens voor 2018

Een inspirerend 2018 met Kennislab en Omgevingswet.

Adna Hasic, Dirk van de Rijdt en Ruud Louwes

10 januari 2018

Adna.Hasic@Rho.nl, DvandeRijdt@kuiper.nl, Ruud.Louwes@Rho.nl

 

Nieuwjaarswens, Rob van der Velden, voorzitter BNSP

Rob van der Velden, voorzitter BNSP

Als voorzitter van de BNSP wens ik al onze leden het allerbeste voor het nieuwe jaar. 2018 belooft een mooi jaar te worden, en ik zie allerlei nieuwe kansen en mogelijkheden voor onze stedebouwkundigen en planologen, of ze nu student zijn, bij een overheid of bureau werken of als ZZPer.

Ik merk bij alle collega’s dat er veel optimisme is over ons vak. Er wordt gewerkt aan mooie initiatieven en projecten, en op allerlei manieren wordt er geïnnoveerd in ons vak en ons vakmanschap. De BNSP ondersteunt dit onder andere met verschillende masterclasses die voor 2018 gepland zijn. Maar vooral merk ik bij onze leden dat er veel nagedacht wordt over de nieuwe ruimtelijke opgave. De BNSP-dag in november 2017 was daar al een goed voorbeeld van, waar we met meer dan 100 vakgenoten over de nationale ruimtelijke schaal hebben nagedacht. Binnen onze vakgemeenschap wordt iedere dag het denken over de Omgevingswet, de Nationale Omgevingsvisie, energietransitie, duurzaamheid, de ‘gezonde stad’, etc. verder gebracht. De BNSP ondersteunt deze kennisontwikkeling en ~uitwisseling: samen worden we slimmer. Dat past bij ‘een leven lang leren’ en bij het relevant zijn als beroepsgroep.

In 2018 staan er nu al verschillende activiteiten van de BNSP gepland, waarbij we onze leden samenbrengen en onze kennis uitbreiden. Dan gaat het niet alleen over de jaarlijkse BNSP-dag en BNSP-lezing, maar ook verschillende excursies, lezingen, masterclasses en publicaties. Dus als je behoefte hebt aan doorontwikkeling of reflectie op waar je dagelijks mee bezig bent en als je collega-vakgenoten zoekt die vanuit eenzelfde interesse bepaalde kennis ontwikkelen, laat het dan aan ons weten.

En tot slot: In 2018 is Leeuwarden-Fryslân de Culturele Hoofdstad van Europa. En de BNSP is daarbij!

Van 4 april t/m 25 november 2018 geeft het programma “Places of Hope” een nieuw perspectief op het Nederland van morgen. Het is tijd voor een nieuwe benadering van ‘landmaken’, waarbij ruimtelijke professionals worden uitgenodigd mee te praten over het Nederland van morgen en hier aan bij te dragen. Kijk op www.placesofhope.nl en kom langs!

Ik hoop jullie dit jaar weer tegen te komen bij één van de vele bijeenkomsten van de BNSP, waar we dan samen verder kunnen praten over ons mooie vak.

Rob van der Velden

Voorzitter BNSP

Places of Hope

 

 

 

Natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp als interdisciplinaire uitdaging | 6 maart | Amersfoort

Save the date! ‘Natuurinclusief stedenbouwkundig ontwerp als interdisciplinaire uitdaging’
6 maart 2018 in Amersfoort

Georganiseerd de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP), Netwerk Groene Bureaus (NGB) en de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL), en aanbevolen door de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA).

Voldoen aan maatschappelijke vraag
De vraag naar groen/natuur in de stedelijke omgeving neemt nog steeds toe. Architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, landschapsontwerpers en ecologen werken samen om aan de vraag van opdrachtgevers én van de maatschappij te voldoen. Deze disciplines doen op projectniveau veel ervaring op die voor alle leden van BNA, BNSP, NGB en NVTL relevant zijn. Uitwisseling van die ervaring vergroot de basis en kwaliteit van de samenwerking en daarmee de kwaliteit van het ontwerp.

Samenwerking bij natuurinclusief ontwerp
Deze dag brengt leden van BNA, BNSP, NGB en NVTL met elkaar in contact om de samenwerking effectiever te maken. Alle leden weten dat onderling contact in een vroeg stadium van een opdracht de integraliteit van een ontwerp ten goede komt, en daarmee de kwaliteit, gebruiksmogelijkheden en kosteneffectiviteit. Bij een aantal bureaus zijn dan ook stedenbouwkundigen, architecten, landschapsarchitecten en ecologen onder één dak gebracht. Andere bureaus zijn monodisciplinair en zoeken onderlinge samenwerking. Toch gaat samenwerking in een vroeg stadium niet vanzelf. Waar hangt dat op?
Ook biedt deze dag praktische, inhoudelijke handreikingen over de vormgeving van groen/natuur/landschap binnen het stedenbouwkundig, landschapsarchitectonisch en architectonisch ontwerp. Het omgaan met beperkingen vanuit de stedenbouw, de landschapsarchitectuur, de architectuur en de ecologie komt op tafel. En de maatschappelijke waardering (in de vorm van o.m. hogere vastgoedwaarde, imagowaarde en BREEAM) en het maatschappelijke vereiste (in de vorm van wetgeving); hoe zijn die in ontwerpen te integreren?

Wat brengt u deze dag?
Twee architecten presenteren natuurinclusieve projecten, onder meer een virtuele rondleiding in het stadskantoor Venlo. Zij laten zien welke resultaten van samenwerking mogelijk en wenselijk zijn. Een ecoloog van een stedenbouwkundig bureau spreekt over samenwerking van disciplines binnen een bureau; een architect spreekt over samenwerking tussen bureaus met verschillende disciplines. De motieven om natuurinclusief te ontwerpen worden belicht, waaronder imagowaarde, vastgoedwaarde en regelgeving. In parallelsessies gaan de deelnemers hier in kleinere groepen verder op in. De afsluitende paneldiscussie maakt de balans op. Bij de lunch en het afsluitend drankje en hapje spreekt u bureaus die bezig (willen) zijn met natuurinclusief ontwerpen.

Sprekers onder meer:
Hans Goverde (Kraaijvanger Architects, www.kraaijvanger.nl), Hans Hammink (Architecten Cie; www.cie.nl), Mathias Lehner (lehner gunther; http://www.legu.nl) Anna Schwab (BügelHajema; www.bugelhajema.nl) en Margreet ter Steege (Buro Bakker; www.burobakker.nl).
Panelleden onder meer:
Elma van Beek (BNSP; ELMA stedenbouw; www.elmastedenbouw.nl), Jort de Bosch Kemper (NGB; Bureau Viridis; www.bureau-viridis.nl) en Hans Hammink (Architecten Cie; www.cie.nl), Ben Kuipers (NVTL; Ben Kuipers Landschapsarchitect; www.benkuipers.nl).

Deelname
Kosten voor deelname zijn voor leden van de BNA, BNSP en NVTL € 60 excl. btw en voor niet-leden €95 excl. btw; NGB-leden gebruiken een voucher voor deelname.

Datum: 6 maart 2018

Tijd: 9:30 – 17:00

Locatie: De Observant, Stadhuisplein 7, 3811 LM Amersfoort, www.observant.nl

Aanmelding: www.netwerkgroenebureaus.nl/natuurinclusief

Plandag 2018 | Gedrag( ) en Ruimte | 31 mei 2018 | Dordrecht Energiehuis

Reserveer de datum en dien je paper in!

Mensen gedragen zich zelden zoals een ruimtelijke professional het bedenkt. Dat keuzeprocessen van mensen (die zich uiten in gedrag) nochtans bepalend kunnen zijn voor het slagen van ruimtelijke projecten en beleid, dat weten we. Hoe kunnen we dan beter inspelen op keuzes en gedrag? Nederlandse en Belgische vakgenoten komen op PlanDag 2018 samen om hierover ervaringen, kennis en inzichten uit te wisselen.

We treffen elkaar op 31 mei in Dordrecht. Deelnemen met een bijdrage wordt zeer gewaardeerd, maar ook zonder bijdrage ben je van harte welkom.

Heb je zelf ook wat te vertellen over de veelzijdige relaties tussen gedrag en ruimte? Dien een Paper (max. 10 pagina’s) in en lever je wetenschappelijke of onderzoeksmatige bijdrage aan het debat. Maak in een Opinie (2 à 4 pagina’s) je professionele visie en standpunten kenbaar. Of deel je concrete praktijkvoorbeelden en vraagstukken via een Praktijkbespreking (2 à 4 pagina’s). Bij aanmelding voor de PlanDag geef je aan of je al dan niet een bijdrage wil indienen en, zo ja, dewelke.

Dien je een Paper in, dan kan je meedingen naar de PlanDag-prijs of de Prijs voor de Jonge Planoloog.

Info en instructies: Bijdragen en awards

Deadlines

31 januari 2018: indienen abstract (max. 250 woorden)
11 april 2018: indienen volledige bijdrage

Meer informatie over Plandag 2018, het thema en mogelijkheden tot inschrijving

Bureausluiting in verband met de feestdagen

Het bureau van de BNSP is gesloten van donderdag 21 december tot maandag 8 januari.

We wensen iedereen fijne dagen en tot in 2018!

Masterclass ontwerp van de Smart City

Is het ontwerpen van smart city ingewikkeld? Nee hoor, in drie stappen wordt je een smart-stedebouwer. En wie die stappen echt wil leren, volgt de door de BNSP (Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen) en de Future City Foundation ontwikkelde Masterclass ‘Ontwerp van de Smart City’.
Dat doen we niet zelf, maar onder leiding van masters uit de praktijk. Zij nemen u stap voor stap en aan de hand van veel praktijkvoorbeelden mee naar de smart city. Die we ook zelf gaan ontwerpen, want tijdens de masterclasses, brengen we de theorie in praktijk.

Leden van de BNSP krijgen een korting aangeboden op de inschrijfprijs voor deze masterclass.

meer informatie en aanmelden

Afscheid van…..hartelijk welkom aan……

Tijdens de Algemene Leden Vergadering die op 14 december jongsleden is gehouden, hebben we afscheid genomen van drie Raad van Adviesleden en drie Bestuursleden.

Raad van Adviesleden, afgetreden:

Enno Zuidema, Sarah Ros en Tjerk Ruimschotel zijn als Raad van Adviesleden afgetreden. De BNSP wil ze hierbij bijzonder dank zeggen voor hun inzet en adviezen die zij gedurende hun zittingstijd hebben geleverd aan het Bestuur van de BNSP. Mee dankzij hun waardevolle bijdragen, kritische blik en ondersteuning hebben zij  zorg gedragen voor het beleid dat de BNSP de afgelopen jaren heeft gevoerd en zal voeren.

Raad van Adviesleden, toegetreden:

Koos Seerden, directeur Rho Advies voor Leefruimte, voormalig bestuurslid en penningmeester van de BNSP en Kirsten Bekkers, stedenbouwkundige bij de Gemeente Haarlemmermeer.

Binnenkort plaatsen we hun profiel op de website.

We heten de nieuwe Raad van Adviesleden van harte welkom en zien uit naar hun adviezen aan en ondersteuning van de BNSP.

 

Bestuursleden afgetreden:

Elma van Beek, Wilma Nugteren en Koos Seerden hebben als bestuurslid afscheid genomen van de BNSP.

Het bestuur van de BNSP dankt de afgetreden bestuursleden voor het vervullen van hun bestuursfuncties en de daaraan verbonden taken en commissies en voor hun inzet, verbinding en daadkracht waardoor we als Beroepsvereniging de afgelopen jaren hebben kunnen functioneren en investeren in inhoud en uitvoering van onze doelstellingen.

Bestuursleden toegetreden:

Bert Harmelink, directeur Reuring Advies,  reeds bijzonder actief in de werkgroep DSO, en Sebastiaan Huls, assistent ontwerper bij Defacto Architecture en eerder al bestuurslid bij Jong BNSP.

Binnenkort plaatsen we ook hun profiel op de website.

We heten de nieuwe bestuursleden van harte welkom en zien uit naar hun bijdrage aan de bestuurskracht van de BNSP.

Raad van Advies | Terugblik eerste termijn RvA en vooruitblik naar de volgende termijn

Jan Pieter Kopper, Voorzitter van de Raad van Advies BNSP

In maart 2015 is de Raad van Advies BNSP opgericht. Een raad bestaande uit stedebouwkundigen en planologen, variërend in leeftijd, werkend in het gehele beroepsveld, afkomstig uit het hele land. De zittingstermijn van een lid in de Raad van Advies is drie jaar, eventueel eenmalig te verlengen met nog eens drie jaar. Dat betekent dat de eerste termijn van de RvA er bij de komende ALV op zit. Een korte terugblik.

De afgelopen drie jaar zijn verschillende onderwerpen en thema’s de revue gepasseerd. We hebben gevraagd en ongevraagd het bestuur van BNSP kunnen adviseren. Terugkijkend denk ik dat we een goede toevoeging aan onze beroepsvereniging zijn. De meerwaarde zit vooral in de extra denkkracht die wij het bestuur kunnen bieden als het gaat om de koers van de BNSP. Waar moeten we op focussen, waar liggen de kansen en welke thema’s, onderwerpen en ontwikkelingen zijn zo urgent dat we er iets mee moeten voor onze leden en voor ons vakgebied?

Concrete voorstellen van de RvA betreffen het opnemen van het thema ‘circulaire stad / economie’ (of urban metabolism) in het jaarprogramma. Een thema dat op dit moment nog te veel ontwikkelt wordt door specialisten terwijl de ruimtelijke impact enorm is. Een ander terugkerend thema is de rol van de BNSP in relatie tot de Omgevingswet. Welke rol pakt de BNSP, waar zetten we op in (nieuwe pilots?) en wat doen we voor leden (voortzetten Omgevingstour)? Vakontwikkeling is ook een thema waar wij als RvA een belangrijke rol voor de BNSP zien. Zowel de ontwikkeling van de opleidingen als de ontwikkeling van onze leden (ontwikkelen zelflerend vermogen, intervisie, bijscholing).

Eén van de thema’s waar we in 2018 op willen inspelen is de profilering van BNSP. Hoe kunnen we er voor zorgen dat we als beroepsvereniging nog urgenter en vanzelfsprekender worden in het beroepsveld.

De eerste termijn van de RvA zit er dus op. We nemen afscheid van Sarah Ros, Tjerk Ruimschotel en Enno Zuidema. Op dit moment zijn we op zoek naar nieuwe kandidaten voor de RvA. Vanuit het netwerk worden diverse mensen benaderd. We hopen snel drie nieuwe gezichten te kunnen presenteren. Heeft u ideeën of opmerkingen of zelf een advies voor ons, u kunt altijd met één van de adviesraadleden contact opnemen.

Jan Pieter Koppert
voorzitter Raad van Advies BNSP

 

Recent nieuws

22 januari 2018 Vacatures

De Gemeente Purmerend zoekt ondernemende senior planeconoom | 36 uur

Draag jij bij aan de duurzame ontwikkeling van onze stad? De gemeente Purmerend De gemeente Purmerend werkt voor de burgers en bedrijven van de stad.

Lees verder
16 januari 2018 Nieuws

Nieuwjaarsborrel Jong BNSP | 26 januari | 18:00 | Dakakker Het Schieblock

Kom gezellig met ons een drankje doen om het nieuwe jaar te vieren. Op een prachtige plek in Rotterdam bijpraten over stedenbouwkunde en planologie. Het.

Lees verder
15 januari 2018 Nieuws

OMGEVINGSTOUR UTRECHT | GEZONDE STAD

Utrecht Gezonde Stad: Verdichtingsopgave ín ‘de Band’: stedenbouw met maatschappelijke waarde? Op donderdag 22 februari van 13:00 tot 17:00 vindt de OmgevingsTour Utrecht | Gezonde.

Lees verder

Activiteiten

26 januari 2018 Jong BNSP

Nieuwjaarsborrel JONG BNSP

18:00

Bekijken

22 februari 2018

OmgevingsTour Utrecht

13:00 tot 17:00

Bekijken

11 april 2018

Masterclass|Ontwerp de Smart City

00:00

Bekijken