Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Archive for the ‘Nieuws’ Category

Jong BNSP schrijft opiniestuk over de BEP

Door Janneke van der Leer en Sebastiaan Huls, beiden bestuurslid Jong BNSP

Als pas afgestudeerde stedenbouwkundigen aan de TU Delft waren wij benieuwd naar wat ons te wachten staat binnen de beroepservaringperiode (BEP). En we vroegen ons af hoe de BEP er twee jaar na invoering van de wet voor staat. Vanuit Jong BNSP, de jonge tak van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen, zijn we daarom het afgelopen jaar met een frisse en open blik gaan praten met de verschillende partijen die betrokken zijn bij de BEP.

We hebben gesprekken gevoerd met studenten en studieverenigingen, bureaus, jong professionals, Bureau Architectenregister, vakmedia, Atelier Rijksbouwmeester, BEP’ers en het Comité PEP. Met het oog op de wettelijke evaluatiebepaling die later dit jaar plaats zal vinden, geven we in dit artikel alvast een evaluatie vanuit het perspectief van de jonge stedenbouwkundige. We richten ons in dit artikel specifiek op de stedenbouwkundige, maar de BEP geldt natuurlijk ook voor architecten, landschapsarchitecten en interieurarchitecten.

BEP afbeelding website

De Beroepservaringperiode
Wanneer je na 31 december 2014 bent afgestudeerd, moet je eerst de beroepservaringperiode volgen om de titel stedenbouwkundige te mogen voeren. De BEP is een uitvoeringsmaatregel van de Wet op de Architectentitel (WAT), die in 2015 officieel in werking is getreden. Wanneer je aan de Academie van Bouwkunst bent afgestudeerd, hoef je geen BEP te volgen. In bovenstaande infographic leggen we nog een keer uit wat de BEP precies is.

12 wettelijke BEP’ers begonnen in 2015
Halverwege 2015 vielen de aanmeldingen voor de BEP tegen. Dit gaf aanleiding tot een ‘bevindingen onderzoek’ naar de verwachte instroom en het aanbod van programma’s en modules. Dit onderzoek is uitgevoerd door Berenschot op initiatief van het Atelier Rijksbouwmeester. De prognose voor eind studiejaar 2014/2015 was dat er 564 studenten zouden afstuderen bij de Masters Architectuur, Stedenbouw, Landschapsarchitectuur en Interieurarchitectuur (Berenschot, 2016). Voor 2015 werden er voor de BEP honderd inschrijvingen verwacht (zestig voor de geïntegreerde route en veertig voor de zelfstandige route). In 2015 hebben 25 mensen zich aangemeld voor de geïntegreerde route (bij de PEP). Maar liefst vijftien van deze mensen hadden zich in het register kunnen inschrijven zonder de BEP te volgen. Voor de zelfstandige route zijn in 2015 vijftien mensen begonnen met het aanmeldproces voor de zelfstandige route, waarvan twee de BEP ook daadwerkelijk zijn begonnen. In totaal zijn er dus 27 mensen gestart met de BEP in 2015, waarvan twaalf mensen na 1 januari 2015 zijn afgestudeerd. In 2016 zijn er meer aanmeldingen bijgekomen, er volgen op dit moment in totaal 89 mensen de PEP en ongeveer 30 mensen hebben de aanvraag voor het startgesprek in de zelfstandige route gedaan, maar het aantal stedenbouwkundigen dat zich heeft aangemeld valt nog erg tegen. Er volgen op dit moment maar drie stedenbouwkundigen de PEP. Zowel het Comité PEP als Bureau Architectenregister, die de zelfstandige route begeleidt, geven aan dat dit tegenvalt.

schaling behorend bij artikel BEP

Beroepservaring alleen voor architecten?

Jaren van debat over de relatie tussen opleiding en praktijk gingen vooraf aan de invoering van de WAT, en daarmee de BEP. Opeenvolgende rijksbouwmeesters vonden dat een introductie in de praktijk noodzakelijk is voor jong professionals (Wasch, 2014). Daarom startte Jo Coenen in 2003 ‘Het Experiment’. Van 2003 tot 2014 hebben 233 jonge ontwerpers ‘Het Experiment’ en later ‘De Beroepservaring’ vrijwillig doorlopen. Uit deze twee experimenten is gebleken dat een beroepservaringperiode een positieve ervaring is: ruim 95% van de deelnemers aan het Experiment en de vrijwillige Beroepservaring had in 2014 nog steeds betaald werk in de architectuursector (Wasch, 2014). Ondanks de overwegend positieve ervaringen, laten de cijfers van de afgelopen twee jaar wettelijke (en daarmee dus verplichte) BEP een ander beeld zien. Waar er van tevoren werd gemikt op een diverse groep met een afspiegeling gelijk aan de studenten dat afstudeert, blijkt dat in de praktijk voornamelijk architecten deelnemen aan de BEP. Daarnaast was het idee dat de BEP door werkgevers betaald zou worden, maar daar is tot nu toe nog niet veel van terecht gekomen. Werkgevers en toenemende bezuinigingen op personeel, in zowel de private als publieke sector, hebben (vooral in de periode van de invoering) ervoor gezorgd dat er nog nauwelijks wordt geïnvesteerd in de jonge stedenbouwkundige. Is de beroepservaringperiode dan alleen een geschikt traject voor architecten? De verdeling in de disciplines voor de inschrijvingen in het architectenregister laat een interessant beeld zien.

Op 31 december 2015 stonden in totaal 14.189 personen ingeschreven in het architectenregister, waarvan 836 als stedenbouwkundige (Jaarverslag Architectenregister, 2015). Bureau Architectenregister verwacht dus niet een enorm aantal stedenbouwkundigen die de BEP volgen, maar wel meer dan zich tot nu toe hebben aangemeld. Deze cijfers zijn ook relevant wanneer we het mentorschap binnen de BEP bekijken. Voordat je je aanmeldt bij de BEP, moet je namelijk een mentor hebben gevonden die minstens 3 jaar in dezelfde discipline in het register ingeschreven staat, en die ook in die discipline werkzaam is. Op de website van Bureau Architectenregister staat: “Als je in loondienst werkt, kan je mentor een ervaren en ingeschreven collega binnen je bureau of organisatie zijn, maar hij of zij kan ook ergens anders werken. Als je zelfstandig werkt, moet je een mentor in een ander bedrijf of organisatie zoeken. Mocht je moeite hebben bij het vinden van een mentor dan kun je kijken op het online portaal bij ArchiNed, waar een lijst met beschikbare mentoren staat.” Via dit ‘Vraag en aanbod portaal Beroepservaringperiode’ hebben het afgelopen jaar zich nauwelijks mentoren aangeboden terwijl je als stedenbouwkundige BEP’er in theorie keuze hebt uit 836 potentiële mentoren. Maar als mentor heb je weinig directe voordelen aan het mentorschap: het kost tijd, je krijgt er niet voor betaald en het is dus best een investering in de betreffende BEP-kandidaat. Naast tijd, wordt er van de mentor “een inspirerende, coachende en creatieve rol verwacht”. Het vinden van  iemand die tijd heeft om jou te begeleiden en daarnaast nog inspirerend, coachend en creatief is, is wellicht een te grote opgave.

Studenten en de BEP
Het tegenvallende percentage afgestudeerd stedenbouwkundigen dat met de BEP start heeft volgens ons ook deels te maken met de interesse en kennis van de studenten. Uit gesprekken met studieverenigingen en studenten merkten wij dat studenten nog steeds veel vragen hebben over de BEP. De enquête van Berenschot laat dit ook zien: 31% van hun respondenten zeggen behoorlijk tot goed bekend te zijn met de BEP, de overige respondenten (69%) zijn helemaal niet of maar enigszins bekend met de BEP. De afgelopen jaren zijn er diverse voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd door onder andere Bureau Architectenregister in samenwerking met studieverenigingen. Deze bijeenkomsten worden redelijk goed bezocht, maar de bittere nasmaak na het grootschalige BEP debat in Delft op 21 november 2014 lijkt nog steeds niet verdwenen.
De grootste belemmeringen voor studenten om de BEP te starten zijn echter de kosten, onduidelijkheid en een te lang traject (Berenschot, 2016). Het blijkt voor onder andere Bureau Architectenregister en Comité PEP lastig om studenten voor te lichten en te enthousiasmeren voor de BEP. Studenten lijken, ook al zijn ze bijna afgestudeerd, nog niet erg bezig met hun loopbaan en dus ook niet met netwerken buiten de universiteit met als gevolg dat ze dan helemaal nog niet over de BEP nadenken.

Waarom titelbescherming?
Sinds 1988 zijn de titels architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect wettelijk beschermt. Het onbevoegd voeren van een titel is dus niet toegestaan. Het Bureau Architectenregister zorgt voor deze titelbescherming, maar op de website is te lezen: “Let op! Onrechtmatige vermeldingen komen regelmatig voor.” Uit een gesprek met Bureau Architectenregister bleek dat controles op (on)rechtmatig gebruik van de titels nauwelijks worden gedaan.

We zien op dit moment dat veel afgestudeerde stedenbouwkundigen beginnen met werken bij een bureau, gemeente of andere werkgever en niet starten met de BEP omdat “de titel toch niet nodig is”. Een aantal jaar zonder titel werken en dan later via de zelfstandige route, met vrijstellingen, de titel alsnog te behalen is dan het idee. De vraag is of de Wet op de Architectentitel (WAT), en daarmee de BEP, op deze manier bedoeld is. De doelstellingen van de WAT zijn:
– kwaliteitsborging: waarborgen dat vormgevers van stad en land voldoende zijn opgeleid om vakbekwaam hun werk te doen;
– bescherming van opdrachtgevers: indien de opdrachtgever een geregistreerde ontwerper inschakelt mag hij ervan uitgaan dat deze beschikt over voldoende deskundigheid om te opdracht te realiseren
– implementeren van Europese regelgeving: dit verduidelijkt de wettelijke positie van de Nederlandse architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect en interieurarchitect en vergemakkelijkt de toegang tot werk in andere EU-landen

Deze doelstellingen klinken mooi en veelbelovend, maar de waarde van de titel en de BEP is nog niet bij iedereen bekend. De markt en de opdrachtgevers weten vaak nog niet dat er titelbescherming voor stedenbouwkundigen bestaat. Er is nauwelijks controle op inschrijvingen bij een aanbesteding en het is voor een opdrachtgever niet duidelijk of je te maken hebt met een geregistreerd stedenbouwkundige. Het is daarmee lastig om als geregistreerd stedenbouwkundige je meerwaarde in de keten aan te tonen. Ook voor studenten en afgestudeerden is de potentiële waarde van de BEP vaak nog niet duidelijk. De wet beschermt op dit moment dus misschien de titel, maar niet het beroep. Wanneer er weinig stedenbouwkundigen de BEP volgen, zal het register in de komende decennia leeglopen en heeft de titel helemaal geen waarde meer.

Twee jaar wettelijke BEP, klaar voor BEP 2.0?
We concluderen dat de BEP de afgelopen 2 jaar een ingewikkeld en complex verhaal is geworden met veel verschillende standpunten, ideeën, meningen en ook nog steeds onduidelijkheid. Maar de BEP verdient een tweede kans, van zowel de studenten, potentiële mentoren en werkgevers. We zien de voordelen van de BEP en we onderschrijven dat de BEP kan bijdragen aan een kwalitatieve groei van de beroepsgroep. Echter is de BEP op dit moment te afhankelijk van de markt en lijkt er binnen universiteiten weinig aandacht te zijn voor de verdere loopbaan van de jonge stedenbouwkundige, en daarmee de BEP. Grootste zorg is de investering in de BEP, van zowel werkgevers als afgestudeerd stedenbouwkundigen. Het lijkt erop dat weinig mensen deze ‘lange termijn’ investering, in zowel tijd als geld, durven te doen. De Beroepservaringperiode zit vol kansen en mogelijkheden om je als net afgestudeerde stedenbouwkundige verder te ontwikkelen en daarnaast je professionele netwerk uit te breiden. Bij- en nascholing, wat de BEP eigenlijk is voor jonge stedenbouwkundigen, moet daarom veel belangrijker worden binnen onze beroepsgroep. Pas wanneer de waarde van bij- en nascholing voor stedenbouwkundigen wordt erkend, kunnen we samen beginnen met investeren in de BEP. Het zou mooi zijn als de BEP jonge stedenbouwkundigen verbindt met ‘oudere’ generaties en andersom. Op die manier leren we van elkaar, ontstaat er meer draagvlak en beschermen we samen de titel en ons beroep.

Nieuwe initiatieven en samenwerkingen, zoals het ruimtelijk traineeship, zijn mooie ontwikkelingen, maar we geloven in een BEP 2.0, waar we bewust door de generaties heen samenwerken aan de kwaliteit van onze beroepsgroep, waar de verantwoordelijkheden duidelijk zijn en waar we samen durven te investeren in bij- en nascholing voor alle stedenbouwkundigen. Na de wettelijke evaluatie die dit jaar gaat plaatsvinden, is het verstandig dat het Rijksvastgoedbedrijf om de tafel gaat zitten met het Bureau Architectenregister om te kijken hoe de benoemde punten verbeterd kunnen worden. De ‘kinderziektes’ worden niet opgelost door de BEP nog een paar jaar door te laten modderen en dan achteraf te kijken waar het mis is gegaan. In het belang van de gehele beroepsgroep is het essentieel om nu aan de bel te trekken en BEP 2.0 vorm te geven. Nu zijn we tenminste nog niet te laat om in te zien waar het aan ontbreekt en hoe we dit kunnen verbeteren.

Het wettelijke evaluatiemoment lijkt ons een goed uitgangspunt om kritisch te kijken naar het gehele proces en om te kijken hoe het succes van de eerdere vrijwillige experimenten om kan worden gezet in een verplichte BEP 2.0.

Janneke van der Leer is bestuurslid bij Jong BNSP en werkt als onderzoeker bij de TU Delft.
Sebastiaan Huls is trainee bij Rijkswaterstaat. Sinds een jaar is hij bestuurslid bij Jong BNSP.

Via onderstaande link is de reactie van het Architecten Register op het opiniestuk te lezen, verschenen op Archined.

Winnaars IdeeënPrijsvraag Schalkwijk Midden: Florian Nugteren en Anca Muicu

Florian Nugteren (32) en Anca Muicu (24) zijn de winnaars van de IdeeënPrijsvraag Schalkwijk Midden die vrijdagmiddag door voorzitter van de jury Rob van der Velden bekend is gemaakt. De bekendmaking vond plaats in Architectuurcentrum ABC te Haarlem. De twee jonge architecten zijn blij en overweldigd dat ze met hun ontwerp de ideeënprijsvraag hebben gewonnen.

De jury had alle beschikbare tijd nodig om een definitieve winnaar vast te stellen. Het was moeilijk om tot de keuze te komen en om de jury-onderbouwing voor zowel het winnende ontwerp als voor de overige genomineerden te formuleren.

 

De jury beraadslaagt over de uiteindelijke uitslag prijswinnaar Schalkwijk Midden

De jury beraadslaagt over de uiteindelijke uitslag prijswinnaar Schalkwijk Midden

Vanwege de creatieve en verbeeldingsvolle invulling die uit het  ontwerp sprak zijn Florian Nugteren en Anca Muicu als winnend team uit de strijd gekomen.

Het ontwerp Haarlemse Heuvels laat een middengebied van Schalkwijk zien met heuvels waaronder zich parkeergarages bevinden. Door het vele groen geeft Haarlemse Heuvels ruimte terug aan de stad en fungeert het als zowel als longen, als onzichtbare parkeerplek en als verkeersrichtlijn voor dit stadsdeel. waarbij verkeer tot langzaam rijden wordt gedwongen in de bewoonde stadsdelen en doorgaand verkeer langs de bewoning wordt geleid.

 

Haarlemse Heuvels

 

De architectenwedstrijd dient als inspiratiebron voor de tien vastgoedeigenaren die de komende jaren in dit gebied voor een metamorfose gaan zorgen. Het is georganiseerd door de jonge tak van de beroepsvereniging voor Stedenbouwkundigen en planologen BNSP. Naast de geldprijs krijgen de winnaars gelegenheid hun project te presenteren in het tijdschrift De Blauwe Kamer, en worden ze ondersteund in het vinden van opdrachten of een baan.

Binnenkort wordt het winnende ontwerp op deze website gepresenteerd.

 

Napraten en alle genomineerde ontwerpen bekijken

Napraten en alle genomineerde ontwerpen bekijken

 

Foto’s: Rufus de Vries

 

Landmakersbijeenkomst 2 maart: Boodschappen voor het nieuwe kabinet

Om het nieuwe kabinet een vliegende start te bezorgen heeft het onafhankelijke platform ‘Wij Maken Nederland’ samen met maatschappelijke partners, bevlogen professionals en geïnteresseerde burgers gewerkt aan een aantal boodschappen. Deze boodschappen gaan over onderwerpen en werkwijzen die ‘blinde vlekken’ zijn in het huidige politieke debat over de ruimtelijke toekomst van Nederland. Waar liggen de uitdagingen en oplossingen? We gaan in gesprek over deze boodschappen en vormen we een ‘schaduwkabinet’ om te kijken hoe we de boodschappen verder het land in kunnen sturen.  Meer informatie

Burgemeester van Haarlem, Jos Wienen, reikt de prijs uit aan de winnaar van de Ideeënprijsvraag Schalkwijk Midden

20170201_Uitnodiging Prijsuitreiking Schalkwijk Midden

Op 17 februari om 14:30 start in ABC te Haarlem, het programma rondom de uitreiking van de Ideeënprijsvraag Schalkwijk Midden. De burgemeester van Haarlem, de heer Jos Wienen, zal de prijs uitreiken nadat de genomineerden hun definitieve pitch hebben verricht en de jury een laatste conclaaf heeft belegd voor de definitieve vaststelling van de winnaar(s).

Je bent van harte welkom om deze feestelijke uitreiking bij te wonen door je hier aan te melden. Bijwonen van deze middag is gratis. We hopen je te zien op vrijdag 17 februari vanaf 14:30 uur in ABC te Haarlem.

 

Mobility Challenge Roermond | innovatieprijsvraag

challenge roermond

De Innovation Challenge Roermond is een innovatie-prijsvraag, waarbij experts en buitenstaanders uit de mobiliteitswereld een zoektocht kunnen starten naar vernieuwende ideeën die invulling geven aan een duurzame en leefbare toekomst voor de regio Roermond en daarbuiten.

Doel van de challenge is om tot innovatieve ideeën te komen die op lange termijn oplossingen bieden voor maatschappelijke opgaven rondom mobiliteit. Deze opgaven vragen om oplossingen en veranderingen in het mobiliteitsdenken, die enkel tot stand komen door slimme verbindingen tussen sectoren, expertise en diverse vakgebieden.

Om ook jongeren te stimuleren om aan deze uitdagende prijsvraag deel te nemen worden initiatieven vanuit het onderwijs gestimuleerd door middel van een extra prijs voor het meest innovatieve idee dat vanuit het onderwijs wordt aangedragen.

Meer informatie en aanmelding

Kom naar de bekendmaking van de winnaar Ideeënprijsvraag Schalkwijk Midden!

Op 17 februari wordt in ABC Haarlem de winnaar van de Ideeënprijsvraag Schalkwijk Midden bekend gemaakt. Je bent welkom om het programma van de bekendmaking mee te maken.

De prijsvraag is in 2016 door JBNSP en de Gemeente Haarlem gelanceerd. Eind januari 2017 is de jury  ideeënprijsvraag bij elkaar gekomen en zijn er vijf plannen genomineerd. De genomineerden zijn:

‘Bouwplaats Schalkwijk’ – Hester Annema en Elisabeth Floris (studioHE)
‘Haarlemse Heuvels’ – Florian Nugteren en Anca Muicu (Studio Kustlijn Architecten)
‘Our Haarlem’ – Juliana Giraldo en Oleksandra Tkachenko
‘Schalkwijk Wereldwijk’ – Ivan Thung en Stef Bogaerds
‘Wonen en werken aan de Antillenhof’ – Ruben Hoek

Zij pitchen op vrijdag 17 februari 2017 hun plannen in Haarlem in het ABC Architectuurcentrum waarna vervolgens de winnaar van de Ideeënprijsvraag Schalkwijk Midden bekend wordt gemaakt. 

Programma en aanmelding

Rutte neemt Smart City strategie NL in ontvangst

Rotterdamhavennieuwsheader

Nieuwe Technologie is één van de thema’s die de BNSP in de Omgevingstour 2017 zal agenderen. In het kader  van  dit thema deelt BNSP graag het artikel van RVO met jullie:

Hoe gaan we als Nederland inspelen op ontwikkelingen als verstedelijking, digitalisering en mobiliteit? De druk op steden om voor deze grote verschuivingen oplossingen en nieuwe businessmodellen te vinden, neemt in rap tempo toe.  De Nationale Smart City Strategie NL beschrijft het aanpakken van deze maatschappelijke opgaven…..lees meer

Tweede tranche Pilots omgevingsvisie van start

Werving-pilots-omgevingsvisie-240x164

De tweede tranche Pilots omgevingsvisie is geopend. Overheden, burgers en bedrijven die alvast stevige stappen willen zetten richting een omgevingsvisie kunnen zich tot woensdag 8 maart aanmelden.

Overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke partijen hebben behoefte aan kennis en ervaring om te kunnen gaan werken met de Omgevingswet. Ontwikkeling van een omgevingsvisie is vaak een eerste stap in het implementatietraject. Met de Pilots Omgevingsvisie worden de beschikbare kennis en ervaring ontsloten en gedeeld.

Voor deze pilots worden partijen gezocht die innovatief aan de slag gaan met hun omgevingsvisie. Aansluitend op de aanbevelingen uit de vorige tranche wordt vooral ingezet op integraliteit, participatie en cultuurverandering. De resultaten uit de eerste tranche worden verder verdiept en de opgedane kennis en ervaring breed verspreid.

informatie omgevingsvisie

inschrijfformulier omgevingsvisie

 

http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/samen-aan-de-slag/pilots/

NGPO organiseert symposium ‘The Ever Changing Metropolis’

NGPSafbeelding

Dit jaar wordt het Nationaal Geografisch en Planologisch Symposium voor de 10e keer georganiseerd. Op vrijdag 17 februari 2017 zal de stad Amsterdam in het teken staan van sociale geografie en planologie. Het thema is inmiddels bekend; The Ever Changing Metropolis. Dit thema zal worden toegepast in interessante workshops, geleid door grootheden uit het vakgebied. De dagvoorzitter is Martijn Duineveld en sprekers zijn onder anderen Zef Hemel en Egbert van der Zee.

Meer informatie en inschrijving

Top-Jongprofessionals en studenten gezocht voor gratis summerschool omgevingswet in Terneuzen(1,2,3 mrt)

Jong BNSPJBNSP website gent terneuzen

Op 1, 2 en 3 maart organiseert het Kennislab voor Urbanisme tussen Gent en Terneuzen een summerschool voor ambitieuze jong professionals en studenten. Deelname is gratis.

Wil je in drie dagen leren

  • hoe de nieuwe omgevingswet en het nieuwe omgevingsveiligheidsbeleid in elkaar zit
  • deze kennis letterlijk toepassen op het Kanaal van Gent naar Terneuzen
  • in contact komen met deskundigen, bestuurders en andere professionals uit Nederland en België
  • dat samen doen met andere jong professionals
  • en  € 500,00  winnen

Als je nog studeert of net aan het werk bent, kom je in aanmerking voor deelname. Je bent planoloog, ontwerper, stedebouwkundige maar ook deelnemers uit andere disciplines zijn welkom.

De summerschool wordt georganiseerd in samenwerking met het Netwerk Ontwerp Veilige Omgeving en het Ministerie van I&M

Meer informatie en aanmelding 

 

 

 

 

Recent nieuws

CroonenBuro5 rs
23 februari 2017 Vacatures

Croonenburo5 zoekt Stedenbouwkundig ontwerper en Projectleider | 32 – 40 uur

Is stedebouw echt jouw ding? Dan zit je bij ons op de eerste rang! Vestiging: Oosterhout Aantal uren per week: 32 – 40 uur CroonenBuro5.

Lees verder
CroonenBuro5 rs
22 februari 2017 Vacatures

Croonenburo5 zoekt Medior Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling | 32 – 40 uur

‘Met jouw ervaring en vakkennis voeg je kwaliteit toe aan de ruimtelijke oplossingen voor morgen’ Vestiging: Oosterhout Aantal uren per week: 32 – 40 uur.

Lees verder
CroonenBuro5 rs
22 februari 2017 Vacatures

CroonenBuro5 zoekt Commercieel talent Ruimtelijke Ontwikkeling | 32 – 40 uur

Heb jij het in je om in een commerciële omgeving resultaten neer te zetten, collega’s te inspireren en mooie projecten te verwerven en te realiseren?.

Lees verder

Activiteiten

06 april 2017 Omgevingstour

Zet water in als kwaliteitsimpuls

13:00 tot 17:00

Bekijken

18 mei 2017 Omgevingstour

Omgevingstour, Opgaven Combineren

14:00 tot 17:00

Bekijken