Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Archive for the ‘netwerk’ Category

Aan de slag met de Omgevingswet en VNG | Demonstraties plansoftware voor dienstverleners

Op 20 en 21 april  van 9:00 tot 15:00 demonstreren softwareleveranciers hun plansoftware aan dienstverleners en overheden. Deze virtuele bijeenkomst wordt georganiseerd door VNG en het programma Aan de slag met de Omgevingswet(ADS).
Je kunt kennis opdoen van de mogelijkheden die plansoftware biedt aan overheden, krijgt informatie over de samenwerkingsmogelijkheden in de software en krijgt de gelegenheid om met softwareleveranciers in gesprek te gaan.

Doelgroepen
We richten ons dit keer nadrukkelijk niet op de ICT’ers en projectleiders Omgevingswet.  De demonstraties van plansoftware worden georganiseerd voor o.a. stedenbouwkundige bureaus en overige dienstverleners zoals bijvoorbeeld adviesbureaus, invoerdienstverleners of adviseurs regelbeheer. En voor juristen en geo-specialisten werkzaam binnen de stedenbouwkundige en planbureaus of organisaties,  dus attendeer ook deze medewerkers binnen jouw bureau of organisatie op deze bijeenkomst

Probleemstellingen:
Eind vorig jaar heeft er vanuit de VNG in samenwerking met ADS een onderzoek plaatsgevonden naar de samenwerking in de driehoek “gemeenten, software-leveranciers en stedenbouwkundige / planbureaus”.
Hierbij is o.a. onderzocht welke vormen van samenwerking er (mogelijk) zijn en welke issues men hierbij signaleert. Bij de genoemde samenwerkingsverbanden bleek dat de meeste gemeenten aangaven om niet alles zelf te willen of kunnen doen en ondersteuning vanuit bureaus hierbij nodig is.
De issues die vanuit de bureaus werden genoemd:

  • Er is geen uitwisselstandaard voor de software;
  • In welke systemen moeten bureaus zich gaan verdiepen;
  • Het is moeilijk om voldoende kennis op te bouwen van de verschillende software, meerdere systemen leidt voor de bureaus tot extra tijdsinvestering (elk systeem kent een eigen verwerking), extra kosten en behelst een risico tot het maken van fouten in de verwerking.
  • Bureaus geven aan niet te weten wanneer en welke software ze moeten aanschaffen gezien de ontwikkelingen;
  • Als verschillende bureaus in dezelfde software gaan werken, hoe zie je dan wie wat heeft gedaan;
  • De aanschaf van verschillende software is kostbaar en voor kleinere bureaus niet te doen.

Een aantal van deze issues komen aan de orde tijdens de bijeenkomst.

Meer informatie over het programma en aanmelding

Beste gebouw van het jaar, editie 2021

Verkiezing BNA Beste Gebouw van het Jaar 2021 van start 

Vakjuryvoorzitter: Alexander Pechtold

De 16e editie van BNA Beste Gebouw van het Jaar – dé architectuurprijs van Nederland – is begonnen. Architecten en opdrachtgevers zijn uitgenodigd om hun beste gebouw – in gebruik genomen in 2020 – op www.gebouwvanhetjaar.nl in te zenden voor 13 april.

Vakjury onder voorzitterschap van Alexander Pechtold
De verkiezing wordt geleid door een zeskoppige jury, bestaand uit toonaangevende architecten en opdrachtgevers. Zij beoordelen de gebouwen in 4 categorieën: Identiteit & Icoonwaarde, Leefbaarheid & Sociale Cohesie, Stimulerende Omgevingen en Particuliere Woonbeleving. De BNA is verheugd dat Alexander Pechtold bereid is om de rol van juryvoorzitter op zich te nemen. Hij ziet uit naar de jureringsronde door Nederland langs de beste gebouwen van dit moment. Pechtold: “Cruciaal voor de samenleving is dat we inzetten op architectuur die niet alleen economische waarde maar ook ecologische en sociale waarde vertegenwoordigt. Dat hoop ik ook terug te zien in de oogst van 2020.”

Meerwaarde voor mens en maatschappij
Met de Beste Gebouw-verkiezing wil de BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus) de meerwaarde zichtbaar maken van architectuur voor mens en maatschappij. De prijs is dan ook vooral bedoeld voor opdrachtgevers en gebruikers. Vorig jaar was Forum Groningen het Beste Gebouw van Nederland, naar ontwerp van NL Architects. De Publieksprijs ging naar DOMUSDELA in Eindhoven, ontworpen door Diederendirrix en Architecten En|En.
BNA-voorzitter Francesco Veenstra: “Niet het mooiste gebouw of de beste architect, maar het beste gebouw wint. Dat kan ook een huis of een klein gebouw zijn, als dat de meeste meerwaarde heeft voor mens en maatschappij.”

Meer informatie en aanmelding

NOVI-Interview: Peter Veenstra vertelt over Flevoland, Regio van de Toekomst

In een interview van de Nationale Omgevingsvisie blikt Peter Veenstra (LOLA landscape architects) onder andere terug op Regio van de Toekomst.
Tijdens dit BNSP/NVTL project welke in 2019 heeft plaatsgevonden, waren Peter Veenstra en Berdie Olthof gezamenlijk de teamcaptains voor de regio Flevoland. Met hun teams hebben ze een toekomstbestendig, innovatief projectvoorstel ontwikkeld. Hun visie en uitwerking daarvan is terug te lezen in de publicatie die naar aanleiding hiervan is gemaakt.. Het project was gericht op de noodzakelijke inzet van ruimtelijke ontwerpers inzake het invulling geven aan de grote NOVI-opgaven.

Benieuwd naar hun uitwerking: bekijk hier de video 

In het artikel van de NOVI stelt Veenstra “In de ruimtelijke ordening moet je het hebben over wat je gaat dóen, Wegblijven van abstractie:
“Flevoland was niet direct een plek in Nederland waar Peter Veenstra zou willen wonen en werken. Totdat hij als teamaanvoerder van een groep ontwerpers en adviseurs een NOVI-toekomstplan voor de regio maakte. “Dat leverde een aantrekkelijk vergezicht op! Dit is een jong gebied dat voortdurend aan het veranderen is. De mensen die er wonen, zijn er met een ‘pioniersmentaliteit’ naartoe gekomen. Bereid om te veranderen en vooruit te kijken. Dat zijn uitganspunten van ons plan en daar maken we gebruik van. Wij laten zien dat de schaal van de landbouw radicaal kleiner wordt door vergaand te moderniseren, door robotisering bijvoorbeeld, door gps- en drone-gestuurde landbouw. Een enorme verandering, ook voor het landschap!” 

Lees hier het gehele artikel verschenen op de NOVI Website

Op 31 maart vindt de NOVI-Conferentie plaats: wil je deze volgen, schrijf je dan in.

Landschapstriënnale 2021

Van 1 t/m 30 april vindt de vijfde Landschaptriënnale plaats in het Van Gogh Nationaal Park i.o. in Noord-Brabant. Met als thema ‘High Green – Innovating the Landscape’ worden tien concrete, internationaal relevante landschappelijke opgaven die spelen in de regio uitgelicht. Deze opgaven zijn door lokale partijen, in samenwerking met experts, bewoners en andere betrokkenen rondom het landschap omgezet in tien Landschapslaboratoria.

De Landschapstriënnale 2021 gaat op zoek naar antwoorden. Van 1 t/m 30 april 2021 verandert het landschap van het Van Gogh Nationaal Park in Noord-Brabant in een groot laboratorium waarin oplossingen verkend worden, opgaven gecombineerd en duurzame landschappen ontworpen. Deze vijfde Landschapstriënnale is als vrije ruimte dé plek om met elkaar te kijken hoe we met de aanstaande transities en hun landschappelijke gevolgen om moeten gaan.

Meer informatie

Gebiedsontwikkeling vanuit Placemaking

Samen met Stipo is HUNC een reeks webinars op aan het zetten over gebiedsontwikkeling en hoe de kennis van Placemaking hierbij ingezet kan worden. In het Engels wordt dit Place Led Development genoemd.

Tijdens de webinars bepreken Stipo en HUNC aan de hand van bestaande casussen de verschillende fasen van ontwikkeling, welke instrumenten er zijn en laten ze een keuze uit slimme en effectieve manieren van financiering zien. Vervolgens wordt gekeken naar de te behalen resultaten.

Programma en thema’s:
– 1 april: Schouwburgplein, Rotterdam
– 3 juni: Beurskwartier Utrecht
– 1 juli: Gebiedscooperatie Club Rhijnhuizen, Nieuwegein

Tijdstip:
17:00 – 18:00u.

De webinars zijn gratis.
Je kan je aanmelden via de deze link

Ontwerpstudie Stad x Ruimte

Creatieve geesten en slimme koppen uit de praktijk gezocht voor deelname aan een internationale ontwerpstudie.

Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB), Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, TU Delft en de Vereniging Deltametropool (VDM) lanceren gezamenlijk de ontwerpstudie Stad x Ruimte. Dit in samenwerking met een aantal Nederlandse en Vlaamse gemeenten.

Het doel is om stedelijke strategische locaties waar maatschappelijke opgaven om een herinrichting vragen te onderzoeken en te (her)ontwerpen, gericht op een hoger ruimtelijk rendement, meer leefomgevingskwaliteit en klimaatbestendigheid. Welke functiecombinaties zijn hierbij wenselijk en kansrijk gezien de (maatschappelijke) behoeften en omgevingscondities? Hoe op innovatieve wijze functiecombinaties te integreren en de ruimte te optimaliseren, zodat economische, maatschappelijke en ecologische baten worden gegenereerd?

In de ontwerpstudie wordt een andere kijk op de ordening van stedelijke functies en transitieopgaven centraal gesteld en vanuit de doorsnede gezocht naar nieuwe denkrichtingen, patronen en oplossingen voor integraal en multifunctioneel ruimtegebruik. De potenties van de ondergrond, de openbare ruimte en het gebouw worden als vertrekpunt genomen. De centrale vraagstelling hierbij is: “Hoe kan integraal en multifunctioneel ruimtegebruik van openbare ruimte, ondergrond en gebouwen binnen een verdichte stedelijke omgeving, ruimte en waarde creëren die bijdragen aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving?”

De ontwerpstudie heeft als resultaat diverse ruimtelijke ontwerpen met toekomstbeelden en implementatiestrategieën. Er wordt gewerkt aan een aantal stedelijke locaties als casestudies. Voor elke casestudie wordt een multidisciplinair team gezocht van ruimtelijke ontwerpers (architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten), ingenieurs én de benodigde experten voor de ondergrondse ontwikkelingen zoals geo-technici, …..…
Het staat de teams vrij om zelf de  benodigde expertise te poolen en zich kandidaat te stellen voor het ontwerpend onderzoek van één van de voorgestelde cases.

Nieuwsgierig? Belangstelling om eventueel als ontwerpteam te kandideren? Op vrijdagmorgen 26 maart van 10.00u-12.30u wordt een online informatiebijeenkomst georganiseerd, via de website van het COB, waarin de opzet van de studie, de cases en de spelregels voor kandidatuur, selectie en deelname worden toegelicht. Via de volgende link kunt u meer informatie vinden en u inschrijven voor de informatiebijeenkomst Link naar COB.

Urhahn | Ontwikkelingsstrategie Amsterdam Bay Area

Vandaag is er een schreeuwend tekort van 330.000 woningen, één op 55 Nederlanders heeft noodgedwongen geen woning (bron: ABF research). Vorige week presenteerden bouworganisaties de Actieagenda Wonen met een pleidooi voor het bouwen van 1 miljoen woningen in 10 jaar. Het net opgeleverde Perspectief Oostflank van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de Ontwikkelingsstrategie Amsterdam Bay Area bieden ruimte voor een fikse verlichting van de woningnood. Daarbij worden Almere en Amsterdam met de IJmeer-metro eindelijk goed verbonden, ontstaat een spectaculair strand voor de hele regio en wordt Nationaal Park Nieuw Land (het grootste man-made natuurpark ter wereld) versterkt. Urhahn stedenbouw & strategie heeft in opdracht van Almere 2.0 en Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (o.a. gemeenten Almere en Amsterdam, provincie Flevoland en de Rijksoverheid) de ambitieuze plannen ontworpen.

Over Urhahn | stedenbouw & strategie
Urhahn is een toonaangevend stedenbouwkundig bureau met drie decennia staat van dienst. Samenwerken met de gebruikers, het creëren van maatschappelijke meerwaarde en het bouwen aan een toekomstbestendige, beweegvriendelijke, inclusieve stad zijn verankerd in onze filosofie ‘de Spontane stad: pleidooi voor openheid, flexibiliteit en verrassing in de stedenbouw’. Wij helpen initiatiefnemers, gemeenten en ontwikkelaars bij ontwikkelstrategie, binnenstadsvisie, transformatie van werkgebieden en beheersen de finesses van het stedenbouwkundig vak.

Perspectief Oostflank pdf

Ontwikkelstrategie Amsterdam Bay Area pdf

Meer info Urhahn

Het Nationaal Ruimtelijk Verkiezingsdebat

Voorafgaand aan ons vakdebat Een minister(ie) van Ruimte op 4 maart aanstaande, vindt op 1 maart het  Nationaal Ruimtelijk Verkiezingsdebat plaats. Wat een mooie opeenvolging van informatie voor ons als vakgemeenschap. Scherp je kennis en inzicht, neem kennis van de politieke insteek en volg na 1 maart ook de online BNSP Salon #2 Een minister(ie) van Ruimte! Meld je hiervoor aan.

Aspirant-Kamerleden in debat over de grote ruimtelijke vraagstukken tijdens het Nationaal Ruimtelijk Verkiezingsdebat

In aanloop naar de verkiezingen zal op 1 maart 2021, vanaf 20.30 uur het Nationaal Ruimtelijk Verkiezingsdebat plaatsvinden. In samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen, G.D.P. Ekistics en Pakhuis de Zwijger is het debat te volgen via een livestream voor heel Nederland. We willen fijn wonen, duurzame energie, snel en comfortabel transport, mooie natuur, een wervelende economie en ga zo maar door. Al die ambities vragen om steeds meer ruimte op een eindige Nederlandse bodem. Het is aan de politiek om keuzes te maken: waar maken we ruimte voor?

Enthousiast? Aanmelden voor het event kan via de volgende link en bekijk ook deze trailer!

 

Grote Klimaat Oplossingen Congres 2021

Klimaat en Transformatie

Van dinsdag 2 tot en met donderdag 4 maart vindt de tweede editie plaats van het Grote Klimaatoplossingen Congres. Dit jaar als online congres. De naam geeft exact het doel weer: het congres levert actiepunten op voor tastbare oplossingen voor de klimaatproblematiek.

Zet in uw agenda
dinsdag 2 tot en met donderdag 4 maart 2021
Verschillende sessies tussen 09:00 – 17:00
Online, via Zoom

De coronacrisis heeft ons laten zien dat de wereld geen stabiel systeem is. Sommigen noemen de crisis de generale repetitie voor de klimaatcrisis. Die instabiliteit kan negatief uitwerken en tot ineenstorting van systemen leiden, maar ook positief worden omgebogen en leiden tot fundamentele veranderingen van onze wereld in duurzame richting. Om die reden staat de 2021-editie van het Grote Klimaat Oplossingen Congres van de VVM op van dinsdag 2 tot en met donderdag 4 maart in het teken van ‘Klimaat en Transformatie’.

Plenaire presentaties en debat in parallelsessies vinden online plaats. Centraal staat welke opties er op korte termijn zijn om transformaties in duurzame richting in gang te zetten, in Nederland en daarbuiten. Het concept van de donut-economie vormt de kapstok voor de discussie. Op zowel 2 als 3 maart komen in de ochtend plenair drie sprekers aan het woord om vervolgens uit elkaar te gaan in deelsessies. Donderdag zijn er nog twee deelsessies.

Ruimte voor energie | Pakhuis De Zwijger

Ruimte Ruimte Ruimte

Pakhuis De Zwijger biedt een gratis te volgen lifecast op maandag 25 januari om 20:30 over de ruimte die nodig is om de energietransitie daadwerkelijk te maken, hebben we genoeg ruimte in Nederland?
De ambities voor onder andere klimaatneutrale steden, het inpassen van duurzame energiesystemen en uitstootvrije mobiliteit zijn hoog. Alleen de ruimte die nodig is om heel Nederland te voorzien van duurzame energie, is vele malen groter dan we nu gewend zijn. De afgelopen decennia kostte energie ons maar weinig ruimte: een relatief kleine kolencentrale leverde stroom voor miljoenen mensen en bedrijven. Hoeveel ruimte moeten we inzetten om voldoende duurzame energie op te wekken? Op dit moment wordt die puzzel gelegd. Waar maken we ruimte voor energie? Wat moet er wijken en wat kan samen? Op basis van welke voorwaarden maken we deze keuzes? We gaan in gesprek over ruimte voor energie.

(bron Pakhuis De Zwijger)

Recent nieuws

Aan de slag met de Omgevingswet en VNG | Demonstraties plansoftware voor dienstverleners

7 april 2021 netwerk

Op 20 en 21 april  van 9:00 tot 15:00 demonstreren softwareleveranciers hun plansoftware aan dienstverleners en overheden. Deze virtuele bijeenkomst wordt georganiseerd door VNG en.

Lees verder

Een frisse blik op de Omgevingswet | het instrument Programma, onbekend maakt onbemind?

29 maart 2021 BNSP

Jong Leefomgeving  en JongBNSP nodigen je uit! donderdag 22 april, van 16:00 – 17:30. | Online De Omgevingswet is voor velen geen nieuw onderwerp. We zijn.

Lees verder

De omgevallen boekenkast | Minderheid

25 maart 2021 Blog

Door Tjerk Ruimschotel Omdat er op de Internationale Vrouwendag van 8 maart met het thema Impact door Invloed digitaal bar weinig tot niets te vinden.

Lees verder

Agenda

22 april 2021

16:00 tot 17:30

Jong BNSP

20 mei 2021

20:00 tot 21:30BNSP

BNSP Salon #3

23 juni 2021

20:00 tot 21:30

ALV

30 juni 2021

De Woonwijk als noviteit

01 juli 2021

Special

01 september 2021

00:00

BNSP-NVTL Academie

01 september 2021

00:00

Traineeship

15 september 2021

20:00

BNSP Salon #4

31 oktober 2021

00:00

Special

01 november 2021

00:00

Plandag

29 december 2021

00:00

Excursie