Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Archive for the ‘Kennislab’ Category

INTERNETCONSULTATIE STOP/TPOD GEONOVUM

maart 2019

Kennislab Omgevingswet heeft gereageerd op de stop/tpod versie 097 die door Geonovum begin dit jaar is gepubliceerd. In de reactie wordt met name ingegaan op de TPOD Omgevingsplan. Tot slot  worden suggesties voor de TPOD Omgevingsvisie gedaan en verbetering van de leesbaarheid van de documenten. In dit overzicht worden de belangrijkste onderwerpen eerst vermeld. Daarna de meer technische opmerkingen.

Waardering en respect (algemeen)

Kennislab heeft waardering en respect voor alle producties en de inzet voor grote zorgvuldigheid door Geonovum. In korte tijd worden enorm veel werkzaamheden verricht. Dat is een prestatie van formaat.

In aanvulling hierop zijn de volgende opmerkingen gemaakt suggesties gedaan, vraagtekens gezet en voorstellen gedaan.

Een grote diversiteit aan omgevingsplannen is mogelijk gemaakt. En toch … (algemeen)

We juichen toe dat in deze versie meer diversiteit mogelijk is bij de opzet van een omgevingsplan.

De diversiteit aan omgevingsplannen kan groot zijn. Het is goed om in dit stadium die vrijheid te bieden. Tegelijkertijd kan het voor de praktijk nuttig zijn werkafspraken te maken gericht op het samenstellen van bijvoorbeeld enkele modellen voor omgevingsplannen. Dit kan voor de praktijk de uniformiteit, raadpleegbaarheid, uitwisseling en efficiënt werken ten goede komen.

Iedere gemeente zal één hoofdstructuur van het omgevingsplan krijgen. Die structuur bepaalt waar welke aspecten van de fysieke leefomgeving worden geregeld. De TPOD laat vrij of zaken via activiteiten, functies, omgevingswaarden, thema’s en dergelijke worden geregeld. Gemeenten kunnen dit naar eigen inzicht inrichten. Adviesbureaus kunnen of zullen in ieder geval hierbij betrokken worden.

Om te bereiken dat ieder efficiënt kan werken – dat is  voor gemeenten en adviesbureaus van belang – heeft Kennislab het voornemen een bijeenkomst te beleggen om het idee te bespreken of werkafspraken voor de praktijk zijn te maken. In ieder geval is onderlinge uitwisseling van de achtergronden voor de  modellen voor een omgevingsplan nuttig. Graag nodigen we Geonovum uit. We zullen ook de VNG hiervoor uitnodigen.

Het is nuttig de opties te verkennen  het maken van werkafspraken te combineren met de grote diversiteit aan mogelijkheden voor de opzet van een omgevingsplan. Daar kunnen alle betrokken partijen baat bij hebben.

Verzoek voor verheldering van het onderscheid in verschillende annotatietypen (algemeen)

In de TPOD’s en waardelijst worden diverse annotatietypen genoemd. Het gaat dan bijvoorbeeld om activiteiten, functies, thema’s, onderwerpen en meer. Het volgt uit de Omgevingswet dat het onderscheid tussen al die verschillende annotaties niet op voorhand duidelijk is. Ook na het bestuderen van de TPOD’s blijft het te maken onderscheid tussen enkele annotatietypen onduidelijk. In de waardelijst zijn door Kennislab enkele aanvullingen opgenomen die dit ook illustreren. Waarom worden sommige Activiteitgroepen wel genoemd en andere niet?

De achtergrond van de keuzes voor de genoemde onderwerpen en thema ’s vraagt in ieder geval verheldering. De lijsten kunnen weliswaar worden uitgebreid. Bij aanvulling van de lijsten ontstaat de neiging in de verschillende lijsten exact dezelfde zaken te vermelden. Is het een optie de lijsten samen te voegen en in ieder geval allebei op kaart raadpleegbaar te maken? Het verschil waarom de ene lijst wel op kaart kan worden weergegeven en de andere lijst niet, vraagt om een toelichting.

Voorstel tot aanvulling en verduidelijking waardelijst  (paragraaf 5.8)

Voor de waardenlijst zijn suggesties voor aanvulling gedaan in een afzonderlijk document. Deze aanvullingen zijn mede gebaseerd op de ervaringen die op dit moment in de praktijk worden opgedaan met het opstellen van Chw-plannen en het opnemen van de gemeentelijke verordeningsregels in het omgevingsplan. Daarnaast zijn aanvullingen gedaan vanuit de onderwerpen/begrippen waarop de instructieregels uit het Bkl zien.

Op een eerder verzoek voor het opnemen van de groep Oosterschelde-estuarium is opgemerkt dat dit nogal regionaal is. Dat is echter een misverstand. Er zijn grote open wateren waar meerdere gemeenten bij betrokken zijn. Vanuit de gemeentelijke optiek bezien is het kunnen onderscheiden van een groot open water net zo belangrijk als een woongebied. Gepleit wordt voor een afzonderlijke functiegroep ‘Groot open water’. Daarin kunnen vervolgens allerlei functies als scheepvaart, natuur, recreatie enzovoort worden samengebracht en via een integrale manier van regelen. De functiegroep Water is hiervoor niet representatief omdat dat alleen het bestanddeel water weergeeft. Opties zoals functiegroepen Estuarium, Deltawateren of ‘Nationaal Park’ is nog beter.

Bij de functies kunnen vervolgens de belangrijkste wateren als afzonderlijke functies worden toegevoegd. Dit stimuleert een integrale benadering én regeling voor zo’n gebied, het maakt het in ieder geval specifiek mogelijk. Voor die wateren is dit namelijk extra van belang. Er zijn ook voldoende redenen geweest voor bijvoorbeeld de aanwijzing van gebieden als Nationaal Park of National landschap. Bij het maken van omgevingsplannen is het wenselijk daarop direct op te kunnen aansluiten. Het is dan zelfs denkbaar dat regeling die in het kader van de aanwijzing van Nationaal Park op een nader uit te werken manier deel gaan uitmaken van het omgevingsplan, voor zover dit de fysieke leefomgeving betreft.

Verzoek om verduidelijken onderscheid Omgevingsnormgroep en Omgevingswaardegroep

Het is niet duidelijk waarom onderscheid wordt gemaakt tussen de waardenlijsten voor Omgevingsnormgroep en Omgevingswaardegroep. Bovendien zijn beide lijsten verre van compleet om daarmee in de praktijk voldoende uit de voeten te kunnen. Dit klemt des te meer omdat dit limitatieve lijsten zijn.

Bekijken of samenvoeging van lijsten een optie is. Of dat dezelfde onderwerpen bij verschillende annotatietypes kunnen worden gehanteerd. Hiermee verdwijnt dan het onderscheid. Dat sluit niet aan op het pleidooi het onderscheid te verduidelijken. Dat wordt onderkend.

Een uitgebreidere studie naar de invulling van de waardelijst is een optie. Zie hiervoor de uitnodiging voor een bespreking.

Verzoek Thema nader te bekijken

Bij Thema worden onderwerpen genoemd zoals gezondheid, externe veiligheid en water. Klimaat hoort daar ook bij. Het is niet geheel duidelijk wat het verschil is tussen Thema en Onderwerp en voorts is het opmerkelijk dat Thema niet op kaart kan worden weergegeven (5.8.8.1.). In 5.8.9.1 staat dat Onderwerp wel op kaart kan worden getoond. Dat hierin verschil wordt gemaakt vergt aanpassing of een nadere toelichting.

Het is zelfs denkbaar dat een belangrijk deel van de regels worden opgesteld vanuit de belangen van die thema’s. Een gemeente kan ervoor kiezen dat bijvoorbeeld gezondheid en klimaat de actuele en toekomstgericht sturingsprincipes zijn. Het kunnen regelen van de fysieke leefomgeving vanuit die principes is dan logisch. Het draagt ook bij aan het opstellen van daadwerkelijk vernieuwende omgevingsplannen.

Nadere onderbouwing van het onderscheid tussen Thema en Onderwerp. Graag meer duidelijkheid over het belang van het onderscheid hiertussen. En daarnaast het mogelijk maken van het op kaart weergeven van Thema.

Bespreking van het noemen van een grootdiverse zelfde onderwerpen bij de verschillende annotatietypes of verduidelijking van het onderscheid van de annotatietypes, inclusief aanvulling.

Voorstelling voor aanvulling met resultaten Staalkaarten (paragraaf 5.8)

In de waardelijst wordt een aansluiting gemist van de staalkaarten op de TPOD Omgevingsplan en andersom. Een eerste brug tussen de twee projecten is het opnemen van de verschillende gebiedstypen waar de staalkaarten op gaan zien, in de waardenlijst. Dit kan onder Thema of Onderwerp. Het gaat erom dat een gemeente – afhankelijk van het type gebied – een bepaalde set regels zal willen hanteren die zowel zal zien op bepaalde activiteiten als functies, om daarmee een bepaalde omgevingskwaliteit te borgen/toe te staan. Het typeren van gebieden op basis van gebiedstypen vormt daarmee een motivering voor bepaalde keuzes in deze omgevingskwaliteit die mogelijk reeds in de omgevingsvisie/programma’s zijn gemaakt. Het toepassen van gebiedstypering ondersteunt dientengevolge het beleidscyclisch werken. Dit is in lijn met het gedachtegoed achter de Omgevingswet.

Vraag naar raadplegen beleidsregels (paragraaf 3.2)

In tabel 2 is opgenomen dat vanuit het omgevingsplan beleidsregels moeten kunnen worden geraadpleegd. Waar vindt deze raadpleging plaats, ook in het DSO?

Aanpassing ten aanzien van programma (paragraaf 3.2)

In tabel 4 is opgenomen dat omgevingswaarden worden vastgesteld in programma’s met een programmatische aanpak. Dat is niet juist. Omgevingswaarden worden vastgesteld door opname in het Omgevingsplan (art. 2.11 lid 1 OW). In een programma (eventueel met programmatische aanpak) wordt slechts invulling gegeven aan de wijze waarop de omgevingswaarde bereikt zou kunnen worden. Een invulling is een beoordelingskader voor omgevingsplanactiviteiten dat vervolgens moet worden doorvertaald in het Omgevingsplan.

Verzoek om meer deelparagrafen (paragraaf 5.6.2.2)

Gevraagd wordt meer ruimte te bieden voor subsubsubparagrafen en wellicht nog een grotere differentiatie hiervan. Dat is gelijk aan het verzoek van de Rijksoverheid.

Het omgevingsplan wordt opgesteld voor de gehele gemeente. Daarin worden tal van zaken toegelicht en beschreven. Een gemeente kan kiezen voor een veelomvattend omgevingsplan. Dan kan de tekst daardoor omvangrijk worden. Het opsplitsen van tekstfragmenten in steeds kleiner worden deelparagrafen heeft als voordeel dat elders in de tekst en bij vanuit de regels preciezer naar kleinere tekstfragmenten kan worden verwezen. Dit komt de raadpleegbaarheid van de achtergronden van de regels ten goede.

Wijziging documenten buiten het omgevingsplan (paragraaf 5.8.11.1)

In paragraaf 5.8.11.1 is opgenomen dat een wijziging van een document waarnaar wordt verwezen in het omgevingsplan onbedoeld zou kunnen leiden tot wijziging van het omgevingsplan zonder dat daar een besluit van het bevoegd gezag aan ten grondslag ligt. Dat is echter wat een dynamische verwijzing inhoudt en meerwaarde kan bieden om een flexibel Omgevingsplan te creëren! Zie: Stb, 2018, 290, p. 101-103, Wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet, Kamerstukken II, 2017/18, 34986, nr. 3 (MvT); Stb. 2018, 290, p. 72. Het is ook niet nieuw. In de huidige praktijk wordt dit reeds gedaan met het verwijzen naar de Parkeernota in het kader van de normering van voldoende parkeergelegenheid in het bestemmingsplan. Het verzoek is dit anders te formuleren.

Verzoek mogelijkheid toevoegen ‘lagen van rechtswege’ (paragraaf 5.8)

Het moet mogelijk zijn ‘lagen’ aan het omgevingsplan van rechtswege toe te voegen. Lagen kunnen zijn: thematisch/onderwerpgericht, aangepaste bruidsschatregels, verordeningsregels, etc. Dit omdat het ondoenlijk is voor gemeenten om het omgevingsplan in een keer helemaal volledig of gebiedsgericht op te stellen. Daarvoor is de complexiteit te groot. De vraag is of het nieuwe systeem voorziet in deze lagensystematiek.

Regelkwalificatie instructieregels (paragraaf 5.8.12.1)

In paragraaf 5.8.12.1 is opgenomen dat je de soorten regels in het omgevingsplan kunt annoteren met een regelkwalificatie. Daarbij wordt aangegeven dat de instructieregel een regelkwalificatie is. Dit voorbeeld werkt verwarrend aangezien instructieregels niet in het Omgevingsplan zijn opgenomen.

Voorstel toevoegen mogelijkheid voorbescherming (hoofdstuk 7)

Vraag 2 Voorbescherming: het lijkt ons wenselijk voorbeschermingsregels te annoteren. Dan zijn ze makkelijker vindbaar (en dus ook te verwijderen als ze zijn vervallen als dat niet automatisch kan, wat uiteraard de voorkeur verdient!).

Voorstel Bouwvlak niet opnemen (hoofdstuk 7)

Vraag 5 Bouwvlak: dit is nog moeilijk te overzien maar het lijkt afdoende om een annotatie Bouwactiviteit met Locatie te hebben.

Voorstel annotatiemogelijkheden Omgevingsvisie uit te breiden (TPOD Omgevingsvisie, paragraaf 6.4)

Omgevingsvisies kunnen bij uitstek worden opgesteld vanuit de sturingsprincipes zoals gezondheid en klimaat. Deze thema’s zijn niet opgenomen bij Onderwerp in de waardelijst.

Uitbreiding van die lijst is een vereiste om een omgevingsvisie te kunnen opstellen vanuit de onderwerpen die staan genoemd in artikel 2.1 van de Omgevingswet. De indruk bestaat dat regels vanuit die thema’s niet op kaart kunnen worden weergegeven, maar alleen de Onderwerpen. Wellicht berust dit op een misverstand. Verduidelijking kan dit verhelpen.

Waardelijst Omgevingsvisie  (TPOD Omgevingsvisie, paragraaf 6.4)

Tabel 5 lijkt weer te geven dat in de omgevingsvisie alleen gebruik kan worden gemaakt van de annotatie Onderwerp. In de waardelijst staat een zeer beperkt aantal onderwerpen genoemd, ondanks dat die lijst uitbreidbaar is. Onduidelijk is immers hoe onderwerpen zoals gezondheid, klimaat en hiermee vergelijkbare onderwerpen moeten worden geanoteerd.

Er staan zaken bij functies, thema’s en activiteiten genoemd die in een omgevingsvisie zeker ook als een afzonderlijk werkingsgebied moeten kunnen worden opgenomen. Uiteindelijk is het de vraag of de lijsten van functies, beperkingengebied en dergelijke ook voor de omgevingsvisie beschikbaar moeten zijn. Daar lijkt het wel op.

Verbeteren leesbaarheid TPOD/STOP’s (Algemeen STOP/TPOD)

Het komt de leesbaarheid van de TPOD’s ten goede als tekstdelen beginnen met de vermelding hoe iets goed werkt of wel bedoeld is. De tekstdelen die beginnen met ‘hoe iets niet kan, iets niet is bedoeld en in ieder geval verkeerd zal werken’ zet de lezer eerst op het verkeerde been. De materie is al complex.

Door het vertrouwen dat het goed gaat – de essentie van de Omgevingswet – wordt het voor de lezer eenvoudiger het nieuwe systeem te doorgronden. Alleen als het echt noodzakelijk is te vermelden dat het ook verkeerd kan gaan.

Nadere informatie

Voor nadere informatie over of een toelichting op deze consultatiereactie zijn Jasmijn van Tilburg van BRO, René van der Zweerde van Kuiper Compagnons en Claudia Wenker en Ruud Louwes van Rho adviseurs beschikbaar. Op de waardelijst kunnen Jasmijn van Tilburg en André Domburg van Wissing een toelichting geven.

Download hier de waardenlijst

Download bovenstaande als pdf

Jasmijn van Tilburg

BRO Ruimte om in te leven – 0411850 400 – 06 150 253 61 – jasmijn.van.tilburg@bro.nl

René van der Zweerde

KuiperCompagnons – 0104330099 – 0653633544 – rvanderzweerde@kuiper.nl

André Domburg

Wissing Ruimtelijke denkers – 0180613144 – 0653418001 – a.domburg@wissing.nl

Claudia Wenker

Rho adviseurs voor leefruimte – 0102018690 – 0612641617 – claudia.wenker@rho.nl

Ruud Louwes

Rho adviseurs voor leefruimte – 0118689058 – 0651704365 – ruud.louwes@rho.nl

Factsheet pilots Energie en Ruimte

Pilots Energietransitie en Ruimte

In 2017 hebben in BNSP-verband 3 gemeenten en adviesbureaus in opdracht van het ministerie van IenM/BZK ervaring opgedaan met de borging van de energietransitie in het ruimtelijke domein. In het bijzonder hebben zij geëxperimenteerd met de integratie van energieambities in de beoogde nieuwe planfiguren omgevingsvisie en omgevingsplan. Helpt de nieuwe Omgevingswet gemeenten bij de opgaven rondom de energietransitie? De lessen uit deze pilots zijn gebundeld in de factsheet ‘Energie en Ruimte – lessen uit de BNSP pilots’.

Uit de pilots komt de expliciete oproep om verder te experimenteren.

Daartoe heeft het Ministerie van BZK aan de BNSP de opdracht gegeven een Masterclass Energie en Ruimte organiseren. De uitnodiging daartoe is eind januari verzonden aan de leden van de BNSP.

De masterclass is bedoeld voor professionals (gemeenten, adviesbureaus, zzp’ers) die al enige tijd in de praktijk bezig zijn met de integratie van de twee domeinen (energietransitie en ruimte), en tegen concrete vragen aanlopen. In de masterclass delen we ervaringen, bouwen we gezamenlijk kennis op en gaan we met experts op concrete thema’s in discussie over de ingediende cases.

Inhoudelijk organisatoren van de Masterclass zijn Geiske Bouma en Alexander Woestenburg van TNO, Frank Gorissen, Ruud Louwes en Adna Hasic van Kennislab. TNO zal  naar aanleiding van de Masterclass factsheet nr 2 Energie en Ruimte schrijven. Uiteraard wordt deze t.z.t. ook op de website van de BNSP geplaatst.

Meer informatie over de masterclass

 

Publicatie van de BNSPdag 2017 nu online!

Emiel Reiding, directeur NOVI (Nationale Omgevingsvisie), heeft op 8 februari de publicatie BNSPdag 2017 ontvangen uit handen van Rob van der Velden, voorzitter van de BNSP.

Op 30 november 2017 heeft de BNSPdag plaatsgevonden. Thema van de dag was de NOVI. Een inspirerende presentatie van Emiel Reiding, directeur NOVI, onder het geëngageerde dagvoorzitterschap van Joost Schrijnen, opende de wegen voor discussies, workshops en terugkoppelingen.

Dat de beroepsgroep moet worden meegenomen in het proces van de NOVI, bleek uit de presentatie, de reflecties van deskundigen, de terugkoppelingen van de reflector en de deelnemers, en uit de intensieve workshops, gerelateerd aan de hoofdthema’s die in de NOVI zijn geformuleerd, die tijdens het tweede deel van de dag plaats hebben gevonden.

Goed is dat er aan het eind van de dag een conclusielijst kon worden samengesteld die de BNSP mee kon geven aan Emiel Reiding. Maar ook de constatering dat er behoefte is zowel bij de samenstellers van de NOVI als bij de vakgroep, aan een vervolg. En dat heeft de BNSP opgepakt.

In 2018 organiseren we onder anderen een Masterclass Energie en Ruimte, het Stiftencongres en het Kennislabcongres waarover binnenkort meer.

Download hier de publicatie

De publicatie is geschreven door Klaar van der Lippe, Buro Spelen, en vormgegeven door Atelier Dutch, Almere.

Masterclass energie en ruimte | schrijf je in

Datum: 22 maart 2018

Locatie: TNO | Anna van Buerenplein 1 | Den Haag

Tijd: 12:30 – 16:00

Pilots Energietransitie en Ruimte

In 2017 hebben in BNSP-verband een aantal gemeenten en adviesbureaus in opdracht van het ministerie van IenM/BZK ervaring opgedaan met de borging van de energietransitie in het ruimtelijke domein. In het bijzonder hebben zij geëxperimenteerd met de integratie van energieambities in de beoogde nieuwe planfiguren omgevingsvisie en omgevingsplan. Helpt de nieuwe Omgevingswet gemeenten bij de opgaven rondom de energietransitie? De lessen uit deze pilots zijn gebundeld in de factsheet ‘Energie en Ruimte – lessen uit de BNSP pilots’.

Uit de pilots komt de expliciete oproep om verder te experimenteren. Graag willen wij met professionals die in hun praktijk al actief zijn op het onderwerp energie en ruimte voortbouwen op de geleerde lessen en ze verder verdiepen.

De verdieping: Masterclass Energie en Ruimte

Het ministerie van BZK, TNO en Kennislab Omgevingswet van de BNSP nodigen u uit een casus in te dienen voor een verdiepende masterclass Energie en Ruimte.

De masterclass is bedoeld voor professionals (gemeenten, adviesbureaus, zzp’ers) die al enige tijd in de praktijk bezig zijn met de integratie van de twee domeinen (energietransitie en ruimte), en tegen concrete vragen aanlopen. In de masterclass delen we ervaringen, bouwen we gezamenlijk kennis op en gaan we met experts op concrete thema’s in discussie over uw cases. Het is zelfs denkbaar dat uw casus de volgende pilot wordt !

*nb, Wellicht dat u als Gemeente de opgave Energie en Ruimte intern, zonder een adviesbureau van buitenaf te betrekken, met collega-professionals  binnen uw gemeente bent aangegaan. Uiteraard kunt u dan ook deelnemen aan de Masterclass. Graag nodigen wij u dan, samen met de betrokkene(n) van uw gemeente uit. U wordt verzocht dit te vermelden bij het inschrijfformulier

Omdat we een interactieve sessie nastreven, zal het aantal deelnemers beperkt zijn. Deelname geschiedt op basis van geschiktheid van de casus en alleen als zowel het betrokken adviesbureau als de gemeente aanwezig kunnen zijn.

Dead-line datum aanmelding en indiening casus (zie onderstaand formulier): 15 februari
Bevestiging deelname vanuit de organisatie: uiterlijk 1 maart

Na 1 maart wordt de deelnemerslijst toe gezonden aan de ingeschrevenen.

Wij zien uit naar een vruchtbare masterclass.

 

Geiske Bouma en Alexander Woestenburg (TNO), Adna Hasic, Ruud Louwes en Frank Gorissen (Kennislab Omgevingswet), Gerrie Fenten (ministerie van BZK)

 

Aanmelding en Casusomschrijving

Selecteer een geldig formulier

De jaarwisseling van Kennislab: van 2017 naar 2018

 

Een korte terugblik naar 2017, het markeren van de positie van Kennislab, een vooruitblik voor 2018 en activiteiten voor een voortvarend begin van 2018. Met natuurlijk de beste wensen.

Kennislab verder in de steigers gezet

Kennislab is in 2017 verder in de steigers gezet. In de voorjaarsbijeenkomst (15 mei 2017, Rho Rotterdam) was een 15-tal bureaus enthousiast over de kansen en mogelijkheden van samenwerking om van de Omgevingswet een succes te maken. Het resultaat kan in ieder geval een omgevingsplanwaaier zijn. Voorzichtig is toen ook de optie van een symposium verkend. Tijdens de najaarsbijeenkomst (24 november 2017, BugelHajema, Amersfoort) zijn de omgevingsplanwaaier en het symposium gecombineerd en geagendeerd (april 2018). Met de invulling hiervan zijn we aan de slag gegaan.

Kennislab op de BNSP-kaart

Kennislab staat inmiddels op de kaart van de BNSP. Op de BNSP-pagina’s in de Blauwe Kamer van september 2017 is Kennislab aan bod gekomen in een interview met Dirk van de Rijdt (KuiperCompagnons) en Ruud Louwes (Rho adviseurs). De achtergronden van Kennislab, geboekte resultaten en de plannen passeerden de revue.

Tijdens de BNSP-dag met de NOVI als thema, is Kennislab gepresenteerd met een flyer en door de voorzitter van de BNSP, Rob van der Velden, vermeld in het slotwoord (BNSP-dag, Utrecht, 30 november 2017). Daarbij werd het symposium begin 2018 aangekondigd. Frank Gorissen (KuiperCompagnons) en Guido van Loenen (Rho adviseurs) verzorgden namens Kennislab de workshop ‘Naar een duurzame en concurrerende economie’.

 

Frank Gorissen en Guido van Loenen tijdens de workshop naar een duurzame en concurrerende economie

Kennislab is voorafgaand aan de ALV van de BNSP (BNSP-bureau, Amsterdam, 21 december 2017) gepresenteerd aan de deelnemers van de ALV door Ruud Louwes (Rho adviseurs). De deelnemende bureaus en de bijdragen die zijn geleverd, zoals het logo (Marian Veen, KuiperCompagnons) en de schetsen van het symposium (Sandra Kemps, Arcadis), kwamen aan bod. In de gedachtewisseling werd voorspeld dat de verbreding naar de fysieke leefomgeving effect heeft voor de oriëntatie en samenstelling van de bureaus. De mens en sociale aspecten van de fysieke leefomgeving krijgen meer aandacht. De suggestie is gedaan samenwerkingsmogelijkheden met andere vertegenwoordigingen te verkennen, zoals op het gebied van infrastructuur, energie, openbare ruimte en externe veiligheid. Het belang van de samenwerking in de vorm van Kennislab werd onderkend en nadrukkelijk onderschreven. Op die manier kan de BNSP een interessante speler op het speelveld van de Omgevingswet zijn.

 

Presentatie Kennislab door Ruud Louwes (Rho) tijdens de ALV, 14 december 2017


Download hier de presentatie over Kennislabdie voorafgaand aan de ALV is verzorgd

Kennislab op de energietransitie-kaart van Bzk

Kennislab is door Gerrie Fenten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd voor ondersteuning bij de energietransitie. Drie succesvolle pilots van CroonenBuro5, Rho adviseurs en Tonnaer hebben geresulteerd inmiddels geresulteerd in interessante verkenningen. De Omgevingswet kan veel betekenen voor het stimuleren, organiseren en faciliteren van de energietransitie. Gemeenten kunnen enthousiast zijn en op gepaste wijze nog terughoudend. TNO heeft een Masterclass georganiseerd die op 29 november 2017 plaatsvond.

De uitdaging voor de komende tijd is het verkrijgen van inzicht in de opgave van de energietransitie bij alle BNSP-bureaus en BNSP-leden: ‘waar hebben we het over en hoe urgent is dit?’. Tegelijkertijd zijn meer pilots nodig om de mogelijkheden van de Omgevingswet te ontdekken, verder te ontwikkelen en uit te werken op het gebied van energietransitie.

Adna Hasic en Ruud Louwes (Rho adviseurs) hebben met Gerrie Fenten over de inzet van Kennislab een eerste gedachtewisseling gehad (21 december 2017, Ministerie IenW; Den Haag). Als de bureaus enthousiast zijn, de opgave als uitdaging zien en hiermee in de praktijk aan de slag willen, dan kunnen we hiermee gemeenten en de energiesector inspireren de combinatiemogelijkheden van de energietransitie en de Omgevingswet te verkennen.

Gerrie Fenten heeft de optie van inzet van Kennislab besproken met Geiske Bouma en Alexander Woestenburg (TNO). Daaruit volgde het voorstel voor een Masterclass voor BNSP-bureaus en BNSP-leden begin 2018. Ook vertegenwoordigers uit het energiedomein kunnen deelnemen. De drie pilots en de opgave van de energietransitie komen aan bod en er komt een vervolg in de vorm van verdere bewustwording en nieuwe pilots. Afgesproken is een voorbereidende bespreking begin januari 2018. Hieraan nemen in ieder geval deel Gerrie Fenten (Bzk), Geiske Bouma en Alexander Woestenburg (TNO), Dirk van de Rijdt (KuiperCompagnons) en Adna Hasic en Ruud Louwes (Rho adviseurs). Judith Flapper wordt vanuit het BNSP-bureau bij de verdere organisatie betrokken.

BNSP op het speelveld van de Omgevingswet: het logo en de flyer

In uiteenlopende contacten in het werkveld, zoals met het Ministerie van Bzk, wordt steeds vaker een oproep gedaan dat de BNSP-bureaus positie innemen op het speelveld van de Omgevingswet. Publiceer, neem actief deel aan debatten, verzorg presentaties ook tijdens bijeenkomsten van juristen (VBR en VMR) en organiseer het symposium in april 2018. In dat opzicht wordt de brede en stevige samenstelling van Kennislab zeer gewaardeerd en toegejuicht.

Marian Veen (Kuiper Compagnons) heeft het logo van Kennislab ontworpen en de flyer samengesteld. De vraag is ‘staan we er allemaal op?’. Doet iedereen nu mee die mee wil doen?

Antwoord is nee of nog niet. Alle BNSP-bureaus kunnen deelnemen aan Kennislab en een plek op de flyer krijgen. Daarmee bereiken we dat Kennislab een prominente positie op het speelveld krijgt, een sterke en brede vertegenwoordiging is van ons als vakmensen de van de BNSP.

Vanuit de gedachte dat Kennislab de vertegenwoordigende organisatie van de BNSP voor de Omgevingswet zal zijn, naast de andere BNSP-werkgroepen, ligt het voor de hand dat bureaus zich hierbij aansluiten. Enkele van de bureaus hebben aangegeven terughoudend te zijn als gevolg van onzekerheid over een bijdrage aan Kennislab in dit stadium. Een stevige positionering van Kennislab en daarmee van de BNSP is van groot belang. Dat de omvang van de bijdragen van ieder bureau in dit stadium en tot bijvoorbeeld 2029 fluctueert, is vanzelfsprekend. Het is net zo vanzelfsprekend dat ieders bijdrage groeit als 1 januari 2021 dichterbij komt. De vraag is alsnog het inzenden van een logo en versterking van Kennislab te overwegen. De komende tijd zullen we de flyer periodiek actualiseren. Aan de flyer is hiervoor een datumvermelding toegevoegd.

Kortom: meld je aan bij Kennislab, stuur het logo in en vermeld de contactpersoon of contactpersonen van het bureau.

Download hier de actuele versie van de flyer met het overzicht van de deelnemende bureaus  

De wens voor 2018

Een inspirerend 2018 met Kennislab en Omgevingswet.

Adna Hasic, Dirk van de Rijdt en Ruud Louwes

10 januari 2018

Adna.Hasic@Rho.nl, DvandeRijdt@kuiper.nl, Ruud.Louwes@Rho.nl

 

Help jij mee het Nederland van de Toekomst te maken?

30 NOVEMBER | BNSP-DAG | BLOK JE AGENDA EN KOM! bnsp-kaarta5-30november-v1b-1

Wat is onze bijdrage als stedenbouwers, planologen en ruimtelijke ordeningsdeskundigen aan de Nationale Omgevingsvisie. Hoe dragen we zorg dat wij als beroepsgroep worden meegenomen in het proces van het maken van het Nederland van de Toekomst.

Deze dag vormt de start van een ambitieus BNSP-Meerjarenplan inzake het integraal meedenken over en meewerken aan de NOVI. Niet zozeer de waarom-vraag maar vooral de hoe-vraag is hierin leidend. De OmgevingsTours uit 2016 en 2017 zijn mede de aanjagers en bieden aanleiding om de discussie nu verder toe te spitsen op het betrekken van de beroepsgroep in het proces van de NOVI.

De Dag wordt gevuld met presentaties, discussies en workshops en er wordt wat van je gevraagd! Samen met overige collega-professionals werk je mee aan het vormgeven van de toekomst van Nederland. Jouw deskundigheid is leidend.

 

Reserveer 30 november, blok je agenda voor deze bijzondere BNSP-Dag.

Programma

10:30                    Inloop

11:00                    Welkomstwoord Rob van der Velden, voorzitter BNSP

11:05                    Joost Schrijnen Dagvoorzitter; Introductie en programma

11:15 – 12:15      Inleiding Emiel Reiding; Directeur Nationale OmgevingsVisie.

Reflectie deskundigenpanel op de inleiding; Bestuurder (ov), Guido Wallagh, Partner  Adviseur INBO | Geiske Bouma,TNO strategie en beleid milieubeheer| Ben Kuipers, Bureau Ben Kuipers Landschapsarchitect en voorzitter NVTL, Edwin van Uum, procesmanager en Urban Planner

Analyse op inleiding en paneldiscussie: Bart Stuart, BuroSpelen

 

12:15 – 13:15    NETWERKLUNCH

 

13:15 – 15:30     Workshops; 13:15 – 13:45 inspiratiesessies  |  13:45 – 15:30 werksessies

Naar een duurzame en concurrerende economie

Workshopleider:  Frank Gorissen, KuiperCompagnons

Inspirator: Guido van Loenen, Rho

Naar een klimaatbestendige en klimaat neutrale samenleving

Workshopleider: Maurits Schilt, Witteveen+Bos

Inspirator: Dick Takkebos, directeur Warmtestad

Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving

Workshopleiders en inspiratoren: Elma van Beek, Elma Stedenbouw | Werkgroep DSO | Bert Harmelink, Reuring Adviesbureau | Werkgroep DSO

Naar een waardevolle leefomgeving

Workshopleider: Pauline van den Broeke, De Ontwerptafel

Inspirator: HUNK Design | stedelijke omgeving

Inspirator: Harmen Stellingwerf, initiatiefnemer Nije Omjouwing | landelijke omgeving

 

15:30 – 16:00     Pauze

 

16:00 – 17:00     Plenaire terugkoppeling; uitkomsten workshops

                     Reflecties panelleden, analist en deelnemers olv Dagvoorzitter Joost Schrijnen.

17:00                  Borrel

 

Download hier het programma met de achtergrondinformatie over inhoud en sprekers! Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar dus….Schrijf je in!

30-11-2017 | BNSPdag | Help jij mee het Nederland van de toekomst te maken?

30-11-2017 | BNSPdag | Help jij mee het Nederland van de toekomst te maken?

Bezig met versturen
© Afbeelding ESA 2005

 

De workshopsessies:

Workshop 1: Naar een duurzame en concurrerende economie

 

Frank Gorissen | Guido van Loenen

Workshopleider: Frank Gorissen

Workshopinspirator: Guido van Loenen

In deze workshop gaan we aan de slag met het thema duurzaamheid en de economische betekenis en potentie daarvan. In de inspiratiesessie zal duurzaamheid worden belicht vanuit vier richtingen: klimaatadaptie, energietransitie, duurzaam voedsel en de circulaire economie. Op zichzelf zijn dit reeds uitdagende onderwerpen, maar het vergt een echt integrale aanpak om het Nederland van de toekomst te maken.

In de aansluitende werksessie zullen we schakelen tussen verschillende schaalniveaus en zoeken we naar nieuwe verbanden, economische kansen en de ruimtelijke gevolgen hiervan. Dit doen we aan de hand van prikkelende stellingen over de toekomst van Nederland. Bereid je voor op een dynamische en uitdagende werkmiddag!

 

Workshop 2: Naar een klimaatbestendige en klimaat neutrale samenleving

Maurits Schilt | Dick Takkebos

Workshopleider: Maurits Schilt, Witteveen+ Bos

Workshopinspirator: Dick Takkebos, Directeur Warmtestad

 

De gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen, verenigd in WarmteStad bv, hebben het plan opgevat om een warmtenetwerk aan te leggen in de wijken Paddepoel en Selwerd, dat gevoed wordt door diepe aardwarmte (geothermie). De aardwarmtebron die hiervoor moet worden aangeboord, is gesitueerd op Zernike Campus in de stad Groningen. WarmteStad. Bij geothermie wordt gebruik gemaakt van de warmte die diep in de aarde is opgeslagen.

Tijdens deze sessie vertelt directeur Dik Takkebos over de totstandkoming van Warmtestad, de barrieres die hij tegenkomt bij de verduurzaming van de Groningse energievoorziening, en over de ruimtelijke consequenties van deze verduurzaming voor de Groningse stad en regio, nu en op de langere termijn.

Na het verhaal van Dik Takkebos* gaan we in groepen discussiëren over de rol van de NOVI, de stedenbouwer en de planoloog in de stedelijke en regionale verduurzamingsoperatie waar we midden in zitten, maar waar ons ook nog veel te staat te wachten. Een belangrijke vraag hierbij is: welke energiepotentie is waar beschikbaar, en wat is er voor nodig om die potentie in te kunnen zetten? Oftewel, hoe breng je vraag en aanbod bij elkaar? En hoe herschik je de ruimte als de vraag naar energie zelf veel meer een ruimtelijk vraagstuk wordt?

Tijdschema:

13:15 – 14:00  het verhaal van WarmteStad Groningen door Dick Takkebos (directeur Wamtestad)

14:00 – 14:15 plenaire discussie

14:15 – 15:30 verder werken in groepen: wat betekent het verhaal van WarmteStad voor de NOVI, en wat betekent de NOVI voor WarmteStad?

Dit doen we in twee rondes:

 • Ronde 1 (30 minuten): in groepen debatteren over de volgende vragen:
 1. de energietransititie vindt momenteel vaak bottom up en soms top down plaats (vergelijk particulieren met zon en grote windparken). Is er behoefte aan sterke overheidssturing en zo ja, hoe kan de NOVI hieraan bijdragen?
 2. welke rollen zouden de spelers in deze arena bij voorkeur vervullen? Denk in ieder geval aan lokale en regionale bestuurders, overheidsmedewerkers maar ook meer specifiek aan de stedenbouwkundige en/of de planoloog. Wat kan de NOVI hier aan bijdragen?
 3. welke kennis hebben deze spelers nodig? Wat kan de NOVI hieraan bijdragen?
 • Ronde 2 (30 minuten): we zetten groepen één op één tegenover elkaar. We vragen de groepen te reflecteren op elkaars ideeën, en gezamenlijk vijf statements op papier te zetten. Deze statements geven we na afloop van de workshop mee aan het ministerie en nemen we op in het verslag van de dag.

 

Workshop 3: Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving

Elma van Beek, Elma Stedenbouw | Bert Harmelink, Reuring Advies

De workshop wordt zowel geleid als geïnspireerd door door Elma van Beek | Elma Stedenbouw en Bert Harmelink | Reuring Advies. Beiden zijn lid van de Werkgroep DSO.

“Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving” Dit thema van de NOVI klinkt direct aantrekkelijk. Maar wat betekent deze wervende kreet?

In deze workshop komen we met het stellen van vragen, het schetsen van dromen, het vertolken van ambities en een spel van vraag en antwoord samen tot een diepgaande analyse van het thema. We ontleden ieder woord van het thema tot op het bot en dagen de deelnemers met inspirerende beelden uit om buiten hun eigen denkkaders te treden. Vragen komen aan de orde als: ‘wat is toekomstbestendig’, ‘wat verstaan we onder bereikbaar’, ‘waarom maken we onderscheid tussen woon- en werkomgeving’, ‘gaat het wel over mobiliteit’, etc. Echter, op weg naar de NOVI, zullen we ook het gesprek voeren over het onderwerp ‘welke gevolgen hebben de keuzes voor de toekomst voor de opgaven van vandaag’. De concrete conclusies hierover dienen als inspiratie voor de NOVI. Op deze wijze zullen gedurende de workshop ‘inspiratie-sessie’ en ‘werksessie’ voortdurend in wisselwerking aan de orde zijn.

 

Workshop 4: Naar een waardevolle leefomgeving

VOLGEBOEKT

Pauline van den Broeke | Harmen Stellingwerf | Bart Cardinaal & Nadine Roos

Naar een waardevolle leefomgeving 

Workshopleider: Pauline van den Broeke, De Ontwerptafel

Workshopinspiratoren: HUNK Design/ stedelijk

Harmen Stellingwerf / initiatiefnemer Nije Omjouwing

Inhoud workshop 4:

Een waardevolle leefomgeving gaat over (veel) meer dan alleen mooi en lelijk. Dit thema uit de Nationale Omgevingsvisie zal een brug slaan tussen het nationale beleid en de lokale initiatiefnemers. Ten minste, dat is wat er beoogd wordt. Een samenleving die meer participatief wordt en meer het heft in handen neemt om de leefomgeving beter en mooier te maken. Ruimte geven aan bottom up initiatieven lijkt het streven van de rijksoverheid. De praktijk is natuurlijk veel weerbarstiger. Want zijn de regionale en lokale overheden daar al wel aan toe? En wil de burger (bewoner, initiatiefnemer) wel verantwoordelijkheid voor de leefomgeving op zich nemen? En hoe stimuleer je participatie van burgers? Wat is de balans tussen de taken van de overheid en de leefomgeving zelf inrichten? Hoe ziet dat er dan uit? Heeft een burger (bewoner, initiatiefnemer) wel enig benul van de complexiteit van de ruimtelijke ordening? Straks krijgen we allemaal straten die verschillend ingericht zijn. Of een platteland met voorzieningen die niet voor iedereen toegankelijk zijn.

In deze sessie gaan we aan de slag met deze vragen. Gevoed door twee verhalen van inspiratoren die al hun sporen hebben verdiend bij het vorm geven aan bottom up initiatieven, samen met verschillende partijen. Om de leefomgeving beter en mooier te maken.

Inspiratie 1. Harmen Stellingwerf, van het project in ontwikkeling Nije Omjouwing, vertelt over een integraal woonconcept. Een initiatief dat wonen beschouwt als een flexibel geheel dat zich voegt naar de omgeving en antwoord geeft op de sociale en duurzame vraagstukken voor de leefomgeving op het platteland.

Inspiratie 2. Bart Cardinaal en Nadine Roos, HUNK Design, houden van steden en het stedelijke leven. Ze vertellen over hoe je met stedelijke interventies, architectuur en interieurontwerpen talenten van mensen accelereert, stedelingen bij elkaar brengt en gelukkig maakt.

 

Meer informatie BNSPdag 2017, de aanleiding

De BNSP was in 2015 direct betrokken bij het Jaar van de Ruimte. Uit dit jaarproject zijn de thema’s voortgekomen die nu ook als leidend gelden voor het opstellen van de Nationale Omgevingsvisie

Daarnaast heeft een consortium van BNSP-leden, in opdracht van het Ministerie van I&M, gewerkt aan het rapport Pilots omgevingsvisie 2014-2016 dat in januari 2016 is verschenen. Dit om ervaring op te doen met de nieuwe Omgevingswet

In vervolg hierop werkt een aantal bureaus samen in een kennisnetwerk, Het Kennislab, dat zich intensief bezighoudt met de thema’s en zaken die zich bij de Nieuwe Omgevingswet aandienen. Veel bureaus die in het Kennislab zijn vertegenwoordigd zijn ook actief geweest bij de eerste tranche pilots Omgevingsvisie.

In 2016 en 2017 heeft de BNSP-thema’s behandeld die kunnen worden gezien als de grote maatschappelijke opgaven waarvoor we in Nederland staan. Ze kwamen ook aan bod in het Jaar van de Ruimte. Deze thema’s zijn verdiept in regionale bijeenkomsten als onderdeel van de  OmgevingsTours. In verschillende delen van het land, en vaak in samenwerking met partners, zijn bepaalde thema’s uitgediept door middel van presentaties en workshopsessies. Dit alles om de thema’s meer concreet te maken maar ook om vraag en antwoord en inzicht en inspiratie aan elkaar te bieden. Deze OmgevingsTours zijn als bijzonder waardevol ervaren door zowel organisatoren als deelnemers.

Naar aanleiding van deze inspanningen en de uitkomsten ervan wil de BNSP zich ook committeren om een bijdrage te leveren aan de NOVI. Want de beroepsgroep heeft hierin een rol! Hiertoe zijn gesprekken geweest met het Ministerie van IenM, waarbij het uitgangspunt blijft; communiceren en delen met de vakgroep over deze grootse opgaven die ons staan te wachten.

Besloten is om de BNSPdag 2017 in het teken van de NOVI te zetten. Niet als project maar als verdieping van de maatschappelijke opgaven die in de NOVI geadresseerd zijn. En niet alleen op de dag zelf maar  om de onderwerpen in de komende jaren regelmatig te agenderen, om op deze wijze mee te werken aan de vorming ervan en het inzicht dat daarvoor nodig is. De vakgroep is in dit proces onontbeerlijk en moet daarom betrokken zijn om die deskundigheid in te brengen op nationaal niveau maar ook op regionaal en lokaal niveau. Inzet op alle schaalniveaus zorgt dat we samen werken om te komen tot een mooier Nederland.

De Maatschappelijke opgaven uit NOVI als leidend thema

De BNSP heeft zich tot doel gesteld de maatschappelijke opgaven zoals geformuleerd voor (Nationale Omgevingsvisie) NOVI als meerjarenplan op te nemen in de komende jaarprogrammeringen. Dit niet alleen om de NOVI van input te voorzien maar ook de Provinciale Omgevingsvisies en Gemeentelijke Omgevingsvisie. De uitdagingen voor de toekomst zullen op alle schaalniveaus aan bod moeten komen. De uitkomsten van projecten, werksessie en bijeenkomsten worden gedeeld onder de vakgroepen maar ook met het Rijk, waaronder het Ministerie van BZK . Deze deling is vooral gericht op uitwisseling, kennisdeling en voortschrijdend inzicht. Het Ministerie is geen opdrachtgever maar  met de resultaten van de programmering van de BNSP kan de NOVI mede vorm worden gegeven.

Overal en bij iedereen heersen vragen ten aanzien van wat de NOVI inhoudt en vooral hóé de verschillende maatschappelijke opgaven vorm gegeven moeten worden en uitgevoerd. Niet alleen op rijksniveau maar ook op provinciaal, regionaal en lokaal niveau.  Door, te beginnen tijdens de BNSP dag, deze opgaven nader te verdiepen hoopt de BNSP de beroepsgroep te stimuleren om mee te werken en betrokken te raken bij het Nederland van de Toekomst.

Maatschappelijke opgaven onderkend voor de  NOVI:

 1. Naar een duurzame en concurrerende economie
 2. Naar een klimaatbestendige en klimaat neutrale samenleving
 3. Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving
 4. Naar een waardevolle leefomgeving

De brede opgaven voor de fysieke leefomgeving zijn te herleiden naar de strategische hoofdthema’s die zijn gesteld:

 • Bereikbaarheid en verbindingen
 • Cultuur en erfgoed
 • Defensie en nationale veiligheid
 • Economische ontwikkeling
 • Klimaatverandering en energietransitie
 • Gebouwde omgeving
 • Gezondheid en veiligheid in de leefomgeving
 • Natuur en landschap
 • Natuurlijke hulpbronnen
 • Voedsel en landbouw
 • Water

De BNSP-Dag 2017 is het startpunt om de voorbereiding van  NOVI  onder de vakgenoten te agenderen en te verwerken in de meerjaren-programmering van de BNSP. Deze dag zou als “aftrap” voor de planning kunnen gelden.

De BNSP-Dag concentreert zich vooralsnog op de vier hoofdthema’s. Deze worden door inhoudelijke/technische deskundigen sectoraal aangevlogen. De uitdaging voor onze beroepsgroep is om deze ruimtelijk te maken en daarmee te kijken hoe een bijdrage kan worden geleverd aan ruimtelijke kwaliteit. Dit zal alleen slagen door opgaven integraal te benaderen en te agenderen. Daar kunnen we als beroepsgroep een bijdrage aan leveren.

 

 

 

UITNODIGING VOOR BNSP-LEDEN | WERK MEE AAN DE NOVI

Doe je mee met de NOVI?

In november 2017 organiseert de BNSP de landelijke BNSP-DAG met als centraal thema de NOVI, de Nationale Omgevingsvisie. We hebben een spectaculaire locatie op het oog, nadere informatie hierover volgt!

Het ochtendprogramma is gevuld met prominente sprekers en presentaties van drie pilotprojecten over één thema uit de NOVI: de energietransitie. De middag geeft ruimte aan intensieve workshops gevolgd door de plenaire terugkoppeling hiervan.

Wij zoeken partners om van deze dag een bijzondere belevenis te maken!

De BNSP zoekt leden die mee willen werken aan de organisatie van deze dag, zowel inhoudelijk als uitvoerend. Je helpt mee om een belangrijke meerwaarde te geven aan deze landelijke opgave. Dus werk mee aan de NOVI en werk mee aan de BNSP-DAG

Schrijf je hier in.

Selecteer een geldig formulier

 

Uitvraag staalkaarten project Handvatten voor het Omgevingsplan

De uitvragen voor de eerste vier staalkaarten inzake het project Handvatten voor het Omgevingsplan zijn 10 juli op Tendernet geplaatst. Dan is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Die worden mogelijk op 21 en 22 augustus van een antwoord voorzien. Dat betekent dat de Nota van Inlichtingen en de offerte daarna volgen. De werkzaamheden starten in september.

In mei is tussentijds bericht dat vier thematische en gebiedsgerichte staalkaarten worden gevraagd. Staalkaarten zijn een hulpmiddel en geen model. De onderwerpen van de eerste vier staalkaarten zijn de volgende:

•             Centrum stedelijk

•             Buiten centrum/schil

•             Klimaat en energie/energietransitie

•             Milieubelastende activiteiten

De uitvraag wordt Europees aanbesteed. Eind 2017 worden conceptversies naar programmaraad en “communities” verzonden.

 

Kabinet legt basis voor Nationale Omgevingsvisie

Het kabinet heeft, op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, ingestemd met  De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie’ . Deze startnota vormt een eerste stap naar een gedeelde visie op de omgeving en de te maken politieke keuzes voor de inrichting van Nederland. Met deze startnota zet het kabinet de eerste stap om te komen tot een nationale visie op de inrichting van ons land. Centraal staan vier strategische opgaven, die vragen om een integrale aanpak:

 • Naar een duurzame en concurrerende economie; Innovatie, kennis, verhoging productiviteit en verduurzaming zijn steeds belangrijker voor de economische ontwikkeling en de levensstandaard.
 • Naar een klimaatbestendige en klimaatneutrale samenleving; Inzet is minder energieverbruik en duurzamere bronnen. Tegelijkertijd bereiden we Nederland voor op de gevolgen van klimaatverandering, zoals hittestress en wateroverlast.
 • Naar een toekomstbestendige en bereikbare woon- en werkomgeving: Hoe houden we ons land bereikbaar en daarmee het vestigingsklimaat aantrekkelijk? Waar bouwen we onze woningen.
 • Naar een waardevolle leefomgeving: Hoe gaan we verantwoord om met onze natuurlijke omgeving waaronder de landbouw, natuur en ons landschap?

De Startnota is hier te downloaden.

Recent nieuws

Uit het netwerk

Minister van Ruimte gewenst door meerdere politieke partijen

Foto Jonathan vd Broek/Unsplashed Na het College van Rijksadviseurs geven nu ook de meeste politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s aan dat de terugkeer van een Minister.

Lees verder
Uit het netwerk

11 februari: Kennissessie BENG voor stedenbouwkundigen

Het is zover. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor Bijna.

Lees verder
BNSP

Fotowedstrijd Stad in Stilte

De Jong BNSP fotowedstrijd met thema “Stad in Stilte” is van start! Dus pak je camera, maak die gave foto en win! De vakjury zal.

Lees verder

Agenda

21 januari 2021

20:00 tot 21:30BNSP

Presentatie Theo Baart

11 februari 2021

20:00 tot 21:30BNSP

Presentatie Milikowski verplaatst