Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Archive for the ‘BNSP’ Category

Stefan Bödecker, voorzitter BNSP | Nieuwe Perspectieven

Beste leden van de BNSP,

Het  jaar 2021 is begonnen en terugkijkend op 2020 kunnen we stellen dat we een bijzonder jaar achter de rug hebben en een nog onzeker jaar in zijn gegaan.

We staan ook in 2021  als vakvereniging voor grote uitdagingen en vraagstukken waar we allemaal aan werken; De oproep voor een minister van ruimte, de Omgevingswet waar naast de enorme inspanningen die worden geleverd, ook nu vanuit de vakwereld een kritische noot wordt geplaatst en de noodzakelijke discussie daarover wordt gevoerd; de invoering van de NOVI en daarmee het agenderen va alle grote  opgaven, de val van het kabinet en de verkiezingen met alle prio’s die eraan komen, het volgen van nieuwe ontwikkelingen en inhoudelijke webinairs, allemaal online naast ons werk dat ook grotendeels digitaal en vanachter het scherm wordt uitgevoerd. En dat in een wereld die nog steeds in de war is en waar de zorgen om gezondheid, leefbaarheid en economisch functioneren elke dag weer opspelen.
Het lijkt drukker dan ooit, iedereen zoekt naar tijd en tegelijkertijd zijn we door de speed-opmars binnen digitale  ontwikkelingen, veel meer met elkaar in contact. Het is zoveel makkelijker om digitaal af te spreken voor een overleg, voor inhoudelijke besprekingen, vergaderingen, werksessies. Dat daaruit ook een overvloed aan informatie ontstaat is niet vreemd en dat de techniek ons soms in de steek laat, wordt feitelijk door iedereen geaccepteerd. De digitale moeheid slaat ook toe en iedereen zoekt naar het best toepasbare middel om deze te bestrijden.

De BNSP heeft, zoals uit de presentatie tijdens de digitale Algemene Ledenvergadering bleek, ondanks de coronacrisis en wellicht minder zichtbaar dat de jaren ervoor, in 2020 veel werk verzet. Naast het grote project de woonwijk als noviteit, hebben we namens jullie onder andere deelgenomen aan overleggen, en bijeenkomsten en zijn we gestart met het opzetten van de BNSP/NVTL-academie. De band me JongBNSP is versterkt, we delen en vinden elkaar en dat is een grote stimulans.
In 2021 willen we inzetten op meer digitale inhoudelijke meetings totdat de tijd het toelaat om elkaar fysiek weer te kunnen ontmoeten. We hopen allemaal dat deze tijd rond/na de zomer weer aanbreekt. We blijven je oproepen om ideeën met ons te delen en om met ons samen te werken en we hopen op inspirerende ontmoetingen zowel digitaal als fysiek in het jaar wat  voor ons ligt.

Ik wens iedereen een heel voorspoedig, gezond en inspirerend 2021.

De woonwijk als noviteit | eindpresentatie in Geleen

Op 26 februari presenteren de twee geselecteerde teams hun uitgewerkte ideeën voor de eerste editie De woonwijk als noviteit. Deze presentatie vindt plaats in het Stadhuis van Geleen.
Geleen KRAAKT Geleen van team Peter Rosmulder DTNP, en het verspreide paleis van team Harald Mooij worden dan voor een select gezelschap ( Coronamaatregelen)  gepresenteerd. Heel graag willen we je uitnodigen om deze presentatie online te volgen. Hoe een en ander wordt ingezet, of online via lifestream of als naderhand te bekijken presentatie, lees je binnenkort op de website en in onze nieuwsuitingen.

BNSP Salon | Floor Milikowski| 11 februari 20:00 – 21:00 | ONLINE

BNSP-Salon |  Floor Milikowski:
Een klein land met verre uithoeken

Floor Milikowski,  journalist, sociaal geograaf en planoloog presenteert online, op uitnodiging van de BNSP,  haar boek Een klein land met verre uithoeken op donderdag 11 februari van 20:00 tot 21:00.

In haar boek stelt Milikowski de mechanismes van geografische ongelijkheid aan de orde en roept daarmee zowel de politiek als de vakwereld op om hierin een duurzame omslag te bewerkstelligen.
In de grote steden(pré-Corona) bruist het van levendigheid en economisch welvaren daar waar op een goede 2,5 uur afstand een totaal ander beeld aanwezig is; leegstand, vergrijzing, berusting en economische achterstand. Toch liggen, zeker in deze tijden van bewustwording van je leefomgeving, hier de kansen en mogelijkheden die met een goede aanpak vanuit overheden en de inzet van de vakwereld tot een omslag kunnen leiden.
De erkenning dat het anders moet is aanwezig maar hoe zet je dat proces in gang…dat is de vraag.

Praat mee over deze onderwerpen en volg de online-presentatie van Floor Milikowski. Eric van der Kooij, Conceptontwikkelaar / Stedebouwkundige bij Bouwfonds Property Development is gespreksleider. Steef Buijs, directeur Buijs Advies reflecteert op haar presentatie.
Uiteraard is er ruimte om in gezamenlijkheid met jullie het gesprek aan te gaan.
Deelname is gratis. Na aanmelding ontvang je daags voor de presentatie een deelnamelink.

Nadere informatie

Maakt het uit of je wordt geboren in Amsterdam of in Delfzijl? Heeft een tiener in het zuiden van Limburg dezelfde kansen als een leeftijdgenoot in de Randstad?

​Ook in Nederland groeit de kloof tussen kansarm en kansrijk, tussen centrum en periferie, tussen macht en onmacht. Banen, kapitaal en hoogopgeleiden concentreren zich in een aantal grote steden. Op andere plekken verdwijnt werkgelegenheid, krimpt de bevolking en moeten ziekenhuizen en scholen hun deuren sluiten. 

Tegenover luxe appartementen langs de Maas in Rotterdam en succesvolle startups op Strijp S in Eindhoven, staan lege winkelstraten in Sittard en vervallen woonbuurten in Emmen. Het succes van de ene plek gaat ten koste van de welvaart elders. In ‘Een klein land met verre uithoeken’ schetst Milikowski een uiterst treffend tijdsbeeld van dorpen en steden, bewoners en bestuurders op zoek naar houvast in een veranderende wereld. Hoe willen we dat het land eruitziet – en wie kan, wil of moet daar invloed op uitoefenen? Naarmate Nederland verandert in een lappendeken van winnaars en verliezers, wordt de urgentie om in te grijpen groter.”
Bron: Floor Milikowski 

Inschrijving

Presentatie Floor Milikowski 11 februari 2021
Lid BNSP/Geen lid BNSP

 

 

Fotowedstrijd Stad in Stilte

De Jong BNSP fotowedstrijd met thema “Stad in Stilte” is van start! Dus pak je camera, maak die gave foto en win! De vakjury zal de beste foto kiezen en de winnaar ontvangt een mooi boek over fotografie. Volg jong BNSP op Instagram voor een voorstelronde met de vakjury, fotografie tips and tricks, en de leukste inzendingen van de fotowedstrijd!

Ontwerpoplossingen gezocht!

Ken jij ontwerpoplossingen die, ondanks extreme verdichting, ervoor zorgen dat er een menselijke maat ontstaat? Meld jouw referentiebeelden aan via Sensing Streetscapes ! Met jouw hulp kan een open access AI-tool gebouwd worden om succesvolle referentielocaties te traceren. Onder de inzenders worden een aantal leuke prijzen verdeeld.

BNSP is partner in onderzoeksproject SensingStreetscapes van de Hogeschool van Amsterdam.
Zie ook:
https://www.hva.nl/urban-technology/gedeelde-content/nieuws/nieuws/2021/01/de-stad-verdicht-ai-tool-ontsluit-ontwerpoplossingen.html

URBANISTAS RDAM, Jong BNSP & YOUNG NVTL pub quiz, voor wie stad en land buiten van binnen kent.

Meld je aan via https://forms.gle/w9vC8iisM22LA5Rw7

Op vrijdag 29 januari om 19:00 start de online pubquiz. Schrijf je in met een team collega’s, (studie)vrienden of stel je familie op de proef.

 

Ook in 2021 zijn activiteiten afgeblazen en werkt bijna iedereen thuis. Wel vraagt een nieuw jaar er weer om een gezellige avond te hebben met o.a. je vakgenoten! Test je kennis en creativiteit op het gebied van steden, landschap, muziek, planologie, architectuur, kortom alle raakvlakken met het vakgebied worden op de proef gesteld.
Voor de winnaar is er natuurlijk een passende verassing en deze wordt uiteraard thuisbezorgd.

Zien we jou online?
Het aantal teamleden is vrij.

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2020 | 16 december | 19:30 uur

Best BNSP-lid,

Hierbij nodigen we je uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de BNSP. De stukken voor de ALV tref je vanaf vandaag aan op je besloten ledenpagina:

 • Agenda ALV 2020
 • Jaarrekeningen 2019
 • Begroting 2021, inclusief memo’s Kascommissie en bestuur
 • Profielschets aspirantbestuurslid Eric Terlien
 • Handleiding hoe deel te nemen via teams aan de ALV

De Algemene Leden Vergadering vindt online plaats. Bij wettelijke bepaling is daartoe toestemming verleend tot februari 2021.
Belangrijk is dat je vragen/opmerkingen over de vergaderstukken op voorhand kunt stellen zodat deze tijdens de ALV kunnen worden beantwoord. Alle vragen en antwoorden zullen naderhand  op de besloten ledenpagina terug te lezen zijn. Tijdens de ALV kan je uiteraard ook je vragen stellen.

De ALV wordt opgenomen zowel om de stemmingsrondes te monitoren als voor de verslaglegging. Na het inventariseren van de stemmingsrondes en verwerking van de ALV in het verslag wordt de opname vernietigd.
Mocht je op voorhand vragen hebben dan verzoeken we je deze 72 uur voor de ALV in te dienen via secretariaat@bnsp.nl.

Je ontvangt hierbij twee links die op 16 december zullen worden geactiveerd:

 • Link om aan de ALV via teams deel te nemen. Op 16 december om 19:30 volstaat het om op deze link te dubbelklikken en dan krijg je automatisch toegang tot de vergadering.
 • Link voor het stemformulier  .Ook deze link wordt op 16 december geactiveerd.
 • Stemrondes:
  Akkoord verslag ALV 2019
  Akkoord Jaarrekeingen 2019
  Akkoord begroting 2021
  Akkoord officiële aanstelling van aspirant bestuurslid Eric Terlien
 • Je wordt verzocht de link bij de hand te houden om tot stemming over te kunnen gaan.

Voor zowel de toegang tot teams als gebruik van het stemformulier tref je hierbij de handleiding aan.
De handleiding is ook bijgevoegd bij de stukken op je besloten ledenpagina. Hier zijn bovenstaande links ook in verwerkt.

We willen je verzoeken om via secretariaat@bnsp.nl door te geven of je aan de ALV deelneemt zodat we je, als je geen toegang krijgt tot de vergadering op 16 december, verder kunnen helpen.

Agenda Algemene Ledenvergadering BNSP 2020

 • Welkom door Stefan Bödecker, voorzitter van de BNSP
 • Verslag ALV 2019, mededelingen
 • Terugblik 2020
 • Jong BNSP presenteert
 • BNSP Jaarplanning 2021
 • Bestuur | Welkom aan Eric Terlien
  • Stemronde toetreding  bestuurslid Eric Terlien
 • Raad van Advies
  • Afscheid van Jan Pieter Koppert, Kirsten Bekkers, Cees Donkers |
  • Welkom aan Eric van der Kooij, Saskia Bosnie
 • Bureau
  • Welkom aan Anne Dubois
 • Financiën
  •  Financieel verslag 2019 en begroting 2021
  • Jaarrekening 2019
  • Begroting 2021
  • Stemronde akkoordverklaring financiën
 • Afsluiting
  • Rondvraag aan de leden

Tot 16 december online, we kijken uit naar je deelname!

Nieuw college van Rijksadviseurs is bekend

Francesco Veenstra, Jannemarie de Jonge en Wouter Veldhuis zijn benoemd tot lid van het College van Rijksadviseurs. Francesco Veenstra wordt met ingang van 1 september 2021 Rijksbouwmeester en voorzitter van het College van Rijksadviseurs. Jannemarie de Jonge en Wouter Veldhuis worden Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving en starten op 1 december 2020. De BNSP feliciteert de nieuwe rijksadviseurs van harte en wenst het nieuw benoemde college veel succes bij het uitoefenen van deze mooie taak.

Meer informatie

Oproep: denk jij mee over de slimme stad van morgen?

Technologisering en digitalisering veranderen met een ongekende snelheid en impact de manier waarop we leven en de steden en dorpen waarin we leven. Daarbij ligt de focus vaak op techniek, maar hoe veranderen de stedenbouw, de landschapsinrichting en de architectuur als gevolg van deze nieuwe industriële revolutie? Hoe ontwerpen we leefbare ‘smart’ cities? Hoe moeten bestuurders, ontwerpers, inrichters en beheerders, hier mee aan de slag? En welke tools hebben we hiervoor nodig?

City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’
In de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ gaan (gemeentelijke) overheden, het bedrijfsleven en belangenverenigingen, waaronder ook de BNSP, de NVTL en de BNA, op zoek naar antwoorden op deze vragen. Samen ontwikkelen, toetsen en implementeren we de tools die nodig zijn om de ontwerpprincipes voor de slimme stad in de praktijk toe te passen en daarmee de stad van morgen vorm te geven. Dit zijn de ontwerpprincipes:

 1. We willen een duurzame en democratische stad (zoals bedoeld in Sustainable Development Goal 11).
 2. Daarin ontwerpen we alles als een democratisch slim netwerk.
 3. We ontwerpen flexibiliteit.
 4. En we ontwerpen betekenisvol.

Voor elk van deze ontwerpprincipes worden binnen deze City Deal ten minste drie tools ontwikkeld: 12 totaal.

Deelnemen aan het ontwerpkwaliteitsteam?
Om ervoor te zorgen dat deze ontwerpprincipes straks goed geborgd zijn in de tools, zijn de BNSP, de NVTL en de BNA gezamenlijk op zoek naar leden die zich willen verdiepen in het beter gebruik van data voor het vormgeven aan de betere duurzame stad. Die voor zichzelf en achterban van de drie beroepsorganisaties mee willen denken over de ontwikkeling van tools die belangrijk zijn in het kader van deze Smart City deal. Je neemt plaats in een ontwerpkwaliteitsteam dat gevraagd en ongevraagd advies geeft over de tooling die wordt ontwikkeld. Je denkt mee over de ruimtelijke weerslag en helpt de City Deal partners de ontwerpprincipes voor ogen te houden.

Deelnemen in de ontwikkeling van tools?
In de City Deal richten de deelnemende partijen zich op het aanpassen of nieuw opstellen van processen die gebruikt worden bij het ontwerpen, inrichten, beheren en besturen van regio’s, steden en dorpen. De samenwerkende partijen spannen zich in om ten minste 12 nieuwe tools te ontwikkelen die passen bij deze processen, om deze vervolgens te toetsen en te borgen. Iedere partij werkt mee aan de ontwikkeling van tenminste 2 tools. We zoeken hier bureaus of bureaumedewerkers die zich onbezoldigd in willen spannen in een werkgroep een tool uit te ontwikkelen ter hand te nemen. Het gaat met de tools nadrukkelijk om het nieuw ontwikkelen van een duurzamer en beter ontwerpproces.

Wat levert het op?
Je komt in contact met reële opgaven in de stad waar gemeenten, andere overheden en onderzoekers samen werken aan het organiseren van slim en verantwoord gebruik van data. Het staat ook vrij een eigen toepasbare tool te ontwerpen als aanvulling op de tools waar al aan gewerkt wordt. De functie is onbezoldigd.

 Wat vraagt het aan tijd?Het ontwerpkwaliteitsteam gaat op 1 januari 2021 van start en begeleidt de City Deal partners tot eind 2022. In deze periode komt het team elke 4 maanden samen voor een intervisie-sessie waarbij de diverse tools tegen het licht aan worden gehouden. Deelname aan de tools is afhankelijk van de tool teams.

Meedoen?
Wil jij als lid van de BNSP meedenken over de slimme stad van morgen? Voorop lopen in wat digitalisering betekent voor onze leefomgeving? Stuur dan voor 15 november 2020 een mail met een beknopte motivatie en je contactgegevens onder vermelding van City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ naar secretariaat@bnsp.nl om je aan te melden.

Meer informatie over de City Deal, het proces en de doelen vind je op: Een slimme stad, zo doe je dat

Tools

 1. Meet de stad: hoe betrek je burgers daarbij en hoe koppel bestaande data om te vergelijken en vorm te geven aan de openbare ruimte?
 2. Hoe kan je smartcitytoepassingen in de openbare ruimte door (lokale) wet- en regelgeving reguleren?
 3. Hoe kunnen gemeenten op een verstandige manier omgaan met de verwerving en opslag van data uit de openbare ruimte
 4. Hoe kun je drukte in steden managen, zodat het coronavirus zich minder gemakkelijk kan verspreiden?
 5. Hoe betrek inwoners bij “meet-je-stad”-projecten en zorg je er voor dat informatie leidt tot gedragsverandering en hoe je dat kan laten aansluiten op het beleid van de gemeente?
 6. Hoe kunnen de uitkomsten van verschillende “meet-je-stad”-projecten met elkaar worden vergeleken?
 7. .Hoe ziet de nieuwe stad eruit? Wat is de vormgeving die hoort bij een ‘slimme stad’?
 8. Hoe kun je als vergunningaanvrager online checken of jouw aanvraag kans van slagen heeft? Wat hebben we nodig om op een goede, handige manier een niet bindend advies te kunnen geven?
 9. Hoe regel je flexibiliteit? Welke standaarden en afspraken heb je nodig om dat mogelijk te maken?
 10. Hoe kan je beter ontwerpen met data, welke data zijn voor een beter ontwerp beschikbaar en hoe kan je de juiste datacombinaties toepassen voor het blootleggen van ontwerpuitgangsounten en ontwerp keuzes?
 11. Hoe kan je gericht dat verzamelen die ten dienste staan aan een beter ontwerp , wat heb je nodig, wat is beschikbaar en hoe kan een ontwerper hier mee aan de slag en welke experts/expertise heeft hij hiervoor nodig?

Wat is een City Deal?
City Deals zijn voor het Ministerie van BZK het middel om de doelstelling van Agenda Stad te halen: het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en/of maatregelen bevatten om het economisch ecosysteem van de stedelijke regio(’s) te versterken.

Meer info op: https://agendastad.nl/city-deals/

 

Pilot ruimtelijk traineeship verdient brede navolging

Ruimtelijke traineeship; de manier om talent te werven en ontwikkelen

In augustus 2018 nam de eerste lichting ‘ruimtelijk trainees’ afscheid van hun tweejarig traject. Vier jonge stedenbouwkundigen en landschappers hebben in telkens halfjaarlijkse roulatie bij vier werkgevers (Lola, plein06, Gemeente Rotterdam en Rho adviseurs) gewerkt en zo hun 2-jarige beroepservaringsperiode (BEP)doorlopen. Sindsdien hebben meerdere trajecten Ruimtelijk Traineeship plaats gevonden.

Dit traject is een initiatief van de BNSP en NVTL in samenwerking met de werkgevers en is ontstaan met steun van de Rijksbouwmeester. De vier werkgevers hebben een programma ontwikkeld, een selectieprocedure opgestart en de afgelopen twee jaar intensief samengewerkt om de optimale ontwikkeling aan de kandidaten aan te bieden.
De trainees zijn zeer enthousiast, lees de BEPTalks waar een aantal voormalige trainees hun verhaal vertellen, en vaak volgt op het volgen van een Ruimtelijk Traineeship een vast contract bij een van de vier werkgevers. Ook deze zijn zeer enthousiast over het resultaat en gaan dikwijls voor een tweede ronde.

Naar aanleiding van de eerste ronde heeft een evaluatie  plaats gevonden en deze is vorm gegeven in een publicatie.

De publicatie is hier te downloaden.

Mocht je als  werkgever interesse hebben om een ‘traineeship’ op te zetten of deze als jong professional te gaan volgen laten het ons dan weten via secretariaat@bnsp.nl. De BNSP zet zich graag in om geïnteresseerde werkgevers en trainees bij elkaar te brengen.

 

Recent nieuws

BNSP

Stefan Bödecker, voorzitter BNSP | Nieuwe Perspectieven

Beste leden van de BNSP, Het  jaar 2021 is begonnen en terugkijkend op 2020 kunnen we stellen dat we een bijzonder jaar achter de rug.

Lees verder
BNSP

De woonwijk als noviteit | eindpresentatie in Geleen

Op 26 februari presenteren de twee geselecteerde teams hun uitgewerkte ideeën voor de eerste editie De woonwijk als noviteit. Deze presentatie vindt plaats in het.

Lees verder
Uit het netwerk

Ruimte voor energie | Pakhuis De Zwijger

Ruimte Ruimte Ruimte Pakhuis De Zwijger biedt een gratis te volgen lifecast op maandag 25 januari om 20:30 over de ruimte die nodig is om.

Lees verder

Agenda

11 februari 2021

20:00BNSP

BNSP Salon Floor Milikowski

22 april 2021

19:30 tot 21:30BNSP

Presentatie Theo Baart