Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Archive for the ‘BNSP’ Category

Zomersluiting 2021 Bureau BNSP

Het bureau van de BNSP is op zomerreces van 6 augustus tot en met 22 augustus. Fijne zomer!

Excursie Oosterwold | 10 september

© foto: Gemeente Almere

Reserveer alvast in je agenda, na de zomerstop is de eerste activiteit van de BNSP een excursie naar Oosterwold.

Op 10 september brengen we een bezoek aan dit nieuwe stadsdeel van Almere die op een ongekende wijze is vorm gegeven. De stedenbouwkundige onderlegger van het gebied is uniek te noemen. De invulling ervan eveneens.
We krijgen een update van de ontwikkelingen en  lopen met deskudigen rond in deze nieuwe vorm van stedenbouw en planologie. We worden begeleid door experts die open staan voor jouw vragen.

Nadere informatie volgt maar… zet de datum alvast in je agenda en schrijf je op voorhand in om verzekerd te zijn van een deelnameplek!

20210910 Excursie Oosterwold
lid/geen lid BNSP

PlanDag najaarsevent 2021: Terugblikken om vooruit te kijken

 

Doe mee met de Plandag, het najaarsevent, verbreed je netwerk, deel je kennis en denk mee over de toekomst!

Veertig PlanDag boeken staan ondertussen in de kast. Zo hebben we een rijk overzicht van de Nederlandse en Vlaamse ruimtelijke planning in handen. Het laat zien welke concepten, projecten, beleid en plannen typerend waren voor de inrichting aan beide kanten van de landsgrens.

Op dinsdag 5 oktober, tussen 15 en 17u, blikken we kort terug op deze 40 jaar geschiedenis. Maar willen we vooral kijken naar wat de komende 40 jaar in petto heeft voor de ruimtelijke planner. We nodigen je dan ook van harte uit om met ons, vanuit het verleden, een mogelijke toekomst te schetsen voor de vier thema’s: wonen, mobiliteit, landschap en energie.

Meer informatie en aanmelding

 

Staatssecretaris Mona Keijzer neemt resultaten van BNSP oproep om vrijmoedige ontwerpideeën in ontvangst

Staatssecretaris Mona Keijzer ontvangt van Jacqueline Tellinga, bestuurslid BNSP, de publicatie
Foto: Adrienne Norman

Persbericht: 28 juni 2021

Wat kunnen ontwerpers betekenen voor een stadshart zonder winkelhart? Bijna vijftig ontwerpteams bedachten een vrijmoedig idee om het centrum van Geleen weer leefbaar te maken. Geleen kampt met een winkelleegstand van dertig procent. De teams DTNP en New Urban Networks werden geselecteerd en werkten hun idee uit. Op 28 juni nam staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) de publicatie van het resultaat in ontvangst. De oproep is een initiatief van de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedenbouwkundigen en Planologen (BNSP) en wordt onder het motto ‘De woonwijk als noviteit’ voor verschillende locaties uitgeschreven.

Het plan Geleen KRAAKT Geleen van het team DTNP geeft ruimte aan de bewoners en ondernemers van Geleen. Er wordt niet gewacht op beleggers en ontwikkelaars. Lokale helden steken zelf hun handen uit de mouwen. Dichtgeslibde bouwblokken en monofunctionele winkelstraten worden opengebroken zodat collectieve tuinen, nieuwe woningtypen en nieuwe bedrijfspanden kunnen ontstaan: ‘Kraak de stad, breek de boel open!’.

 

Het plan Het verspreide Paleis van het team New Urban Networks verleidt de vele werknemers en studenten van de Brightlands Campus van Chemelot om in het centrum van Geleen te gaan wonen. Het team beschouwt het centrum als een paleis dat leeg is. Op de hogere verdiepingen huizen nog de oudere leden van de hofhouding, maar het ontbreekt aan de jonge prinsen en prinsessen die met hun vrolijke levensenergie het centrum zijn glans geven. Dit idee biedt het wonen als dienst aan, niet als bezit. Het kan er zomaar toe leiden dat volgend jaar expats hun intrek hebben genomen in een tot woon-werkhotel omgebouwd winkelpand, waar ze in de oude etalage koffie bestellen.

De gemeente Sittard-Geleen heeft de uitgewerkte plannen enthousiast ontvangen. De eerste verbindingen zijn gelegd. De dialoog is gestart. BNSP bestuurslid en initiator van de oproep Jacqueline Tellinga: “Dit is precies wat we voor ogen hadden met onze oproep. Geen vuistdikke rapporten maar de start van een optimistische dialoog dankzij de verbeeldingskracht van ontwerpers”. Eind augustus start de rijksregeling van EZK voor de herstructurering van winkelgebieden. Tellinga: “Zet dan ook de ramen open en benut de ideeënrijkdom en verbeeldingskracht van ontwerpers en planologen”.

De publicatie is een uitgave van de BNSP, bevat foto’s van Adrienne Norman, is vormgegeven door Stratford Design en is samengesteld door Jacqueline Tellinga, Saskia Voest en Judith Flapper. De publicatie wordt op verzoek toegezonden.
De maquettes van de twee teams zijn te zien in Geleen.  Alle inzendingen, de uitwerkingen van de twee geselecteerde ideeën, en het verslag van de selectiecommissie zijn gepubliceerd op de website van de BNSP.

PersmapPersbericht en afbeeldingen. De afbeeldingen zijn rechtenvrij te gebruiken. Foto’s Centrum Geleen en aanbieden publicatie aan staatssecretaris Mona Keijzer: Adrienne Norman.

Download onderstaand de publicatie

 

De Woonwijk als noviteit is een initiatief van de BNSP om nieuwe wegen te verkennen qua ontwerp en ontwikkelstrategie voor plekken die daarom verlegen zitten. Bij de eerste editie is samengewerkt met de NVTL, de gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg.

 

 

Schakel ruimtelijk ontwerpers in bij de grote maatschappelijke opgaven

Tweede Jaarrapportage Ruimtelijke Ontwerpsector ‘De ruimtelijk ontwerpsector ontleed’ verschenen

Ruimtelijk ontwerpers hebben na de economische neergang vanaf 2008 ondanks het herstel na 2014 niet zonder kleerscheuren doorstaan, zo wijst nieuw onderzoek door de Universiteit van Amsterdam uit. Niettemin wordt aan de rol van de ontwerpers bij de ruimtelijke inrichting van Nederland veel belang gehecht. Zij moeten daartoe dan wel beter in positie worden gebracht: door het Rijk, door opdrachtgevers en door zichzelf. Dat staat in de Jaarrapportage Ruimtelijke Ontwerpsector 2021, die Rijksbouwmeester Floris Alkemade aanbood aan demissionair minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De Jaarrapportage 2021 brengt de ruimtelijke ontwerpsector gedetailleerd in beeld. De onderzoekers concluderen dat de beroepsgroep gehavend uit de kredietcrisis is gekomen – met sinds 2010 een verontrustend verlies van een derde van het aantal banen op architectenbureaus. Het gestage herstel vanaf 2014 was ten opzichte van 2008 evident niet volledig. Ook is er een vergaande versplintering van de sector opgetreden door de groei van het aantal zzp-ers van bijna 20 % in 2010 naar 32% in 2018. Een beroepsgroep die bovendien weinig inclusief blijkt: vrouwen maken slechts een derde hiervan uit, ongeveer het laagste percentage in Europa.
Floris Alkemade: “Het zijn cijfers die alle aanleiding geven voor een maatschappelijk debat waarin we de grondvesten van de ontwerpende beroepsgroep tegen het licht houden”.

 Verschillen tussen disciplines
De Jaarrapportage 2021 laat zien dat er flinke verschillen bestaan tussen de vier ontwerpdisciplines. De (bouwkundig) architecten springen eruit qua aantal, qua aandeel in de bedrijfstak, qua beloning en ook qua sekse-ongelijkheid (deeltijd, beloning). Min of meer spiegelbeeldig is de discipline interieurarchitectuur waar vrouwen zijn oververtegenwoordigd. Maar ook daar zien we de combinatie van vrouw – deeltijd en relatief lager bruto (maand)loon. Zelfs in 2018 zijn deze verschillen tussen mannen en vrouwen in de ontwerpsector nog aanwezig. De tuin- en landschapsarchitecten en de stedenbouwkundigen vormen in aantal de twee kleinere groepen in de sector. Bij hen valt onder meer op dat het brutoloon het hoogste is van alle ontwerpdisciplines. Stedenbouwers en landschapsarchitecten werken ook relatief vaak in overheidsdienst.

Uit de Jaarrapportage blijkt ook dat niet alle ruimtelijk ontwerpers zijn ingeschreven in het architectenregister. De titel van architect is op zich geen voorwaarde om als ruimtelijk ontwerper actief te zijn, maar biedt een groot aantal voordelen, zoals het kunnen meedoen aan (Europese) aanbestedingen. Nader onderzoek moet duidelijk maken waarom niet alle ontwerpers inschrijving in het Architectenregister als evident beschouwen.

Aanbevelingen
Naast de inzichten in de verschillende ontwerpdisciplines worden in deze tweede Jaarrapportage aanbevelingen gedaan aan de Rijksoverheid, de betrokken organisaties in de ruimtelijke ontwerpsector en de ontwerpbureaus zelf. Zo moet het Rijk meer werk maken van de rol van ruimtelijk ontwerpers bij het denken over de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland. Het onderwijs kan aan de slag met het beter inspelen op de sterk veranderde situatie van de ontwerpers op de arbeidsmarkt. Het onderwerp diversiteit is een verantwoordelijkheid van de ontwerpsector als geheel om hierin verbeteringen te realiseren. Ook ligt er een gezamenlijk taak in het vergroten van het belang van de titel en de inschrijvingen in het Architectenregister.

Aanbieding aan minister
Rijksbouwmeester Floris Alkemade heeft het rapport aangeboden aan demissionair minister Van Engelshoven van Cultuur. Alkemade benadrukt in het voorwoord van de tweede Jaarrapportage dat de ruimtelijke ontwerpers veel dichter tegen de politiek aan zouden moeten zitten dan nu het geval is. ‘Zoals het kabinet vertrouwt op de adviezen van de medisch specialisten in het Outbreak Management Team (OMT), zo zou de politiek ook veel vaker en intensiever ruimtelijk ontwerpers kunnen inschakelen bij de aanstaande grote verbouwing van Nederland. Dit geldt zowel op het niveau van het rijk, de provincie, de waterschappen als de lokale overheden.’

Inschakelen van ruimtelijk ontwerpers bij de grote opgaven
Demissionair Minister Van Engelshoven kan dit pleidooi onderschrijven: ‘Een waardevol en bruikbaar rapport dat we goed kunnen betrekken bij het beleid rond ruimtelijke ordening. Met collega Ollongren van BZK heb ik onlangs het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp 2021-2024 naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin dringen we aan op het inschakelen van ruimtelijk ontwerpers bij de grote opgaven waar we de komende jaren in Nederland voor staan. Het Rijk speelt daarbij als opdrachtgever en partner in grote gebiedsontwikkelingen zeker een belangrijke rol.’

 Gezamenlijke reactie Nederlandse branche en beroepsorganisaties
“De ruimtelijke ontwerpsectoren vragen om meer aandacht van de landelijke, provinciale, gemeentelijke politiek en het ontwerponderwijs voor de rol van ruimtelijk ontwerp bij grote maatschappelijke opgaven en transities. De urgente ontwerpopgaven waar Nederland voor staat, zoals de bouw van heel veel nieuwe woningen, de energietransitie en klimaatadaptatie vragen om sterke ruimtelijke ontwerpsectoren. De Jaarrapportage 2021 “De ruimtelijk ontwerpsector ontleed” biedt samen met “Ruimte in transitie” uit 2020 een goede aanleiding om binnen de ontwerpende disciplines zelf, maar vooral ook met politici, opdrachtgevers, bouwers, materiaalleveranciers en bewoners zélf het debat aan te gaan hoe de ruimtelijke kwaliteit van Nederland samen te verbeteren bij het realiseren van deze complexe opgaven.” aldus een gezamenlijke reactie van Nederlandse branche- en beroepsorganisaties voor ruimtelijk ontwerpers BNA, BNSP, NVTL, BNI.  

 Werkwijze
De ‘Jaarrapportage Ruimtelijke Ontwerpsector’ verscheen in februari 2020 voor het eerst. Onder de titel ‘Ruimte in Transitie’ rapporteerde de Rijksbouwmeester samen met de BNA, BNSP, NVTL, BNI, het Bureau Architectenregister, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA) over hoe de sector ervoor staat. Dit initiatief krijgt nu een vervolg met de tweede Jaarrapportage. Hierin wordt met name ingezoomd op wie er precies in de ruimtelijke ontwerpsector werkzaam zijn en onder wat voor omstandigheden; daarover ontbraken tot nu toe goede gegevens. Met hulp van het CBS en het Architectenregister konden onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam een veel beter en completer beeld schetsen. Naast algemene bevindingen voor de sector als geheel wordt er stilgestaan bij vier ontwerpdisciplines: architecten, interieurarchitecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten.

Meer informatie
Jaarrapportage 2021 “De ruimtelijke ontwerpsector ontleed”
Jaarrapportage 2020 “Ruimte in Transitie” 

 

Excursie naar Landgoed Zuylestein vanwege stormschade geannuleerd

(bron: website www.landgoed-zuylestein.nl)

Helaas heeft de werkgroep DSO de excursie naar Landgoed Zuylestein moeten annuleren. Het landgoed en zijn omgeving heeft zware stormschade opgelopen tijdens het onweer in juni. Op een later tijdstip in 2021 zal de excursie weer worden opgepakt. Uiteraard ont vang je hiertoe van te voren een uitnodiging voor deelname.

 

Jong BNSP op excursie naar Eco Zonneveld ’t Oor | Den Haag | 24 juni 16:00

Jong BNSP organiseert in samenwerking met Generation Energy de EERSTE FYSIEKE excursie van 2021!!! Deze is geliefd vanwege het onderwerp Eco Zonneveld  ’t Oor in Den Haag en vanwege de eerste fysieke uitstap die je nu weer kunt beleven. Hoewel…er zijn voor deze activiteit nog maar zeer beperkte plaatsen, 10 in totaal dus wil je mee? Meld je dan direct aan via jet@generation.energy

 

Uitzending gemist? BNSP-Salon#3 Groot Amsterdam Metropool in ontwikkeling

Deze video wordt niet getoond omdat er (nog) niet akkoord is gegaan met het plaatsen van cookies.
Wijzig keuze

 

Op 20 mei vond de derde BNSP Salon plaats, Groot Amsterdam, Metropool in ontwikkeling.

Als inwoner van de Metropoolregio heeft fotograaf Theo Baart zich verdiept in de oprekkende grenzen van de Metropool. Hij heeft daartoe een fotografische reis gemaakt met als resultaat de publicatie Groot Amsterdam, Metropool in ontwikkeling. Tijdens zijn reis zijn naar aanleiding van alle beelden, gesprekken en indrukken bij hem ook kritische punten gerezen met als belangrijkste: De complexe omgang van Nederland met de ruimtelijke opgaven waar we voor staan zit op slot, met name in het delen van kennis en het aansturen van breed onderzoek (waaronder ruimtelijk ontwerp). Punten die hij aandraagt, zijn:

 • Het beperkende keurslijf dat door de opdrachtgever (het bestuur) wordt opgelegd en waarbij het belang van de gebruiker niet wordt meegenomen.
 • Het uitsluiten van innovatie vanwege het huidige politieke klimaat inzake de opgaven waar we momenteel voor staan.

Reden voor de BNSP om Theo uit te nodigen voor een presentatie en discussie met Emiel Reiding, directeur MRA, en Ivonne de Nood Projectdirecteur Almere 2.0. Maurits de Hoog, stedenbouwkundige en oud-hoogleraar stad en regio, TU Delft was bereid deze Salon te moderaten.

Maurits de Hoog legde aan het panel de volgende discussiepunten voor:

 • De Metropool Amsterdam is aantrekkelijk vanwege het omringende landschap en het aanwezige groen. Wordt er genoeg geïnvesteerd in deze kwaliteiten?
 • Hoe kan worden gestuurd op de programma’s van stedelijke functies, waarbij het naast woningbouw en bedrijvigheid ook gaat om zorg, sport, cultuur en onderwijs, kortom om de kwaliteit van leven?
 • Hoe wordt daar vanuit Almere naar gekeken en hoe worden bovenstaande punten meegenomen in het beleid van de MRA?

De presentatie en de daaropvolgende discussie met de experts is in bovenstaande video terug te zien.

De BNSP dankt Theo Baart, Maurits de Hoog, Emiel Reiding en Ivonne de Nood voor hun  inhoudelijke bijdrage aan deze BNSP-Salon.

Algemene Leden Vergadering 23 juni 2021

Op 23 juni vindt de Algemene Leden Vergadering plaats.
De stukken voor deze vergadering tref je uiterlijk 72 uur voor de ALV aan op de besloten ledenpagina.
Daags voor de Algemene Leden Vergadering ontvang je de deelnamelink. Of gebruik de link die je via de BNSP-Mailing hebt ontvangen.
De vergadering vindt  online via teams plaats.

Heb je zelf vragen die je op voorhand in wilt brengen, mail deze dan alvast naar secretariaat@bnsp.nl zodat we je vragen in de agenda op kunnen nemen.

We hopen je te zien de 23e!

Agenda Algemene Leden Vergadering 23 juni 2021 | 20:00 online
20:25 Presentatie activiteiten Jong BNSP
20:35 Financiën: jaarverslag 2020, begroting 2022
20:55 Toelichting kascommissie
21:00 Stemming: verslag ALV 16 december 2020, jaarverslag 2020, begroting 2022
21:05 Afscheid van Kascommissielid Marjolein Peters
Welkom aan kascommissieleden Elma van Beek en Peter de Bois
21:15 Rondvraag leden
21:30 Sluiting

 

De vergaderstukken staan online als download op je besloten ledenpagina, tab besloten stukken.

 1. Agenda
 2. Verslag ALV 16 december 2021
 3. Jaarrekening Vereniging 2020
 4. Jaarrekening Stichting 2020
 5. Begroting 2022
 6. Toelichting begroting 2022
 7. Memo kascommissie (ov)
 8. Handleiding teams en stemformulier

Reserveer datum en tijd in je agenda: 23 juni | 20:00-21:30 uur en meld je  aan!

Algemene Leden Vergadering 2021
Lidmaatschap
Algemene Ledenvergadering

Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet 1 juli 2022

Hierbij informeert Kennislab de leden van de BNSP over de nieuwe datum inwerkingtreding van de Omgevingswet: 1 juli 2022.

Bijgevoegd de informatie zoals verzonden door de minister naar de Kamers en het nieuwsbericht dat VNG over de nieuwe datum heeft verzonden.

De link naar de brief die de minister vanochtend aan de Kamers heeft gestuurd over de nieuwe datum

De link naar het nieuwsbericht van de VNG over de nieuwe datum.

Een bijlage met een nadere toelichting op de keuze voor de nieuwe datum vanuit het perspectief van de VNG waarin de rol van Kennislab en van de stedenbouwer expliciet wordt genoemd is hier te downloaden..

Recent nieuws

Zomersluiting 2021 Bureau BNSP

21 juli 2021 BNSP

Het bureau van de BNSP is op zomerreces van 6 augustus tot en met 22 augustus. Fijne zomer!

Lees verder

Excursie Oosterwold | 10 september

21 juli 2021 BNSP

© foto: Gemeente Almere Reserveer alvast in je agenda, na de zomerstop is de eerste activiteit van de BNSP een excursie naar Oosterwold. Op 10.

Lees verder

PlanDag najaarsevent 2021: Terugblikken om vooruit te kijken

15 juli 2021 BNSP

  Doe mee met de Plandag, het najaarsevent, verbreed je netwerk, deel je kennis en denk mee over de toekomst! Veertig PlanDag boeken staan ondertussen.

Lees verder

Agenda

01 september 2021

00:00

BNSP-NVTL Academie

10 september 2021

00:00

Excursie

15 september 2021

20:00

BNSP Salon #4

01 oktober 2021

16:30 tot 18:00Jong BNSP

Excursie

01 november 2021

00:00

Plandag

29 december 2021

00:00

Excursie