Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


BNSPdag 2017 | foto-impressie

7 december 2017 BNSP

De BNSPdag 2017 met het thema Help mee het Nederland van de Toekomst te maken, aan de slag met de NOVI, was een succes. De opkomst van zowel leden als niet-leden was groot. De inhoud van de Dag was waardevol.

Van de BNSPdag wordt een manifest samen gesteld dat in januari aan Emiel Reiding, directeur van de NOVI, de deelnemers van de BNSPdag en de leden van de BNSP wordt aangeboden.

De dag werd plenair ingeleid door Emiel Reiding, directeur NOVI en gemodereerd door dagvoorzitter Joost Schrijnen.  Bart Stuart, BuroSpelen, analyseerde de inleiding en gaf aan de deelnemers stof tot nadenken mee om in de workshops uit te werken.

De workshops,werden begeleid door workshopleiders en inspiratoren. De sessies kenmerkten zich door veel energie, veel ontwerpkracht en discussies.

De dag werd afgesloten met een plenaire terugkoppeling: wat geeft de vakgroep aan de NOVI mee. Joost Schrijnen vatte de uitkomsten samen in een conclusielijst die aanleiding biedt tot verdere verdieping:

 • Verinnerlijking van de opgave (gesteld vanuit (inter)nationaal perspectief) op alle schaalniveaus is noodzakelijk om ruimtelijke transities te accepteren . Daardoor ontstaat ook urgentie en mede eigenaarschap. Lokale en regionale overheden en hun partners moet daarbij gevraagd worden wat hun bijdrage  (in de tijd) aan die opgaven zou kunnen zijn.
 • Verbinden van de NOVI met een of meerdere sectorale opgaven en geldstromen was in het verleden een succesformule van de grote nota’s (Groeikernen, Stadsvernieuwing, internationalisering en verbindingen, grote stations etc). Opties zouden kunnen zijn interessante combi’s van doelen en financieringsstromen:
 • Wonen/transformatie van de bestaande voorraad en energietransitie, de nieuwe stadsvernieuwing.
 • Landschap, natuur, landbouw en energietransitie en biodiversiteit.

Uit dergelijke combinaties komen ook  mogelijk nieuwe nationale sleutelprojecten voort.

 • Visie en de factor tijd moet verhelderd: De wet bied daarin ruimte: Visie en programma, het laatste is cyclisch (vgl MIRT en DP). Ruimte geven aan interdepartementaal eigenaarschap.
 • Integratie oefenen van de nieuwe grote opgaven (energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, bodemdaling, etc) in de bestaande legenda’s (als wonen, werken, recreatie, mobiliteit, landschap, landbouw en natuur etc) is nodig en het vakmanschap moet worden versterkt. Feitelijke integratie vindt plaats op lagere schaalniveaus.
 • Verbreed een aantal initiatieven: BNA/VDM DGWonen studeren nu samen op 4 stedelijke opgaven in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag Eindhoven van 1×1 km2. Uitvraag net gestart. Een eerder project was Stad x Snelweg.Dit zou aangevuld kunnen worden met 4 x landelijk gebied en/of stadsrand waar bovengenoemde opgaven kunnen worden geoefend.
 • Het verbeelden van de voorliggende verdiepingsrapporten naar mogelijke ruimtelijke toekomsten kan de gesprekken ondersteunen.
 • In aanvulling op de Vierde nota werken aan een gedifferentieerd en geactualiseerd  kwaliteitsbegrip vanuit regionale perspectieven en vanuit de verbrede opgave van omgevingskwaliteit.
 • Een echt interactief proces tussen Regio en Rijk. Niet als claimende regio’s naar het Rijk, maar onderzoek naar regionalisering van de opgaven en regionale omgevingsagenda’s, in een zeer interactieve relatie tussen regionale directeuren en bestuurders en de nationale programma organisatie. (Vergelijk met werkwijze DP, daar 6 gebieden en 3 nationale opgaven vier jaar lang wekelijks ambtelijk bijeen met regionale en nationale bestuurlijke sturing). Aanpak in 4 stappen: opgaven, mogelijke oplossingen, voorkeursoplossingen, besluiten.
 • Communicatie is een sleutelbegrip, blijf op alle schaalniveaus communiceren.

De dag werd vervolgens met een netwerkborrel afgesloten.

De BNSP dankt het Ministerie van BZK, in het bijzonder Emiel Reiding, voor de ondersteuning om deze dag mogelijk te maken, de workshopleiders en -inspiratoren voor hun waardevolle bijdragen die hebben meegewerkt aan het welslagen van  de dag en de leden van de werkgroep BNSPdag voor het mede-organiseren ervan.

 •  

De foto’s zijn van de hand van Geert van der Wijk. Voor het gehele fotoverslag klik hier