Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


BNSP

Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen

In een vol land, waar ruim denken een vereiste is, vervullen stedebouwkundigen en planologen een spilfunctie. Zij dragen met hun plannen en projecten verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke inrichting en de ruimtelijke kwaliteit van ons land. Zij voeden de discussie en zijn er tegelijkertijd onderwerp van. Vanuit de samenleving worden zij meer dan ooit aangesproken op hun werk. De beroepsgroep zelf is onderhevig aan ingrijpende veranderingen. Nieuwe werkverbanden en nieuwe inhoudelijke opgaven zijn aan de orde van de dag.

DOELSTELLINGEN

De BNSP wil een baken zijn in die dynamische omgeving en zorgt daarom voor:
• een ontmoetingsplaats voor ervaren én jonge professionals;
• het bevorderen van de onderlinge samenwerking en uitwisseling van kennis en deskundigheid;
• een gebundelde, gerespecteerde en actuele inbreng in vakdiscussies, beleid, besluitvorming        en  bestuur;
• het stimuleren van een hoog niveau van beroepsuitoefening en vakdeskundigheid van de            beroepsgroep;
• het behartigen van de directe en indirecte (beroeps)belangen van de leden, collectief en              individueel.

VOOR WIE

Naast bureaus, overheden, opleidingsinstituten en individuele leden, verenigt de BNSP ook een grote groep jonge professionals; studenten en zelfstandigen.
In de BNSP-werkgroepen, -regio´s en -geledingen zijn bij elkaar ruim 1.000 individuen, bedrijven en organisaties actief. Door de unieke combinatie van disciplines en rollen (niet alleen planologen en ontwerpers, maar ook onderzoekers, opdrachtgevers, docenten en beleidsmakers) is de BNSP bij uitstek een platform voor kennisontwikkeling en uitwisseling van praktijkervaring.

GESCHIEDENIS

De BNSP is een jonge vereniging met een lange geschiedenis en traditie. Zij is in 1998 ontstaan uit een fusie tussen de BNS (Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen) en de BNP (Bond van Nederlandse Planologen).

In de jaren dertig van de vorige eeuw ontwikkelde de stedebouwkunde zich steeds meer als zelfstandige discipline. Op 21 december 1935 richtte een groep stedebouwkundigen, veelal directeuren van particuliere bureaus, de BNS op. Zij waren betrokken bij grote opgaven als de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, de inrichting van de IJsselmeerpolders en de bouw van nieuwe steden, zoals Zoetermeer en Nieuwegein. Ook stimuleerden zij een verdere wetenschappelijke verdieping en verbreding van het stedebouwkundige werkveld.

Na de Tweede Wereldoorlog ontwikkelde zich ook de planologie, een discipline die zich richtte op de ruimtelijke ontwikkeling, het planningsproces en de beleidsvorming op dat gebied. Vanaf 1960 verschenen de nota’s ruimtelijke ordening en in 1965 trad de Wet op de Ruimtelijke Ordening in werking. De beroepsgroep groeide en er ontwikkelden zich eigen opleidingen voor de universiteit en de hogeschool. De planologen organiseerden zich in 1988 in de BNP. Vanwege de grote inhoudelijke verwantschap tussen de disciplines planologie en stedebouw was krachtenbundeling een logische stap. In 1998 fuseerden de BNS en de BNP tot de Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP).

STRUCTUUR

In de formele structuur van de BNSP is de Algemene Ledenvergadering (ALV) het hoogste besluitvormend orgaan. De ALV is toegankelijk voor alle leden en vindt eenmaal per jaar plaats. Vaste agendapunten van deze vergadering zijn het financiële jaarverslag van het vorige jaar, een activiteitenoverzicht van het aflopende jaar en de begroting van het komende jaar. De Raad van Advies  komt enkele keren per jaar bijeen om bestuursleden te adviseren over de koers op de lange termijn. Bestuursleden vergaderen eenmaal per maand en worden ondersteund door commissies en werkgroepen. Tot slot heeft de vereniging twee betaalde krachten in dienst.

WERKGROEPEN

Binnen de BNSP zijn verschillende commissies, werkgroepen en netwerken actief. Zij zijn georganiseerd rondom een portefeuille van een bestuurslid, een specifiek aandachtsgebied, een regionale focus, een specifieke doelgroep of geleding van de vereniging.

De werkgroepen en netwerken worden financieel ondersteund door de BNSP en kunnen gebruik maken van faciliteiten als de vergaderruimte en de website waarop zij een eigen pagina beheren. Ieder lid van de BNSP kan zich op elk moment aanmelden voor een werkgroep of netwerk, of er zelf een opstarten. Potentiële leden kunnen via de nieuwsmail worden opgeroepen.

Binnen de BNSP zijn momenteel verschillende werkgroepen vertegenwoordigd:

Jong BNSP

Duurzame Stedelijke Ontwikkeling (DSO)

Kennislab

Excursies

Opleidingen

Communicatie en PR (in oprichting)

Bureaubijeenkomsten

 

Bestuur

Rob van der Velden
Voorzitter en Partners

Stedebouwkundige en eigenaar van Atelier Dutch

Lees verder
Jaqueline Tellinga
bestuurslid

Initiator van projecten op het snijvlak van architectuur, stedenbouw en politiek.

Lees verder
Frank Gorissen
Activiteiten en communicatie

Planoloog en adviseur visievorming en duurzaamheid bij KuiperCompagnons

Lees verder
Bert Harmelink
Werkgroep DSO

Adviseur Ruimtelijke Processen, Stedenbouwkundige, eigenaar bij Reuring Advies

Lees verder
Koen de Boo
Penningmeester en Commissie bureaus

Vennoot van en strategisch ontwerper bij plein06

Lees verder
Gerrie Fenten
Activiteiten

Beleidscoördinator Energie en Ruimte bij Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Lees verder

Raad van advies

Jan Pieter Koppert
Squarez en gemeente Groningen

planoloog , projectleider en adviseur ruimtelijke ordening

Lees verder
Laura de Bonth
Urban Synergy

Laura de Bonth Stedenbouwkundige

Lees verder
Kirsten Bekkers
Sweco

Stedebouwkundig ontwerper en adviseur

Lees verder
Koos Seerden
Rho Adviseurs voor leefruimte

Algemeen directeur Rho adviseurs voor leefruimte

Lees verder
Saskia Engbers
Gemeente Zwolle

Strateeg Ruimte

Lees verder
Cees Donkers
QASE

urban designer, stadsmaker, CITY-LAB.

Lees verder
Geiske Bouma
TNO

Planoloog: Strategie en Beleid voor ruimtelijke planning

Lees verder