Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


BNSP Salon #2 | Een ministerie van Ruimte, nabeschouwing

22 maart 2021 Blog

BNSP Salon #2: Een minister van Ruimte?

Op donderdag 4 maart 2021 vond de tweede editie plaats van de BNSP Salon, een online debatavond over de vraag of Nederland een minister van Ruimte nodig heeft.
Eind 2010 is het ministerie van VROM opgeheven. Minder regels en decentralisatie zouden leiden tot een efficiëntere ruimtelijke ordening, zo was de gedachte. Tien jaar later klinkt echter steeds vaker de roep om regie vanuit de rijksoverheid. Moet het ministerie van Ruimte terugkeren?
Geiske Bouma, planoloog bij TNO, leidt het gesprek met vijf prominente panelleden: Hans Leeflang; voormalig directeur ministerie VROM, Maarten Koning: Gemeenteraadslid D66 Utrecht,  Koos Seerden; Directeur Rho Adviseurs en VNO/NCW, Rutger Schonis, lid 2e Kamer D66 en Jannemarie de Jonge: Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving en partner WING.

Debatvragen aan het panel en de deelnemers waren:

Debatronde 1:
Wat verwacht je van een minister van Ruimte en welke rol moet er op nationale schaal worden gespeeld

Debatronde 2:
Ruimte is van nationaal belang. Wat zijn de opgaven die opgepakt moeten worden

Voorafgaande aan de debatrondes gaven de debaters hun visie en stellingen weer ten aanzien van de noodzaak om een minister van Ruimte aan te stellen, maar ook wat worden dan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en…is ruimte wel de goede term voor een nieuw aan te stellen minister of trekken we het breder.

Discussiepunten waren onder andere:

  • Wat verwachten we van een minister van Ruimte of spreken we liever van een minister van de leefomgeving
  • Ruimte is een nationaal gegeven dus ook van nationaal belang, hoe nationaal en regionaal te koppelen
  • Werk aan een samenhangend beleid, denk en acteer voorbij het kokerdenken
  • We hebben weer gebiedsregisseurs nodig om de vertaalslag aanaar regionaale gebiedsontwikkeling te maken
  • Ga niet uit van alleen de overheden, ga uit van de samenleving

Bekijk hier opname terug

Download hier het verslag