Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


BNSP ondertekent intentieverklaring Proeftuin Nederland van Morgen

19 april 2016 BNSP

Tijdens de Innovation Expo van donderdag 14 april 2016 heeft voorzitter Rob van der Velden namens de BNSP de intentieverklaring Proeftuin Nederland van Morgen ondertekend. De landmakers van het Jaar van de Ruimte o.l.v. het Ministerie van Infrastructuur en Milieu verklaren hiermee gezamenlijk verder te zullen werken aan de toekomst van ons land.

Tijdens het Jaar van de Ruimte hebben talloze initiatieven, projecten en samenwerkingen het licht gezien. Een reeks bijeenkomsten in het hele land, diverse debatten en publicaties en zelfs een camping hoorden daarbij. De slotbijeenkomst en de presentatie van het Manifest2040 op 15 december 2015 markeerden gelukkig geenszins het einde van deze inspanningen: intengedeel, juist nu de opgaven en ambities zijn vastgesteld zullen we daarmee aan de slag moeten.

De BNSP neemt daartoe zelf het initiatief met de omgevingstournee, een rondreis door Nederland die de opgaven uit het Manifest verbindt met lokale uitdagingen en de naderende omgevingswet. Er staat een interactieve bijeenkomst over omgevingsveiligheid gepland op 9 juni 2016 (meld u aan!) en aan diverse andere wordt gewerkt.

Daarnaast wordt de waardevolle samenwerking met de andere landmakers van het Jaar van de Ruimte uiteraard ook voortgezet. Dat bleek tijdens de Innovation Expo van 14 april 2016, met als thema Sustainable Urban Delta. Niet alleen betrokken de landmakers een gezamenlijke informatiestand getiteld Proeftuin Nederland van Morgen, ook werd er een intentieverklaring ondertekend door alle betrokkenen. Daarin hebben zij zich gezamenlijk geschaard achter het initiatief om Nederland als innovatief levend laboratorium zichtbaar te maken en natuurlijk verder te ontwikkelen. Tot 2018 werken we toe naar een breed gedragen Nationale Omgevingsvisie (NOVI), waarin een visie voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn wordt vastgesteld. Daarna wordt de samenwerking mogelijk voortgezet richting Leeuwarden als culturele hoofdstad van Europa (2018), IBA Parkstad (2020) en de Floriade Almere (2022).

De BNSP staat voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en maakt vol overtuiging deel uit van Proeftuin Nederland van Morgen. De landmakers die de verklaring hebben ondertekend zijn:

 • Energietransitie Cleantech Regio stedendriehoek (Apeldoorn/Deventer/Zutphen), Cleantech Regio Stedendriehoek, dhr. S.W. van ‘t Erve
 • De dijk is van ons allemaal, Waterschap Rivierenland, dhr. ir. R.W. Bleker
 • Lerend netwerk klimaatactieve regio’s, Waterschap Vechtstromen, dhr. prof. dr. S.M.M. Kuks
 • De Internationale Bauausstellung in Parkstad Limburg, IBA Parkstad, dhr. L.J.C. Diels
 • Healthy Urban Living in Utrecht, Gemeente Utrecht, dhr. drs. P.A.M. Steijn
 • Lerend netwerk gezondheid en ruimte, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, mw. dr. E.C.M. van Schie
 • Lerend netwerk fiets, Ring-Ring®, mw. drs. J.F. Hogendoorn
 • De tweede hersenhelft van Eindhoven, The Wise City, mw. MSc. A.M.M van Strien
 • Synergie luchthaven en omgeving, Circulair ontwikkelen werkmilieus, Schiphol Area Development Company (SADC NV), mw. drs. J.A. van Antwerpen
 • De leerateliers van stedebouwkundigen en planologen, Beroepsvereniging van Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen, dhr. R.J.M. van der Velden
 • Marker Wadden, Natuurmonumenten, dhr. drs. R. Posthoorn
 • Gebiedsgericht samenspel Foodvalley, Gebiedscoöperatie 0-gen, dhr. ir. G. van Santen MBA
 • Leeuwarden/Fryslân culturele hoofdstad Europa 2018
  • Gemeente Leeuwarden, dhr. drs. F.J.M Crone, mede namens Provincie Fryslân
  • Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, mw. drs. D. Keizer-Mastenbroek
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu, dhr. drs. P. R. Heij