Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


BNSP is initiatiefnemer in City Deal ‘Slimme stad’

8 maart 2022 BNSP netwerk

Technologisering en digitalisering veranderen met een ongekende snelheid en impact de manier waarop we leven en de steden en dorpen waarin we leven. Daarbij ligt de focus vaak op techniek, maar hoe veranderen de stedenbouw, de landschapsinrichting en de architectuur als gevolg van deze nieuwe industriële revolutie? Hoe ontwerpen we leefbare ‘smart’ cities? Hoe moeten bestuurders, ontwerpers, inrichters en beheerders, hier mee aan de slag? En welke tools hebben we hiervoor nodig? Bijna twee jaar geleden alweer is de BNSP als één van de initiatiefnemers samen met tientallen partners (overheden, kennisinstellingen, technologiebedrijven) gestart met de City Deal ‘Slimme Stad’. Hiermee wil de BNSP de kloof dichten tussen de technologische ontwikkelingen enerzijds en de ruimtelijke ordening en ontwerp anderzijds, en haar leden een kennisplatform bieden om te leren, te innoveren en kennis te delen.

Agenda Stad

City Deals zijn voor het Ministerie van BZK het middel om de doelstelling van Agenda Stad te halen: het versterken van groei, innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse steden. In City Deals worden concrete samenwerkingsafspraken tussen steden, Rijk, andere overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties verankerd. Die deals moeten leiden tot innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken en/of maatregelen bevatten om het economisch ecosysteem van de stedelijke regio(’s) te versterken. Digitalisering en technologisering veranderen onze steden, regio’s en dorpen de komende jaren ingrijpend. Maar welke instrumenten hebben we nodig om dat op een zo goed mogelijke manier te laten verlopen, zodat we de leefbaarheid in onze steden kunnen vergroten? In de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ ontwikkelen, toetsen en implementeren we die instrumenten. In deze City Deal willen we werkgroepen opzetten waarmee regio’s, steden en dorpen worden ontworpen, ingericht, beheerd en bestuurd, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de kansen die digitalisering en technologisering bieden. De deelnemers aan de City Deal spannen zich gedurende de looptijd van de City Deal in om deze twaalf processen te veranderen, deze processen te borgen, te implementeren en opschaling te bereiken.

 

Halverwege

We zijn halverwege de City Deal ‘Een slimme stad’. In het afgelopen jaar hebben professionals van 60 partners van de City Deal verdeeld over nu 14 werkgroepen gewerkt aan de vraag hoe digitalisering en technologisering onze regio’s, steden en dorpen kunnen veranderen. De eerste resultaten liggen er. Zo hebben we geleerd hoe we crowd management kunnen uitvoeren met behoud van privacy. Hebben we smart mobility tools ontwikkeld die werken. Is de modelverordening smartcitytoepassingen een hele stap verder. Ontdekken we hoe we kunnen ontwerpen op een nieuwe manier. En leren we hoe een effectieve datastrategie opzetten. Maar er is vooral een heel stevig fundament gebouwd onder de ruimtelijke ordening van de toekomst. Een ruimtelijke ordening waar verbondenheid voorop staat. En dat is net zo breed bedoeld als u het leest. Want verbondenheid gaat over techniek, over kabels, leidingen en 5G. Maar ook over het benutten daarvan. Of contact tussen mensen. En tussen mensen en informatie. Een ruimtelijke ordening waarin afstand en plaats een compleet nieuwe betekenis hebben gekregen, omdat ze er niet meer toe doen en juist daarom er meer toe doen dan ooit.

Vervolg

De slimme stad gaat niet alleen over technologie en digitalisering, maar ook over het op een democratische manier gebruiken van alle kansen die die technologie en digitalisering bieden. Daar gaan we mee door. In het vervolg van de City Deal focussen we nog meer op het borgen van de (eerste) resultaten; op samenwerking met andere City Deals en het opzetten van de City Deal ‘Slim Maatwerk’; en op toepassen van de verworven kennis in gebiedsontwikkeling en andere showcaseprojecten. Alleen zo kunnen we de grote verbouwing waar Nederland voor staat goed aan pakken. Alleen zo kunnen we regio’s, steden en dorpen bouwen en houden waar we willen zijn. Nu en in de toekomst. Om ervoor te zorgen dat deze ontwerpprincipes straks goed geborgd zijn in de tools, is de BNSP op zoek naar leden die zich willen verdiepen in het beter gebruik van data voor het vormgeven aan de betere duurzame stad. Die voor zichzelf en achterban van de BNSP mee willen denken over de ontwikkeling van tools die belangrijk zijn in het kader van deze Smart City deal.

Ben je geïnteresseerd en wil je meedoen met één van de werkgroepen. Kijk op https://agendastad.nl/citydeal/een-slimme-stad-zo-doe-je-dat/ voor meer informatie, of stuur een mail aan secretariaat@bnsp.nl.