Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Author Archive

LOOP! Ontwerpers schrijven boek over steden waarin het ‘lekker lopen’ is

In het pas verschenen boek Loop! vertelt stedenbouwkundige Annemieke Molster samen met landschapsarchitecte Sandra Schuit hoe steden en dorpen loopvriendelijker kunnen worden.

Lopen is geweldig. Het is goed voor lijf en leden, het is ideaal voor reflectie én voor ontmoeting. Lopen is milieuvriendelijk, goedkoop, en vraagt weinig ruimte in onze overvolle steden.
Lopen zit in onze natuur. Maar omdat het ook in onze aard zit om energie te sparen, doen we het maar weinig. We wandelen voor ontspanning, maar gebruiken onze benen zelden als dagelijks vervoermiddel. Dat kan anders! Maar dan moet onze omgeving wel een beetje helpen.

Daarom is er dit boek. Loop! is bedoeld om de trend van loopvriendelijke stedenbouw te versterken door inspirerende voorbeelden te laten zien en praktische oplossingen te bieden. In tien ontwerpprincipes laten de schrijfsters zien wat er allemaal mogelijk is.
Soms gaat het om structurele veranderingen, zoals het vergroten van het aantal bestemmingen op loopafstand en het verlagen van rijsnelheden, soms gaat het om kleinere dingen zoals een bredere stoep of een verkeerslicht dat wat langer op groen staat. Voorbeelden uit binnen- en buitenland passeren de revue, waaronder Rotterdam, Leiden, Arnhem, Twello, Aken, Kortrijk en Pontevedra.
Het boek is in de eerste plaats bedoeld voor beleidsmakers en ontwerpers, maar kan interessant zijn voor iedereen die begaan is bij de inrichting van steden en dorpen.

Meer info en bestellen

NOVI-Nieuws

Vervolg Kamerdebat over Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Op 24 september is de NOVI behandeld in de Kamer tijdens een AO (Algemeen Overleg). Het VAO (verslag van het AO plenair in de Kamer) is gepland op aanstaande donderdag 29 oktober om 10:30 uur. U kunt dit live volgen via: https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/plenaire-zaal

Nog openstaande vragen uit het AO heeft minister Ollongren nu schriftelijk beantwoord in een brief aan de Kamer. Er wordt ingegaan op vragen ten aanzien van de Uitvoeringsagenda, RIA’s, NOVI-gebieden en Omgevingsagenda, Kustpact en toezeggingen die de minister gedaan heeft. Deze brief  leest u hier


Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) lezing op 29 oktober: Monitor NOVI

donderdag 29 oktober
13:30 – 15:00 uur
Spreker: Rienk Kuiper, PBL

De Monitor NOVI brengt iedere twee jaar de voortgang van de Nationale Omgevingsvisie in kaart. Eind september is
de nulmeting van de Monitor NOVI gepubliceerd.
De monitor laat zien waar een extra beleidsinzet nodig is om de doelen van de NOVI te kunnen halen. Dit vraagt om meer afstemming tussen overheden. In deze lezing wordt aan de hand van stellingen het gesprek hierover aangegaan. Wat moet waar en hoe en wie kan zorgen voor deze extra beleidsinzet in de komende jaren?
Wilt u deelnemen aan deze lezing? Meld u dan aan middels een e-mail aan
PostbusNationaleOmgevingsvisie@minbzk.nl. We mailen u dan per omgaande de inlog gegevens.

Nationaal congres beheer openbare ruimte

Donderdag 26 november staat het NCBOR 2020 gepland, georganiseerd door iAMPRo & CROW Levende stad.
Deze online editie staat in het teken van ‘Transitieopgaven: van ambitie naar uitvoering, en hoe dan?’ Want er zijn ambities genoeg. Van klimaatadaptatie, circulariteit en duurzaamheid tot transities in organisaties. Maar hoe vertaal je deze grote transitieopgaven naar de uiteindelijke uitvoering? Dat ontdek je op 26 november!

Meer informatie en inschrijving

Future City Foundation| Pitchers gezocht!

Op donderdag 19 november organiseert de Future City Foundation een pitchcarrousel voor bedrijven die een slimme oplossingen aanbieden om de verspreiding corona in de openbare ruimte tegen te gaan.

Door drukte in steden verspreidt het coronavirus zich. Er is bij gemeenten vraag om dit te managen en gedrag van burgers aan te pakken. We zijn op zoek naar bedrijven die slimme oplossingen bieden (dus geen mondkapjes) waar gemeentes gebruik van zouden kunnen maken. Heel concreet kun je denken aan:

  • het leveren van een dashboard waarbij drukte gemonitord kan worden;
  • een tool om voetgangers in de binnenstad te reguleren;
  • hardware oplossingen (slim verkeerslicht oid om voetgangerstromen te managen).

Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen en kennis te delen, bieden wij zes bedrijven het podium om hun oplossing te pitchen voor een publiek dat bestaat uit ambtenaren en andere geïnteresseerden in het thema smart city uit het Future City Foundation netwerk.

Meer info en aanmelding

Pilot ruimtelijk traineeship verdient brede navolging

Ruimtelijke traineeship; de manier om talent te werven en ontwikkelen

In augustus 2018 nam de eerste lichting ‘ruimtelijk trainees’ afscheid van hun tweejarig traject. Vier jonge stedenbouwkundigen en landschappers hebben in telkens halfjaarlijkse roulatie bij vier werkgevers (Lola, plein06, Gemeente Rotterdam en Rho adviseurs) gewerkt en zo hun 2-jarige beroepservaringsperiode (BEP)doorlopen. Sindsdien hebben meerdere trajecten Ruimtelijk Traineeship plaats gevonden.

Dit traject is een initiatief van de BNSP en NVTL in samenwerking met de werkgevers en is ontstaan met steun van de Rijksbouwmeester. De vier werkgevers hebben een programma ontwikkeld, een selectieprocedure opgestart en de afgelopen twee jaar intensief samengewerkt om de optimale ontwikkeling aan de kandidaten aan te bieden.
De trainees zijn zeer enthousiast, lees de BEPTalks waar een aantal voormalige trainees hun verhaal vertellen, en vaak volgt op het volgen van een Ruimtelijk Traineeship een vast contract bij een van de vier werkgevers. Ook deze zijn zeer enthousiast over het resultaat en gaan dikwijls voor een tweede ronde.

Naar aanleiding van de eerste ronde heeft een evaluatie  plaats gevonden en deze is vorm gegeven in een publicatie.

De publicatie is hier te downloaden.

Mocht je als  werkgever interesse hebben om een ‘traineeship’ op te zetten of deze als jong professional te gaan volgen laten het ons dan weten via secretariaat@bnsp.nl. De BNSP zet zich graag in om geïnteresseerde werkgevers en trainees bij elkaar te brengen.

 

2020 AAO Design Matters Conference: Call for Presenters

2020 AAO Design Matters Conference: Call for Presenters

We are now inviting proposals for conference breakout sessions. These sessions will take place virtually on December 3-4, 2020. Please use this short form to submit your ideas by November 6.

If you are reading this, then it’s quite likely you are connected to an architecture organization that has been experiencing a rather stressful 2020! Given all the tremendous pressures—internal and external—being placed on architecture organizations, we see the 2020 Design Matters Conference: Radical Transformation as a critical moment to come together.

This year, through our virtual meeting platform, you have a unique opportunity to engage your peers in our field, regardless of whether those peers work in your hometown, your country, or halfway around the world. Through this Open Call, we want you to be able to speak up and we want staff from all departments and all levels to participate.

Below are the basic guidelines:

  1. Prospective topics for small group conversations can be submitted by any conference attendee (registration will be required).
  2. You can submit more than one idea; and your organization can submit multiple ideas from different staff members.
  3. Topics can range from the practical to the impractical, big picture to nitty gritty, share inspiring stories or seek to address major challenges or concerns.
  4. All sessions are 45 minutes in duration. Formats are not specified, but they must involve your fellow attendees.
  5. Each session should have one main host plus one or two additional contributors from outside your organization. As host, you have the opportunity to invite the one or two guests to join your discussion (complements of AAO). These guests could be fellow conference attendees, guest commentators from our field, or even inspired voices from other arenas–they just need to lend a perspective you feel would be beneficials to staff at fellow architecture organizations. Let us know if you’d like AAO’s help facilitating these connections.

Again, this year’s conference offers us a critical chance to open up and learn from one another.

We cannot encourage you more strongly: submit your idea(s) and help make the conference just what you need it to be!

 

Submit Proposal

De omgevallen boekenkast | NOVICE

Door Tjerk Ruimschotel

Tenzij ik me hevig vergis, is nogal onopgemerkt de definitieve Eerste Nationale Omgevingsvisie (gekoosnaamd NOVI) met de ondertitel Duurzaam perspectief voor onze leefomgeving, door de regering vastgesteld en op 11 september jongstleden naar de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Wat normaliter een hoogtepunt in het nationale ruimtelijke ordeningsbeleid zou zijn geweest, was nu (vanwege Corona en/of Prinsjesdag?) nauwelijks nieuwswaardig in de landelijk pers. Ik heb namelijk behalve een itempje van de NOS  op 12 september nergens iets gevonden wat hier aan refereerde. Blijkbaar is de NOVI op 24 september in een Algemeen Overleg door leden van de Tweede Kamer behandeld en zal er ook plenair nog over gesproken worden, maar ik word googelend nauwelijks wijzer, tenzij ik me in de krochten van de verslagen van parlementaire commissievergaderingen ga begeven.

Alleen de website www.denationaleomgevingsvisie.nl lijkt enige gestructureerde informatie te bieden aan de burger/betrokkene die geïnteresseerd is in de NOVI en de totstandkoming ervan, maar ook daar moet je wel je best doen om de weg te vinden.  Een onverwachte bron van informatie op de website zijn de 13 ‘meest gestelde vragen’, die samen een vrijwel alles omvattend (en deels digitaal doorverwijzend) overzicht bieden van de inhoud van de NOVI. De voorgeformuleerde laatste vraag 13 had ik zelf al in gedachten:   Is er een gedrukt exemplaar verkrijgbaar van de Nationale Omgevingsvisie, Toelichting en/of Uitvoeringsagenda? En het antwoord vreesde ik ook al: De documenten zijn niet gedrukt verschenen. U kunt de pdf-versies vinden en desgewenst downloaden via: https://www.denationaleomgevingsvisie.nl/publicaties/novi-stukken+publicaties/default.aspx.

 

Deze, enigszins onder het menu-onderdeel ‘publicaties’ verscholen, map met overzichtslijsten van downloadbare ‘NOVI-stukken’ en ‘Onderzoeken en adviezen’ geeft een goed beeld van wat er de afgelopen periode is gebeurd en welke informatie beschikbaar is. Het doorploegen van het meest recente item, de 9 pagina’s tellende aanbiedingsbrief van de verantwoordelijk Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties levert wel een eerste samenvattend overzicht op. Maar helemaal duidelijk wordt niet waaruit die NOVI nou precies bestaat en wat de exacte betekenis ervan is.  Sinds de Draag bij aan de Nationale Omgevingsvisie uitnodiging uit 2015 is aan de NOVI gewerkt en er zijn in de periode daarna tientallen documenten, rapporten en andere publicaties verschenen, die op een of andere manier hun weerslag hebben gehad in de meer dan 170 downloadbare pagina’s van de NOVI. Maar hoe dat is gebeurd wordt nergens goed toegelicht. Zelfs het bestaan en de status van de Toelichting is wat schimmig. Ik heb alleen in de toelichting zelf gelezen heb dat die ‘integraal onderdeel’ uitmaakt van de Nationale Omgevingsvisie. En gelezen moet worden in samenhang met hoofdstuk 3: Nationale belangen en opgaven in de fysieke leefomgeving. En eigenlijk geen toelichting op de NOVI is.

.     

 

Gekoppeld aan de NOVI  is er nog een Milieueffectrapport Nationale Omgevingsvisie en, enigszins los ervan, een groot aantal start- en tussenproducties, achtergronddocumenten en bijdrages vanuit verschillende hoeken van ons werkterrein. Uiteraard het BNA/BNSP/NVTL – Manifest van juni 2019:  Bouwen aan het Nederland van de Toekomst, wat ons betreft gerelateerd aan de in maart 2019 verschenen BNSP/NVTL-publicatie Regio van de Toekomst – Schetsen voor de Nationale Omgevingsvisie .

Iets eerder verscheen Panorama Nederland van het College van Rijksadviseurs, terwijl Co Verdaas medio 2017 al opperde om van de visie een gesprek te maken: De Nationale Omgevingsvisie Een selectieve, cyclische en doelgerichte dialoog.  Bij elkaar boeiende lectuur die geanalyseerd zou moeten worden op de doorwerking ervan in de uiteindelijke versie van de NOVI.

Voor de leek en de onder tijdgebrek lijdende vakgenoot is via de NOVI-website de NOVI in een Notendop, een pdf, vormgegeven als een liggend A-4 boekje van 14 pagina’s te downloaden, met daarin de hoofdlijnen van beleid en een Discussiekaart als toekomstperspectief voor Nederland . De visie lijkt vooral te bestaan uit het verlangen om praktisch en eensgezinds samen te willen werken, in plaats van echt (politieke geïnspireerde) keuzes te maken op rijksniveau.


De Nationale Ontwikkelingsvisie is niet alleen qua inhoud maar vooral qua vorm een hybride beleidsstuk: de visie is niet gepubliceerd als fysiek boek, maar pdf-digitaal beschikbaar in de vorm van een opgemaakt boek, compleet met voorplaat, achterplat en zelfs (enigszins ridicuul) een ontwerp voor de 5 mm brede rug van een echt boek. Er is echter ook geen gebruik gemaakt van de digitale mogelijkheden om er een (al dan niet interactief) eigentijds product van te maken. Op zijn minst zou het omvangrijk werk makkelijker doorzoekbaar moeten zijn en zou je makkelijker moeten kunnen doorklikken op de honderden noten en verwijzingen. De wat krapjes ‘afgedrukte’ kaartbeelden schreeuwen erom om vergroot en gecombineerd te kunnen worden. Je zou verwachten dat je een eigen selectie zou kunnen maken via onderwerpen, trefwoorden (nergens is een index!) of geografische gebieden. En ergens had ik gehoopt dat er misschien wel een soort game van gemaakt zou zijn geworden in plaats van het wat obligate promotie-videootje.

Wie dacht dat ie met het verschijnen van de NOVI in ieder geval die ordner met gedownloade papieren SVIR-pagina’s kon weggooien komt bedrogen uit. In een niet geheel navolgbare paragraaf wordt eerst verteld dat het Nationaal Milieubeleidsplan; Een wereld en een wil: werken aan duurzaamheid  (2001) en de Rijksnatuurvisie 2014; Natuurlijk verder worden vervangen door de NOVI en het bijbehorende Nationaal Milieubeleidskader.

Maar iets verder lijkt dat slechts betrekking te hebben op bepaalde  (niet met name genoemde) delen.  De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vervalt geheel, behalve paragraaf 4.9 Caribisch Nederland en Caribische Exclusieve Economische Zone alsook Bijlage 6, Essentiële onderdelen Nota Mobiliteit. De NOVI geldt verder als wijziging van enkele(eveneens niet nader genoemde)  onderdelen van het Nationaal Waterplan 2016-2021 (2015) op grond van de Waterwet. Enigszins onbegrijpelijk dus.

 

Hopend dat de professionals er redactioneel en regelgevend uitkomen, verwonder ik me over de kernvraag aan het publiek: “In wat voor Nederland willen we graag leven in 2050?” Een beetje vage en vooral zinloze vraag aan bijna de helft van de huidige Nederlandse bevolking, die tegen die tijd hoogbejaard of, volgens verwachting, dood zal zijn. De vraag zou, denk ik, hebben moeten zijn “Aan welke delen en/of aspecten van de instandhoudings- en veranderingsprocessen in Nederland op het terrein van (wat met een lelijk woord) de ‘leefomgeving’ wordt genoemd, wilt u dat op rijksniveau vanaf 2020 gewerkt wordt”. Om daar een beeld van te krijgen is de NOVI-2020 een aardige aanzet, maar ik ben vooral benieuwd naar die permanente bijstelling en aanscherping via de jaarlijkse Nationale NOVI-conferentie, de tweejaarlijkse PBL-Monitor en de vierjaarlijkse uitgebreide Beleidsevaluatie. Wanneer dat een beetje goed en inhoudelijk gepland wordt krijgen we steeds een bijdetijds antwoord op die vraag.
Of dat allemaal onder productie en regie van het ministerie van BZK of van een herboren VROM moet gaan weet ik niet en maakt me ook niet veel uit. In ieder geval lijkt me het optuigen van een Rijksomgevingsvisionaire Dienst een eerste begin. En wanneer we daarin goede ruimtelijke ordenaars en slimme professionals op het gebied van digitale speltechnieken en communicatievormen bijeen zetten, krijgen we misschien zelfs weer plezier in het vormgeven van de regelings-, besluitvormings- en realisatieprocessen van stad en land.  En overigens ben ik van mening dat in de NOVI de reserveringslocatie voor een kerncentrale in Groningen geschrapt had moeten worden.

De woonwijk als noviteit, twee teams geselecteerd!

Twee teams gaan hun vrijmoedige ideeën voor Geleen Centrum uitwerken.
Uit een enorme stapel met 47 plannen zijn twee verschillende teams geselecteerd die hun idee voor het centrum van Geleen verder mogen uitwerken. Tot 11 september konden ruimtelijke professionals hiervoor hun vrijmoedige en optimistische ideeën inleveren. Deze centrumopgave is de eerste studielocatie in de reeks ‘De woonwijk als noviteit’ uitgeschreven door de BNSP in samenwerking met de NVTL. Geleen heeft de spits afgebeten met een studielocatie: een stadshart dat geen winkelhart meer heeft – een opgave om je in vast te bijten.

Het geselecteerde idee ‘Geleen KRAAKT Geleen’ geeft alle ruimte aan de bewoners en ondernemers van Geleen. Er wordt niet gewacht op beleggers en ontwikkelaars. Het laat lokale helden zelf hun handen uit de mouwen steken. De dichtgeslibde bouwblokken en de monofunctionele winkelstraten zullen worden opengebroken zodat, volgens de inzenders, collectieve tuinen, nieuwe woningtypen en courante bedrijfspanden kunnen ontstaan. ‘Kraak de stad, breek de boel open!’, aldus het geselecteerde Nijmeegse bureau Droogh Trommelen en Partners. Deze bottom-upaanpak is gebaseerd op wat de commissie de ‘intrinsieke kracht van de Geleners’ noemt. Het zorgt ervoor dat we bij wijze van spreken morgen aan de slag kunnen.

Het idee ‘Het verspreide paleis’ is geselecteerd vanwege zijn voorstel hoe de vele werknemers en studenten van de Brightlands Campus van Chemelot te bewegen om naar het centrum van Geleen te trekken. De inzenders zien het centrum als een paleis dat leeg is, op de hogere verdiepingen huizen nog de oudere leden van de hofhouding, maar het ontbreekt aan de jonge prinsen en prinsessen die met hun vrolijke levensenergie het bal haar glans geven. Het bijzondere aan dit idee is om het wonen aan te bieden als dienst, niet als bezit. De slagkracht van het idee is groot. Het kan er volgens de selectiecommissie zomaar toe leiden dat volgend jaar tien expats hun intrek hebben genomen in een tot woon-werkhotel omgebouwd winkelpand, waar ze in de oude etalage koffie bestellen. Het team New Urban Networks bestaat uit ontwerpers en kan bogen op een actieve inbreng van de creatieve vastgoedgedachten vanuit Chemelot. De commissie ziet het voorstel als een hedendaagse variant op de vooroorlogse tuindorpen waar fabrikanten samen met ontwerpers zich verantwoordelijk voelden voor het welbevinden van hun arbeiders.

De selectiecommissie bestond uit: Rijksbouwmeester Floris Alkemade, voorzitter NVTL Ben Kuipers, de lokale architecten Nicole Maurer en Joop Petit en bestuurslid BNSP JacquelineTellinga. Voorzitter van de commissie was de stedenbouwkundige Joost Schrijnen.

De oproep ‘De woonwijk als noviteit’ is een initiatief van de BNSP – in samenwerking met de NVTL – om nieuwe wegen te verkennen qua ontwerp en ontwikkelstrategie voor plekken die daarom verlegen zitten. ‘Niet met vuistdikke rapporten, maar door ruimtelijke professionals die het vak van de verbeelding beheersen. De oproep staat voor een vrije denkoefening waarbij deelnemers hun eigen opdrachtgever zijn’, aldus BNSP-bestuurslid en initiator van de oproep Jacqueline Tellinga. Voor elke editie zoekt de BNSP samenwerking met een gemeente die openstaat voor een lokale discussie over wat er met een plek kan, te verrijken en deze in de openbaarheid te voeren – een oprechte dialoog.
De twee geselecteerde teams werken de komende tijd hun idee uit in een publieksvriendelijke maquette en ontwikkelstrategie. De resultaten zullen begin volgend jaar in Geleen te zien zijn.

 Alle inzendingen

Geselecteerde teams

Verslag van de selectiecommissie 

AON | webinair cybersecurity

Cybersecurity

De risico’s van een cyberaanval gaan helaas ook de architectuur en stedenbouw / planologie niet voorbij. Onze verzekeringspartner AON organiseert hierover een webinar. Ook als stedenbouwkundige / planoloog word je geconfronteerd met de afhankelijkheid van informatietechnologie, connectiviteit en geautomatiseerde processen. Ondanks cyberdreigingen zijn veel grote en kleine bedrijven toch niet goed voorbereid op een cyberaanval. Op dinsdag 27 oktober van 10.00-11:00 uur kun je jouw kennis bijspijkeren. Aanmelden graag via deze link.

Panoramavierdaagse van start

Vandaag start de Panorama4daagse. Van 21 tot en met 24 september sluit het College van Rijkadviseurs de tour van Panorama Nederland af met een serie van
online uitzendingen. Hiermee zetten we de volgende stap: van een optimistische toekomstvisie naar de realistische en soms weerbarstige praktijk. Kijk elke dag mee op panorama4daagse.nl

Programma:

De eerste uitzending gaat – vandaag om 12.30 – van start met Floris Alkemade. De Rijksbouwmeester gaat – vanuit de kloostertuin in Veghel – met presentatrice Liesbeth Staats – in gesprek over solidariteit, de kracht van ontwerp bij maatschappelijke vraagstukken en over hoe we onze woningbouwopgave kunnen inzetten om betere en leukere steden te krijgen. Terugkijken kan hier

Op dinsdag 22 september om 12.30 – vertelt Rijksadviseur voor het Landschap Berno Strootman  over het belang van groen in de directie leefomgeving, over hoe het Nederlandse landschap onder druk staat en hoe we weer toe moeten naar een rijk boerenland.

Op woensdag 23 september om 12.30 gaat Daan Zandbelt, Rijksadviseur voor de stad, in gesprek over de kracht van een gemengde wijk. Ook vertelt hij hoe je met ruimtelijke ingrepen gelijke kansen kan creëren voor  bewoners.

Op donderdag 24 september worden om 12.00 uur live de winnaars bekend gemaakt van de prijsvraag Panorama Lokaal, een ontwerpprijs om de randen van de stad een nieuwe impuls te geven.

De Panorama4daagse wordt afgesloten met een live talkshow, waarin we terugblikken op de tour van Panorama Nederland. De tentoonstelling van Panorama Nederland bezocht meer dan 50 locaties. Duizenden mensen stapten in het panorama om in gesprek te gaan over de toekomst van hun dorp, stad of provincie.  Ook kijken we vooruit. De roep om meer regie op het ruimtelijk domein neemt toe. We gaan in gesprek over hoe de overheid dat het beste zou kunnen doen

Later terugkijken?
Het is mogelijk om de uitzendingen op een later moment te zien, Dat kan op de website www.panorama4daagse.nl. Ook de tentoonstelling van Panorama Nederland is de komende maanden nog te zien. Zo staat Panorama Nederland van dinsdag 29 september tot dinsdag 13 oktober in Forum Groningen

 

Recent nieuws

Ledennieuws

LOOP! Ontwerpers schrijven boek over steden waarin het ‘lekker lopen’ is

In het pas verschenen boek Loop! vertelt stedenbouwkundige Annemieke Molster samen met landschapsarchitecte Sandra Schuit hoe steden en dorpen loopvriendelijker kunnen worden. Lopen is geweldig..

Lees verder
Uit het netwerk

NOVI-Nieuws

Vervolg Kamerdebat over Nationale Omgevingsvisie (NOVI) Op 24 september is de NOVI behandeld in de Kamer tijdens een AO (Algemeen Overleg). Het VAO (verslag van.

Lees verder
Uit het netwerk

Nationaal congres beheer openbare ruimte

Donderdag 26 november staat het NCBOR 2020 gepland, georganiseerd door iAMPRo & CROW Levende stad. Deze online editie staat in het teken van ‘Transitieopgaven: van.

Lees verder

Agenda

23 november 2020

19:30 tot 21:30

Lezing Marco te Brömmelstroet

16 december 2020

18:30 tot 20:30BNSP

ALV 2020

21 januari 2021

20:00 tot 21:30BNSP

Presentatie Theo Baart

11 februari 2021

20:00 tot 21:30BNSP

Presentatie Milikowski verplaatst