Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


Author Archive

Aan de slag met de Omgevingswet en VNG | Demonstraties plansoftware voor dienstverleners

Op 20 en 21 april  van 9:00 tot 15:00 demonstreren softwareleveranciers hun plansoftware aan dienstverleners en overheden. Deze virtuele bijeenkomst wordt georganiseerd door VNG en het programma Aan de slag met de Omgevingswet(ADS).
Je kunt kennis opdoen van de mogelijkheden die plansoftware biedt aan overheden, krijgt informatie over de samenwerkingsmogelijkheden in de software en krijgt de gelegenheid om met softwareleveranciers in gesprek te gaan.

Doelgroepen
We richten ons dit keer nadrukkelijk niet op de ICT’ers en projectleiders Omgevingswet.  De demonstraties van plansoftware worden georganiseerd voor o.a. stedenbouwkundige bureaus en overige dienstverleners zoals bijvoorbeeld adviesbureaus, invoerdienstverleners of adviseurs regelbeheer. En voor juristen en geo-specialisten werkzaam binnen de stedenbouwkundige en planbureaus of organisaties,  dus attendeer ook deze medewerkers binnen jouw bureau of organisatie op deze bijeenkomst

Probleemstellingen:
Eind vorig jaar heeft er vanuit de VNG in samenwerking met ADS een onderzoek plaatsgevonden naar de samenwerking in de driehoek “gemeenten, software-leveranciers en stedenbouwkundige / planbureaus”.
Hierbij is o.a. onderzocht welke vormen van samenwerking er (mogelijk) zijn en welke issues men hierbij signaleert. Bij de genoemde samenwerkingsverbanden bleek dat de meeste gemeenten aangaven om niet alles zelf te willen of kunnen doen en ondersteuning vanuit bureaus hierbij nodig is.
De issues die vanuit de bureaus werden genoemd:

 • Er is geen uitwisselstandaard voor de software;
 • In welke systemen moeten bureaus zich gaan verdiepen;
 • Het is moeilijk om voldoende kennis op te bouwen van de verschillende software, meerdere systemen leidt voor de bureaus tot extra tijdsinvestering (elk systeem kent een eigen verwerking), extra kosten en behelst een risico tot het maken van fouten in de verwerking.
 • Bureaus geven aan niet te weten wanneer en welke software ze moeten aanschaffen gezien de ontwikkelingen;
 • Als verschillende bureaus in dezelfde software gaan werken, hoe zie je dan wie wat heeft gedaan;
 • De aanschaf van verschillende software is kostbaar en voor kleinere bureaus niet te doen.

Een aantal van deze issues komen aan de orde tijdens de bijeenkomst.

Meer informatie over het programma en aanmelding

Een frisse blik op de Omgevingswet | het instrument Programma, onbekend maakt onbemind?

Jong Leefomgeving  en JongBNSP nodigen je uit!

donderdag 22 april, van 16:00 – 17:30. | Online

De Omgevingswet is voor velen geen nieuw onderwerp. We zijn al geruime tijd bezig met de voorbereidingen op de invoering hiervan op 1 januari 2022. Veel gemeenten hebben al een omgevingsvisie vastgesteld of werken hieraan, draaien pilots voor het omgevingsplan of treffen voorbereidingen voor de inrichting van het DSO.
Het instrument waar nog maar weinig aandacht voor lijkt te zijn is: het Programma. Terwijl het instrument programma veel mogelijkheden beloofd om concrete uitvoering te geven aan beleidsdoelen voor een thema (zoals energietransitie, luchtkwaliteit, stikstof, etc.), maar ook voor gebieden en de ontwikkeling daarvan.
Dat roept vragen bij ons op: wat is het programma nu precies? Hoe zet je dit in? Wie stelt een programma op en waarover gaat een programma? Wat is de relatie van het programma met de andere instrumenten? Wanneer wordt het programma ingezet om doelen te bereiken? Om hier inzicht in te krijgen hebben wij twee sprekers bereid gevonden om ons hierover bij te praten:

 • Arjan Nijenhuis – relatiemanager Omgevingswet bij het Ministerie van BZK.
 • Wim Tijssen – adviseur Omgevingswet bij de gemeente Tilburg.

Arjan is vanaf het eerste uur betrokken bij de ontwikkeling van de Omgevingswet en neemt ons mee in de totstandkoming daarvan en de rol van het programma daarbinnen. Wim is ook al jarenlang actief met de Omgevingswet en heeft ideeën over hoe je het programma kan inzetten. Na de presentaties van Arjan en Wim gaan we in groepen uiteen om ook het gesprek met elkaar aan te gaan over hoe je het instrument programma zou kunnen inzetten. Meer informatie over de invulling definitieve programma volgt na aanmelding.

Meld je hier aan

Uiterlijk een week voor de activiteit ontvang je het definitieve programma en praktische informatie over je deelname aan de activiteit. Wij hopen jou de 22e te ontvangen. Tot dan!

Juul, Martha, Wouter en Niek
Bestuur Netwerk Jong Leefomgeving
Bestuur Jong BNSP

Ledenbericht | Aanmelding deelname discussie uitwisselingsstandaard Omgevingswet

 

30 maart | 17:00 – 18:00 online

Meld u via onderstaand formulier aan. Daags voor 30 maart ontvangt u de deelnamelink.

Uitnodiging vormgeven boodschap aan wetgever over problemen uitwisselingsstandaard Omgevingswet
Lid NLIngenieurs / BNSP

De omgevallen boekenkast | Minderheid

Door Tjerk Ruimschotel

Omdat er op de Internationale Vrouwendag van 8 maart met het thema Impact door Invloed digitaal bar weinig tot niets te vinden was, besloot ik om maar weer eens het gendergehalte van mijn bibliotheek te onderzoeken. Dat viel niet mee.  In mijn Nieuwbrief-blogs van maart en april 2016 constateerde ik al dat het aantal publicaties over vrouwelijke architecten, stedebouwkunde nogal tegenviel – om over publicaties over vrouwelijke planologen maar te zwijgen. In de afgelopen vijf jaar heb ik welgeteld 1 (één) boekwerk kunnen kopen en toevoegen aan de subverzameling ‘vrouwen in de (stede) bouw wat doen jullie nou; over werk en werkervaringen van vrouwelijke bouwkundige ingenieurs in Nederland’, zoals een ongepubliceerde studie uit 1982 (!) van Ellen van Kessel en Marga Kuperus getiteld was.

Daarentegen heb ik wel een aantal boeken kunnen aanschaffen over mannelijk stedebouwkundigen, al dan niet van vrouwelijke auteurs (veelal architectuurhistoricus of vrouwenstudie-onderzoeker).
In september 2020 bijvoorbeeld promoveerde Sjettie Bruins op een biografie van Granpré Molière M.J. Granpré Molière; architectuur en stedenbouw als beroep en als culturele opdracht in de 20ste eeuw. Vooralsnog, meen ik, alleen als boek vormgegeven digitaal beschikbaar, maar nog niet in druk verschenen. Laat staan op dezelfde manier als de monumentale biografie (512 pag , 25 x 30 x 4 cm) van Marinke Steenhuis Stedenbouw in het landschap; Pieter Verhagen 1982-1950 uit 2007 over zijn professionele partner van het bureau Granpré Molière, Verhagen en Kok.

Maar ook het twee jaar geleden verschenen biografisch boek/proefschrift van Hanneke Oosterhof ‘Want de grond behoort ons allen toe’; Leven en werk van stedenbouwkundig-architecte Lotte Stam-Beese helpt ons in de genderproblematiek niet veel verder. Op zich is het een fascinerend studie naar, zoals gezegd, leven en werk van een vrouw die een belangrijke rol in de naoorlogse Rotterdamse stadsontwikkeling heeft gehad. En het is inderdaad jammer dat ze haar straatnaam kreeg in een buurtje met straatnamen van andere Rotterdamse vrouwen van betekenis, en niet op de Kop van Zuid te midden van straten met namen van mannelijke collega’s.  Ik begrijp nu dan ook beter de vrouwendagactie van Heerlen Parkstad om straatnamen te gaan turven onder de noemer: ‘op zoek naar vrouw op straat’.

Alleen jammer dat we net in de vrouwenmaand maart moeten constateren dat de vrouw niets op straat te zoeken heeft. Tenminste als ze niet het gevaar wil lopen lastig gevallen te worden, of zelfs verkracht of vermoord te worden, al dan niet door een Engelse politieman. Want ik ben bang dat het, hoe belangrijk ook, niet zozeer gaat om het vinden van vrouwelijke rolmodellen of door vrouwen geschreven boeken of verrichte studies, maar meer om het onthullen van de onderdrukkende uitwerking van de (eventueel onbewuste) mannelijk blik op de ruimte, en het gebruik ervan. Het provocerend bedoeld voorstel om mannen te verbieden ’s avonds op straat te zijn wordt belachelijk gevonden, maar het advies aan vrouwen om de straat te mijden (voor hun eigen veiligheid) wordt zinvol geacht en keer op keer herhaald. I rest my case.

Met mijn drie dochters (en mijn vrouw) heb ik, voor ons familie-leesclubje het boek Invisible Women; Exposing Data Bias in a World Designed for Men van Caroline Criado-Perez gelezen. Met een overvloed aan gegevens wijst zij op de, ook in de stedebouw voorkomende, neiging voor of vanuit de man te ontwerpen. In ieder geval niet met een zorg voor de belangen cq veiligheid van de vrouw. Of nog beter: met een zorg voor het voorkomen van veelal mannelijke onderdrukking van of geweld tegen de vrouw. Politiek correct moest ik (tot voor kort) dan ook zeggen ‘en andere minderheden’, wat een beetje raar is omdat je daarmee 50% van de bevolking als minderheid bestempeld. Overigens werd ik (door een vrouw) gewezen op de verkeerde vertaling van de ondertitel: in de Nederlandse uitgave staat ‘waarom we leven in een wereld voor en door mannen ontworpen’. Niet alleen gaat de schrijver van het boek expliciet niet in op de waarom-vraag, maar de toevoeging ‘en door’ suggereert dat wanneer er ‘door vrouwen’ ontworpen zou worden het allemaal beter zou gaan. We hoeven Zaha Hadid en de doden bij de bouw van haar in Qatar ontworpen voetbalstadion voor de WK 2022 er niet eens bij te halen om te weten dat dat niet noodzakelijkerwijs zo is.

Ook Lotte schijnt haar werk niet vanuit een vrouwelijk perspectief te hebben aangepakt; de gelijknamige paragraaf in het boek van Hanneke is opvallend kort en ook nog eens voorzien van een vraagteken. In de veel uitgebreidere paragraaf receptie en reflectie wordt op voorbeeldige wijze verhaald hoe over het werk van Lotte (en haar collega) in de jaren vijftig en zestig werd geschreven (weinig) en hoe vanaf de jaren tachtig de naoorlogse stadsontwikkeling van Nederland in het algemeen en Rotterdam in het bijzonder werd bestudeerd. Deze papragraaf leest als een royale beredeneerde bibliografie, jammer genoeg is de literatuurlijst zelf dan weer een serie alfabetisch gesorteerde stapels boeken uit de omgevallen boekenkast.

Eveneens teleurstellend is het dat het ons, in de 40 jaar na Lottes pensionering, niet gelukt is nieuwe, meer actuele rolmodellen in de stedebouw te vinden, in plaats van de steeds weer naar voren geschoven Rotterdamse Lotte en haar Amsterdamse collega Jacoba (Ko) Mulder, die eveneens in 1988 overleed, maar met een plein geëerd werd. Yttje Feddes vierde haar Bijhouwerprijs 2020 tenminste nog met een boek Vakvrouwen in veertig jaar landschapsarchitectuur waarin ze haar eigen carrière en het verhaal van negen andere vrouwelijke landschapsarchitecten beschrijft. Op architectonisch terrein beleefden we de lancering van een papieren versie van een aantal in A.Zine (een digitale magazine over architectuur) verschenen columns, essays en interviews onder de titel Mevr. De Architect, waarin een zeer divers gezelschap vrouwelijke architecten aan het woord komt (en een paar mannen).

Want wat mij verder opvalt aan de hausse aan aandacht voor vrouwen deze maand is dat hij behalve tijdelijk ook vooral vanuit de vrouwen georganiseerd wordt, voor zover er überhaupt iets gebeurt. Want behalve de Heerlense straatnaam-analyse kwam ik niet veel meer tegen dan een actie van het Vlaams Architectuur Instituut om een Wikipedia-schrijfsessie te houden. Volgens mij was de laatste keer dat dat in Nederland gebeurde in 2017 in het NAi. Van de meer dan vijftig boeken op de literatuurlijst voor die schrijfmiddag, getiteld Unforgetting Women Architects, waren er rond de 10 gewijd aan vrouwelijke Nederlandse (interieur- en landschaps-) architecten, stedebouwkundigen en vormgevers. Er is dus nog een hoop uit te zoeken, te beschrijven en te publiceren: digitaal, maar liever op papier wat mij betreft. Aan het werk, mannen! Zelf zal ik proberen niet weer vijf jaar aan dit onderwerp voorbij te gaan.

Inschrijving PEP najaar 2021 is gestart.

De inschrijving voor PEP najaar 2021 is gestart! Alle aanstormende architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en interieurarchitecten kunnen zich aanmelden!

Het Ruimtelijk Traineeship

Wil je de PEP volgen via het Ruimtelijk Traineeship? Twee jaar lang ervaring opdoen bij vier werkgevers met elk half jaar een wisseling van werkgever en zo je titel behalen? Dat kan! We hebben vanaf september weer 8 plekken beschikbaar in Midden Nederland en Rotterdam! Houd de website in de gaten, binnenkort start de vacatureronde voor Midden Nederland! Je kan je alvast als geïnteresseerde aanmelden via secretariaat@bnsp.nl

Meer info over het Ruimtelijk Traineeship

Ervaringen van Ruimtelijke Trainees in de BEP Talks

BNSP Salon #3 Groot Amsterdam Metropool in ontwikkeling

BNSP SALON #3 

20 mei | 20.00 uur – 21.30 uur
Online

Theo Baart (fotograaf) praat met Emiel Reiding (Directeur MRA) en Ivonne de Nood (Projectdirecteur Almere 2.0) over de grootsteedse uitbreiding van Amsterdam; waar eindigt de Metropool en wat voor impact heeft de regio op de omgeving? Waar liggen de grenzen van Groot Amsterdam?
Moderator is Maurits de Hoog; stedenbouwkundige en voormalig hoogleraar stedenbouwkundig ontwerpen aan de TU Delft in de leerstoel Stad & Regio.

Waar liggen de grenzen van de Metropool en welke impact hebben deze verschuivende grenzen op de regio . De druk op stedelijke regio’s neemt toe door de bevolkingsaanwas, energietransitie, woningbouwopgave, klimaatadaptatie en veranderende mobiliteit. Van de regio wordt steeds meer gebruik gemaakt alsof het één stad is. Daarnaast Metropoolbewoners zoeken vaker de regio op als nieuwe woonplek, wat heeft dit voor een impact op de Metropool en de regio?
Dit boek toont met fotografie en een reisverslag van Theo Baart de bijzondere onderdelen van de Nederlandse variant op een metropool en de plekken die ingrijpend gaan veranderen. Kaarten en datavisualisaties onder redactie van planologen Ton Bossink en Jurjen Tjarks vormen het fundament onder deze metropolitane verkenning.

Aanmelding BNSP Salon #3 Groot Amsterdam

Aanmelding BNSP Salon #3 Groot Amsterdam

Lid/geen lid BNSP

Beste gebouw van het jaar, editie 2021

Verkiezing BNA Beste Gebouw van het Jaar 2021 van start 

Vakjuryvoorzitter: Alexander Pechtold

De 16e editie van BNA Beste Gebouw van het Jaar – dé architectuurprijs van Nederland – is begonnen. Architecten en opdrachtgevers zijn uitgenodigd om hun beste gebouw – in gebruik genomen in 2020 – op www.gebouwvanhetjaar.nl in te zenden voor 13 april.

Vakjury onder voorzitterschap van Alexander Pechtold
De verkiezing wordt geleid door een zeskoppige jury, bestaand uit toonaangevende architecten en opdrachtgevers. Zij beoordelen de gebouwen in 4 categorieën: Identiteit & Icoonwaarde, Leefbaarheid & Sociale Cohesie, Stimulerende Omgevingen en Particuliere Woonbeleving. De BNA is verheugd dat Alexander Pechtold bereid is om de rol van juryvoorzitter op zich te nemen. Hij ziet uit naar de jureringsronde door Nederland langs de beste gebouwen van dit moment. Pechtold: “Cruciaal voor de samenleving is dat we inzetten op architectuur die niet alleen economische waarde maar ook ecologische en sociale waarde vertegenwoordigt. Dat hoop ik ook terug te zien in de oogst van 2020.”

Meerwaarde voor mens en maatschappij
Met de Beste Gebouw-verkiezing wil de BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus) de meerwaarde zichtbaar maken van architectuur voor mens en maatschappij. De prijs is dan ook vooral bedoeld voor opdrachtgevers en gebruikers. Vorig jaar was Forum Groningen het Beste Gebouw van Nederland, naar ontwerp van NL Architects. De Publieksprijs ging naar DOMUSDELA in Eindhoven, ontworpen door Diederendirrix en Architecten En|En.
BNA-voorzitter Francesco Veenstra: “Niet het mooiste gebouw of de beste architect, maar het beste gebouw wint. Dat kan ook een huis of een klein gebouw zijn, als dat de meeste meerwaarde heeft voor mens en maatschappij.”

Meer informatie en aanmelding

BNSP Salon #2 | Een ministerie van Ruimte, nabeschouwing

BNSP Salon #2: Een minister van Ruimte?

Op donderdag 4 maart 2021 vond de tweede editie plaats van de BNSP Salon, een online debatavond over de vraag of Nederland een minister van Ruimte nodig heeft.
Eind 2010 is het ministerie van VROM opgeheven. Minder regels en decentralisatie zouden leiden tot een efficiëntere ruimtelijke ordening, zo was de gedachte. Tien jaar later klinkt echter steeds vaker de roep om regie vanuit de rijksoverheid. Moet het ministerie van Ruimte terugkeren?
Geiske Bouma, planoloog bij TNO, leidt het gesprek met vijf prominente panelleden: Hans Leeflang; voormalig directeur ministerie VROM, Maarten Koning: Gemeenteraadslid D66 Utrecht,  Koos Seerden; Directeur Rho Adviseurs en VNO/NCW, Rutger Schonis, lid 2e Kamer D66 en Jannemarie de Jonge: Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving en partner WING.

Debatvragen aan het panel en de deelnemers waren:

Debatronde 1:
Wat verwacht je van een minister van Ruimte en welke rol moet er op nationale schaal worden gespeeld

Debatronde 2:
Ruimte is van nationaal belang. Wat zijn de opgaven die opgepakt moeten worden

Voorafgaande aan de debatrondes gaven de debaters hun visie en stellingen weer ten aanzien van de noodzaak om een minister van Ruimte aan te stellen, maar ook wat worden dan de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden en…is ruimte wel de goede term voor een nieuw aan te stellen minister of trekken we het breder.

Discussiepunten waren onder andere:

 • Wat verwachten we van een minister van Ruimte of spreken we liever van een minister van de leefomgeving
 • Ruimte is een nationaal gegeven dus ook van nationaal belang, hoe nationaal en regionaal te koppelen
 • Werk aan een samenhangend beleid, denk en acteer voorbij het kokerdenken
 • We hebben weer gebiedsregisseurs nodig om de vertaalslag aanaar regionaale gebiedsontwikkeling te maken
 • Ga niet uit van alleen de overheden, ga uit van de samenleving

Bekijk hier opname terug

Download hier het verslag

21 maart | Een interessante zondag op TV

© afbeelding Canon van Nederland

Zondag 21 maart was een interessante tv-kijkdag.

Floor Milikowski

In Buitenhof  sprak Floor Milikowski over de regio gerelateerd, aan haar publicatie een klein land met verre uithoeken, welke wij onder andere hebben geagendeerd tijdens onze BNSP Salon #1. Hoe verhoudt de regio zich ten opzichte van sociaal economische ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden en nog steeds plaatsvinden. Is de regio de dupe van het grote Randstedelijke denken?

Kijk hier de opname van Buitenhof terug:
https://www.vpro.nl/buitenhof/kijk/afleveringen/2021/buitenhof-21-maart-2021.html

Onlangs vond de BNSP Salon #2 plaats, een minister(ie) van Ruimte. De woningbouw en woningnood werd daarin ook benoemd als een opgave waaraan ruimtelijk Nederland invulling moet gaan geven, echter de woningmarkt is compleet overspannen en biedt vooralsnog in traditionele zin nog niet de oplossing. Hoe gaan, vooral jonge mensen, om met deze problematiek en hoe vinden zij hun antwoorden en oplossingen? En welke slimme (stedenbouwkundige) ontwikkelingen bieden plek aan de opvang van de woningnood. Ook ons project De woonwijk als noviteit #1 zoomt hierop in met twee uitgewerkte ideeën van DTPN en NUN, transformatie van het winkelhart ten behoeve van nieuw elan voor wonen en leven in het Stadshart van Geleen.Bekijk hier de uitzending van Tegenlicht van zondag 21 maart terug voor zowel schokkende als inspiratievolle verhalen en acties.

https://www.vpro.nl/programmas/tegenlicht/kijk/afleveringen/2020-2021/wonen-buiten-de-box.html

 

NOVI-Interview: Peter Veenstra vertelt over Flevoland, Regio van de Toekomst

In een interview van de Nationale Omgevingsvisie blikt Peter Veenstra (LOLA landscape architects) onder andere terug op Regio van de Toekomst.
Tijdens dit BNSP/NVTL project welke in 2019 heeft plaatsgevonden, waren Peter Veenstra en Berdie Olthof gezamenlijk de teamcaptains voor de regio Flevoland. Met hun teams hebben ze een toekomstbestendig, innovatief projectvoorstel ontwikkeld. Hun visie en uitwerking daarvan is terug te lezen in de publicatie die naar aanleiding hiervan is gemaakt.. Het project was gericht op de noodzakelijke inzet van ruimtelijke ontwerpers inzake het invulling geven aan de grote NOVI-opgaven.

Benieuwd naar hun uitwerking: bekijk hier de video 

In het artikel van de NOVI stelt Veenstra “In de ruimtelijke ordening moet je het hebben over wat je gaat dóen, Wegblijven van abstractie:
“Flevoland was niet direct een plek in Nederland waar Peter Veenstra zou willen wonen en werken. Totdat hij als teamaanvoerder van een groep ontwerpers en adviseurs een NOVI-toekomstplan voor de regio maakte. “Dat leverde een aantrekkelijk vergezicht op! Dit is een jong gebied dat voortdurend aan het veranderen is. De mensen die er wonen, zijn er met een ‘pioniersmentaliteit’ naartoe gekomen. Bereid om te veranderen en vooruit te kijken. Dat zijn uitganspunten van ons plan en daar maken we gebruik van. Wij laten zien dat de schaal van de landbouw radicaal kleiner wordt door vergaand te moderniseren, door robotisering bijvoorbeeld, door gps- en drone-gestuurde landbouw. Een enorme verandering, ook voor het landschap!” 

Lees hier het gehele artikel verschenen op de NOVI Website

Op 31 maart vindt de NOVI-Conferentie plaats: wil je deze volgen, schrijf je dan in.

Recent nieuws

Aan de slag met de Omgevingswet en VNG | Demonstraties plansoftware voor dienstverleners

7 april 2021 netwerk

Op 20 en 21 april  van 9:00 tot 15:00 demonstreren softwareleveranciers hun plansoftware aan dienstverleners en overheden. Deze virtuele bijeenkomst wordt georganiseerd door VNG en.

Lees verder

Een frisse blik op de Omgevingswet | het instrument Programma, onbekend maakt onbemind?

29 maart 2021 BNSP

Jong Leefomgeving  en JongBNSP nodigen je uit! donderdag 22 april, van 16:00 – 17:30. | Online De Omgevingswet is voor velen geen nieuw onderwerp. We zijn.

Lees verder

De omgevallen boekenkast | Minderheid

25 maart 2021 Blog

Door Tjerk Ruimschotel Omdat er op de Internationale Vrouwendag van 8 maart met het thema Impact door Invloed digitaal bar weinig tot niets te vinden.

Lees verder

Agenda

22 april 2021

16:00 tot 17:30

Jong BNSP

20 mei 2021

20:00 tot 21:30BNSP

BNSP Salon #3

23 juni 2021

20:00 tot 21:30

ALV

30 juni 2021

De Woonwijk als noviteit

01 juli 2021

Special

01 september 2021

00:00

BNSP-NVTL Academie

01 september 2021

00:00

Traineeship

15 september 2021

20:00

BNSP Salon #4

31 oktober 2021

00:00

Special

01 november 2021

00:00

Plandag

29 december 2021

00:00

Excursie