Ik zoek een stedebouwkundige of planoloog Meer informatie


JONG BNSP EN JONG LEEFOMGEVING

Het bestuur van Jong BNSP en Netwerk Jong Leefomgeving slaan de handen ineen voor de organisatie van een activiteit over Gebiedsontwikkeling! Subthema’s zijn Stedenbouwkunde én de Omgevingswet. Het programma zal bestaan uit een locatiebezoek aan een gebied dat een transformatie aan het ondergaan is en presentaties daarover door verschillende partijen, waaronder een architect. We sluiten de middag af met een borrel. Het programma wordt de komende weken verder uitgewerkt.

 

De activiteit vindt plaats op vrijdagmiddag 13 mei in Rijswijk en richt zich op jong professionals t/m 35 jaar die werkzaam zijn in het ruimtelijk domein/aan de fysieke leefomgeving.

Aanmelden kan nu al door het volgende formulier in te vullen:
https://lnkd.in/ee4m54Uf

Dag van de Ontwerpkracht

De aanpak van de grote opgaven, als de klimaatcrisis, energieopgave, landbouw- en voedseltransitie, biodiversiteit en het huisvestingsvraagstuk zal leiden tot een ‘wederombouw’ van Nederland. Hoe zorgen we dat de beoogde doelen worden bereikt én de ruimtelijke kwaliteit wordt verhoogd?

Hoe kom je met inzet van ontwerpkracht en cultureel opdrachtgeverschap tot gebiedsbrede toekomstgerichte plannen waarmee meerdere opgaven gecombineerd en integraal worden aangepakt? Hoe koppelen we lange en korte termijndoelstellingen aan elkaar?

Wat kunnen ontwerpers, opdrachtgevers, adviseurs en bestuurders van elkaar leren? Wat kunnen we leren van recente praktijkvoorbeelden? Wat leert ons de geschiedenis?

Met antwoorden op deze vragen willen we bijdragen aan het Programma Mooi Nederland van de minister van VRO. Met de ambitie om Nederland mooier te maken én effectieve oplossingen te bieden.

Georganiseerd door de beroepsverenigingen van landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen en planologen, NVTL en BNSP. Voor vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, zoals ontwerpers, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en marktpartijen.

Met bijdragen van minister Hugo de Jonge, het College van Rijksadviseurs, Winy Maas (MVRDV) en o.a. WUR, Vereniging Deltametropool, vooraanstaande ontwerpbureaus en partners in de ruimtelijke inrichting van Nederland.

Laat je inspireren door verhalen en analyses en doe mee met masterclasses, debat en bekijk de tentoonstelling over Ontwerpend Nederland of ga mee met de fietsexcursies!

Programma

(namen van sprekers zijn voor een klein deel nog onder voorbehoud)

09.00 – 09.30 uur – Inloop met koffie

09.30 – 11.00 uur

Welkom in Deventer door Locoburgemeester Liesbeth Grijsen

Opening dag door Frénk van der Linden

Welkom door Ben Kuipers, voorzitter van de NVTL, en Stefan Bödecker, voorzitter van de BNSP

De opgave verbeeld door Jannemarie de Jonge, Rijksadviseur voor de Fysieke Leefomgeving

Inspiratie door Winy Maas, architect, landschapsarchitect en stedenbouwkundige, partner bij MVRDV

Discussie met de zaal

11.00 – 12.30 uur – Masterclasses ochtend

Keuze uit drie masterclasses rond de thema’s verstedelijking, landschap en energie

Verstedelijking I – Transformatieopgave binnenstedelijk

Moderator: Nathan de Groot, Loods: Annemieke Rijckenberg, Zelfstandig adviseur ruimtelijke ontwikkeling, Context: Arjan Smits, Vereniging Delta Metropool, Casus: Deventer – de Kien – Harro Wieringa, teamleider Stedenbouw bij Witteveen en Bosch, Panel: Pauline Tiecken, Senior Projectmanager, Gemeente Deventer, David Thelen, Sector Manager Built Environment, MVO Nederland, Paul Roncken, Directeur NatuurCollege, Provinciaal Adviseur Kwaliteit en Docent Wageningen Universiteit, Ilse Voskamp, onderzoeker klimaatbestendigheid, Wageningen Environmental Research, Emiel Reiding, Secretaris- Directeur, Metropoolregio Amsterdam

Landschap I – Conventionele landbouw vs stikstof

Moderator: Sophie Stravens, Loods: Liesje Mommer, Hoogleraar, leidt het Wageningen Biodiversiteits Initiatief, Context: nog te bevestigen, Casus: Rens Wijnakker, senior landschapsarchitect en onderzoeker bij Fabrications over de Gelderse vallei, Panel: Martha Bakker, hoogleraar landgebruiksplanning, Wageningen Universiteit, Alex Datema, voorzitter BoerenNatuur, Wouter Ubbink, VN Jongerenvertegenwoordiger Biodiversiteit en Voedsel, Pieter Veen, landschapsarchitect en oprichter van Circular Landscapes

Energie I – Opwekking en ruimtelijke kwaliteit

Moderator: Desiree Hoving, Loods: Laura de Vries, vice-voorzitter jonge klimaatbeweging, Context: Boris Hocks, directeur, Generation Energy, Casus: Saline Verhoeven, associate landschapsarchitect bij Vista landschapsarchitectuur en stedenbouw, Panel: Jan Schouw, conceptontwikkelaar, verbinder, De Volharding, Ziega van den Berk, landschapsarchitect, MUST stedenbouw, Gerrie Fenten, senior beleidsmedewerker, Nationaal Programma RES, Martin Verwoest, stedenbouwkundig supervisor, Gemeente Leiden, Daan Helming, projectleider ecologische hoofdinfrastructuur, Groene Netten

12.30 – 14.00 uur – Lunch

Tijdens de lunch kunt u ook nog deelnemen aan een aantal excursies en een tentoonstelling bezoeken over verschillende plannen

14.00 – 15.00 uur – Speech Hugo de Jonge, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Met een panel: 2 loodsen, Jolijn Valk, voorzitter BNA, Jacolien Eijer, directeur Koninklijke NLingenieurs, Paul Gerretsen, Agent Vereniging Deltametropool, Stefan Bödecker, voorzitter BNSP en Ben Kuipers, voorzitter NVTL

15.00 – 16.30 uur – Masterclasses middag

Keuze uit drie workshops rond de thema’s verstedelijking, landschap en energie

Verstedelijking II – Uitleg aan de randen

Moderator: Nathan de Groot, Loods: Annemiek Rijckenberg, zelfstandig adviseur stedelijke ontwikkeling, Context: Gijs van den Boomen, creatief directeur, KuiperCompagnons, Casus: Gerwin de Vries, oprichter van Flux landschapsarchitectuur, Panel: Harry Boeschoten, programma directeur Groene Metropool, Staatsbosbeheer, Aad van Klaveren, opgave manager, Gemeente Alphen ad Rijn, Emiel Reiding, directeur Metropoolregios Amsterdam, Leon Valkenburg, consultant bij Tauw Europees Advies- en engineersbureau, Lot Locher, director climate, ONE Architecture & Urbanism

Landschap II – Natuur en bodem en water: klimaatadaptatie

Moderator: Sophie Stravens, Loods: Liesje Mommer, Hoogleraar, leidt het Wageningen Biodiversiteits Initiatief, Context: Esther Bergstra, landschapsarchitect, BoschSlabbers, Casus: Peter de Ruiter, Veengebied specialist, Universiteit van Amsterdam, Panel: Peter van der Haar, beleidsmedewerker openbaar gebied, Gemeente Meijerijstad, David van Raalten, directielid Waterschap Drents Overijsselse Delta, Gerda Lenselink, strategisch adviseur integraal waterbeheer, Deltares, Alex Datema, voorzitter BoerenNatuur, Jaap Slootmaker, directeur generaal Water & Bodem, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Energie II – Opslag en distributie

Moderator: Desiree Hoving, Loods: Laura de Vries, vice-voorziter jonge klimaatbeweging, Context: Taco Kuijers, projectmanager en urban designer, Generation Energy, Casus: Pim Kupers, landschapsarchitect, H+N+S, RES Fryslan de energiewaaier, Panel: Hans Tijl, algemeen directeur, Provincie Flevoland, Alan Croes, senior manager Energy System Planning, TenneT, Martin Verwoest, stedenbouwkundig supervisor, Gemeente Leiden, Olof van der Gaag, voorzitter NVDE, Daan Helming, projectleider ecologische hoofdinfrastructuur, Groene Netten

16.30 – 17.00 uur – Afsluiting van de dag door Jannemarie de Jonge, Rijksadviseur voor de fysieke leefomgeving

17.00 – 18.00 uur – Borrel

Leden BNSP en NVTL nemen gratis deel, reserveer snel een ticket!

Geen lid? Koop een kaartje via deze link.

BNSP-Salon #5 Naoorlogse wijken

Na-Oorlogse wijken: kansen en valkuilen voor verdichtingsopgaven

Introductie 
In Nederland is er sprake van een woningnood. De ambitie is om ongeveer één miljoen woningen aan de woningmarkt toe te voegen, tot en met 2030. Er is met name een tekort aan corporatiewoningen het zogenaamde ‘betaalbare’ segment. Voor deze grote woningbouwopgave is er al veel plancapaciteit beschikbaar en er wordt ook al veel gebouwd. Ook zijn er nog nieuwe locaties nodig in Nederland. Een van de kansrijke locaties daarvoor zouden wellicht naoorlogse woonwijken te zijn.

Naoorlogse wijken
Naoorlogse wijken liggen vaak relatief dichtbij het centrum, zijn vaak goed multimodaal ontsloten en hebben al voorzieningen zoals scholen, bibliotheken. Toch neemt het aantal inwoners hier af door huishoudensverdunning. Het stedenbouwkundig bureau KAW vindt dat er nog ruimte zat in de stad is in deze wijken. Met name in de zogenaamde stempelwijken, in middelgrote en grote steden, zou nog veel ruimte zijn voor woningbouw. Woningen toevoegen en tegelijkertijd een kwaliteitsimpuls geven aan wijken die wel een opfrisser kunnen gebruiken. Volgens hen kunnen in deze wijken honderdduizenden woningen worden gerealiseerd door 1) het splitsen van woningen, 2) acupuncturele verdichting en 3) door sloop en nieuwbouw.

Complexiteit
Binnen de salon zal er ook ruim de aandacht zijn voor de realisatie en implementatie van ‘ruimte zat’. Er wordt al gebouwd in verschillende naoorlogse wijken in de G4 (Utrecht Overvecht, Amsterdam Bijlmer, Den Haag Zuidwest). Met wisselend succes. Enerzijds krijgt de wijk nieuwe dynamiek, anderzijds verandert de wijk en staat niet iedereen daarachter. Enkele groeikernen hebben grootse ambities (Zoetermeer, Nieuwegein). Bezwaren gaan met name over parkeren, hoogbouw en groen. Wat is de boodschap aan de critici? Waar zouden we moeten beginnen? En wat moeten we juist niet doen?

Datum: donderdag 21 april 2022
Locatie: Van Eesteren Museum Amsterdam
Noordzijde 31, 1064 GV Amsterdam

Programma

19:20 inloop
19:30 start en introductie door Eric Terlien, BNSP bestuurslid
19:35 korte presentaties en verhalen van experts Maurits de Hoog, Ivan Nio en Jeroen Drewes
20:40 pauze
20:50 panelgesprek transformatie naoorlogse woonwijken met vragen uit de zaal
21:30 einde avond

Sprekers:
Jeroen Drewes (adviseur KAW architecten, Ruimte zat in de stad)
Ivan Nio (stadssocioloog, buurtbiografieën Nieuw-West)
Maurits de Hoog (stedenbouwkundige, Super West)

aanmelding salon naoorlogse wijken
Naam
Naam
Voornaam
Achternaam
Discipline
Lidmaatschap

BNSP Salon #4

28 oktober 20:00 uur
BNSP-Salon #4 Het recht van de snelste
Thalia Verkade en Marco te Brömmelstroet

 

 

Van files tot fietssnelwegen en frietzakfietspaden, van drempels tot deelauto’s en fietsgebruik al dan niet elektrisch: hoe we ons verplaatsen heeft enorme invloed op de inrichting van onze straten, onze steden én onze samenleving. Het bepaalt zelfs hoe we met elkaar omgaan. En dat de auto daarin door de tijd heen geprioriteerd is in de indeling van onze publieke ruimte en in onze beleving van verkeer staat buiten kijf.
In het boek Het recht van de snelste, welke op 5 juni is uitgeroepen als winnaar van de Brusseprijs 2021, gaan journalist Thalia Verkade en wetenschapper Marco te Brömmelstroet op zoek naar een antwoord op die ene belangrijke vraag: van wie is de straat? Ze constateren dat het verkeer ( en de daarbij behorende inrichtingsregels) onze publieke ruimte heeft overgenomen – en bespreken met jou dat een heel andere inrichting mogelijk is.

Gespreksleider is Servaz van Berkum, programmamaker en gespreksleider van Pakhuis De Zwijger.

Schrijf je in voor deze vierde BNSP-Salon.

Excerpt uit het juryrapport Brusseprijs
Thalia Verkade en Marco te Brömmelstroet – Het recht van de snelste. Hoe ons verkeer steeds asocialer werd (De Correspondent).
Een verrassend boek voor alle juryleden, het thema mobiliteit stond bij ons niet heel duidelijk op het netvlies. Maar dat veranderde snel door dit boek, waarin Verkade de verteller is van het verhaal van haar en Te Brömmelstroet.
Verkade trekt op basis van haar eigen vragen de lezer slim mee het onderwerp in. Zij ontwikkelt gaandeweg haar inzichten over het thema en de lezer ontwikkelt met haar mee. Je komt terecht in een bijna parallelle wereld van techniek, instituten, handboeken, reglementen en juridische, bestuurlijke, sociale en psychologische mechanismen waar je geen weet van hebt als het je vak niet is maar die grote betekenis heeft voor ieders dagelijks leven en leefomgeving.
De bevindingen worden regelmatig onderbouwd met wetenschappelijke en statistische gegevens die toegankelijk worden gepresenteerd.
Met enkele dramatische elementen die invoelend beschreven worden geeft Verkade de tekst gedoseerde injecties van spanning. Het boek biedt veel ongekende inzichten in verkeer en mobiliteit, stelt overtuigend de vraag hoe belangrijk mobiliteit eigenlijk is en suggereert daarop een antwoord. Het recht van de snelste is een dwingende nadenker.

20211028 BNSP Salon 4 Het recht van de snelste
Lid/Geen lid BNSP
discipline

BNSP Salon

11 februari 2021 20:00 -21:00 ONLINE

Floor Milikowski:
Een klein land met verre uithoeken

Floor Milikowski,  journalist, sociaal geograaf en planoloog presenteert online, op uitnodiging van de BNSP,  haar boek Een klein land met verre uithoeken op donderdag 11 februari van 20:00 tot 21:00.

In haar boek stelt Milikowski de mechanismes van geografische ongelijkheid aan de orde en roept daarmee zowel de politiek als de vakwereld op om hierin een duurzame omslag te bewerkstelligen.
In de grote steden(pré-Corona) bruist het van levendigheid en economisch welvaren daar waar op een goede 2,5 uur afstand een totaal ander beeld aanwezig is; leegstand, vergrijzing, berusting en economische achterstand. Toch liggen, zeker in deze tijden van bewustwording van je leefomgeving, hier de kansen en mogelijkheden die met een goede aanpak vanuit overheden en de inzet van de vakwereld tot een omslag kunnen leiden.
De erkenning dat het anders moet is aanwezig maar hoe zet je dat proces in gang…dat is de vraag.

Praat mee over deze onderwerpen en volg de online-presentatie van Floor Milikowski. Eric van der Kooij, Conceptontwikkelaar / Stedebouwkundige bij Bouwfonds Property Development is gespreksleider. Jessica Hammarlund Bergmann, BLAU en Stadsbouwmeerster Enschede en Steef Buijs, directeur Buijs Advies reflecteren op haar presentatie en gaan samen met Floor met jullie in gesprek.

Deelname is gratis. Na aanmelding ontvang je daags voor de presentatie een deelnamelink.

Nadere informatie

Maakt het uit of je wordt geboren in Amsterdam of in Delfzijl? Heeft een tiener in het zuiden van Limburg dezelfde kansen als een leeftijdgenoot in de Randstad?
​Ook in Nederland groeit de kloof tussen kansarm en kansrijk, tussen centrum en periferie, tussen macht en onmacht. Banen, kapitaal en hoogopgeleiden concentreren zich in een aantal grote steden. Op andere plekken verdwijnt werkgelegenheid, krimpt de bevolking en moeten ziekenhuizen en scholen hun deuren sluiten.
Tegenover luxe appartementen langs de Maas in Rotterdam en succesvolle startups op Strijp S in Eindhoven, staan lege winkelstraten in Sittard en vervallen woonbuurten in Emmen. Het succes van de ene plek gaat ten koste van de welvaart elders. In ‘Een klein land met verre uithoeken’ schetst Milikowski een uiterst treffend tijdsbeeld van dorpen en steden, bewoners en bestuurders op zoek naar houvast in een veranderende wereld. Hoe willen we dat het land eruitziet – en wie kan, wil of moet daar invloed op uitoefenen? Naarmate Nederland verandert in een lappendeken van winnaars en verliezers, wordt de urgentie om in te grijpen groter.”
Bron: Floor Milikowski 

Inschrijving

Presentatie Floor Milikowski 11 februari 2021
Lid BNSP/Geen lid BNSP

 

 

 

BNSP Salon #3

 

BNSP Salon #3

Groot Amsterdam – Fotograaf Theo Baart in gesprek met Emiel Reiding (directeur MRA) en Ivonne de Nood (Projectdirecteur Almere 2.0).

Moderator, Maurits de Hoog (oud-hoogleraar Stad en Regio TU-Delft).

20 mei | 20:00- 21:30 uur | online

Als inwoner van de Metropoolregio heeft fotograaf Theo Baart zich verdiept in de oprekkende grenzen van de Metropool. Hij heeft daartoe een fotografische reis gemaakt met als resultaat de publicatie Groot Amsterdam, Metropool in ontwikkeling. Jurjen Taks, stedenbouwkundige en Ton Bossink, planoloog, hebben met vakinhoudelijke informatie hieraan meegewerkt.
Tijdens zijn reis zijn naar aanleiding van alle beelden, gesprekken en indrukken bij hem ook kritische punten gerezen met als belangrijkste: De complexe omgang van Nederland met de ruimtelijke opgaven waar we voor staan zit op slot, met name in het delen van kennis en het aansturen van breed onderzoek (waaronder ruimtelijk ontwerp). Punten die hij aandraagt, zijn:

 • Het beperkende keurslijf dat door de opdrachtgever (het bestuur) wordt opgelegd en waarbij het belang van de gebruiker niet wordt meegenomen.
 • Het uitsluiten van innovatie vanwege het huidige politieke klimaat inzake de opgaven waar we momenteel voor staan.

Maurits de Hoog legt naar aanleiding van Theo’s project de volgende discussiepunten voor:

 • De Metropool Amsterdam is aantrekkelijk vanwege het omringende landschap en het aanwezige groen. Wordt er genoeg geïnvesteerd in deze kwaliteiten?
 • Hoe kan worden gestuurd op de programma’s van stedelijke functies, waarbij het naast woningbouw en bedrijvigheid ook gaat om zorg, sport, cultuur en onderwijs, kortom om de kwaliteit van leven?
 • Hoe wordt daar vanuit Almere naar gekeken en hoe worden bovenstaande punten meegenomen in het beleid van de MRA?

Kortom een  inspirerende en spannende avond met  invalshoeken die uitdagen en waarbij je van harte wordt uitgenodigd om mee te discussiëren. Schrijf je in!

 

Aanmelding BNSP Salon #3 Groot Amsterdam

Aanmelding BNSP Salon #3 Groot Amsterdam

Lid/geen lid BNSP *

Plandag 2020 | Alles online!

Ochtend: livestream vanuit Den Haag
Met een pleidooi voor gecultiveerd ongemak introduceert futurist Tessa Cramer het jaarthema: het speelveld tussen de onzekerheden binnen planning en de gewenste zekerheden vanuit de maatschappij.
In een open gesprek verdiepen de sprekers dit thema verder. Nicole Rijkens (Pantopicon, Antwerpen) reageert vanuit haar ervaring met toekomstverkenningen, visievorming, beleidsinnovatie en stadslabs. Anne-Marie Hitipeuw (Chief Resilience Officer, Gemeente Den Haag) vertelt hoe Den Haag concrete stappen zet sinds het uitbreken van Covid-19. Kristiaan Borret (Bouwmeester, Brussels Hoofdstedelijk Gewest) tenslotte reflecteert over de positie van planning tussen bestuur en maatschappij. Bart Cosijn leidt het gesprek in goede banen.

 

 

Aan het eind van de ochtend maken we de winnaars van de PlanDag-prijs en de Prijs voor de Jonge Planoloog bekend.

Namiddag: 8 discussiesessies met 31 bijdragen

Bedankt, onzekerheid. Wat zou de ruimtelijke professional zijn zonder onzekerheid? Aan de hand van acht bijdragen uit theorie en praktijk gaan we back to basics en houden we onze omgang met onzekerheid kritisch tegen het licht. (2 sessies)

Zekerheid in plan en proces. Vijf bijdragen exploreren instrumenten en werkwijzen die beleid en burger meer zekerheid geven.
Iedereen zeker? Burgers maken soms gewoon zelf hun zekerheid. Hoe ze dat doen en welke rol de overheid daarbij kan of moet spelen, die vragen staan centraal in acht bijdragen. (2 sessies)

Zekerheid in crisistijd. Hoe actueel kan een PlanDag-jaarthema zijn? Acht bijdragen trekken lessen uit de pandemie én kijken vooruit, naar kansen en valkuilen voor het brede omgevingsbeleid, de energie- en mobiliteitstransitie en governance ervan. (2 sessies)

Praktijksessie Den Haag. Onze gaststad wil duurzaam bereikbaar blijven en de inrichting van de publieke ruimte herdenken. Ze grijpt de PlanDag aan om de zoektocht te voeden. Twee PlanDag-bijdragen reiken inzichten en methoden aan.

De sessies gaan in twee rondes door op Microsoft Teams. Na inschrijving voor de PlanDag meld je je online aan voor één sessie per ronde.

Praktisch
’s Ochtends zenden we uit vanuit de Centrale Bibliotheek in Den Haag. Ben je ingeschreven voor de PlanDag, dan zal je tijdig een link naar de livestream ontvangen. Tijdens het debat is ruimte voor vragen vanuit het online publiek. Daarvoor zetten we een livechat op.
De namiddagsessies gaan in twee rondes door op Microsoft Teams. Na inschrijving voor de PlanDag meld je je online aan voor één sessie per ronde.

Meer info en inschrijving

ALV 2020

Vooraankondiging:

De Algemene Ledenvergadering 2020 vindt plaats op 16 december vanaf 18:30.
De besloten stukken 2019/2020 en het verslag ALV 2019 treft u aan op de besloten ledenpagina van de BNSP.

De begroting 2021 zal in de loop van het jaar eveneens op de besloten ledenpagina worden weergegeven.

Nadere informatie over definitief tijdstip en programma volgt.

DSO Excursie Schieblock Rotterdam

VOORAANKONDIGING
17 september 15:30 – 18:00 | Schieblock Rotterdam

DSO (duurzame stedelijke ontwikkeling) gaat op 17 september op excursie naar het Schieblock. Het programma bestaat onder ander uit:
– Wandeling Schieblock – Luchtsingel – Hofbogen
– Presentatie ZUS / gemeente Rotterdam
– Bezoek en rondleiding Dakakker (stadslandbouw op dak)
– Borrel in Biergarten

Nadere informatie volgt, meld je alvast aan via bert@bvreuring.nl

ALV én lezing 11 december 2019

Op 11 december vindt de reguliere Algemene Ledenvergadering plaats. Uiteraard hopen we veel leden te mogen ontvangen en daarvoor hebben we een aantrekkelijk programma voor u opgesteld! In tegenstelling tot voorgaande jaren bieden we voor de ALV een lezing aan door Circulair specialist Olaf Blaauw. Deze lezing staat ook open voor niet-leden, kortom attendeer je netwerk en kom!

Daarnaast kunt u tijdens de inloop en de catering de tentoonstelling Regio van de Toekomst bezoeken die speciaal voor de ALV in huis is gehaald!

Programma:

16:30 Inloop met drankje
17:00 Een bijzondere lezing van circular specialist Olaf Blaauw, C-Creators:

“Van Systeemdenken naar Systeemdoen”.

Ook toegankelijk voor niet-leden BNSP dus attendeer je netwerk, spread the news.

 18:00 Start Algemene ledenvergadering met een eenvoudige catering – besloten bijeenkomst alleen toegankelijk voor leden van de BNSP
 18:30 1. Algemeen:

 • Welkom door Stefan Bödecker, voorzitter van de BNSP
 • Verslag ALV 2018
 • Terugblik 2019
 • Jaarplanning 2020:
 • BNSPdag 6 februari Woonwijk als noviteit en het mogelijke vervolg
 • BNSPAcademie in oprichting
 • BNSP- en DSO-Excursies
 • Plandag 2020 en de Plandagprijs van Rho
 • BNSP-lezing 2020
 • Overige Werkgroepactiviteiten
2. Financieel:

 • Financieel verslag 2018
 • Jaarrekening 2018
 • Begroting 2020
3. Bestuurswissel

 • Afscheid van Koen de Boo, welkom aan Annemarie Hatzman
4. Afsluiting

 • Rondvraag aan de leden
 • Sluiting
20:00 5. Borrel

 

“Van Systeemdenken naar Systeemdoen”

Olaf Blaauw is a systems thinker and implementer in the field of the circular, or “doughnut” economy. Originally trained as a biologist and medicinal chemist at Leiden University, his central paradigm consists of the notion that economy equals ecology.

Our set of available building blocks, such as raw materials, energy and consumer bases, is finite. The ways in which we can employ these to express functionality and its associated value, however, is decoupled from said scarcity.

The most relevant changes that are required for a circular economy to work, are thus the unlocking of (residual) functional value and monetizing it in terms of financing and fee structures to allow for Total Cost of Use based performance. The latter will outperform the linear system, even within the current situation.

Olaf has been instrumental in setting up the “Valley, Circular Hotbed of the Netherlands” project with Park 20|20 creators Delta Development Group and Cradle to Cradle co-founder Bill McDonough. He has become a thought leader in his field. Globally, he has been active in supporting the transition to a Circular Economy since 2013, working with (local) governments, corporations, relevant architects and financial specialists, implementing both design strategies as well as product service systems.

Olaf continuously hammers home the message that feasibility alone is not sufficient reason for implementation. Relevant scalability of sustainable solutions is.

Olaf is Ambassador for Holland Circular Hotspot to Taiwan and Panamá.

Meer info; C-Creators

Binnenkort ontvangt u meer informatie over de spreker, Olaf Blaauw, en de inhoud van de lezing.

Ook wordt u binnenkort geattendeerd op de besloten vergaderstukken die u via uw eigen inlog op de website van de BNSP aantreft. Wij hopen u volgende week de inlog voor uw eigen pagina door te sturen.

Meld u zich hier aan voor zowel de lezing als de ALV.

Selecteer een geldig formulier

Recent nieuws

Open Oproep Kennisregio aan Zee: Ontwerp Ruimte voor de Stedelijke Economie van Morgen

15 december 2022 BNSP15 december 2022 netwerk

De Kennisregio aan Zee is met deze Open Oproep op zoek naar katalyserende, creatieve en innovatieve ideeën voor de ruimte voor de duurzame en leefbare.

Lees verder

De omgevallen boekenkast | Ogen

15 december 2022 Blog

OGEN Omdat ik begrepen had dat de West Village Houses, het enige woningbouwproject dat (mede) door Jane Jacobs gebouwd was, gesloopt zou worden, ging ik,.

Lees verder

Jong BNSP x Provero, Jong Leefomgeving en Jong VVM

9 november 2022 Blog

Fasten your seatbelts, we are going on an adventure! Op donderdag 8 december a.s. organiseert Provero in samenwerking met Jong BNSP, Netwerk Jong Leefomgeving en jong VVM netwerk van milieuprofessionals een dagbijeenkomst.

Lees verder

Agenda